Transakcje z podmiotami powiązanymi w JPK_V7M i JPK_V7K

Szereg dodatkowych obowiązków informacyjnych związanych z nowym JPK wiąże się z koniecznością raportowania określonych towarów, typów transakcji, czy rodzajów dokumentów (więcej informacji we wpisie na naszym blogu z dn. 21.09.2020). Prawidłowe sporządzenie JPK_V7M i JPK_V7K wymaga głębszego zrozumienia owych oznaczeń, a jednym z nich jest konieczność wyodrębnienia transakcji z podmiotami powiązanymi (TP). Poniżej przedstawiamy istotne informacje, z którymi powinni zapoznać się także przedsiębiorcy, ponieważ w zasadniczej części przypadków tylko osoba bezpośrednio dokonująca dostawy towaru/usługi będzie posiadać wiedzę co do statusu odbiorcy, którą powinna przekazać np. biuru rachunkowemu przygotowującemu JPK w jego imieniu.

Od 1 października 2020r. fiskus będzie informowany o wszystkich transakcjach z podmiotami powiązanymi

Fiskus interesuje się transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi już od dłuższego czasu. Od kilku lat podatnicy obowiązani są sporządzać dokumentację cen transferowych, jednak tylko w przypadkach znacznych transakcji. Powyższe nie dotyczyło podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na niewielką skalę.

Począwszy od rozliczenia za październik 2020r. w JPK_V7M i JPK_V7K w ewidencji sprzedaży, zaistnieje konieczność raportowania wszystkich transakcji (bez względu na ich wielkość oraz ilość) z podmiotami powiązanymi poprzez oznaczenie ich sygnaturą „TP”.

ISTOTNE:

Tylko sprzedawca będzie zobligowany w nowym JPK przy odpowiednich dokumentach sprzedaży zamieścić oznaczenie „TP”. Obowiązek ten nie dotyczy nabywcy.

Rozporządzenie normujące treść nowego JPK wraz z ustawą o VAT odsyłają do treści art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie odnaleźć można definicje podmiotów powiązanych (jest to odwołanie do przepisów o wspomnianych wyżej cenach transferowych). Na podstawie tych regulacji po krótce można stwierdzić, że symbolem „TP” należy oznaczać transakcje, jeżeli podmioty są ze sobą powiązane w taki sposób, że:

 • jeden podmiot na drugi wywiera znaczący wpływ,
 • a powiązania te realizowane są przez związki osobowe i/lub kapitałowe.

Z uwzględnieniem tego podziału, poniżej wyjaśniamy jakie dokumenty sprzedaży winny być oznaczone symbolem „TP”.

Co oznacza pojęcie „wywierania znaczącego wpływu” na inny podmiot?

Punktem wyjścia do pełnego zrozumienia omawianego problemu jest przybliżenie pojęcia wywierania znaczącego wpływu na inną jednostkę, które również zostało doprecyzowane w przepisach ustaw o podatkach dochodowych.

Wywieranie znaczącego wpływu na inną jednostkę oznacza:

 1. Posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
  • udziałów w kapitale lub
  • praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
  • udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
 1. Faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
 2. Pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

W celu zrozumienia przedmiotowej materii wyjaśniamy poniżej na przykładach, jakie transakcje winny być oznaczone w JPK symbolem „TP”.

Powiązania osobowe obligujące do oznaczania sprzedaży symbolem „TP”.

Przepisy ustaw o podatkach dochodowych przez podmioty powiązane nakazują rozumieć podmioty na które znaczący wpływ wywiera:

 1. Małżonek podatnika,
 2. Krewny do drugiego stopnia,
 3. Powinowaty do drugiego stopnia lub
 4. Ten sam inny podmiot,

– oznacza to więc konieczność zastosowania oznaczenia „TP”, jeżeli dojdzie do transakcji z w/w podmiotami.

Poniższa tabela prezentuje stopnie pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia w rozumieniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Stopień pokrewieństwa/powinowactwa Przykład
Pokrewieństwo pierwszego stopnia ojciec, matka, syn, córka
Pokrewieństwo drugiego stopnia w linii prostej: dziadek, babcia, wnuk, wnuczka; w linii bocznej: brat, siostra
Powinowactwo pierwszego stopnia teściowie: ojciec męża/ojciec żony, matka męża/matka żony; zięć/synowa: mąż córki/żona syna
Powinowactwo drugiego stopnia szwagier/szwagierka: brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony

ISTOTNE:

Powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa (art. 618ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Przykład 1

Anna i Mieczysław Kowalscy rozwiedli się. Mieczysław Kowalski sprzedał byłemu teściowi Jarosławowi (ojcu Anny) maszynę produkcyjną, wystawiając fakturę z podatkiem VAT.

Mieczysław i Jarosław są spowinowaceni (pierwszy stopień), a powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa Anny i Mieczysława.

Mieczysław powinien oznaczyć transakcję sprzedaży maszyny symbolem „TP” w ewidencji sprzedaży nowego JPK, albo przekazać stosowną informację w tym zakresie podmiotowi, który w jego imieniu sporządza i wysyła JPK.

Dodatkowo powiązania osobowe obligujące do zastosowania w/w oznaczenia mogą przejawiać się w relacjach pomiędzy podatnikiem i jego zagranicznym zakładem oraz spółce niemającej osobowości prawnej i jej wspólnikami.

Powiązania kapitałowe obligujące do oznaczania sprzedaży symbolem „TP”.

Transakcjami z podmiotami powiązanymi, podlegającymi wyeksponowaniu w nowym JPK są również transakcje z udziałem spółek (osób prawnych, czy też spółek osób fizycznych), jeżeli zachodzą wyżej wymienione przesłanki determinujące wywieranie znaczącego wpływu na inną jednostkę. Wpływ ten może być bezpośredni (przykład nr 2) lub pośredni (przykład nr 3). W przypadku spółek, przesłanki te należy również łączyć z koligacjami rodzinnymi, o których mowa powyżej tj. powinowactwem i pokrewieństwem do drugiego stopnia (przykład nr 4).

Przykład 2

ABC Sp. z o.o. posiadająca 30% udziału w kapitale XYZ Sp. z o.o. sprzedaje XYZ Sp. z o.o. towary handlowe. W rozumieniu przepisów ABC Sp. z o.o. wywiera znaczący wpływ na XYZ Sp. z o.o. w sposób bezpośredni (posiada co najmniej 25% udziałów).

Niniejszą transakcję sprzedaży ABC Sp. z o.o. powinna oznaczyć symbolem „TP” w nowym JPK.

Przykład 3

ABC Sp. z o.o. posiadająca 30% udziału w kapitale XYZ Sp. z o.o., która posiada 30% udziałów w kapitale OPR Sp. z o.o., sprzedaje OPR Sp. z o.o. towary handlowe. W rozumieniu przepisów ABC Sp. z o.o. wywiera znaczący wpływ na OPR Sp. z o.o. w sposób pośredni (posiada co najmniej 25% udziałów w XYZ Sp. z o.o., która posiada co najmniej 25% udziałów w OPR Sp. z o.o.).

Niniejszą transakcję sprzedaży ABC Sp. z o.o. powinna oznaczyć symbolem „TP” w nowym JPK.

Przykład 4

ABC Sp. z o.o. której większościowym udziałowcem i prezesem zarządu jest Pan Andrzej, sprzedaje XYZ Sp. z o.o. towary handlowe, której większościowym udziałowcem i prezesem zarządu jest brat Pana Andrzeja (Pan Andrzej i jego brat wywierają znaczący wpływ na obie strony transakcji).

Niniejszą transakcję sprzedaży ABC Sp. z o.o. powinna oznaczyć symbolem „TP” w nowym JPK.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-10-23

Podatnik może zarezerwować wizytę w ZUS i w urzędzie skarbowym

Rozprzestrzeniająca się pandemia Covid-19, ale i podjęta przez Ministerstwo Finansów od 2019r. strategia wdrażania coraz większej ilości usług realizowanych on-line przez organy administracji państwowej spowodowała, iż podatnicy mogą więcej różnych kwestii załatwić w części lub w całości wyłącznie przez internet.

Jedną z tych funkcji jest możliwość zdalnej rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym lub w oddziale ZUS. W jaki sposób można dokonać rezerwacji? Na co zwrócić szczególną uwagę? O tym i nie tylko w niniejszej publikacji.

Zdalna rejestracja wizyty w ZUS

Płatnicy składek, ale i osoby ubezpieczone nie muszą czekać w kolejkach, aby w miarę szybko załatwić swoją sprawę w ZUS. Mają oni możliwość wykonania zdalnej rezerwacji swojej przyszłej wizyty w ZUS. W jaki sposób to funkcjonuje?

Na platformie PUE ZUS (po zalogowaniu) ukazuje się tzw. ekran startowy z menu po lewej stronie i na górze. Należy użyć menu po lewej stronie (przewinąć nieco w dół) i użyć funkcji  wizyty  rezerwacja wizyty.

Po kliknięciu przycisku rezerwacji wizyty należy:

 1. Wybrać oddział ZUS, przy czym należy pamiętać, iż w PUE ZUS będą widoczne tylko te jednostki ZUS, które posiadają tzw. system kierowania ruchem (niektóre oddziały ZUS mogą nie występować na liście),
 2. Wybrać rodzaj sprawy jakiej dotyczy rezerwacja, czyli:
 • emerytury i renty,
 • obsługa osób niesłyszących,
 • profil PUE i zaufany,
 • składki i ubezpieczenia,
 • zasiłki,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • zwolnienia lekarskie,
 1. Po wskazaniu rodzaju sprawy po prawej stronie pokazuje się rozwinięcie danej sprawy, z tego rozwinięcia należy wybrać uszczegółowienie sprawy i kliknąć dalej po czym pojawi się na ekranie kalendarz,
 2. W kalendarzu należy wskazać dzień i godzinę zamawianej w ZUS wizyty (kliknąć w „+” i zatwierdzić).

ISTOTNE:

Udając się na umówioną godzinę do wybranego oddziału ZUS należy po przyjściu wpisać w biletomacie swój login PUE ZUS, ponieważ rezerwacja wizyty jest identyfikowana właśnie przy pomocy loginu PUE ZUS petenta.

Należy podkreślić, iż zdalną rejestrację wizyty można przeprowadzić nie wcześniej niż jedną godzinę przed przybyciem do oddziału ZUS.

Petent chcący zarezerwować wizytę w oddziale ZUS może tego dokonać maksymalnie 3 razy w ciągu jednego dnia.

Czas pojedynczej wizyty w oddziale ZUS to maksymalnie 30 minut.

Rejestracja zdalnej wizyty w urzędzie skarbowym

System rezerwacji wizyt w urzędach skarbowych jest realizowany i udostępniany przez Szefa KAS. Podatnicy szukający pomocy w załatwieniu swojej sprawy mogą zarezerwować wizytę w wybranym urzędzie skarbowym na trzy sposoby:

 1. Telefonicznie,
 2. Podczas pobytu w urzędzie skarbowym,
 3. Przez internet.

Opcja rezerwacji wizyty przez internet dostępna jest na stronach urzędów skarbowych (jeszcze nie we wszystkich).

Aby zarezerwować termin wizyty w wybranym urzędzie skarbowym należy wejść na jego stronę, kliknąć funkcję rezerwacji wizyty i wypełnić zgłoszenie rezerwacji.

W systemie rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym (formularzu rezerwacyjnym) należy:

 1. Wskazać urząd skarbowy, którego ma dotyczyć rezerwacja,
 2. Wybrać rodzaj sprawy do załatwienia (można wybrać z listy spraw lub wpisać hasło),
 3. Zadeklarować datę i godzinę wizyty (wybranie wolnego terminu – kolor zielony, żółty),
 4. Wpisać imię i nazwisko, NIP albo PESEL (osoby nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej), adres e-mail (dobrowolnie), numer telefonu.

Numer telefonu, który poda podatnik ułatwi kontakt urzędowi skarbowemu. Z kolei wpisanie adresu e-mail umożliwi przesłanie przez urząd kompletnej informacji o zgłoszonej rezerwacji do systemu.

ISTOTNE:

Należy pamiętać, iż rezerwacja wizyty nie ma zastosowania w odniesieniu do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Resort Finansów na drodze regulaminu ustanowił zasady rezerwacji przy zastosowaniu systemu rezerwacji wizyty w urzędzie skarbowym.

ISTOTNE:

Każdy urząd skarbowy realizujący już usługę rejestracji wizyty posiada na swojej stronie tzw. karty usług. Umożliwiają one zapoznanie się ze sposobem załatwienia poszczególnych rodzajów (typów) spraw.

Zasady rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym przy zastosowaniu systemu rezerwacji wizyty prowadzonego i udostępnianego przez Szefa KAS prezentuje poniższa tabelka.

1. Podatnik dokonuje rezerwacji nie wcześniej niż 14 dni przed wybranym terminem wizyty.
2. Rejestracja pojedynczej wizyty uprawnia do realizacji wyłącznie jednej sprawy.
3. Podatnik udający się na wizytę w wybranym urzędzie skarbowym zobowiązany jest stawić się tam punktualnie, przy stanowisku wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji (informacja e-mail) oraz okazać dowód tożsamości oraz dokumenty dotyczące sprawy do załatwienia. Jeżeli podatnik spóźni się na planowaną wizytę, wówczas urząd może uznać, iż podatnik zrezygnował z przybycia na daną wizytę.
4. Pomimo, iż dokładna godzina wizyty jest wybrana przez podatnika (w systemie rezerwacji) i wynika z potwierdzenia rezerwacji, to faktyczne rozpoczęcie wizyty może nastąpić nieco później z uwagi na niezakończenie przez urzędnika obsługi poprzedniego podatnika.
5. Do wybranego urzędu skarbowego na zarezerwowaną wizytę winien udać się wyłącznie podatnik, którego dotyczy rezerwacja danej wizyty albo pełnomocnik (osoba) upoważniony do załatwienia spraw w imieniu zarejestrowanego w systemie rezerwacji wizyt podatnika.
6. Zabronione jest zamiana lub odstąpienie rezerwacji innym podatnikom.
7. Jeżeli podatnik dokonał rezerwacji wizyty w wybranym urzędzie skarbowym po czym z różnych przyczyn nie mógł się stawić, ma on obowiązek zadzwonić do danego urzędu skarbowego i anulować daną wizytę.
8. Rezerwacje dokonane bez zachowania zasad rezerwacji mogą być anulowane.

Opublikowano: 2020-10-05