BDO w pigułce, czyli najważniejsze informacje o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami

Ostatnio bardzo dużo mówi się o tzw. BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami. W natłoku wszystkich informacji na ten temat nie trudno się pogubić dlatego wciąż wielu przedsiębiorców ma wątpliwości co do tego, czy powinno dokonać wpisu do rejestru czy też nie. W poniższym opracowaniu postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

Czym jest BDO?

To system teleinformatyczny, w którym gromadzone są dane o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i opakowania oraz gospodarujących odpadami. Rejestr, który stanowi integralną część bazy został uruchomiony już 1 stycznia 2018 r., natomiast od 1 stycznia 2020 roku system ten zostanie rozbudowany o kolejne dwa moduły: ewidencja i sprawozdawczość. Oznacza to, że podmioty, które zobowiązane są do prowadzenie ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu wytwarzanych odpadów i gospodarowania odpadami będą mogły zrobić to wyłącznie w formie elektronicznej.

W jakim celu został uruchomiony system BDO?

Głównym założeniem uruchomienia systemu było usprawnienie gospodarki odpadami w Polsce poprzez kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami w tej dziedzinie. System BDO ma pomóc w walce z tzw. szarą strefą gospodarki odpadami. Dzięki bazie odpowiednie organy kontroli będą mogły weryfikować zgodność faktycznie prowadzonej przez podmiot działalności w zakresie gospodarki odpadami ze stanem zadeklarowanym w rejestrze.

Kto musi się wpisać do BDO?

W ustawie o odpadach wymieniony jest szereg rodzajów działalności zobowiązanych do rejestru w BDO. Podmioty te wpisywane są do rejestru z urzędu lub po złożeniu odpowiedniego wniosku. Zgodnie z ww. ustawą do zarejestrowania się w systemie zobligowani są m.in. przedsiębiorcy wprowadzający opakowania, produkty w opakowaniach, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów prowadzących stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami. Ponadto wpisu do rejestru powinni dokonać wytwórcy odpadów, którzy prowadzą ewidencję odpadów, transportujący odpady oraz przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonego handlu oferują torby z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Kto nie musi się wpisać do BDO?

Zgodnie z ustawą o odpadach z obowiązku rejestracji w BDO zwolnione są m.in. osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, transportujący wytworzony przez siebie odpady oraz pomioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (np. zbieranie nakrętek w szkołach). Dodatkowo z obowiązku uzyskania wpisu do BDO zwolnione są osoby, które nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji, czyli m.in. wytwórcy odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów). Zwolnienia z tego obowiązku dotyczą również rodzajów i ilości odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

W jaki sposób można złożyć wniosek rejestrowy?

Podmioty, które są zobligowane do uzyskania wpisu w rejestrze (o ile nie są wpisywani do rejestru z urzędu) powinny złożyć wniosek rejestrowy do Marszałka Województwa odpowiedniego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania. Wniosek taki można złożyć:

-osobiście,

-listownie,

-elektronicznie (jeżeli przedsiębiorca jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym),

-przez platformę ePUAP.

Przedsiębiorcy dokonujący wpisu do BDO zobligowani są do poniesienia opłaty rejestrowej rocznej w wysokości 100 zł (w przypadku mikroprzedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 pracowników, których obrót netto nie przekroczył 2 mln euro rocznie) lub w wysokości 300 zł (w przypadku pozostałych przedsiębiorców). Marszałek Województwa dokonując wpisu do rejestru nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy BDO. Numer ten należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów np. fakturach, paragonach fiskalnych, sprawozdaniach, kartach przekazania odpadów.

Jakie są kary za brak wpisu do BDO?

Niestety za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do BDO grożą wysokie kary wynoszące nawet do miliona złotych. Takie same kary grożą za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dlatego warto zastanowić się czy prowadzona przez Nas działalność nie jest obowiązana uzyskaniem takiego wpisu. Pomoc w tej dziedzinie oferowana jest przez wiele podmiotów. Na stronie BDO została uruchomiona specjalna infolinia w tym celu. Zachęcamy również do skorzystania z pomocy specjalistów firmy Greenlynx.

System BDO być może nie jest idealny. Po przetestowaniu wersji próbnej wielu przedsiębiorców skarży się na pewne niedociągnięcia, u niektórych stopień skomplikowania budzi wiele wątpliwości. Należy jednak pamiętać, że głównym zamierzeniem powstania BDO jest ułatwienie i usprawnienie funkcjonowania gospodarki odpadami dlatego z pewnością system ten w przyszłości będzie jeszcze doskonalony. Już teraz Ministerstwo Klimatu w projekcie (z dnia 14 grudnia 2019 r.) Rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zaproponowało rozszerzenie listy oraz podniesienie limitów wytwarzanych odpadów, które zwolnione są z prowadzania ewidencji. Zwolnienia zaproponowane w projekcie dla wielu przedsiębiorców mogłyby oznaczać brak konieczności wpisu do rejestru BDO.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą GreenLynx, świadczącą usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska oraz wpisu do rejestru BDO.

Opublikowano: 2019-12-23