Nowy, szybszy termin zwrotu VAT w 2022 roku

Opublikowano: 2022-05-20

W 2022r. nastąpiło bardzo wiele zmian w ustawach podatkowych. Najczęstsze odniosły się do podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Jednak miały miejsce i inne, które nie stanowią tych najgłośniejszych.

Jedną z nich jest wprowadzenie bardzo krótkiego, czyli 15 dniowego terminu zwrotu podatku VAT. Z czym wiąże się wnioskowanie o zwrot VAT w tym terminie? Jakie należy wypełnić warunki?

Zwrot podatku VAT w 15 dni

Urząd skarbowy dokona zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji JPK_V7 (czyli od 26 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym) jeżeli podatnik złożył:

 1. plik JPK_V7 z wykazanym podatkiem VAT do zwrotu albo
 2. korektę pliku JPK_V7 z wykazanym zwrotem VAT – złożoną jeszcze przed ostatecznym terminem na złożenie pierwotnego pliku JPK_V7.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi podatek VAT również w terminie 15 dni, licząc od dnia złożenia korekty pliku JPK_V7 z wykazaną kwotą VAT do zwrotu, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji (po 25 dniu następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym).

Warunki uzyskania zwrotu podatku VAT w 15 dni

Podatnik, który chce wnioskować o zwrot podatku VAT w ciągu 15 dni musi wypełnić kilka ustawowych warunków (łącznie). Przedstawiono je w poniższej tabeli.

Warunki 15-dniowego zwrotu podatku VAT
Przez kolejne 12 miesięcy przed miesiącem, w rozliczeniu za który podatnik wnioskuje o zwrot VAT
łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT, zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej on-line za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł
W okresie rozliczeniowym za który jest składany wniosek o zwrot VAT
kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kasy on-line
kwota podatku naliczonego lub nadwyżki VAT, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł
podatnik złożył terminowo pierwotną deklarację JPK_V7 z wykazaną kwotą do zwrotu VAT
Podatnik przez kolejne
12 miesięcy bezpośrednio przed okresem złożenia wniosku o zwrot:
– był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje JPK_V7,
– prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kasy fiskalnej on-line
3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy zawarty w białej liście podatków VAT
Za trzy kolejne miesiące rozliczeniowe, a w przypadku podatnika kwartalnego VAT za jeden okres rozliczeniowy, przed miesiącem (kwartałem), w rozliczeniu za który podatnik wnioskuje o zwrot VAT – udział procentowy
łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej on-line, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%
otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem VAT, zaewidencjonowanej na kasie on-line, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%

Czy zbycie pojazdu firmowego wpłynie na wysokość składki zdrowotnej

Opublikowano: 2022-05-12

Wysokość składki zdrowotnej dla form opodatkowania skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń 2022r. podatnicy obliczyli jeszcze na starych zasadach (obowiązujących w 2021r.). Nie dotyczyło to ryczałtu. W tym wypadku składka zdrowotna uzależniona jest od progu przychodu jaki osiągnął ryczałtowiec.

Jednak od lutego 2022r. podatnicy stosujący zarówno skalę podatkową i podatek liniowy będą ustalali wysokość składki zdrowotnej w zależności od tego jaki osiągną w poprzednim miesiącu dochód.

Składka zdrowotna 2022r. i zbycie samochodu firmowego na ryczałcie

W ciągu miesiąca rozliczeniowego może nastąpić wiele zdarzeń (transakcji) gospodarczych, które będą wpływały na wysokość przychodów (u ryczałtowców) oraz dochodów (skala podatkowa, podatek liniowy). Jednym z takich zdarzeń będzie sprzedaż pojazdu firmowego.

Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie w 2022r. zależy od tego, czy podatnik w ciągu roku przekroczył progi przychodowe tzn.:

 1. Przychód do kwoty 60.000 zł -> składka zdrowotna wynosi 335,94 zł,
 2. Przychód powyżej 60.000 zł ale do 300.000 zł -> składka zdrowotna wynosi 559,89 zł,
 3. Przychód powyżej sumy 300.000zł -> składka zdrowotna wynosi 1.007,81 zł.

ISTOTNE:

Przychód porównywany do powyższych limitów podatnik wcześniej pomniejsza o kwotę miesięcznych zapłaconych składek ZUS ubezpieczenia społecznego. Dokonuje tego obniżenia w miesiącu, za który jest obliczana składka zdrowotna.

Przykład 1

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem przewiduje, iż w roku 2022 osiągnie średnie miesięczne przychody (po odliczeniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 4.000 zł. W sierpniu 2022r. planuje sprzedaż jednego ze swoich dwóch samochodów firmowych za kwotę 35.000 zł netto. Czy ta transakcja wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

Jeżeli podatnik cały rok osiągał by przychody w wysokości 4.000zł, to miesięcznie opłacałby składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł (przez cały 2022r.). Jeżeli jednak sprzeda jeden z dwóch swoich samochodów osobowych stanowiących składniki majątku firmy, wówczas wysokość składki zdrowotnej w 2022r. będzie wyglądać następująco.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w ryczałcie
Mc Przychód miesięcznie Przychód narastająco Składka zdrowotna Przychód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Przychód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna
1 4.000 zł 4.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 4.000 zł 335,94 zł
2 4.000 zł 8.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 8.000 zł 335,94 zł
3 4.000 zł 12.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 12.000 zł 335,94 zł
4 4.000 zł 16.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 16.000 zł 335,94 zł
5 4.000 zł 20.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 20.000 zł 335,94 zł
6 4.000 zł 24.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 24.000 zł 335,94 zł
7 4.000 zł 28.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 28.000 zł 335,94 zł
8 4.000 zł 32.000 zł 335,94 zł 39.000 zł 67.000 zł 559,89 zł
9 4.000 zł 36.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 71.000 zł 559,89 zł
10 4.000 zł 40.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 75.000 zł 559,89 zł
11 4.000 zł 44.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 79.000 zł 559,89 zł
12 4.000 zł 48.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 83.000 zł 559,89 zł

ISTOTNE:

Poza ustaleniem miesięcznej wysokości składki zdrowotnej, podatnik po zakończeniu roku ma obowiązek obliczyć roczną składkę zdrowotną.

Jeżeli w ciągu roku jego przychody przekroczyły jeden z wyżej wymienionych progów przychodowych (podanych na początku publikacji), to roczna składka zdrowotna będzie ustalana już od wyższej wartości.

(roczna składka zdrowotna = wysokość składki zdrowotnej po przekroczeniu pierwszego lub drugiego progu przychodowego x 12 miesięcy).

Składka zdrowotna 2022r. i zbycie samochodu firmowego na skali podatkowej albo podatku liniowym

Dla lepszego zobrazowania zależności wysokości składki zdrowotnej od zbycia pojazdu przedstawiono poniżej dwa praktyczne przykłady.

Przykład 2

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, osiągnie w 2022r. miesięczny dochód (po odliczeniu kosztów i składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie:

 1. 4.000 zł za styczeń 2022r.,
 2. 5.000 zł za luty 2022r.
 3. 25.000 zł za marzec 2022r. (5.000 zł bez sprzedaży samochodu) w wyniku dodatkowej sprzedaży samochodu firmowego.

Kształtowanie się składki zdrowotnej w powyższych miesiącach 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli.

ISTOTNE:

Składka za styczeń 2022r. zarówno dla skali i podatku liniowego obliczana była jeszcze na starych zasadach, niezależnie od osiągniętego dochodu.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w skali podatkowej
Mc Dochód miesięcznie Dochód narastająco Składka zdrowotna 9% Dochód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Dochód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna 9%
1 4.000 zł 4.000 zł 419,92 zł* 4.000 zł 4.000 zł 419,92 zł*
2 5.000 zł 9.000 zł 360,00 zł 5.000 zł 9.000 zł 360,00 zł
3 5.000 zł 14.000 zł 450,00 zł 25.000 zł 34.000 zł 450,00 zł
4 X 450,00 zł X 2.250,00 zł

ISTOTNE:

Składka zdrowotna za luty 2022r. zarówno dla skali i podatku liniowego obliczana jest na podstawie osiągniętego przez podatnika dochodu za styczeń 2022r. (poza kosztami podatnik ma możliwość odjąć od dochodu zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego a uzyskana kwota to dochód do obliczenia wysokości składki zdrowotnej). Składka za kolejne miesiące analogicznie.

Przykład 3

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, osiągnie w 2022r. miesięczny dochód (po odliczeniu kosztów i składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie:

 1. 1.000 zł za styczeń 2022r.,
 2. 6.000 zł za luty 2022r.
 3. 25.000 zł za marzec 2022r. (5.000 zł bez sprzedaży samochodu) w wyniku dodatkowej sprzedaży samochodu firmowego.

Kształtowanie się składki zdrowotnej w powyższych miesiącach 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w podatku liniowym
Mc Dochód miesięcznie Dochód narastająco Składka zdrowotna
4,9%
Dochód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Dochód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna
4,9%
1 1.000 zł 1.000 zł 419,92 zł* 1.000 zł 1.000 zł 419,92 zł*
2 6.000 zł 7.000 zł 270,90 zł 6.000 zł 7.000 zł 270,90 zł
3 5.000 zł 12.000 zł 294,00 zł 25.000 zł 32.000 zł 294,00 zł
4 X 270,90 zł X 1.225,00 zł

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców na nowych zasadach w 2022 roku.

Opublikowano: 2022-05-06

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców, niejednokrotnie stawało się barierą w drodze do otrzymania zasiłku z tytułu nawet jednodniowego opóźnienia w płatności składek ubezpieczeniowych. Długo wyczekiwane zmiany w tym zakresie zostały zaimplementowane do porządku prawnego ustawą z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1621). W niniejszym wpisie przedstawiamy nowe zasady podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które z pewnością należy ocenić jako pozytywne! Wszelkie opisane poniżej kwestie dotyczą również osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą gospodarczą.

Dotychczasowe zasady podlegania pod ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców

Ideą dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorców jest przede wszystkim możliwość uzyskania zasiłku za czas absencji chorobowej, opieki, czy macierzyństwa oraz brak obowiązku uiszczania składek społecznych i funduszu pracy za ten okres. Korzyści płynące z tego ubezpieczenia należy więc rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca przystępuje na swój wniosek, jednak „aktywacja” ubezpieczenia ma miejsce po tzw. „okresie wyczekiwania”, czyli po 90 dniach.

Dotychczasowe zasady obowiązujące do 31 grudnia 2021r. generowały liczne problemy, ponieważ nawet jednodniowe opóźnienie w płatności składek ubezpieczeniowych powodowało ustanie tego ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono składek w terminie. W takiej sytuacji przedsiębiorca wnioskujący o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy napotykał na następujące problemy:

 • ZUS analizując konto płatnika mógł uznać, iż przedsiębiorca nie podlega pod ubezpieczenie chorobowe, a co za tym idzie przedsiębiorca nie miał prawa do zasiłku oraz był zobligowany do uiszczenia składek społecznych i funduszu pracy za okres absencji,
 • Przedsiębiorca mógł powoływać się na dorozumiane przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, tj. na terminowe opłacanie składki chorobowej przez kolejne miesiące (instytucja wynikająca z orzecznictwa, a nie z ustawy) lub mógł złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie, gdzie zgoda uzależniona była od uznaniowej decyzji ZUSu. Decyzję odmowną można skierować na drogę postępowania sądowego, jednak rachunek kosztów i korzyści powodował, że przedsiębiorcy rezygnowali zazwyczaj z dochodzenia swoich praw przed sądem.

Opisana powyżej sytuacja i niedogodności związane z restrykcyjnymi warunkami podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe sprawiły, że ustawodawca zdecydował się po wielu latach na liberalizację przepisów w tym zakresie.

Z dniem 1 stycznia 2022r. brak terminowej zapłaty składek nie przerywa biegu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Począwszy od 1 stycznia 2022r. w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych uchylono zapis, który przerywał bieg dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przedsiębiorca nieterminowo opłacił składki.

Nie oznacza, to jednak, że płatnik posiadający zaległości w ZUS każdorazowo otrzyma zasiłek, bowiem równolegle w ustawie z dnia 29 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadzono następujące zasady:

 • zasiłek nie przysługuje przedsiębiorcom w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, do czasu spłaty całości zadłużenia,
 • zasadniczo zasiłki wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku, jednak w przypadku przedsiębiorcy z zadłużeniem, zasiłek wypłaca się nie później niż w terminie 60 dni od dnia spłaty całości zadłużenia,
 • prawo do świadczeń przedawnia się, jeżeli zadłużenie, nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Choć zadłużenie przedsiębiorcy przekraczające 1% minimalnego wynagrodzenia uniemożliwi wypłatę zasiłku, to wprowadzone zmiany są bardzo pozytywne. Nieterminowe wpłaty składek ubezpieczeniowych nie będą już przerwać każdorazowo dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorcy i osoby współpracujące unikną więc dodatkowych obowiązków związanych ze składaniem wniosków do ZUS, wysyłaniem zgłoszeń, czy podleganiem pod okres wyczekiwania po każdym przerwaniu ubezpieczenia chorobowego.

Płatnicy powinni zweryfikować, czy ich dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustało w przeszłości

Przedsiębiorcy, którzy nieterminowo opłacali składki w 2021r. lub w latach wcześniejszych powinni jak najszybciej podjąć niezbędne kroki, aby ponownie „aktywować” dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Można to uczynić na dwa sposoby:

 • dokonując wyrejestrowania na formularzu ZWUA i ponownie zgłaszając się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na druku ZUA (aktywacja ubezpieczenia nastąpi po okresie wyczekiwania – 90 dni),
 • wystosowując wniosek US-9 o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie (czas na składanie wniosków upływa 30 czerwca 2022r.). Jeżeli ZUS takiej zgodny nie wrazi wówczas obowiązkowo należy złożyć wspomniane wyżej dokumenty ZWUA i ZUA.

ISTOTNE:

Ustanie w przeszłości dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego stanowi przesłankę do sporządzenia korekt i odzyskania nienależnie opłaconych składek, w szczególności jeżeli ZUS nie wyrazi zgodny na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Korzyści finansowe z tytułu sporządzenia korekt mogą okazać się istotne. Aktualnie miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 87,05 zł. Korekty za kilka lat mogą przynieść płatnikom nawet kilka tysięcy złotych oszczędności tytułem nadpłaconych składek.

Autor: Łukasz Kluczyński

Zakończenie leasingu – skutki podatkowe w Polskim Ładzie i sposoby na optymalizację rozliczeń

Opublikowano: 2022-04-29

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład na gruncie leasingu należy uznać za niekorzystne, bowiem ich skutkiem jest drastyczny wzrost obciążeń publiczno-prawnych z tytułu zbycia składnika majątku będącego wcześniej przedmiotem leasingu. W niniejszym wpisie omawiamy najnowsze regulacje i podpowiadamy jak można zgodnie z prawem uniknąć wysokich zobowiązań podatkowo-składkowych. Szczegóły poniżej!

Koniec z optymalizacją przez tzw. wykup prywatny

Popularnym procederem w przypadku leasingu był tzw. wykup prywatny, który polegał na zawarciu umowy leasingu na jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczeniu na gruncie PIT i VAT wszelkich opłat z tytułu tejże umowy. Przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu nie wprowadzał składnika majątku (którym najczęściej był samochód) do działalności gospodarczej, a co za tym idzie nabywał go prywatnie. Taki składnik majątku po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie mógł zostać sprzedany bez obciążeń podatkowych.

Ten korzystny, stosowany na szeroką skalę, zgodny z prawem i potwierdzany przez organy podatkowe sposób na uniknięcie podatku dochodowego od sprzedaży „poleasingowego” składnika majątku został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2022r., ponieważ w ustawie o PIT zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • do katalogu przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 19), dodano przychody z tytułu odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu,
 • do regulacji traktujących o odpłatnym zbyciu ruchomości i nieruchomości (art. 10 ust. 2 pkt 4) dodano przepis nakazujący rozpoznanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia „poleasingowych” składników majątku, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. „Poleasingowe” składniki majątku zrównano więc ze środkami trwałymi przedsiębiorstwa przekazywanymi na cele prywatne, których sprzedaż również winna być rozliczona jako przychód z działalności gospodarczej w ciągu 6 lat.

Opisane wyżej zmiany w prawie, to nie tylko obowiązek zapłaty podatku PIT, lecz również składki zdrowotnej, która na zasadach ogólnych obliczana jest od dochodu. Stracić mogą również podatnicy rozliczający się podatkiem zryczałtowanym – sprzedaż składnika majątku o znacznej wartości może doprowadzić do tego, iż przedsiębiorca „wpadnie” w wyższy próg składki zdrowotnej. Istotny jest również brak przepisów przejściowych. Tylko składniki majątku wykupione prywatnie z leasingu przed 1 stycznia 2022r. mogą zostać sprzedane na dotychczasowych korzystnych zasadach. Zakończenie leasingu w 2022 roku wiąże się z koniecznością zastosowania aktualnie obowiązujących przepisów.

Sposobem na uniknięcie PIT może być darowizna

Obowiązek rozliczenia podatku PIT w ramach źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza od zbycia „poleasingowego” składnika majątku dotyczy wyłącznie sytuacji, w której owo zbycie ma charakter odpłatny. Regulacje ustawy o PIT nie mają więc zastosowania do nieodpłatnego zbycia w formie darowizny, wykupionego prywatnie składnika majątku. Warto pamiętać o tym, że tylko darowizna na rzecz najbliższego członka rodziny będzie wolna od podatku od spadków i darowizn. Najbliższym członkiem rodziny jest osoba w tzw. zerowej grupie podatkowej do których zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnienie darowizny z podatku wymaga zgłoszenia jej fiskusowi w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego (druk SD-Z2).

Przekazanie w darowiźnie składnika majątku będzie neutralne również na gruncie:

 • składki zdrowotnej – brak przychodu z działalności gospodarczej oznacza brak podstawy do obliczenia składki zdrowotnej,
 • podatku VAT – pod warunkiem, że podatnik wykupił przedmiot leasingu do majątku prywatnego i nie odliczył VAT naliczonego od wykupu. Potwierdził to w szczególności Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2021r., sygn. 0114-kdip4-1.4012.515.2021.1.SK. Podkreślić ponadto należy, że Polski Ład nie modyfikował przepisów w tym zakresie na gruncie ustawy o VAT!

ISTOTNE:

W polskim prawie podatkowym istnieje tzw. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – art. 119a ustawy Ordynacja podatkowa. Przepis ten stanowi, że „Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny”.

Jeżeli więc podatnik w sposób sztuczny będzie wykupował z leasingu składniki majątku, następnie je darował bliskim członkom rodziny, którzy będą te składniki majątku sprzedawać po pół roku bez podatku, wówczas fiskus może uznać, że doszło do naruszenia przepisów. Każdy stan faktyczny podlega indywidualnej ocenie. Innym ryzykiem obarczona jest sytuacja, w której przedsiębiorca raz na pięć lat dokona darowizny samochodu na rzecz bliskiego członka rodziny, niż sytuacja, w której przedsiębiorca wykupił z leasingu dziesięć samochodów, które darował członkom rodziny, którzy następnie je sprzedali po stosunkowo krótkim czasie bez podatku. Z pewnością drugi stan faktyczny niesie za sobą istotnie większe ryzyko zakwestionowania działań podatnika przez organ podatkowy.

Sposobem na unikniecie składki zdrowotnej może być zawieszenie działalności gospodarczej i/lub wybór ryczałtu jako formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy, którzy będą zbywać „poleasingowe” składniki majątku w ramach działalności gospodarczej mają jeszcze do dyspozycji inne narzędzia, których celem jest optymalizacja zobowiązań podatkowo-składkowych.

Istnieje możliwość zastosowania następujących rozwiązań:

 • w roku, w którym podatnik zamierza wyprzedawać składniki majątku, warto rozważyć wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka dla sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa wynosi jedynie 3% przychodu,
 • zawieszenie działalności gospodarczej podczas której, podatnik wyprzeda składniki majątku. Zabieg ten pozwoli na uniknięcie składki zdrowotnej, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2zd ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przychodach i kosztach związanych z kalkulacją składki zdrowotnej nie uwzględnia się przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Autor: Łukasz Kluczyński

Polski Ład – zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Opublikowano: 2022-04-22

Polski Ład przyniósł wiele niekorzystnych zmian na gruncie obciążeń podatkowych, które uderzają szczególnie w lepiej zarabiających podatników. Do tej grupy należą m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, które począwszy od 2022 roku mogą istotnie stracić w związku ze zmianą przepisów. Szczegóły poniżej!

Od 2022 roku osoby samotnie wychowujące dzieci nie rozliczą na analogicznych zasadach jak małżonkowie

Z dniem 1 stycznia 2022r. usunięto z ustawy o PIT art. 6 ust. 4, uprawniający osoby samotnie wychowujące dzieci do preferencyjnego rozliczenia podatku, które polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów (sposób rozliczenia podatku analogiczny dla wspólnie rozliczających się małżonków).

Rozwiązanie to było szczególnie korzystne dla osób samotnie wychowujących dzieci z wysokimi dochodami, przekraczającymi kwotę stanowiącą równowartość pierwszego progu podatkowego. Jeżeli na przykład dochód roczny wynosił 160 000 zł, to realnie podatek obliczany był od połowy tej kwoty, czyli od 80 000 zł. Samotny rodzic otrzymywał więc zwrot nadpłaconego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Aktualnie obowiązujące przepisy takiej możliwości już nie stwarzają co sprawia, że ta grupa podatników poniesie realne straty, pomimo, że pierwszy próg skali podatkowej podniesiono do 120 000 zł.

ISTOTNE:

W rozliczeniu za 2021 rok, osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ostatni raz skorzystać z dotychczasowych zasad rozliczenia podatku!

Samotni rodzice z działalnością gospodarczą mogą rozważyć zmianę formy opodatkowania

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które do tej pory rozliczały się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) i korzystały z preferencyjnego opodatkowania w pewnych sytuacjach powinny rozważyć zmianę formy opodatkowania. Dotyczy to osób, które osiągają stosunkowo wysokie dochody. Na poniższym przykładzie zaprezentowano sytuację, w której zmiana formy opodatkowania przyniesie istotne korzyści podatkowe w rozliczeniu za 2022 rok.

Przykład 1

Pani Anna zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 13 000 zł brutto. Oznacza, to że jej dochód roczny (nawet po odliczeniu składek na ub. społeczne), spowoduje przekroczenie pierwszego progu podatkowego wynoszącego w 2022 roku 120 000 zł.

Pani Anna dodatkowo posiada zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na skali podatkowej, z której osiągnie dochód na poziomie 70 000 zł.

Skutkiem likwidacji preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci będzie:

 1. Konieczność zapłaty podatku dochodowego w kwocie 32% od części dochodu osiągniętego ze stosunku pracy, stanowiącego nadwyżkę powyżej 120 000 zł.
 2. Konieczność zapłaty podatku w wysokości 32% od całości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 3. Brak możliwości rozliczenia podatku od połowy łącznych dochodów, które mieściłby się w pierwszym przedziale skali podatkowej opodatkowanym stawką 17%.

Zmiana formy opodatkowania w działalności gospodarczej spowodowałaby „ucieczkę” z 32%-towej stawki podatku (wybór alternatywnej formy opodatkowania – ryczałt/podatek liniowy – wymaga przeanalizowania wysokości przychodów i kosztów prowadzonej działalności gospodarczej).

Alternatywna ulga 1500 zł dla samotnych rodziców wprowadzona przez Polski Ład

Straty samotnie wychowujących rodziców związanych z likwidacją możliwości obliczenia podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów, rekompensować ma zupełnie nowa ulga (art. 27ea ustawy o PIT). Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kwoty 1500 zł przy jednoczesnym spełnieniu wymienionych poniżej warunków związanych z:

 • statusem związku (status panny, kawalera, wdowy, wdowca, rozwódki, rozwodnika, osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osoby pozostającej w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności),
 • samotnym wychowywaniem dzieci, które muszą spełniać określone przesłanki z ustawy (dzieci małoletnie, dzieci pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną i pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe. Dzieci ponadto nie mogą uzyskiwać dochodów wyższych niż 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej, ani stosować opodatkowania podatkiem liniowym, tonażowym, czy ryczałtowym z wyjątkiem opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego),
 • statusem podatkowym (konieczne jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy tylko określonych ustawą przypadków),
 • statusem rodzica samotnie wychowującego dzieci (ulga nie przysługuje osobie, która wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, lub złożyła wniosek o wspólne opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla małżonków).

ISTOTNE:

Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Ostatnie korzystne rozliczenie możliwe za 2021 rok

Kończąc rozważania w zakresie zmian wprowadzonych przez „Polski Ład” na gruncie rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci należy stwierdzić, iż nowe regulacje będą niekorzystne dla samotnych rodziców z dochodami wykraczającymi poza pierwszy próg skali podatkowej. Takie osoby winny zastanowić się nad optymalizacją swoich rozliczeń.

Z kolei osoby o niższych dochodach z pewnością skorzystają na uldze 1500 zł, jednak każdorazowo należy przenalizować restrykcyjne warunki jej stosowania, omówione w poprzednim podrozdziale.

Warto pamiętać, że z dotychczasowych preferencyjnych warunków rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci można skorzystać jeszcze w rozliczeniu za 2021 rok. Należy jednak mieć na uwadze, że owo rozliczenie również wiąże się z koniecznością spełnienia określonych przesłanek zarówno po stronie rodzica (status osoby samotnie wychowującej dzieci) jak i samych dzieci (analogiczne warunki podatkowe do wskazanych w poprzednim podrozdziale).

Autor: Łukasz Kluczyński

Problemy z zastosowaniem nowej kwoty wolnej od podatku

Opublikowano: 2022-04-15

Pośród szeregu aktualizacji przepisów podatkowych wchodzących w skład polskiego ładu znalazła się zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku.

Kwota ta obniża miesięczny podatek dochodowy do zapłaty maksymalnie o sumę 5.100 zł w skali roku. Jednak wraz ze zmianą jej wysokości i innymi zmianami polskiego ładu pojawiły się problemy z prawidłowym jej stosowaniem.

Kwota wolna od podatku jest jedna

Kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego wzrosła w 2022r. z 8.000zł do 30.000zł. Oznacza to, że dochód roczny do 30.000zł jest od stycznia 2022r. wolny od podatku dochodowego.

Przekładając kwotę dochodu na podatek dochodowy to kwota wolna od podatku to 5.100zł rocznie. Kwota ta zostaje odliczana w części lub w całości w trakcie roku podatkowego.

Podwyższenie kwoty wolnej dotyczy jednak tylko podatników, którzy osiągają dochody opodatkowane skalą podatkową czyli np. działalność gospodarcza na skali podatkowej, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, wynagrodzenia członków zarządu, inne.

ISTOTNE:

Co niezwykle ważne kwota wolna od podatku dochodowego jest pojedyncza. To znaczy, że dochód wolny od podatku 30.000 zł przypada na wszystkie źródła przychodu opodatkowane skalą podatkową jakie osiąga podatnik a nie oddzielnie na każde.

Etat i działalność gospodarcza

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na skali podatkowej i posiadający zatrudnienie na etacie musi trafnie zdecydować, które źródło przychodu będzie w pierwszej kolejności korzystało z kwoty wolnej od podatku. Dochody z działalności gospodarczej posiadają pierwszeństwo korzystania z kwoty wolnej od podatku.

Podatnik powinien stosować kwotę wolną (obniżającą miesięczny podatek dochodowy) obliczając zaliczkę na podatek dochodowy w działalności. Jeżeli pracodawca otrzymał od pracownika formularz PIT-2 i odlicza kwotę wolną od wynagrodzenia z umowy o pracę, to przedsiębiorca na etacie powinien wycofać dane oświadczenie.

ISTOTNE:

Omyłkowe odliczanie kwoty wolnej jednocześnie od dochodu z działalności i wynagrodzenia z umowy o pracę (przekroczenie kwoty wolnej) może doprowadzić do konieczności dopłaty przez przedsiębiorcę części podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Działalność gospodarcza i umowa cywilnoprawna

Na aktualnym etapie legislacyjnym nie wprowadzono możliwości korzystania z kwoty wolnej w ciągu roku w przypadku, kiedy podatnik posiada zawarte umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło).

W tym przypadku przedsiębiorca jest zobligowany w pierwszej kolejności zastosować kwotę wolną przy obliczaniu w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy z działalności. Oczywiście po zakończeniu roku (w zeznaniu rocznym) w odniesieniu do dochodów z umów cywilnoprawnych podatnik będzie miał możliwość skorzystania z kwoty wolnej ale tylko jeżeli jej część pozostała nieodliczona w trakcie roku od dochodu z działalności.

ISTOTNE:

Zatem, gdy przedsiębiorca nie odliczy pełnej kwoty wolnej w ciągu roku od dochodu z działalności, będzie miał możliwość pozostałą jej część odliczyć od dochodów z umów cywilnoprawnych ale dopiero w zeznaniu rocznym.

Warto dodatkowo odnotować, iż trwają prace nad stworzeniem specjalnej ulgi (na wzór ulgi dla klasy średniej) dla umów cywilnoprawnych do wykorzystania w trakcie roku.

Działalność gospodarcza i emerytura

Problem z zastosowaniem kwoty wolnej mają również podatnicy którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie otrzymują świadczenie emerytalne.

Jak już wyżej wspomniano priorytet w zastosowaniu kwoty wolnej od podatku posiada dochód z działalności gospodarczej.

Należy jednak podkreślić, iż emeryt uzyskując comiesięczną emeryturę powinien być świadomy, iż organ emerytalno-rentowy automatycznie nalicza co miesiąc proporcjonalnie przypadającą (i możliwą do odliczenia) kwotę wolną od podatku z wypłacanej emerytury.

ISTOTNE:

Dla uniknięcia problemów zdublowania odliczenia kwoty wolnej czyli aby emeryt miał pewność ile odlicza kwoty wolnej od działalności gospodarczej i jednocześnie nie odlicza od emerytury – powinien do organu emerytalno-rentowego przedłożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek ten powinien zawierać prośbę aby w czasie comiesięcznego obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy organ emerytalno-rentowy nie zmniejszał podatku o proporcjonalnie przypadającą kwotę wolną.

Kluczowe zwolnienia z kasy rejestrującej zachowanew 2022 roku

Opublikowano: 2022-04-08

W roku 2022 prawodawca dokonał niewielkich zmian odnośnie zwolnień z obowiązku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących.

Należy przypomnieć, iż sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej dotyczy tylko klientów którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie dotyczy więc sprzedaży dokonywanej na rzecz firm.

Limit został zachowany

Istotnym elementem zwolnienia z obowiązku sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jest limit 20.000zł. Limit dotyczy tylko sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Został on zachowany w odniesieniu do wszystkich przypadków tzn.:

 1. dla rozpoczynających działalność stanowi podstawę do obliczenia proporcjonalnej wielkości limitu w stosunku do okresu prowadzenia działalności,
 2. dla podatników, którzy prowadzą już działalność i przekroczą tenże limit w poprzednim roku podatkowym,
 3. dla pozostałych przypadków.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych przez firmy budowlane

W § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących prawodawca nadal nie zawarł usług budowlanych jako obligujących podatnika do natychmiastowego nabycia kasy fiskalnej.

ISTOTNE:

Firmy świadczące usługi budowlane mogą nadal korzystać z dwóch typów zwolnień:

 • do limitu 20.000zł,
 • ze względu na płatność przelewem

Utrzymanie zwolnienia z kas rejestrujących ze względu na przelew środków

Niezwykle ważną kwestią dla podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej jest utrzymanie dwóch kluczowych zwolnień zaprezentowanych w tabeli.

Warunki zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na płatność
Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u
z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Utrzymanie zwolnienia z kas rejestrujących ze względu na stosowanie automatycznego systemu obsługi płatności

Prawodawca zdecydował utrzymać zwolnienie z kasy rejestrującej dla dostaw towarów za pomocą urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

Ponadto przynajmniej do końca 2023r. ze zwolnienia z kasy rejestrującej będą mogli skorzystać także podatnicy którzy świadczą usługi za pomocą urządzeń m.in. wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które przyjmują należność (banknotach pieniężnych, kartą płatniczą) za usługę w systemie bezobsługowym.

Najem prywatny ze zwolnieniem

Co niezwykle ważne ze zwolnienia z kasy rejestrującej będą mogli nadal korzystać podatnicy oferujący najem prywatny a dokładnie:

 1. wynajem nieruchomości,
 2. usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

ISTOTNE:

Powyższe zwolnienie będzie obowiązywać jeżeli za świadczone usługi wynajmu lub zarządzania nieruchomościami:

 • została wystawiona faktura lub
 • wynajmujący (albo świadczący usługi zarządzania) otrzyma za te usługi zapłatę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

WSTO z pewnym wyjątkiem

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) została zwolniona z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Jednak należy pamiętać o jednej kwestii.

ISTOTNE:

Jeżeli wartość wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość do osób fizycznych nie prowadzących działalności (kwalifikowanej do WSTO) przekroczy 10.000 euro wówczas zwolnienie z kasy rejestrującej znajduje zastosowanie (będzie opodatkowana w kraju UE przeznaczenia towarów innym niż Polska).

Jeśli wartość sprzedaży jednak nie przekroczy limitu 10.000 euro wówczas sprzedaż ta winna być traktowana jak sprzedaż krajowa, a zatem będzie opodatkowana a terytorium RP.

W takiej sytuacji może wystąpić obowiązek ewidencji danej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ale nawet wtedy podatnik może jeszcze skorzystać z opcjonalnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy (np. limit 20.000 zł czy system sprzedaży wysyłkowej).

Od 1 lipca 2022r. myjnie z obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej

Co ciekawe z dniem 1 lipca 2022r. zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie będzie dotyczyć podatników świadczących usługi:

 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0),
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług również przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Ulga na złe długi w PIT u sprzedawcy już po 30 dniach?

Opublikowano: 2022-04-01

Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na pomniejszenie dochodu z tego źródła przychodów o faktury sprzedaży za które nie otrzymał pieniędzy. Jak ją zastosować? Czy możliwe jest zmniejszenie dochodu już po 30 dniach zamiast po 90 dniach?

Kto może stosować ulgę na złe długi w PIT

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT mogą (zasada dobrowolności) stosować podatnicy – sprzedawcy (wierzyciele) prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

 1. skalą podatkową,
 2. podatkiem liniowym,
 3. ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulgę na złe długi w PIT może zastosować także podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT w kwocie netto

Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT nie zawiera podatku VAT. Ulga dotyczy niezapłaconych faktur sprzedaży w kwocie netto.

O korektę samego podatku VAT podatnik może wystąpić wykorzystując narzędzie – ulgę na złe długi w VAT.

W jaki sposób należy stosować ulgę na złe długi w PIT

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT podatnik może zastosować:

 • obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy PIT (czyli miesięcznie),
 • podczas wypełniania zeznania rocznego (raz w roku).

Podstawową zasadą jest to, że pomniejszenie dochodu o niezapłacone faktury sprzedaży może być dokonane jeżeli upłynął okres 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze.

ISTOTNE:

Okres 90 dni podatnik liczy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu określonym na fakturze, rachunku lub w umowie do dnia uregulowania zobowiązania

Warunki zastosowania ulgi na złe długi w PIT

Podatnik-sprzedawca może użyć ulgi na złe długi w PIT jeżeli:

 1. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (oceniając na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego),
 2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata czyli należność nie uległa przedawnieniu,
 3. transakcja handlowa była zawarta pomiędzy firmami, których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium RP.

ISTOTNE:

Zmniejszenia dochodu (przychodu) podatnik dokona jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego albo do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik poniósł stratę w roku, w którym wystąpiła niezapłacona należność (upłynął termin 90 dni) kwota owej straty może być powiększona o tę należność.

Podczas gdy podatnik posiada mniejszy dochód za dany rok podatkowy aniżeli wartość niezapłaconej faktury (faktur) zmniejszenia pozostałej części wartości niezapłaconej faktury (faktur) podatnik dokona w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Okres ten należy liczyć od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

Jeżeli jednak dłużnik ureguluje należność wówczas podatnik sprzedawca ma obowiązek zwiększyć dochód (przychód) albo pomniejszyć stratę podatkową:

 1. w miesiącu jej uregulowania podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy,
 2. w zeznaniu rocznym w roku jej uregulowania.

Skrócony 30-dniowy termin zastosowania ulgi na złe długi w PIT

Ustawodawca przewidział szybszy 30-dniowy termin na pomniejszenie dochodu (przychodu) z tytułu nieotrzymania zapłaty za wystawioną fakturę sprzedaży.

Podobnie jak powyżej z ulgi na złe długi w podatku dochodowym PIT mogą skorzystać podatnicy – wierzyciele prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

 1. skalą podatkową,
 2. podatkiem liniowym,
 3. ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulgę na złe długi w PIT może zastosować także podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT podatnik może zastosować:

 • obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy PIT,
 • podczas wypełniania zeznania rocznego.

Należy jednak pamiętać, iż poza wyżej wymienionymi warunkami podatnik jest zobligowany do wypełnienia dodatkowych warunków:

 1. nieotrzymana należność występuje w roku w której obowiązuje w Polsce stan epidemii,
 2. podatnik poniósł negatywne skutki ekonomiczne z powodu ograniczeń związanych z Covid-19.

ISTOTNE:

Pomniejszenia dochodu (przychodu) podatnik dokonuje w okresie rozliczeniowym po upływie 30 dni od terminu płatności. Okres ten liczy od dnia terminu upływu terminu płatności określonego na fakturze, rachunku lub w umowie.

ISTOTNE:

Warto zaznaczyć, iż podatnicy którzy za 2020r. odprowadzali zaliczkę uproszczoną na podatek dochodowy PIT a nie skorzystali w ciągu roku 2021 z ulgi na złe długi w PIT mają jeszcze prawo tego dokonać w rozliczeniu rocznym za rok 2021.

Polski Ład – zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków. Korzystne zmiany możliwe do zastosowania w rozliczeniu już za 2021

Opublikowano: 2022-03-25

Zmiany legislacyjne wprowadzone przez tzw. „Polski Ład” pod niektórymi względami okazują się korzystne dla podatników. Dotyczy to m.in. rozliczających się wspólnie małżonków. Warto również zaakcentować, że niektóre pozytywne zmiany obowiązują „wstecznie” tj. od 1 stycznia 2021r. Polecamy zapoznać się z niniejszym wpisem, który być może przyniesie istotne oszczędności podatkowe!

Zawarcie małżeństwa w trakcie 2021 roku umożliwia wspólne rozliczenie za cały rok podatkowy

Pomimo, że lwia część regulacji wprowadzonych przez „Polski Ład” obowiązuje od 1 stycznia 2022r., istnieją przepisy przejściowe umożliwiające zastosowanie pewnych preferencji już w rozliczeniu za 2021 rok.

Związki małżeńskie, które zostały zawarte w trakcie 2021 roku na mocy regulacji wprowadzonych przez „Polski Ład” zyskały istotny przywilej w postaci możliwości wspólnego rozliczenia za cały 2021 rok. Drugim istotnym warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim do ostatniego dnia roku podatkowego. Trzecim warunkiem (obowiązującym także w poprzednich latach) jest posiadanie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Należy wyraźnie zaakcentować, że takie preferencyjne rozliczenie nie było do tej pory możliwe z uwagi na restrykcyjny warunek w postaci konieczności trwania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Omawianą problematykę zaprezentowano na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Jakub i Pani Daria zawarli związek małżeński 6 grudnia 2021r. i pozostawali w tym związku na dzień 31 grudnia 2021r. (małżeństwo posiada wspólność majątkową).

W związku z preferencją wprowadzoną przez „Polski Ład” małżeństwo może rozliczyć się wspólnie za cały 2021 rok.

Małżeństwo zyska na wspólnym rozliczeniu, jeżeli jeden z małżonków osiągnął istotnie wysokie dochody, wykraczające poza kwotę pierwszego progu podatkowego, natomiast drugi z małżonków posiadał stosunkowo niskie dochody lub nie wygenerował ich wcale.

ISTOTNE:

Począwszy od rozliczenia za 2021 rok, podatnicy zawierający związek małżeński w trakcie roku podatkowego mają możliwość wspólnego rozliczenia za cały rok podatkowy, w którym zawarli związek małżeński.

Likwidacja warunku pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy także dla wdów i wdowców

Preferencje związane z implementacją „Polskiego Ładu” zyskają również podatnicy, których współmałżonek zmarł w trakcie lub po zakończeniu roku podatkowego. Do 2020 roku włącznie, przepisy dawały możliwość wspólnego rozliczenia tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik ze zmarłym małżonkiem pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Począwszy od 2021 roku nie ma to znaczenia, a co za tym idzie niespełnienie warunku pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie przekreśla wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem. Zgodnie ze zmienionym art. 6a ustawy o PIT, wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Zawieszona działalność małżonków na podatku liniowym lub ryczałcie nie przekreśli wspólnego rozliczenia

Korzystną zmianą dla małżonków jest również zmiana przepisów dotyczących warunków stosowania wspólnego rozliczenia małżonków. W dotychczasowym brzmieniu ustawy o PIT istniał warunek, który uniemożliwiał wspólne rozliczenie w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, miały zastosowanie przepisy dot. podatku liniowego, czy podatku ryczałtowego (z wyjątkiem najmu prywatnego).

Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku uległy modyfikacji. Zgodnie z nowym brzmieniem wspólne rozliczenie nie znajduje zastosowania w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków stosował przepisy dot. podatku liniowego, czy ryczałtowego za (wyjątkiem najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Powyższą zmianę należy interpretować w ten sposób, że posiadanie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem linowym, czy ryczałtem, która nie generowała w roku podatkowym przychodów, kosztów oraz wskazanych wyżej odliczeń nie przekreśla wspólnego rozliczenia z małżonkiem za ten rok podatkowy. Dotyczy to np. zawieszonej działalności gospodarczej.

W takich sytuacjach rekomendujemy jednak rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem, w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na dłuższy okres czasu. Nie trudno bowiem o ziszczenie się jednej z wymienionych wyżej przesłanek np. o poniesienie w roku podatkowym kosztu stałego w postaci chociażby obsługi księgowej.

Zmiany podatkowe wprowadzone przez „Polski Ład”, które znajdą swój realny skutek we wspólnym rozliczeniu małżonków dopiero na etapie rocznego zeznania podatkowego

Kończąc rozważania na gruncie zmian we wspólnym rozliczeniu małżonków warto zwrócić uwagę na wpływ innych zmian podatkowych związanych z „Polskim Ładem”, które znajdą swoje realne odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym. Mowa tutaj w szczególności o:

 • uldze dla klasy średniej, którą zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów (Podręcznik Reforma Polski Ład), może być obliczana we wspólnym rozliczeniu małżonków indywidualnie lub od połowy łącznych dochodów,
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł co wpłynie na wysokość zwrotu w zeznaniu rocznym, a nawet brak zwrotu. Przykładowo wspólne rozliczenie małżonków, gdzie jeden z nich zarabia minimalną pensję krajową, a drugi nie pracuje, nie wygeneruje już dodatkowego zwrotu podatku w zeznaniu rocznym (ok. 530 zł).

Rozpatrując kwestię wspólnego opodatkowania małżonków począwszy od rozliczenia za 2022 rok, należy spojrzeć zdecydowanie szerzej i wziąć pod uwagę szereg innych zmian podatkowych przewidzianych przez „Polski Ład”, które w zupełnie nowy sposób kształtować będą zeznania indywidualne oraz wspólne rozliczenia małżonków.

Autor: Łukasz Kluczyński

Polski Ład 2022 – nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Opublikowano: 2022-03-18

Jeden z największych pakietów zmian podatkowych zwany powszechnie „Polskim Ładem” wprowadza szereg modyfikacji na gruncie przepisów podatkowych. Choć zasadniczo nowe regulacje budą wiele kontrowersji, to część przedsiębiorców może skorzystać z zupełnie nowych ulg podatkowych. W niniejszym wpisie pomijamy ulgę dla klasy średniej, którą omawialiśmy już na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1363/ulga-dla-klasy-sredniej-w-polskim-ladzie-komu-przysluguje-i-jak-ja-obliczac/).

Nowe zwolnienia podatkowe w PIT – ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów

W ustawie o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 152-154) rozszerzono katalog zwolnień podatkowych dedykowanych pracownikom i zleceniobiorcom oraz przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i podatkiem ryczałtowym o:

 1. ulgę na powrót, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ulgę można stosować przez cztery kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Stosowanie ulgi obwarowane jest następującymi warunkami (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT):
 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz,
 2. podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym: trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 3. podatnik posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub miał miejsce zamieszkania: –nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt b, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub –na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt b, oraz
 4. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
 5. nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z ulgi tej można więc skorzystać tylko raz.

UWAGA: wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie!

 1. ulgę dla rodzin 4+, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Stosowanie ulgi obwarowane jest następującymi warunkami (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT):
 • dzieci muszą spełniać warunki analogiczne do tych, które umożliwiają zastosowanie dobrze znanej ulgi na dzieci (m.in. dzieci nie mogą zarobkować powyżej 3089 zł, stosować podatku liniowego i zryczałtowanego za wyjątkiem najmu prywatnego),
 • przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • ulgę dla pracujących seniorów, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje emerytury lub renty rodzinnej (dot. m.in emerytury/ renty rodzinnej rolniczej, dla służb mundurowych, czy dla sędziów – szczegółowy wykaz świadczeń w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT).

ISTOTNE CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ULG

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie powyższych ulg nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Do limitu wlicza się również przychody zwolnione z opodatkowania osiągane przez osoby do 26 roku życia.

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o PIT (np. zryczałtowany podatek 75% od nieujawnionych przychodów), zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rozliczenia ulg można dokonać zarówno w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub dopiero w zeznaniu rocznym.

W działalności gospodarczej nie ma konieczności wyłączania z kosztów uzyskania przychodów, wydatków związanych z przychodami zwolnionymi od podatku!

Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na wydatki związane ze zwiększeniem sprzedaży produktów, ulga dla wspierających sport i kulturę, ulga na zabytki, ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, ulga na terminale płatnicze

Przepisy „Polskiego Ładu” wprowadzają w ustawie o PIT szereg całkowicie nowych, dedykowanych przedsiębiorcom ulg podatkowych. Z uwagi na fakt, iż szczegółowe omówienie wszystkich ulg i warunków ich stosowania stanowiłoby zbyt obszerną treść, ulgi omawiamy ramowo, przytaczając dodatkowo podstawę prawną w celu łatwego ich odnalezienia w ustawie:

 1. ulga na innowacyjnych pracowników, to dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców korzystających z ulgi B+R, osiągających straty lub zbyt niskie dochody, uniemożliwiające pełne wykorzystanie owej ulgi B+R. Nowa ulga umożliwia odprowadzenie mniejszych zaliczek za pracowników, zleceniobiorców, czy wykonawców dzieła zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Płatnik może pomniejszyć zaliczki o iloczyn stawki podatkowej (17% lub 19%) i kwoty nieodliczonej ulgi B+R (art. 26eb ustawy o PIT),
 2. ulga na prototyp, to ulga dla przedsiębiorców wprowadzających nowe produkty na rynek. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowododana regulacja w art. 26ga ustawy o PIT definiuje wyżej przytoczone pojęcia takie jak koszt „produkcji próbnej”, czy koszt „wprowadzenia na rynek”, stąd podmioty zamierzające skorzystać z tej formy wsparcia winny szczegółowo zapoznać się z pełną treścią regulacji,
 3. ulga na wydatki związane ze zwiększeniem sprzedaży produktów, to ulga skierowana do producentów, czyli wytwórców wyrobów własnych, umożliwiająca odliczenie od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Koszty kwalifikujące się do odliczenia w ramach omawianej ulgi, to koszty: uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych, czy przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom (art. 26gb ustawy o PIT).
 4. ulga dla wspierających sport i kulturę, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych (nie więcej niż do wysokości dochodu za dany rok podatkowy) na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Nowododany art. 26ha ustawy o PIT precyzuje wydatki kwalifikujące się do odliczenia.
 5. ulga na zabytki, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na: a) wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków, b) poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, c) na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek z pkt b). Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi zawarto w art. 26hb ustawy o PIT),
 6. ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku, 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna: a) posiada co najmniej 5% udziałów (akcji), b) będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika – do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym (art. 26hc ustawy o PIT),
 7. ulga na terminale płatnicze, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Pozostali podatnicy mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 1000 zł (art. 26hd ustawy o PIT).

ISTOTNE CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ULG

Skorzystanie z ulg możliwe jest zarówno w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

Ministerstwo Finansów objaśnia „Polski Ład” i nowe ulgi podatkowe

Podsumowując warto wspomnieć, iż podatnicy zainteresowani skorzystaniem z nowych zwolnień i ulg podatkowych mogą posiłkować się w szczególności dedykowaną infolinią udostępnioną przez Krajową Informację Skarbową. Ministerstwo Finansów opublikowało również „Podręcznik Polski Ład”, który dość obszernie traktuje o omawianych w niniejszym wpisie ulgach i zwolnieniach podatkowych. Pomocnym narzędziem mogą być również publikowane na stronach internetowych „Pytania i odpowiedzi” związane z Polskim ładem, które mogą być filtrowane tematycznie, m.in. wg kategorii „przedsiębiorca”.

Autor: Łukasz Kluczyński