Kolejne wątpliwości związane z funkcjonowaniem mikrorachunku przeznaczonego dla wpłat niektórych podatków

Mikrorachunek podatkowy został stworzony przez Ministerstwo Finansów z myślą o uproszczeniu identyfikacji podatników oraz ich wpłat w zakresie podstawowych rodzajów podatków. Jednak mikrorachunek to nie tylko uproszczenia, lecz także przypisane do niego zasady działania, o których powinien jak najwięcej wiedzieć każdy podatnik.

Indywidualny rachunek bankowy

Indywidualny rachunek każdego podatnika dla wpłat podatków (zwany dalej mikrorachunkiem) jest to utworzony przez Szefa KAS w nadzorze Ministerstwa Finansów tradycyjny rachunek bankowy dla każdego podatnika.

Mikrorachunek będzie aktywny od 1 stycznia 2020r., ale już teraz wszyscy podatnicy mogą sprawdzić na poniższej stronie, jaki posiadają przypisany tylko dal siebie mikrorachunek.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Wszyscy podatnicy otrzymają indywidualny mikrorachunek

Każdy podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym i ograniczonym obowiązku podatkowym, będzie zobowiązany od stycznia 2020r. do stosowania mikrorachunku. Zatem podatnicy posiadający identyfikator PESEL albo NIP będą zobligowani do zapłaty podatku PIT, CIT, VAT oraz pozostałych należności budżetowych (oczywiście tych zobowiązań podatkowych, które wystąpią u danego podatnika) na konto swojego mikrorachunku.

Numer NIP czy PESEL?

Właściwym numerem dla podatnika, który nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej (także, jako wspólnik spółki) lub nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT będzie numer PESEL.

Natomiast prawidłowym identyfikatora, jakim powinien posłużyć się podatnik do wygenerowanie mikrorachunku będzie numer NIP, jeżeli podatnik ten:

 1. Prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie lub
 2. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT (czynnym lub zwolnionym) lub
 3. Jest płatnikiem podatków, lub
 4. Jest płatnikiem składek ZUS

– jest numer NIP.4

Jeżeli przykładowo podatnik posiada umowę o pracę, zlecenie, umowę o dzieło, prowadzi najem prywatny, wówczas jego właściwym identyfikatorem będzie numer PESEL.

Jednak, jeżeli podatnik posiada umowę o pracę oraz prowadzi działalność, wówczas jego właściwym identyfikatorem będzie numer NIP.

Dwa mikrorachunki?

Część podatników będzie korzystać np. z dwóch mikrorachunków. Taka sytuacja może mieć miejsce w spółkach osobowych, w których podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy tej spółki natomiast podatnikiem VAT jest dana spółka.

Przykład 1

Dwóch wspólników Nowa S.C. wygenerowało dla siebie mikrorachunek. W pierwszej kolejności na stronie generatora wspólnicy wpisali NIP spółki. Generator wykreował mikrorachunek dla spółki cywilnej, który posłuży w tym wypadku do zapłaty zobowiązań i zaległości spółki w zakresie podatku VAT, ale i w podatku PIT-4R, jeżeli spółka zatrudnia pracowników (jest płatnikiem podatku od wypłaconych wynagrodzeń).

W drugiej kolejności wspólnicy na stronie generatora wpisali swoje numery NIP. Generator wykreował po jednym mikrorachunku dla każdego wspólnika odrębnie, na który będą oni uiszczać zobowiązania i zaległości, jako wspólników spółki, ale też wynikające z innych dochodów, które mogą uzyskiwać poza spółką.

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób odróżnić powyższe mikrorachunki? Bardzo prosto, każdy mikrorachunek kończy się numerem identyfikatora, jakim posługuje się podatnik a więc numerem PESEL albo NIP.

Tylko zapłata na mikrorachunek

Podatnicy będą zobowiązani po 31 grudnia 2019r. opłacać podatki PIT, CIT, VAT oraz pozostałe należności budżetowe tylko na przypisane dla siebie mikrorachunki. Zwroty nadpłat z podatków będą przelewane przez urzędy skarbowe nadal na konto podatnika właściwe dla zwrotu (osobiste lub firmowe).

Mikrorachunki nie będą zawierały historii rachunku.

Zapłaty wielu rodzajów zobowiązań i zaległości podatkowych nadal na dotychczasowych zasadach

Istotną kwestią dotyczącą sposobu opłacania pozostałych podatków takich jak np. PCC, cło, akcyza, podatek od gier, VAT MOSS i innych jest to, że podatnicy uregulują je na dotychczasowych zasadach a więc na właściwe konta urzędów skarbowych.

Dnia 1 stycznia 2020r. aktywne przestaną być wszystkie rachunku wszystkich urzędów skarbowych dotyczących PIT, CIT, VAT.

Po 1 stycznia 2020r. będzie można opłacać podatek także za inną osobę

Od nowego roku w kilku wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość uregulowania podatku PIT, CIT, VAT za innego podatnika. Osoby, które mogą zapłacić podatek na mikrorachunek innego podatnika to:

 1. Członkowie rodziny typu: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha,
 2. Aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego (dotyczy przypadku, w którym podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową albo zastawem skarbowym),
 3. Osoba trzecia, jeżeli kwota zobowiązania lub zaległości podatkowej jest równa lub mniejsza niż 1.000zł a treść potwierdzenia wpłaty nie budzi wątpliwości, co do jej przeznaczenia.

Należałoby jeszcze podkreślić, iż jeżeli wysokość zobowiązania lub zaległości podatkowej przekracza sumę 1000 zł, wówczas podatek ten może zostać uiszczony tylko przez podatnika albo członka jego najbliższej rodziny. Jeżeli jednak zapłaty dokona inna osoba wymieniona w punktach 2 lub 3 skutkiem tego będzie brak wygaśnięcia danego zobowiązania podatkowego.

Wspólne rozliczenie małżonków a podatek do zapłaty na mikrorachunek

Bardzo wiele podatników będzie w 2020r. składało wspólne rozliczenie roczne za 2019r. wraz z małżonkiem. Jeżeli z tegoż zeznania wyniknie zobowiązanie do zapłaty podatku dochodowego, wówczas podatnik powinien być uregulowany na mikrorachunek podatnika widniejącego, jako pierwszy w danym wspólnym zeznaniu rocznym.

Zapłata podatku PIT, CIT, VAT z konta prowadzonego przez zagraniczny bank

Niejednokrotnie w 2020r. będzie miała miejsce sytuacja, w której podatnik będzie chciał zapłacić zobowiązanie podatkowe w podatku PIT, CIT albo VAT z konta prowadzonego za granicą np. w walucie EUR. W takiej sytuacji, jeżeli będzie wymagane podanie kodu SWIFT (BIC) to z uwagi na to, ze mikrorachunek będzie prowadzony przez NBP to właściwym kodem dla tego banku będzie NBPLPLPW.

Korekty deklaracji podatkowych za okresy sprzed 2020r.

Podatnicy, którzy będą dokonywali w 2020r. korekt deklaracji PIT, CIT, VAT za okresy zarówno sprzed 1 stycznia 2020r. jak i dotyczące już okresów w 2020r. to ewentualne zaległości w ww. podatkach występujące z tytułu tych korekt zapłacą już wyłącznie na swoje mikrorachunki.

Zapłata podatku na nieprawidłowy mikrorachunek

Od czasu do czasu w 2020r. i w latach kolejnych będą zdarzać się pomyłki polegające na uregulowaniu podatków PIT, CIT, VAT na nieprawidłowy albo błędny numer mikrorachunku.

Jeżeli podatnik sam zwróci uwagę, iż popełnił błąd to może osobiście w urzędzie skarbowym lub pisemnie tak jak do tej pory zgłosić ten fakt do właściwego ze względu zamieszkania lub adresu siedziby urzędu skarbowego.

Z kolei w sytuacji, gdy podatnik nie dostrzeże swojego błędu, urząd skarbowy może wysłać upomnienie o braku wpłaty należnego podatku, ponieważ nie będzie wiedział o wpłacie tego podatku na inny mikrorachunek lub cofnięciu przelewu z uwagi na nieistniejący w ogóle mikrorachunek.

Opublikowano: 2019-12-30

W jaki sposób dodać numer konta do białej listy podatników VAT

Biała lista podatników VAT (wykaz podatników VAT) zawiera m.in. numery firmowych rachunków bankowych podatników prowadzących działalność gospodarczą na które kontrahenci mają obowiązek regulować zapłatę za transakcję o wartości równej lub większej 15.000zł brutto.

Jeżeli podatnik począwszy od 1 stycznia 2020r. pomyli się i zapłaci na konto spoza wykazu, wówczas nie będzie mógł ująć dokumentu kosztowego danej transakcji w księgach swojej firmy oraz będzie odpowiadał solidarnie za zobowiązanie w podatku VAT wynikające z danej transakcji. Warto zatem poznać sposoby dodania / aktualizacji firmowych kont bankowych aby na czas być przygotowanym na noworoczne zmiany w przepisach.

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT stanowi wykaz zarejestrowanych podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT. Nie znajdują się tam natomiast podatnicy zwolnieni z VAT ze względu na nieprzekroczenie obrotów za zeszły rok w kwocie 200.000zł.

Ponadto zgodnie z art. 96b ust. 1 ustawy o VAT Szaf KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) prowadzi białą listę podatników VAT zawierającą podmioty, które:

 1. Naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował albo dokonał ich wykreślenia z białej listy,
 2. Są zarejestrowane, jako czynni lub zwolnieni podatnicy VAT,
 3. Ubiegały się o przywrócenie rejestracji, jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni ze skutkiem pozytywnym.

Uwaga na dodawanie odpowiednich rachunków do białej listy

Wszystkie firmy zobowiązane do zaktualizowania swoich rachunków bankowych (celem dodania do białej listy podatników VAT) dodają jedynie konta firmowe, czyli zarejestrowane na prowadzoną działalność gospodarczą.

Do białej listy podatników VAT nie można dodać rachunków osobistych, specjalnych rachunków VAT. Podatnicy nie powinni dodawać także tzw. rachunków technicznych.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy wpisani są do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej) mogą oni dodać konto według następujących sposobów:

 1. Podatnik może wejść na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx i bez logowania wybrać z lewej strony opcję zmień dane we wpisie, następnie podać numer NIP a w dalszej części ukaże się wniosek aktualizacyjny CEIDG na którym na dole w punkcie 26 należy dodać numer rachunku firmowego (oprócz tego we wniosku aktualizacyjnym należy wypełnić pola, które zaznaczone są na czerwony kolor jako obowiązkowe). Następnie podatnik ma 7 dni od zatwierdzenia powyższego wniosku na udanie się do urzędu gminy i jego potwierdzenie (poprzez podanie numeru otrzymanego mailem wniosku w gminie),
 2. Podatnik może wejść na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx, zalogować się i wybrać z lewej strony opcję zmień dane we wpisie, następnie podać numer NIP a w dalszej części ukaże się wniosek aktualizacyjny CEIDG na którym na dole w punkcie 26 należy dodać numer rachunku firmowego (oprócz tego we wniosku aktualizacyjnym należy wypełnić pola, które zaznaczone są na czerwony kolor jako obowiązkowe). Następnie podatnik może podpisać wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym co będzie skutkować brakiem obowiązku udania się do gminy,
 3. Podatnik może udać się do urzędu gminy (najlepiej z umową rachunku firmowego) aby na miejscu urzędnik dokonał dodania konta bankowego do CEIDG.

Podmioty niewpisane do KRS

Podmioty niewpisane do rejestru KRS takie jak np. spółka cywilna, wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenia niezarejestrowane do KRS, niektóre organizacje społeczne, szkoły i niektóre inne jednostki budżetowe składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby formularz NIP-2, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 4) gdzie w punkcie C.1 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dodają wszystkie rachunki założone na firmę (podmiot). Formularz NIP-2 może być złożony drogą:

 1. Elektroniczną poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ (można przez ten dokonać także elektronicznej wysyłki) i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez osobę lub osoby uprawnione, które posiadają pełnomocnictwo do wysyłek deklaracji i informacji w formie elektronicznej),
 2. Papierową poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/, opatrzenie go podpisem lub podpisami przez osoby uprawnione, przesłanie drogą pocztową lub poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie skarbowym.

Podmioty wpisane do KRS

Podmioty wpisane do rejestru KRS takie jak np. spółka partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, europejska, z o.o., akcyjna, spółdzielnie, przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, przedsiębiorstwa i odziały zagraniczne, inne składają do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby formularz NIP-8, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 4) gdzie w punkcie C.1 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dodają wszystkie rachunki założone na firmę (podmiot). Formularz NIP-8 może być złożony drogą:

 1. Elektroniczną poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ (można przez ten dokonać także elektronicznej wysyłki) i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez osobę lub osoby uprawnione, które posiadają pełnomocnictwo do wysyłek deklaracji i informacji w formie elektronicznej),
 2. Papierową poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/, opatrzenie go podpisem lub podpisami przez osoby uprawnione, przesłanie drogą pocztową lub poprzez osobiste stawiennictwo w urzędzie skarbowym.

Pozostali podatnicy

Pozostali podatnicy, do których zalicza się:

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą niewpisane do rejestru CEIDG,
 • osoby prowadzące działalność nierejestrowaną w myśl art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców,
 • osoby zarejestrowane, jako podatnicy VAT (mogą to być rolnicy VAT-owcy),
 • płatnicy podatków,
 • płatnicy składek ZUS,
 • podatnicy nieposiadający numeru PESEL.

– w celu zaktualizowania swoich danych o rachunek lub rachunki bankowe (firmowe) do białej listy podatników VAT wypełniają formularz NIP-7, jako zgłoszenie aktualizacyjne (należy zaznaczyć X w punkcie 5) gdzie w punkcie D.2 dotyczącym rachunków związanych z prowadzoną działalnością dodają wszystkie rachunki założone na prowadzoną działalność. Formularz NIP-7 podobnie jak formularze NIP-2 i NIP-8 może być złożony drogą:

 1. Elektroniczną poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez osobę uprawnioną, która posiada pełnomocnictwo do wysyłek deklaracji i informacji drogą elektroniczną),
 2. Papierową poprzez wypełnienie formularza interaktywnego, dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/e-deklaracje-rejestracja/ i opatrzenie go podpisem osoby uprawnionej.

Opublikowano: 2019-12-23

BDO w pigułce, czyli najważniejsze informacje o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami

Ostatnio bardzo dużo mówi się o tzw. BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. W natłoku wszystkich informacji na ten temat nie trudno się pogubić dlatego wciąż wielu przedsiębiorców ma wątpliwości co do tego, czy powinno dokonać wpisu do rejestru czy też nie. W poniższym opracowaniu postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

Czym jest BDO?

To system teleinformatyczny, w którym gromadzone są dane o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i opakowania oraz gospodarujących odpadami. Rejestr, który stanowi integralną część bazy został uruchomiony już 1 stycznia 2018 r., natomiast od 1 stycznia 2020 roku system ten zostanie rozbudowany o kolejne dwa moduły: ewidencja i sprawozdawczość. Oznacza to, że podmioty, które zobowiązane są do prowadzenie ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu wytwarzanych odpadów i gospodarowania odpadami będą mogły zrobić to wyłącznie w formie elektronicznej.

W jakim celu został uruchomiony system BDO?

Głównym założeniem uruchomienia systemu było usprawnienie gospodarki odpadami w Polsce poprzez kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami w tej dziedzinie. System BDO ma pomóc w walce z tzw. szarą strefą gospodarki odpadami. Dzięki bazie odpowiednie organy kontroli będą mogły weryfikować zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami ze stanem zadeklarowanym w rejestrze.

Kto musi się wpisać do BDO?

W ustawie o odpadach wymieniony jest szereg rodzajów działalności zobowiązanych do rejestru w BDO. Podmioty te wpisywane są do rejestru z urzędu lub po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zgodnie z ww. ustawą do zarejestrowania się w systemie zobligowani są m.in. przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, produkty w opakowaniach, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami. Ponadto wpisu do rejestru powinni dokonać wytwórcy odpadów, którzy prowadzą ewidencję odpadów, transportujący odpady oraz przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonego handlu oferują torby z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Kto nie musi się wpisać do BDO?

Zgodnie z ustawą o odpadach z obowiązku rejestracji w BDO zwolnione są m.in. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, transportujący wytworzony przez siebie odpady oraz pomioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np. zbieranie nakrętek w szkołach). Dodatkowo z obowiązku uzyskania wpisu do BDO zwolnione są osoby, które nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji, czyli m.in. wytwórcy odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów). Zwolnienia z tego obowiązku dotyczą również rodzajów i ilości odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

W jaki sposób można złożyć wniosek rejestrowy?

Podmioty, które są zobligowane do uzyskania wpisu w rejestrze (o ile nie są wpisywani do rejestru z urzędu) powinny złożyć wniosek rejestrowy do Marszałka Województwa odpowiedniego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania. Wniosek taki można złożyć:

-osobiście,

-listownie,

-elektronicznie (jeżeli przedsiębiorca jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

-przez platformę ePUAP.

Przedsiębiorcy dokonujący wpisu do BDO zobligowani są do poniesienia opłaty rejestrowej rocznej w wysokości 100 zł (w przypadku mikroprzedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 pracowników, których obrót netto nie przekroczył 2 mln euro rocznie) lub w wysokości 300 zł (w przypadku pozostałych przedsiębiorców). Marszałek Województwa dokonując wpisu do rejestru nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO. Numer ten należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów np. fakturach, paragonach fiskalnych, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów.

Jakie są kary za brak wpisu do BDO?

Niestety za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do BDO grożą wysokie kary wynoszące nawet do miliona złotych. Takie same kary grożą za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dlatego warto zastanowić się czy prowadzona przez Nas działalność nie jest obowiązana uzyskaniem takiego wpisu. Pomoc w tej dziedzinie oferowana jest przez wiele podmiotów. Na stronie BDO została uruchomiona specjalna infolinia w tym celu. Zachęcamy również do skorzystania z pomocy specjalistów firmy Greenlynx.

System BDO być może nie jest idealny. Po przetestowaniu wersji próbnej wielu przedsiębiorców skarży się na pewne niedociągnięcia, u niektórych stopień skomplikowania budzi wiele wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że głównym zamierzeniem powstania BDO jest ułatwienie i usprawnienie funkcjonowania gospodarki odpadami dlatego z pewnością system ten w przyszłości będzie jeszcze doskonalony. Już teraz Ministerstwo Klimatu w projekcie (z dnia 14 grudnia 2019 r.) Rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zaproponowało rozszerzenie listy oraz podniesienie limitów wytwarzanych odpadów, które zwolnione są z prowadzania ewidencji. Zwolnienia zaproponowane w projekcie dla wielu przedsiębiorców mogłyby oznaczać brak konieczności wpisu do rejestru BDO.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą GreenLynx, świadczącą usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska oraz wpisu do rejestru BDO.

Opublikowano: 2019-12-23

Dodatkowe okoliczności dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Sprzedaż towarów dla kontrahentów z Unii Europejskiej rozwija się coraz bardziej dynamicznie na polskim rynku. Aktualnie spora część firm przyzwyczaiła się do obowiązujących już kilka lat przepisów identyfikujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów jak i warunki pozwalające na zastosowanie stawki 0% VAT. Jednak od 2020 roku warunki te będą rozszerzone o pewne modyfikacje.

Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (zwana dalej WDT) jest to sprzedaż towarów do kontrahentów ze Wspólnoty Europejskiej w efekcie, której następuje faktyczne przemieszczenie towarów pomiędzy dwoma, różnymi krajami członkowskimi.

Przemieszczenie przybiera formę albo transportu towarów albo też wysyłki danego towaru.

Sprzedawca i nabywca w WDT

WDT może także nie wystąpić z powodu braku odpowiedniego statusu po stronie nabywcy lub sprzedawcy, uczestniczących w danej transakcji unijnej.

W przypadku sprzedawcy, musi on prowadzić działalność (gospodarczą) i posiadać status czynnego podatnika VAT oraz podatnika VAT-UE czyli dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Jeżeli mowa o nabywcy to winien on posiadać status:

 1. Czynnego podatnika VAT zarejestrowanego na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE albo
 2. Osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, zarejestrowaną na potrzeby dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-UE albo
 3. Czynnego podatnika VAT bądź osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, którzy działają w innym charakterze niż podatnicy z punktu 1 i 2 a dodatkowo sprzedają wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo dokonują przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą albo
 4. Podmiotu innego niż zawartego w pkt 1 i 2, posiadającego miejsce zamieszkania
  w innym kraju UE niż Polska, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Warto podkreślić, że WDT będzie stanowić także przemieszczenie przez polskiego sprzedawcę lub w jego imieniu towarów wytworzonych lub nabytych oraz należących do jego przedsiębiorstwa znajdującego się w Polsce do innego kraju członkowskiego UE.

Nie zawsze stawka 0% dla WDT

WDT będzie podlegać stawce 0% VAT, wówczas gdy będą spełnione poniższe warunki a mianowicie:

 1. Podatnik sprzedawca dokonał dostawy na rzecz nabywcy, który posiada właściwy
  i ważny numer NIP (VAT-UE) dla transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 2. Podatnik sprzedawca jeszcze przed ostatecznym terminem złożenia deklaracji VAT posiada dowody potwierdzające wywóz (przemieszczenie) towarów z terytorium RP
  i otrzymanie ich przez nabywcę w jego kraju członkowskim UE,
 3. Podatnik sprzedawca w momencie składania deklaracji VAT jest zarejestrowany na potrzeby dokonywania transakcji unijnych, czyli jest podatnikiem VAT UE.

Dowody, o których mowa w punkcie 2 są to dokumenty, które będą potwierdzać wywóz poza terytorium RP i dostarczenie towarów do państwa UE odbiorcy. Należą do nich:

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, który dokonuje wywozu towarów z Polski, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium kraju UE odbiorcy innego niż Polska, (gdy towar przewozi spedytor),
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 • dokument potwierdzający wywóz z Polski i dostarczenie towaru do innego niż Polska kraju UE odbiorcy (wraz ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku) zawierający nazwę firmy i adres siedziby sprzedawcy i odbiorcy, adres przeznaczenia dostawy towarów, określenie rodzajów towarów i ich ilości, potwierdzenie dostarczenia towarów przez nabywcę w jego kraju UE (miejscu siedziby) oraz rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, (gdy towar przewozi sprzedawca lub nabywca używając własnego środka transportu).

Rozszerzenie warunków dla zastosowania stawki 0% dla WDT od stycznia 2020r.

Rozporządzenie Rady UE 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. obliguje dostosowanie polskich przepisów ustawy o VAT do Dyrektywy Unijnej (zmieniającej Dyrektywę 2006/112/WE) w zakresie m.in. rozszerzenia w niektórych sytuacjach wymagań pozwalających na zastosowanie stawki 0% dla WDT.

Do 31 grudnia 2019r. sprzedawca chcąc dokonywać transakcje WDT miał obowiązek rejestracji do transakcji unijnych VAT-UE. Natomiast podczas wystawiania faktury sprzedaży oraz we wszystkich dokumentach towarzyszących WDT używał wówczas swojego numeru NIP z przedrostkiem PL.

Od nowego roku 2020 prawodawca zawęzi możliwość skorzystania ze stawki VAT 0% dla WDT uwzględniając powyższy warunek używania numeru NIP-UE.

Oznacza to, że korzystana stawka VAT WDT, czyli 0% będzie mogła być zastosowana przez polskiego sprzedawcę, gdy:

 1. Sprzedaż towarów w ramach WDT została zrealizowana na rzecz nabywcy, który przekazał dostawcy prawidłowy numer NIP, ważny numer VAT-UE dla dokonywania transakcji unijnych,
 2. Sprzedawca jeszcze przed terminem złożenia deklaracji VAT za dany okres dysponuje dowodami potwierdzającymi faktyczny wywóz towarów poza Polskę,
 3. Sprzedawca także przed złożeniem deklaracji VAT posiada dowód dostarczenia towaru (odbiór towaru przez nabywcę) do kraju UE nabywcy, innego niż Polska,
 4. Sprzedawca, jako podmiot uczestniczący w transakcji sprzedaży WDT w momencie wykazania jej w deklaracji VAT oraz VAT-UE jest zarejestrowany na potrzeby przeprowadzania transakcji unijnych VAT UE.

Powyższe zaktualizowane warunki zastosowania stawki 0% VAT dla WDT wymagają jeszcze większej uwagi sprzedawców, co do gromadzenia ważnych i prawidłowych numerów NIP nabywców nie tylko ze względu na status czynnego podatnika VAT, ale i podatnika unijnego VAT-UE.

Ważność i prawidłowość tego numeru będzie podstawową przesłanką dla zastosowania stawki 0% WDT. Będzie to dotyczyć nie tylko momentu realizacji samej transakcji WDT, ale i momentu składania deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej VAT-UE.

Dodatkowo błędny (lub nieważny) numer NIP wykazany w informacji podsumowującej pozbawi podatnika sprzedawcę możliwości skorzystania ze stawki WDT 0% VAT. Możliwe jednak, że jeżeli podatnik udowodni faktyczny przebieg transakcji to organy podatkowe uwzględnią możliwość korekty podstawowej stawki VAT 23% do preferencyjnej 0%.

Do tej pory ważny i właściwy numer NIP oraz VAT-UE nabywcy stanowiły wymóg formalny. Od 2020 roku będą to już przesłanki natury materialnej.

Kolejną bolączką podatników dokonujących WDT będzie gromadzenie większej ilości dokumentacji sprzedaży stanowiących dowody potwierdzające wywóz towarów i ich dostarczenie do kraju UE nabywcy. Będzie to dotyczyć nowo określonych ustawowo okoliczności, o których mowa poniżej.

Kiedy stawka 0% VAT dla WDT nie znajdzie zastosowania w roku 2020?

Od stycznia 2020r. 0% podatku VAT dla WDT nie zastosują sprzedawcy, jeśli:

 1. Nie przedłożą do 25-tego dnia miesiąca następnego (po miesiącu dostawy towarów) informacji podsumowującej VAT-UE po miesiącu,
 2. W złożonej w urzędzie skarbowym informacji VAT-UE znalazły się błędne dane transakcji WDT tzn. nieprawidłowe imię i nazwisko sprzedawcy oraz nabywcy, numery NIP nabywców i sprzedawcy (także nieważne), wartości poszczególnych dostaw WDT.

Odnosząc się natomiast do punktu 2 jeżeli podatnik sprzedawca przedłoży organowi skarbowemu wyjaśnienie przyczyny występujących błędów..

Nowe okoliczności stwierdzenia faktycznego wywozu towarów w ramach WDT

W nowym 2020r. prawodawca wprowadzi kilka nowych okoliczności, w których będzie występowało tzw. ustawowe stwierdzenie domniemania, ze towary zostały faktycznie wywiezione z Polski do innego kraju członkowskiego UE nabywcy.

Stwierdzenie to i spełnienie dodatkowych przesłanek pozwoli podatnikowi zachować możliwość skorzystania ze stawki 0% dla realizowanej sprzedaży w ramach WDT.

Okolicznościami, które będą miały wpływ na zastosowanie stawki 0% VAT dla WDT to 3 przypadki, w których:

 1. Towary są wysłane lub transportowane przez osobę trzecią działającą w imieniu sprzedawcy a sam sprzedawca dysponuje przynajmniej dwoma niewykluczającymi się wzajemnie dowodami potwierdzającymi wywóz towaru poza Polskę i odbiór tych towarów przez nabywcę (w jego kraju UE), które wydano przez dwa różne podmioty (instytucje) niezależne od sprzedającego i kupującego, ale także względem siebie (tymi dowodami mogą być np. faktury za przewóz od przewoźników, potwierdzone podpisem dokumenty przewozowe typu CMR, dokumenty typu konosament, inne),
 2. Towary są wysłane lub transportowane przez osobę trzecią działającą w imieniu sprzedawcy a sam sprzedawca dysponuje przynajmniej jednym z dowodów wcześniej wyszczególnionych w punkcie 1 oraz dodatkowo innym dowodem jednoznacznie stwierdzającym realizację transakcji WDT, którym może być:
  • dokument wydany przez organy administracji publicznej (skarbowej, celnej) stwierdzające przywóz towarów do kraju UE odbiorcy,
  • potwierdzenia płatności za transport bądź wysyłkę towarów,
  • polisy ubezpieczeniowe dotyczące transportu, wysyłki danych towarów,
  • potwierdzenia notarialne przywozu towarów,
  • potwierdzenia odbioru towarów (przyjęcie do składowania) wydane przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny w kraju UE odbiorcy,
 3. Towary są wysłane lub transportowane przez osobę trzecią działającą mieniu sprzedawcy a sam sprzedawca dysponuje dodatkowo oświadczeniem nabywcy stwierdzającym wywóz i odbiór towarów w jego kraju UE (wskazanie państwa UE nabywcy).

Opublikowano: 2019-12-18

Likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia i zastąpienie mechanizmem podzielonej płatności

Od kilku lat sprzedaż niektórych towarów i usług objęta była mechanizmem odwrotnego obciążenia. W mechanizmie tym to nabywca rozliczał podatek VAT należny ale jednocześnie miał także prawo do jego odliczenia. Z kolei w nowo wprowadzonym (obowiązkowo dla niektórych branż) od listopada 2019r. mechanizmie podzielonej płatności to sprzedawca wykazuje podatek VAT należny na wystawionej fakturze. Mechanizm podzielonej płatności zastępuje automatycznie mechanizm odwrotnego obciążenia. Jakie obowiązki w związku tym wystąpią po stronie sprzedawcy a jakie po stronie nabywcy?

Czytaj dalej Likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia i zastąpienie mechanizmem podzielonej płatności