Będą zwroty nadpłat, rozliczonych w ciężar składek ZUS korzystających ze zwolnienia

Z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej a mianowicie zwolnienia z opłacania składek ZUS skorzystało setki tysiące firm. ZUS inicjując procedurę zwolnienia ze składek ZUS na wniosek konkretnego płatnika składek sprawdzał wpierw jaki jest stan jego konta.

Niektórzy płatnicy składek posiadali na dzień złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS nadpłaty. Inni zapłacili już zobowiązanie w składkach ZUS za miesiąc, o który ubiegali się o zwolnienie. I właśnie w tym momencie pojawił się problem dla płatników składek.

Praktyka ZUS przy wydawaniu płatnikom informacji o kwocie
i okresie zwolnieniu ze składek ZUS

ZUS analizując konta płatników składek w pierwszej kolejności przekazywał widniejącą nadpłatę (jeżeli występowała) na poczet pokrycia zobowiązania w składkach ZUS za pierwszy wnioskowany miesiąc (i ewentualnie kolejny). Dopiero po tym potrąceniu ustalana była kwota zwolnienia ze składek ZUS stanowiąca różnicę pomiędzy zobowiązaniem np. za miesiąc marzec 2020r. a widniejącą nadpłatą.

W takim przypadku kwota zwolnienia z ZUS była mniejsza aniżeli wysokość składek za pierwszy (i ewentualnie kolejny) miesiąc a jednocześnie płatnik składek tracił pełną lub częściową kwotę nadpłaty.

Zatem ZUS uznał, że nadpłaty widniejące na koncie płatników składek stanowiły zapłaty składek ZUS za kolejny miesiące (kolejne miesiące) a zatem za miesiąc lub miesiące, których dotyczyły wnioski o zwolnienie z opłacania składek.

Zjawisko to spotkało się z negatywnym odzewem ze strony przedsiębiorców. Resort Finansów w tej sytuacji postanowił wprowadzić przepisy naprawcze.

Zmiana działania ZUS – będą zwroty nadpłat rozliczonych w ciężar zobowiązania składek ZUS za miesiąc objęty zwolnieniem

Ministerstwo Finansów zawarło w ustawie z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw przepisy obligujące ZUS do zwrotu nadpłaty w składkach, o którą pomniejszył kwotę zwolnienia za pierwszy wnioskowany miesiąc (ewentualnie kolejny).

Tak więc w sytuacji, gdy płatnik składek złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek to ZUS (przy spełnieniu reszty warunków) zwolni go ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. w kwotach wynikających z przedłożonych za te miesiące deklaracji rozliczeniowych (w wysokości 100% albo 50% należnych składek w zależności od ilości ubezpieczonych i pozostałych warunków).

Zatem ZUS ustali zwolnienie z kwot wynikających z deklaracji rozliczeniowych ZUS nawet gdy:

 • na koncie rozliczeniowym ZUS płatnika składek występowała nadpłata,
 • płatnik składek dokonał już zapłaty za miesiąc (miesiące), o który wnioskował o zwolnienie z ZUS.

Wnioski dla powyższych przypadków ZUS rozpatrzy z urzędu a zatem płatnicy składek nie powinni ponownie składać wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Nie mają także obowiązków dostarczać innych dokumentów, chyba, że ZUS wezwie odrębnym pismem do przedłożenia dodatkowych dowodów.

Ustawa jeszcze nie weszła w życie.

Szczegółowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/pomoc-w-splacie-naleznosci/umorzenie/odstapienie-od-zadania-zwrotu-naleznosci/umorzenie-naleznosci-z-tytulu-skladek/ponowne-rozpatrzenie-wniosku-o-umorzenie-naleznosci-z-tytulu-skladek

ISTOTNE:

Zwolnieniu z opłacania składek ZUS będą podlegać należne składki ZUS wynikające
z deklaracji rozliczeniowych za miesiące – marzec, kwiecień, maj 2020r. na dzień ponownego rozpatrywania przez ZUS wniosku o zwolnienie.

Zwolnienie ze składek ZUS na kolejne miesiące i ich zapłata

Płatnicy składek z niektórych branż będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. Niestety większość tych firm uregulowało już swoje zobowiązanie wobec należnych składek ZUS za te miesiące.

Jeżeli płatnicy składek złożą wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za ww. miesiące, spełnią wszystkie wymagane warunki ale dokonali już zapłaty należnych składek ZUS za miesiące objęte zwolnieniem, mają do dyspozycji dwie możliwości:

 • pozostawienie sytuacji bez reakcji, wówczas ZUS przeksięguje z urzędu daną nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań w składkach ZUS,
 • przesłać pismo do ZUS (papierowe lub w PUE ZUS) o zwrot stwierdzonej nadpłaty na konto płatnika składek.

Opublikowano: 2020-08-31

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Ustawą z dnia 5 czerwca 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw prawodawca dokonał kilku zmian dla podatników stosujących ryczałt jako formę opodatkowania osiąganych przychodów. Na czym one polegają? Tego można dowiedzieć się z niniejszej publikacji.

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania działalności gospodarczej i nie tylko

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej lub z prywatnej najmu, dzierżawy.

Opodatkowaniu podlegają wyłącznie osiągnięte przychody bez możliwości pomniejszenia ich o poniesione koszty.

Stawki w ryczałcie wynoszą od 2% poprzez 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% na 20% stawce podatku kończąc.

Z opodatkowanie ryczałtem nie mogą skorzystać podatnicy zwolnieni z podatku dochodowego, opłacający podatek w formie karty podatkowej oraz osiągający przychody z działalności prowadzonej:

 • w formie aptek,
 • w formie lombardów,
 • w postaci kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • w postaci sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
 • jako wykonywanie niektórych wolnych zawodów,
 • w formie świadczenia usług wyłączonych z możliwości wyboru ryczałtu (zawartych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
 • jako produkcja wyrobów akcyzowych.

Ryczałtu nie wybierze także podatnik, który wykonywał lub wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Zmiany w usługach wyłączonych ze stosowania ryczałtu spowodowane wprowadzeniem nowego PKWiU

Pierwsza podstawowa zmiana w ustawie ryczałtowej dotyczy zmiany numerów klasyfikacji PKWiU w związku z wprowadzeniem do stosowania nowej klasyfikacji PKWiU 2015.

Zmiany te dotyczą rodzajów działalności takich jak m.in.: sprzedaż pakietów oprogramowania, świadczenie usług rezerwacji biletów, rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych świadczonych przez agentów i pośredników turystycznych, zwalczania i zapobiegania pożarów, rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności, przetwarzania danych, obsługi nieruchomości na zlecenie, świadczenia usług przez placówki wychowania przedszkolnego.

Z kolei zastosowanie nowej klasyfikacji PKWiU powiązane jest także z wprowadzeniem stosowania nomenklatury scalonej (CN) oraz instytucji WIS, mających na celu ujednolicenie stawek VAT oraz wydawanie na wniosek podatnika decyzji o prawidłowej stawce VAT na dany towar lub usługę.

Dostosowanie nowego PKWiU także w odniesieniu do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

Przypisanie numerów nowej klasyfikacji PKWiU nastąpiło także w odniesieniu do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego zawartych w załączniku 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany objęły m.in.: biżuterie oraz inne wyroby jubilerskie, zastawy stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego, kieliszki, wyroby ze szkła, tkaniny włosowe, firanki, wyroby wyposażenia wnętrz, taśmy tkane, tiule, hafty, odzież także ze skóry oraz wyroby rymarskie.

Dostosowanie numerów nowej klasyfikacji PKWiU obowiązuje od 1 lipca 2020r.

Wprowadzenie akceptu zmian w zeznaniu rocznym

Zeznanie roczne PIT-28 dotyczące podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym składa się do 15 lutego roku następującego po roku rozliczeniowym.

Podatnik może udostępnione w usłudze twój e-PIT przez Szefa KAS zeznanie PIT-28 odrzucić w całości, przyjąć w całości albo dokonać zmian.

Ostatnia czynność wiążę się jeszcze z zatwierdzeniem tych zmian w usłudze twój e-PIT. Począwszy od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019r. – dzień akceptacji wprowadzonych przez podatnika zmian (w usłudze twój e-PIT) w owym zeznaniu rocznym będzie dniem złożenia skutecznej korekty.

Jest to o tyle istotne, gdyż podatnicy nieraz sporządzają korekty zeznań rocznych udostępnionych przez szefa KAS w usłudze twój e-PIT w postaci dokonania zmian w istniejącym zeznaniu, ale nie dokonują jego akceptacji.

Tak wprowadzona zmiana nie odnosi żadnych skutków prawnych. Dopiero akceptacja tej zmiany powoduje złożenie skutecznej korekty zeznania rocznego PIT-28.

ISTOTNE:

Powyższa zmiana dotyczy po raz pierwszy przychodów uzyskanych w roku 2019 a zatem zeznania rocznego za 2019r. składanego w 2020r. i lat kolejnych.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania

Podatnicy, którzy rozpoczynają w ciągu roku działalność gospodarczą i chcą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności, mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o tej decyzji do właściwego urzędu skarbowego do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym z tej działalności (ewentualnie do końca danego roku podatkowego, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku).

Ważność tej decyzji będzie obowiązywała w latach kolejnych, chyba że, podatnik złoży do 20 stycznia nowego roku (w którym chce zrezygnować z ryczałtu) oświadczenie o rezygnacji ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Co ciekawe, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze to nie musi składać żadnego oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania tych przychodów.

Wybór opodatkowania ryczałtem tych przychodów na dany rok podatkowy to zapłata pierwszej kwoty podatku na ryczałt.

Jeżeli jednak pierwszy przychód podatnik uzyskał dopiero w grudniu danego roku podatkowego to wybór ryczałtu dokonuje się poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Opublikowano: 2020-08-21

Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem PIT

W drugiej połowie roku prawodawca dokonał zmian niektórych przepisów podatkowych. Jedna z wielu płaszczyzn zmian dotknie najmniejsze, ale i nieco większe firmy dla których opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT). Na czym polegają owe zmiany? O tym w niniejszej publikacji.

Nowa ulga w podatku PIT

Resort Finansów planuje wprowadzić niebawem nową ulgę (zwaną ulgą na zasiedlenie) umożliwiającą odliczenie od dochodu wydatków na:

 • nabycie mieszkania na rynku pierwotnym,
 • budowę domu jednorodzinnego na nabytej na własność działce.

Zakup nieruchomości ma być przez podatnika dokonany tylko w celach mieszkalnych. Podkreślić należy, iż ulga ma dotyczyć nabycia pierwszego domu czy mieszkania.

Wysokość ulgi jak informuje Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy będzie uzależniona od powiązań demograficznych podatnika z rodziną oraz wysokości kosztów w budownictwie (przypadających na 4 kwartał 2019r. albo na 1 kwartał 2020r. – aktualnie w fazie uzgodnień).

Ustawodawca proponuje potencjalne wysokości możliwych kwot do odliczenia w zależności od statusu rodzinnego (które ulegną jeszcze zmianie):

 • podatnik (singiel) – 4 597 zł,
 • podatnik z 1 dzieckiem – 5 746,25 zł,
 • podatnik z 2 dzieci – 6 895,50 zł,
 • podatnik z 3 dzieci – 8 044,75 zł.
 • małżeństwo bezdzietne – 9 194 zł,
 • małżeństwo z 1 dzieckiem – 10 343,25 zł,
 • małżeństwo z 2 dzieci – 11 492,50 zł,
 • małżeństwo z 3 dzieci – 12 641,75 zł.

ISTOTNE:

Ulga na zasiedlenie będzie możliwa do odliczenia dla osób do 35 roku życia. Jeżeli odliczenie realizuje małżeństwo, wówczas należy brać pod uwagę wiek młodszego z małżonków.

Nie jest aktualnie jasne co z ewentualnym dalszym najmem nabywanych nieruchomości w aspekcie wykorzystania ulgi.

Ostateczny kształt prawny ulgi ma być dostępny w 3 kwartale 2020r.

Więcej rodzajów podatków objętych mikrorachunkiem

Ministerstwo Finansów informuje, iż więcej rodzajów podatków będzie można wpłacać na indywidualny rachunek podatkowy, przypisany do każdej firmy.

Jeszcze do niedawna na mikrorachunek podatkowy należało wpłacać:

 1. Zobowiązania w podatkach PIT, CIT, VAT,
 2. Zaległości w podatkach PIT, CIT, VAT,
 3. Pozostałe należności niepodatkowe wobec Skarbu Państwa.

Ostateczna lista rodzajów podatków, które podatnik będzie miał obowiązek wpłacać na mikrorachunek zostanie ogłoszona za pomocą wydane przez Ministra Finansów Rozporządzenia.

ISTOTNE:

Już wiadomo, że nie wszystkie rodzaje podatków będą mogły być wpłacane na indywidualne mikrorachunki podatkowe. Przykładem będę tutaj podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminy.

Każda nowa firma może wygenerować swój indywidualny mikrorachunek podatkowy pod poniższym linkiem.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Zapłata za rachunek spoza białej listy – aktualizacja warunków wyłączenia z kosztów firmowych

W lipcu 2020r. nastąpiło zwiększenie opcji dzięki którym podatnik pomimo zapłaty za fakturę na kwotę 15.000zł brutto i powyżej nie będzie musiał korygować swoich kosztów (ewentualnie zwiększać przychodów).

Podatnik będący podatnikiem VAT nie będzie musiał w tej sytuacji korygować kosztów (zwiększyć przychodów) jeżeli uregulowanie faktury na kwotę 15.000zł brutto i powyżej:

 1. Nastąpiło na konto spoza białej listy, ale podatnik złożył zawiadomienie o tym fakcie do urzędu skarbowego, lub
 2. Nastąpiło za pomocą mechanizmu split payment,
 3. Wynika z faktury dokumentującej import towarów lub usług, WDT, WNT, oraz dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę,
 4. Nastąpiło przelewem na rachunek bankowy lub SKOK:
  • służący do dokonywania (przez bank) rozliczeń dotyczących zakupu wierzytelności pieniężnych lub
  • wykorzystywany przez ten bank do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
  • prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

– jeżeli bank lub SKOK lub wystawca faktury przekaże podatnikowi rachunek bankowy spełniający wymogi zawarte w punktach a,b,c.

Dłuższy termin na wysłanie zawiadomienia o zapłacie na konto spoza białej listy

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który uregulował należność za fakturę o wartości 15.000zł brutto lub wyższą na konto spoza białej listy podatnika, mógł wysłać zawiadomienie do urzędu skarbowego o danym zdarzeniu.

Musiał jednak uczynić to w ciągu 3 dni.

Od lipca 2020r. okres ten został wydłużony został do 7 dni.

ISTOTNE:

Wartym zauważenia jest fakt, iż w czasie trwania epidemii termin wysłania takiego zawiadomienia wynosi 14 dni.

Opublikowano: 2020-08-10