Tarcza finansowa PFR (cz. 2)

Tarcza finansowa PFR to dofinansowanie składające się na narzędzia tarczy antykryzysowej zawierające pomoc finansową przeciwdziałającą negatywnym, ekonomicznym skutkom pandemii Covid-19 oddziałującej na przedsiębiorstwa.

Mikro, małe i średnie firmy (w rozumieniu definicji na potrzeby stosowania tarczy finansowej PFR) mają możliwość wnioskować o pomocowe środki finansowe w wysokości od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Od czego zależy wysokość dofinansowania? Gdzie należy złożyć wniosek? Czy firma może otrzymać część dofinansowania? O tym i nie tylko w poniższej publikacji.

Wysokość dofinansowania tarczy PFR

Wysokość otrzymanego dofinansowania determinowana jest kilkoma wytycznymi, które są odmienne dla:

 • mikroprzedsiębiorców (definicja na potrzeby tarczy PFR),
 • małych i średnich przedsiębiorstw (definicja na potrzeby tarczy PFR).

Mikroprzedsiębiorcy

Kwota, jaką może otrzymać beneficjent w ramach dofinansowania z tarczy PFR jest zależna od wysokości spadku przychodów osiągniętych w konkretnych miesiącach, czyli wielkości spadku tych obrotów oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Do przedziału spadków obrotów ustawodawca przypisał tzw. kwotę bazową, która jest wyższa im wyższy jest spadek. Dana kwota bazowa przypada jednocześnie na jedną osobę zatrudnioną.

Podmiot kwalifikujący się do dofinansowanie z tarczy PFR musi wykazać spadek przychodów ze sprzedaży minimum 25% w wybranym miesiącu po 1 lutym 2020r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu do:

 1. miesiąca poprzedzającego ten miesiąc,
 2. tego samego miesiąca roku 2019.

Dla ustalenia kwoty dofinansowania przypisanej ze względu na określony spadek obrotów przyjęto, iż dla spadku:

 • obrotów od 25% do 49,99% ustalono kwotę bazową na jedną osobę zatrudnioną na poziomie 12.000zł,
 • obrotów od 50% do 74,99% ustalono kwotę bazową na jedną osobę zatrudnioną na poziomie 24.000zł,
 • obrotów od 75% do 100% ustalono kwotę bazową na jedną osobę zatrudnioną na poziomie 36.000zł.

Jak już wspomniano wielkość zatrudnienia, jako jeden z dwóch czynników ma bezpośrednie przełożenie na wysokość otrzymanego dofinansowania, Jako punkt porównawczy stanu zatrudnienia (wysokości dofinansowania – kwota bazowa x ilość pracowników) liczy się koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Liczba to nie może być większa niż stan zatrudnienia na 31.12.2019r. albo na koniec miesiąca w roku 2019r. odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia przez podmiot wniosku.

Jeżeli jednak liczba ta będzie wyższa, wówczas bank pobierze mniejszą liczbę zatrudnionych z 31.12.2019r. albo z końca miesiąca w roku 2019r. odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia przez podmiot wniosku.

Natomiast, gdy stan zatrudnienia z końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku jest niższy niż z dnia 31.12.2019r. oraz z końca miesiąca w roku 2019r. odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia przez podmiot wniosku, wówczas bank weźmie mniejszą liczbę zatrudnionych z końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Kwota dofinansowania, o jaką mogą ubiegać się podmioty będące małymi i średnimi przedsiębiorstwami (w ramach definicji tarczy PFR) będzie zależna od poziomu uzyskiwanych przychodów w 2019r. a także wielkości spadku tych przychodów. Im wyższy spadek tym większa kwota dofinansowania.

W przypadku ustalania kwoty dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw do poziomów spadków obrotów przyporządkowana jest nie coraz wyższa kwota bazowa a procent z osiąganych przychodów z 2019r.

Podmiot kwalifikujący się do dofinansowania z tarczy PFR musi wykazać spadek przychodów ze sprzedaży minimum 25% w wybranym miesiącu po 1 lutym 2020r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu do:

 1. miesiąca poprzedzającego ten miesiąc,
 2. tego samego miesiąca roku 2019.

Zatem w sytuacji odnotowania przez małe lub średnie przedsiębiorstwo spadku obrotów:

 1. poniżej 25% dofinansowanie z tarczy PFR nie przysługuje,
 2. od 25% do 49,99% podmiot ten będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie nie większe niż 4% przychodów z 2019r. (nie więcej jednak niż 3.500.000zł),
 3. od 50% do 74,99% podmiot ten będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie nie większe niż 6% przychodów z 2019r. (nie więcej jednak niż 3.500.000zł),
 4. od 75% do 100% podmiot ten będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie nie większe niż 8% przychodów z 2019r. (nie więcej jednak niż 3.500.000zł).

Jako wysokość przychodów z 2019r. podmiot bierze pod uwagę łączne przychody wykazane w rachunku zysków i strat za 2019r. a jeżeli nie występował obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego to bierze pod uwagę kwotę przychodów z zeznania rocznego za 2019r.

Składanie wniosków

Dokumenty o ubieganie się o dofinansowanie z tarczy PFR firmy składają poprzez system bankowości elektronicznej banku, w którym posiadają konto firmowe. Maksymalny termin na składanie wniosków to aktualnie koniec roku 2020. Warto jednak pamiętać o ograniczonych środkach przeznaczonych na ten cel.

ISTOTNE:

Wnioski o dofinansowanie z tarczy PFR składają osoby, które posiadają uprawnienia do wykonywania przelewów i które oświadczą, iż są osobami uprawnionymi w firmie do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorcy.

Należy nadmienić, iż banki do końca 2020r. będą weryfikować zgodność wszystkich oświadczeń i poproszą o dokumenty stwierdzające uprawnienia osób podpisujących wniosek do samodzielnej reprezentacji firmy.

Bank w celu weryfikacji informacji, które są zawarte w składanych przez ubiegających się wnioskach korzysta z danych z udostępnionych mu przez ZUS oraz przez FISKUSA.

Decyzja banku

Po złożeniu wniosku przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie i przeanalizowaniu go przez bank może on wydać decyzję:

 1. Pozytywną, przyznającą całość wnioskowanej sumy dofinansowania,
 2. Pozytywną, przyznającą część wnioskowanej kwoty dofinansowania (podmiot może złożyć odwołanie w odniesieniu do pozostałej, nieprzyznanej sumy pomocy),
 3. Negatywna, nie przyznająca żadnej kwoty dofinansowania (podmiot może złożyć wniosek ponownie nie więcej niż 2 razy).

ISTOTNE:

Nie ma możliwości, aby pełna kwota przyznanego dofinansowania była całkowicie bezzwrotna. Tak, więc zwrotowi podlega minimum 25% sumy otrzymanego dofinansowania.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki z tarczy PFR

W sytuacji otrzymania pozytywnej decyzji przyznającej dofinansowanie w części lub w całości, beneficjent może przeznaczyć ją tylko na koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą., m.in:

 1. Koszty wynagrodzeń,
 2. Zobowiązania wobec kontrahentów (towary, materiały, opłaty, czynsze, leasingi, pozostałe),
 3. Spłaty kredytów,
 4. Zobowiązania publicznoprawne,
 5. Środki trwałe.

ISTOTNE:

Koszty sfinansowane tarczą PFR nie mogą dotyczyć wydatków pokrytych (lub przeznaczonych) innym rodzajem dofinansowania.

Końcowo warto zaakcentować, iż przedsiębiorca może być skontrolowany z wydatkowania środków a także z innych postanowień zawartej umowy o dofinansowanie z tarczy PFR.

Opublikowano: 2020-06-02