Kasy fiskalne w formie oprogramowania – kto może stosować i na jakich zasadach

Opublikowano: 2021-08-30

Od czerwca 2020r. ustawy podatkowe dopuszczają stosowanie kas fiskalnych w formie oprogramowania. Pierwszą homologację tego typu kas zatwierdzono z końcem 2020r., stąd praktyczne ich użycie stało się możliwe realnie z początkiem 2021r. W niniejszym wpisie przybliżamy tematykę tego typu „urządzeń” fiskalnych, które stanowią alternatywę dla stosowanych dotychczas kas tradycyjnych, do których należą kasy fiskalne z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, a także kasy online.

Czym są kasy fiskalne w formie oprogramowania?

Kasy fiskalne w formie oprogramowania, zwane również kasami wirtualnymi to urządzenia mobilne posiadające certyfikat kasy z pamięcią o unikatowym numerze oraz zapewniające połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (analogicznie jak kasy online). Podatnik zobowiązany jest zapewnić połączenie kasy wirtualnej z drukarką tak aby umożliwić poprawny wydruk dokumentu (paragonu/faktury). Dostępne na rynku kasy w formie oprogramowania bardzo często zapewniają możliwość wydruku, pełniąc jednocześnie funkcję terminala płatniczego.

Choć kasy fiskalne w formie oprogramowania, to synonim mobilności i nowoczesności, to ich stosowanie ograniczone zostało niestety do wybranych branż. Z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić należy, że grono podmiotów uprawnionych do używania kas wirtualnych będzie powiększane.

Kto może stosować kasy wirtualne?

Podmioty uprawnione do stosowania kas wirtualnych wymienione zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem, kas wirtualnych mogą używać przedsiębiorcy do świadczenia:

1) usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);

2) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);

6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);

7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8) usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);

9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

14) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);

15) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

16) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

17) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);

18) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);

19) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);

20) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);

21) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);

22) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);

23) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);

24) pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);

25) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);

26) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Okresowe przeglądy i ulga na zakup kas wirtualnych

Na zakup kas fiskalnych umożliwiających połączenie urządzenia z Centralnym Repozytorium Kas, podatnikowi przysługuje ulga do wysokości 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. Ulga dotyczy więc zarówno kas online jak i omawianych przez nas kas wirtualnych. Co jednak ważne ulga przewidziana jest dla podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy. Mówiąc krócej kupują pierwszą kasę. Co za tym idzie, podatnicy, którzy stosują tradycyjne kasy i dobrowolnie chcieliby zastąpić je kasami wirtualnymi nie mogą liczyć na ulgę.

W zakresie przeglądów serwisowych przepisy są nieprecyzyjne, ponieważ art. 111b ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że do kas fiskalnych w formie oprogramowania stosuje się przepisy dot. kas tradycyjnych i online. Nieścisłość polega na tym, iż kwestie techniczne związane scricte z kasami wirtualnymi uregulowane są w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w którym nie zawarto jakichkolwiek regulacji odnoszących się do przeglądów technicznych.

W przedmiocie przeglądów technicznych kas wirtualnych warto więc zasięgnąć opinii podmiotu specjalizującego się w obsłudze i serwisie tego typu urządzeń.

Podsumowanie – czy warto rozważyć zakup kasy wirtualnej?

Tematyka kas fiskalnych w formie oprogramowania jest stosunkowo nowa, a możliwość ich stosowania w praktyce mocno ograniczona poprzez wąski krąg branż uprawnionych do ich używania.

Niemniej jednak, tendencja fiskusa do tworzenia coraz to nowych sposobów na pozyskiwanie elektronicznych ewidencji i informacji o podatnikach, stwarza domniemanie, że kasy te będą w przyszłości udostępniane kolejnym, a może nawet wszystkich branżom.

W chwili obecnej paleta zalet i zachęt do wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy wirtualne jest zbyt ograniczona. Warto jednak przyglądać się tematyce kas wirtualnych – być może niebawem ich stosowanie na szeroką skalę będzie możliwe, tym bardziej, że urządzenia mobilne, pełniące jednocześnie funkcję kasy fiskalnej mogą usprawnić pracę na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie możliwości integracji z systemami teleinformatycznymi, czy też usprawnień w zakresie obiegu dokumentów w firmie.

Autor: Łukasz Kluczyński

Zmiany w podatku liniowym od nowego 2022 roku

Opublikowano: 2021-08-20

Rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym od nowego 2022 roku wprowadza m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Odbiorcami większości zmian podatkowych będą przedsiębiorcy.

Jedną z głośnych i niestety niekorzystnych zmian w tym aspekcie jest obniżenie atrakcyjności podatku liniowego jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym polega owa zmiana?

Podatek liniowy jako forma opodatkowania ze stabilnym obciążeniem podatkowym

Przedsiębiorcy prowadzący rozwojowe biznesy dość często wybierają formę opodatkowania prowadzonej działalności w postaci podatku liniowego. Jego niewątpliwą i największą zaletą jest to, że podatnik dokładnie wie, że stopa opodatkowania jest zawsze stała i wynosi 19% od podstawy opodatkowania.

Przewagą podatku liniowego nad skalą podatkową jest jego większa opłacalność (korzystniejsza stopa opodatkowania) począwszy od rocznej podstawy opodatkowana w kwocie powyżej 95.000 zł.

Podatek liniowy oznacza też stabilność opodatkowania, przewidywalność a także możliwość odliczenia niektórych ulg podatkowych.

To się może jednak zmienić od nowego 2022 roku.

Planowane zmiany na rok 2022

Resort Finansów w powyższym projekcie ustawy postanowił przy tej formie opodatkowania zlikwidować możliwość odliczenia od podatku obniżonej (zapłaconej) składki zdrowotnej.

Spowoduje to, że opodatkowanie dochodu przedsiębiorców, którzy stosują podatek liniowy wyniesie od 2022 roku już nie 19% a 28%.

Druga kwestia to sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej proporcjonalnie do osiągniętego dochodu  9% od uzyskanego dochodu (podstawy opodatkowania). Zatem im wyższy dochód tym wyższa kwota składki zdrowotnej, ale już tylko do zapłaty (bez możliwości odliczenia).

Warto też pamiętać o firmach osiągających dochód powyżej 1.000.000 zł, gdzie czeka ich jeszcze dodatkowy obowiązek opodatkowania daniną solidarnościową.

Po tych zmianach podatek liniowy jako forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przestanie w niektórych branżach zwyczajnie się opłacać.

Należy dodać, iż uwzględniając zmiany, które mają wejść w życie od stycznia 2022r. przewaga opłacalności podatku liniowego nad np. zasadami ogólnymi będzie oscylować dopiero od dochodu w kwocie ponad 195.000 zł.

Wobec powyższych zmian niektórzy przedsiębiorcy będą zmuszeni wybrać formę opodatkowania dla prowadzonej (lub nowej) działalności pomiędzy ryczałtem, zasadami ogólnymi.

ISTOTNE:

Część przedsiębiorców od nowego 2022r. będzie opłacać tzw. stałą zryczałtowaną kwotę składki zdrowotnej, jeżeli za dany okres rozliczeniowy podatnik:

 1. Poniesie stratę,
 2. Osiągnie dochód w wysokości 0 zł,
 3. Osiągnie dochód, od którego wysokość składki zdrowotnej wynosiłaby poniżej nowej, stałej kwoty składki zdrowotnej.

Porównanie zmian wysokości opodatkowania podatkiem liniowym w roku 2021 oraz w roku 2022 na dwóch przykładach sytuacyjnych przedstawia tabela.

Przykładowa, miesięczna kwota podatku liniowego do zapłaty
na podstawie dwóch przykładów sytuacyjnych
ROK KATEGORIA ROK 2021 ROK 2022
PRZYCHÓD 14.500 zł 14.500 zł
KOSZTY 3.500 zł 3.500 zł
DOCHÓD 11.000 zł 11.000 zł
ZAPŁACONE SKŁADKI ZUS UBEZP. SPOŁECZNEGO ZA 1 MIESIĄC (+ CHOROBOWE) 998,37 zł 998,37 zł
PODSTAWA OPODATKOWANIA (ZAOKRĄGLONA DO 1 ZŁ) 10.002 zł 10.002 zł
PODATEK OBLICZONY (19%) 1.900 zł 1.900 zł
ODLICZONA ZAPŁACONA SKŁADKA ZDROWOTNA
ZA 1 MIESIĄC (7,75%)
328,78 zł 0 zł
PODATEK DO ZAPŁATY 1.572 zł 1.900 zł

* SKŁADKI ZUS DO ODLICZENIA PRZYJĘTO W KWOCIE PEŁNEGO ZUS – 1.457,49 zł (kwota przyp. na 2021r.)

Rzecznik MŚP wnioskuje o kwotę wolną dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego

Wobec nadchodzących od nowego 2022 roku wysoce niekorzystnych dla liniowców zmian rzecznik MŚP wniósł postulat o wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w podatku liniowym.

Kwota ta miałaby wynieść 30.000zł.

Rzecznik MŚP zaznaczył, iż trzeba byłoby także wprowadzić maksymalną kwotę progu dochodu, od którego wysokość składki zdrowotnej nie byłaby już zwiększana.

Na jakim ostatecznym etapie zakończą się omawiane zmiany i czy propozycje przedłożone przez Rzecznika MŚP zostaną przez Resort Finansów przyjęte? Na odpowiedź w tej kwestii każdy podatnik musi jeszcze poczekać.

Założenia Polskiego Ładu z punktu widzenia przedsiębiorców

Opublikowano: 2021-08-09

15 maja 2021r. obóz rządzący wraz ze swoimi koalicjantami zaprezentował zupełnie nowy program społeczno-gospodarczy mający za zadanie stworzenie nowego ładu zgodnie z założeniami obozu rządzącego.

Nowy program zaprezentowany w tym dniu o nazwie „Polski Ład” ma za zadanie poprawić standard życia polskich obywateli. Jakie założenia posiada ten program? Na co powinien zwrócić swoją uwagę polski przedsiębiorca?

Polski Ład

Założenia Polskiego Ładu są stosunkowo proste – polepszenie standardu życia Polaków za pomocą:

 1. Zwiększenia nakładów na służbę zdrowia,
 2. Wprowadzenia programów inwestycyjnych,
 3. Zmian w sposobie zatrudnienia polskich obywateli jak i cudzoziemców,
 4. Zwolnienia z podatku dochodowego emerytur nieprzekraczających miesięcznie maksymalnie 2.500zł,
 5. Programów mieszkaniowych uwzględniających dopłaty do wkładu własnego na poczet nabycia mieszkania.

Warto przyjrzeć się bliżej założeniom Polskiego Ładu zwłaszcza od strony przedsiębiorców a więc od strony finansującej założenia tegoż programu.

Działalność gospodarcza a Polski Ład

Polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien spojrzeć na podstawowe kwestie związane z założeniami Polskiego Ładu przez pryzmat płaszczyzny zmian w przepisach podatkowych dotyczących podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ważniejsze przykłady Założeń Polskiego Ładu okiem przedsiębiorców prezentuje poniższa tabelka :

Założenie Istota
Likwidacja składki zdrowotnej w dotychczasowej postaci Składka zdrowotna do zapłaty obliczona jako 9% od dochodu, W przypadku zerowego dochodu -> stały ryczałt składki zdrowotnej (wysokość aktualnie jeszcze nie znana). Brak możliwości jej odliczenia od podatku, ale też zwiększenie w niektórych przypadkach jej wysokości poskutkuje realnym obniżeniem zysku w wielu firmach. Przykładowo: – dochód: 5 tys. zł x 9% = 450zł – dochód 7 tys. zł x 9% = 630zł – dochód 10 tys. zł x 9% = 900zł Wraz ze wzrostem dochodu będzie wzrastać obciążenie z tytułu składki zdrowotnej kształtującej się w zależności od wysokości dochodu. Brak możliwości odliczenia to dodatkowy wzrost obciążeń podatkowych.
Likwidacja umów śmieciowych Początkowo brano pod uwagę likwidację zarówno umowy zlecenie jak i umów o dzieło. Aktualnie prawdopodobnie zrezygnowano z postulatu likwidacji umów o dzieło jak i zleceń. Jednakże wszystkie umowy zlecenia miały by być oskładkowane. Spowoduje to wzrost kosztów zatrudnienia i może prowadzić do obniżenia ilości zatrudnianych zleceniobiorców.
Wzrost kwoty wolnej od podatku Podwyższenie kwoty wolnej (aktualnie zależna od kwoty dochodu) do kwoty 30 tys. zł. Aktualnie brak jest informacji czy w stosunku do nowej wysokości kwoty wolnej wystąpią tzw. widełki dochodu. Wyższa kwota wolna wprawdzie zredukuje nieco straty spowodowane brakiem odliczenia składki zdrowotnej (oraz jej wzrostem) jednak w przypadku podatników stosujących 19% podatek liniowy może doprowadzić do obniżenia rentowności niektórych branż względem skali podatkowej. Warto tez podkreślić, że wprowadzenie kwoty wolnej nie niweluje w pełnie strat związanych z likwidacją odliczenia składki zdrowotnej jak i wzrostem samej składki wraz ze wzrostem dochodu. 30 tys. zł x 17%  5.100 zł / 12 = 425zł Przykładowo przedsiębiorcy z dochodem miesięcznym 5 tys. zł będą naliczać 450 zł składki zdrowotnej przy 1/12 kwoty wolnej, a więc 425 zł. Wniosek z tego taki im wyższy dochód tym kwota wolna nie zniweluje strat związanych ze zmianami zasad rozliczania składki zdrowotnej.
Podwyższenie limitu progu podatkowego Dotychczasowy pierwszy próg podstawy opodatkowania podatkiem 17% to suma 85.528zł. Każda kwota podstawy powyżej jest opodatkowana podatkiem 32%. Nowy pierwszy próg podstawy opodatkowania po zmianie to suma 120 tys. zł. Każda kwota podstawy powyżej 120 tys. zł będzie opodatkowana podatkiem 32%. Podwyższenie limitu progu podatkowego w połączeniu ze zwiększeniem kwoty wolnej może zaowocować rezygnację wielu firm z opodatkowania liniowym 19% podatkiem dochodowym.
Specjalna ulga dla umów o pracę Wprowadzenie specjalnej ulgi dla pracowników na etacie zarabiających rocznie 70 – 130 tys. zł . Ma to za zadanie wyrównać straty wywołane zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład (rozlicznie składki zdrowotnej). Jednocześnie nie przewidziano takiej ulgi np. dla jednoosobowych firm, które zostały zarejestrowane w oparciu o zasady samozatrudnienia. Firmy te będą obciążone daninami składkowo-podatkowymi niewspółmiernie w stosunku do pracowników.

Faktura uproszczona i pozostałe kwestie dotyczące ewidencji JPK_V7 od 1 lipca 2021 roku

Opublikowano: 2021-07-29

Początek lipca 2021r. to zmiany w kodach, procedurach i w pozostałych elementach w obrębie części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Wiele praktycznych kwestii zostało już poruszonych w opublikowanych wcześniej na łamach naszego portalu artykułach. Kolejną niezwykle ważną dla podatników VAT, odsłonę zmian w ewidencji JPK_V7 zaprezentowano w niniejszej publikacji.

Ujmowanie faktur uproszczonych w ewidencji JPK_V7 od 1 lipca 2021r.

Do 30 czerwca 2021r. problematyczne dla znacznej ilości podatników było ujmowanie paragonów sklasyfikowanych jako faktury uproszczone czyli szczególnie tych do 450 zł brutto (lub 100 euro). Wobec takiego stanu rzeczy z dniem 1 lipca 2021r. prawodawca zdecydował ujednolicić zasady księgowania faktur uproszczonych w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

ISTOTNE:

Paragony z numerem NIP uznawane przez podatnika za faktury uproszczone do wartości 450 zł brutto (lub 100 euro) nie należy wykazywać odrębnie w części ewidencyjnej JPK_V7.

Tego typu faktury uproszczone podatnik ujmie w sposób zbiorczy tzn. będą one już zawarte w księgowanym – miesięcznym raporcie sprzedaży wygenerowanym za pomocą kasy rejestrującej.

ISTOTNE:

Odrębnemu ujęciu w ewidencji JPK_V7 wraz z oznaczeniem FP będą nadal podlegać faktury wystawione na osoby prywatne poza kasą rejestrującą oraz faktury o wartości powyżej 450 zł (lub 100 euro).

Oznaczenie dokumentu wewnętrznego „WEW” dla kolejnych typów transakcji sprzedaży

Od dnia 1 lipca 2021r. ustawodawca postanowił sformalizować kolejną grupę operacji stanowiących jeszcze niedawno spore problemy pracochłonności wobec podatników prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej.

Tak więc oznaczeniu symbolem typu dokumentu sprzedaży „WEW” poza dotychczasowymi operacjami podatnicy – sprzedawcy oznaczą dodatkowo transakcje sprzedaży:

 1. Dotyczące przejazdu płatną autostradą udokumentowane fakturą,
 2. Dotyczące przejazdu na dowolną odległość udokumentowane jednorazowym biletem przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, chyba, że zostały już ujęte w ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej,
 3. Nieobjęte obowiązkiem udokumentowania przy pomocy kasy fiskalnej,
 4. W ogóle nieudokumentowane fakturami.

ISTOTNE:

Powyższe rodzaje transakcji sprzedaży oznaczone symbolem „WEW” podatnicy z dniem 1 lipca 2021r. (tzn. począwszy od okresu lipiec 2021r.) mogą już ewidencjonować w sposób zbiorczy.

Modyfikacja znaczenia kodu „TP”

Ustawodawca w pierwszym pakiecie zmian odnośnie ewidencji JPK_V7 chciał ustalić, iż oznaczeniu „TP” będą podlegały transakcje sprzedaży dokonane pomiędzy podmiotami uznanymi za powiązane o wartości jednolitej transakcji powyżej 15.000 zł.

Ostateczna zmiana jaka wchodzi od dnia 1 lipca 2021r. polega jednak na tym, iż zwolnienie ze stosowania symbolu „TP” będzie przypadało wyłącznie sprzedawcom, posiadającym „państwowe” powiązania z podmiotami typu:

 1. Skarb Państwa.
 2. Jednostka Samorządu Terytorialnego.
 3. Związki Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego.

SLIM VAT 2 – nowe propozycje uproszczeń w podatku VAT

Opublikowano: 2021-07-22

Z końcem czerwca uchwalono kolejny pakiet usprawnień w podatku VAT tzw. SLIM VAT 2 (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1236). Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia ustawy, która w zasadniczej części zacznie obowiązywać od 1 października 2021r., jednak część zmian wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany niosą wiele korzyści dla przedsiębiorców i faktycznie przyczynią się do uniknięcia sporów z fiskusem na wielu płaszczyznach.

Likwidacja 3-miesięcznego terminu na odliczenie VAT od WNT i importu usług (wejście w życie z dniem ogłoszenia ustawy)

Korzystna zmiana będąca implementacją wyroku TSUE, która obowiązywać będzie z dniem ogłoszenia ustawy, dotyczy likwidacji 3 miesięcznego terminu odliczenia VAT od WNT i importu usług. W praktyce podatnik, który dokonywał rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług np. po 6 miesiącach, zobligowany był do wykazania podatku należnego w miesiącu/kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznaczało to zasadniczo obowiązek dopłaty podatku z odsetkami, które stanowiły dodatkowy koszt przedsiębiorcy. Podatek naliczony rozliczany był „na bieżąco”.

Zmiana przepisów umożliwia wykazywanie podatku należnego i naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez względu na to kiedy podatnik rozliczy WNT, czy import usług. Dzięki tej modyfikacji przepisów podatnicy dokonujący rozliczeń z opóźnieniem unikną obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Pełne odliczenie podatku VAT od samochodów osobowych uwarunkowane było złożeniem informacji VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Tak krótki termin był niezwykle uciążliwy dla podatników bowiem po pierwsze, czynności formalno-techniczne związane np. z rejestracją pojazdu wymuszały składanie niepełnej informacji VAT-26, a następnie dokonywanie jej aktualizacji. Po drugie podatnicy bardzo często ponosili straty, bowiem przykładowo uiszczali wstępną opłatę leasingową, a z uwagi na intensyfikację obowiązków zawodowych nie składali VAT-26 w 7 dniowym terminie co prowadziło do bezpowrotnej utraty połowy podatku VAT z faktury za czynsz inicjalny, opiewającej nierzadko na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zmiana przepisów umożliwia złożenie VAT-26 w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca, nie później jednak niż w terminie wysyłki JPK za miesiąc w którym zgłaszamy dany pojazd. Jeżeli podatnik nie dokona zgłoszenia pojazdu w w/w terminie, wówczas uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Liberalizacja przepisów dot. ulgi na złe długi w VAT po stronie wierzyciela (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Kolejnym ułatwieniem w ramach pakietu SLIM VAT 2 jest złagodzenie warunków w stosowaniu ulgi na złe długi, czyli przepisów dot. „odzyskiwania” podatku VAT w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami. Zmiany polegają na:

 • likwidacji warunku, zgodnie z którym, prawo do stosowania ulgi na złe długi przysługiwało w przypadku, gdy dostarczono towar/wyświadczono usługę podatnikowi VAT czynnemu, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • likwidacji warunku, zgodnie z którym, prawo do stosowania ulgi na złe długi przysługiwało w przypadku, gdy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty dłużnik zarejestrowany był jako podatnik VAT czynny oraz nie był objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub nie był w trakcie likwidacji,
 • wydłużenie terminu uprawniającego do korekty z 2 do 3 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,
 • wprowadzeniu przepisów, które umożliwiają stosowanie ulgi na złe długi również w odniesieniu do podmiotów innych niż podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącymi czynnymi podatnikami VAT. Stosowanie ulgi na złe długi będzie możliwe również, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czy podatnik VAT zwolniony. Konieczne jest jednak łączne spełnienie następujących warunków: wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Zwiększenie mobilności środków na rachunkach VAT (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Ustawodawca postanowił również uprościć dysponowanie środkami pieniężnymi znajdującymi się na wyodrębnionych rachunkach VAT. Po pierwsze na zwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT będą mogły liczyć podmioty posiadające zaległości podatkowe z odroczonym terminem płatności podatku lub objęte układem ratalnym. Dotychczas podmioty posiadające zobowiązania u fiskusa były z góry „skreślone” z takiej możliwości. Po drugie wprowadzona zostanie możliwość „migracji” środków pomiędzy rachunkami VAT znajdującymi się w różnych bankach (dotychczas było to możliwe w ramach rachunków VAT prowadzonych w tym samym banku). Po trzecie nowe regulacje umożliwią odzyskiwanie środków z rachunków VAT przeksięgowanych na rachunki techniczne banków np. w wyniku rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku. Po czwarte od 1 stycznia 2022r. (UWAGA: wyjątek w zakresie wejścia w życie przepisu!) środkami z rachunku VAT będzie można finansować składki na ubezpieczenie rolników (KRUS).

Ułatwienie w zakresie dobrowolnego opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Ostatnia istotna zmiana przepisów ustawy o VAT obejmuje ułatwienie dobrowolnego opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości. Zasadniczo zgodnie z obowiązującymi przepisami transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli od pierwszego zasiedlenia upłynęły dwa lata. Jeżeli jednak strony umówią się i złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, wówczas transakcja będzie objęta podatkiem VAT. Oświadczenie składa się najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dostawy nieruchomości. Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje złożenie takiego oświadczenia bezpośrednio w akcie notarialnym co zdecydowanie upraszcza procedurę rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Pozostałe zmiany objęte ustawą SLIM VAT 2

Kończąc rozważania w omawianym obszarze warto jeszcze zasygnalizować pozostałe kwestie objęte pakietem SLIM VAT 2. Należą do nich:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych (art. 22 ustawy o VAT),
 • doprecyzowanie przepisów dot. korekt WNT oraz importu usług, w ten sposób, że korekty zgodnie ze znowelizowanymi przepisami należy dokonać w okresie, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania (art. 29a i 30a ustawy o VAT),
 • modyfikacja przepisów dot. odliczenia podatku VAT od importu towarów (art. 33a ustawy o VAT).

Autor: Łukasz Kluczyński

OSS – VAT od sprzedaży zagranicznej – nowa procedura, deklaracje i terminy!

Opublikowano: 2021-07-15

Z dniem 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży na terenie UE, w przypadku, gdy nabywcami są podmioty niemające obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, czyli zasadniczo zagraniczne osoby fizyczne. W niniejszym wpisie koncentrujemy się wokół procedury unijnej, która pozwala rozliczać taką sprzedaż w krajowym urzędzie skarbowym bez konieczności rejestracji do VAT w poszczególnych państwach członkowskich! Tytułem wstępu warto również zaakcentować, iż Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do pakietu e-commerce, który aktualnie jest w fazie konsultacji (https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-objasnien-podatkowych-do-e-commerce-w-vat).

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość zamiast sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Na blogu poruszaliśmy już istotne zmiany w zakresie nowej procedury, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (dalej: WSTO). Przypomnijmy, że po pierwsze jest to sprzedaż dla podmiotów z innych krajów UE, które nie mają obowiązku rozliczenia WNT (B2C). Po drugie taka sprzedaż może być rozliczana na zasadach dostawy krajowej pod warunkiem nieprzekroczenia limitu w ramach WSTO w kwocie 10 000 EUR/ 42 000 PLN w poprzednim i bieżącym roku.

Powyższy limit jest stosunkowo niski i obejmuje sprzedaż na wszystkie kraje członkowskie (w tym również sprzedaż usług na zasadach B2C, czyli przedsiębiorca-konsument), stąd podatnik po jego przekroczeniu (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem) będzie zobligowany do rejestracji w VAT w poszczególnych państwach członkowskich lub rozliczenia WSTO/sprzedaży usług w ramach procedury unijnej OSS.

Rejestracja do procedury unijnej OSS – zgłoszenie rejestracyjne

Procedura unijna OSS jest niejako rozszerzeniem funkcjonującej wcześniej procedury MOSS, która umożliwiała rozliczenie podatku VAT w jednym państwie członkowskim, podmiotom świadczącym usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze. Podmioty korzystające wcześniej z procedury MOSS, nie muszą ponownie rejestrować się do procedury OSS.

Jeżeli więc dany podmiot dokonuje dostaw towarów w ramach WSTO i/lub świadczy usługi na zasadach B2C, wówczas po przekroczeniu limitu sprzedaży 10 000 EUR/ 42 000 PLN (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem), zamiast rejestrować się do podatku VAT w poszczególnych krajach członkowskich może wybrać alternatywnie OSS. Dzięki takiemu rozwiązaniu, podatek VAT należny w określonych państwach członkowskich będzie rozliczany w państwie siedziby. W celu zobrazowania omawianej problematyki przeanalizujmy poniższy przykład.

Przykład 1

Polski podatnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Adam Kowalski, sprzedaje wyroby skórzane za pośrednictwem strony internetowej klientom indywidualnym z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

W ubiegłym roku wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju osiągnęła równowartość 65 000 zł. Oznacza, to, że od 1 lipca 2021r. miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium wymienionych wyżej państw członkowskich, czyli VAT od każdej sprzedaży będzie należny fiskusowi odpowiednio z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

Pan Adam od lipca 2021r. może rozliczać WSTO na dwa sposoby:

 1. Poprzez rejestrację do VAT we wszystkich państwach członkowskich, do których sprzedaje swoje towary konsumentom (odbiorcom indywidulanym). Oznacza, to, że Pan Adam będzie składać deklarację VAT i rozliczać WSTO w każdym kraju członkowskim odrębnie (Pan Adam będzie składać co najmniej 4 deklaracje VAT poza Polską) lub
 2. Poprzez rejestrację do OSS w Polsce, gdzie Pan Adam rozliczy całą sprzedaż WSTO do wszystkich krajów członkowskich w polskim organie podatkowym bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań poza granicami kraju.

Aby zarejestrować się do OSS należy:

 1. Wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VIU-R,
 2. Przesłać powyższe zgłoszenie elektronicznie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście będącego właściwym organem do spraw OSS.

ISTOTNE:

Zgodnie z objaśnieniami dot. OSS (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/), rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie VIU-R. Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano świadczenia usługi/dostawy towarów – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej.

Zatem podatnicy, którzy nie zgłosili się do OSS do 30 czerwca 2021r. i zamierzają jednocześnie rozliczać w ramach OSS sprzedaż usług i/lub WSTO od lipca 2021r., zobligowani są wystosować zgłoszenie rejestracyjne najpóźniej do 10 sierpnia 2021r,.

Rozliczenie sprzedaży w ramach OSS – ewidencje, deklaracje i terminy

Rozliczenie sprzedaży usług/WSTO w ramach OSS oprócz rejestracji wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji oraz okresowego składania deklaracji. W praktyce oznacza to, że podatnik zobligowany jest do:

 • prowadzenia ewidencji, której nie wysyła się okresowo do organu podatkowego, lecz udostępnia się ją na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji (w naszym przypadku polskiego fiskusa) lub państwa członkowskiego konsumpcji (czyli państwa będącego beneficjentem VAT od danej sprzedaży). Wzór ewidencji nie jest dostępny. Polska ustawa o VAT odwołuje się do przepisów unijnych, konkretnie do art. 63c rozporządzenia 282/2011, zgodnie z którym ewidencja musi zawierać następujące dane: a) oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa; b) rodzaj świadczonej usługi; c) datę świadczenia usługi; d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty; e) wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania; f) zastosowaną stawkę VAT; g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty; h) datę i kwotę otrzymanych płatności; i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi; j) w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze; k) nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi; l) informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu. Informacje, o których mowa wyżej, podlegają ewidencjonowaniu przez podatnika w taki sposób, aby możliwe było ich niezwłoczne udostępnienie drogą elektroniczną oraz dla każdej pojedynczej świadczonej usługi,
 • składania kwartalnych deklaracji za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Termin na złożenie deklaracji i zapłatę podatku upływa z końcem miesiąca następującego po miesiącu zakończenia danego kwartału. W przypadku składania deklaracji termin przypadający w sobotę, niedzielę lub święto nie ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy. W przypadku płatności obowiązują standardowe zasady, tj. przesunięcie terminu na kolejny dzień roboczy.

Podstawową walutą rozliczeniową w ramach OSS jest euro (EUR). Podatnicy są więc zobligowani do wypełniania deklaracji i wpłacania podatku w walucie euro. W przypadku stosowania innych walut zgodnie z art. 130c ust. 7 ustawy o VAT W przypadku gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

Autor: Łukasz Kluczyński

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-07-07

Z dniem 1 lipca 2021r. sprzedawcy oferujący swoje towary za granicą muszą zmierzyć się z całkowicie nowymi regulacjami, których ostateczny kształt nie był znany jeszcze w drugiej połowie czerwca (druk sejmowy nr 1114 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1114). Ustawodawca implementuje „na ostatnią chwilę” przepisy unijne, co sprawia, że przedsiębiorcy mają kłopoty z wdrożeniem nowych procedur, które istotnie różnią się od obecnych. Dotychczas obowiązująca sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, zastąpiona zostanie wewnąrzwspólnotową dostawą towarów na odległość – co to oznacza w praktyce? O tym poniżej!

Dotychczasowe zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga termin „sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju”. Najprościej rzecz ujmując, jest to sprzedaż zagranicznym podmiotom, które nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zatem tematyka ta nie obejmuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w tym aspekcie nic się nie zmienia!). Najszerszą grupą w/w odbiorców będą osoby fizyczne. Przykładowo, polski przedsiębiorca sprzedający towar osobie fizycznej w Niemczech dokonuje właśnie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Rozliczenia takiej sprzedaży dokonuje się na dwa sposoby:

 • pierwszą opcją jest opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w Polsce zgodnie z obowiązującymi stawkami. Jest to możliwe wyłącznie do limitu ustanawianego odrębnie dla każdego kraju członkowskiego. Limit sprzedaży wysyłkowej np. do Niemiec wynosi 100 000 EUR co jest stosunkowo wysoką kwotą,
 • drugą opcją jest rejestracja w poszczególnych krajach członkowskich i rozliczanie w nich podatku VAT od sprzedaży wysyłkowej – obowiązkowo po przekroczeniu limitu dla danego kraju. Rejestracji można również dokonać dobrowolnie bez konieczności zważania na niniejszy limit.

W praktyce część przedsiębiorców nie musiała się rejestrować w krajach członkowskich z uwagi na znaczne limity sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Inni przedsiębiorcy działali z kolei hybrydowo tzn. rejestrowali się w niektórych krajach z uwagi na znaczne obroty, z kolei incydentalną sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na pozostałe kraje opodatkowywali w Polsce. Nowe regulacje nie będą już tak dalece elastyczne, a dotychczasowe zasady sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju odchodzą w niepamięć!

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej tj. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Implementowane regulacje kasują dotychczasową definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i wprowadzają całkowicie nową regulację dot. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. Pomimo istotnych zmian legislacyjnych idea wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest bardzo zbliżona do obowiązującej do tej pory sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Przyjrzyjmy się kompleksowo nowej definicji (art. 2 ust. 22a ustawy o VAT), zgodnie z którą wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. Podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. Podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 3. Podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2

ISTOTNE:

Jak podkreślono powyżej nie zmienia się idea dotychczasowej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – w dalszym ciągu jest to sprzedaż do nabywcy z innego państwa członkowskiego UE, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów!

O ile definicja takiej sprzedaży została „kosmetycznie” zmodyfikowana, o tyle zasady jej rozliczania będą istotnie różnić się od dotychczas obowiązujących. Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany w tym zakresie!

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – niższy limit, niższa elastyczność dla przedsiębiorców

Implementacja przepisów unijnych oznacza, że na terenie całej wspólnoty obowiązywać będą analogiczne zasady na gruncie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej WSTO). Co za tym idzie poszczególne państwa członkowskie nie będą już ustalać indywidualnych limitów sprzedaży wysyłkowej. Od 1 lipca 2021r. obowiązywać będzie jeden limit w kwocie 10 000 EUR (10 000 EUR to limit dla sprzedaży danego podatnika łącznie na wszystkie kraje członkowskie!). W praktyce oznacza to, że:

 • w miejsce stosunkowo wysokich limitów ustalanych dla poszczególnych państw członkowskich pojawia się jeden stosunkowo niski limit obowiązujący łącznie dla wszystkich państw członkowskich,
 • limit ten dotyczy także usług wymienionych w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT tj. usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych,
 • w ramach niniejszego limitu podatnicy mogą w danym roku opodatkowywać WSTO tak jak dostawy krajowe, pod warunkiem dodatkowo, że niniejszy limit nie został przekroczony w roku ubiegłym.

Przekroczenie limitu 10 000 EUR lub dobrowolna rezygnacja z jego stosowania oznacza brak możliwości opodatkowania WSTO jako dostawy krajowej. Wymagane będą dodatkowe czynności rejestracyjne po stronie podatnika według dwóch wariantów:

 1. Rejestracja do VAT w poszczególnych państwach członkowskich, w których polscy podatnicy będą rozliczać podatek od wartości dodanej (rejestracja i rozliczanie podatku zgodnie z jurysdykcją danego państwa członkowskiego) lub
 2. Rejestracja do procedury unijnej tzw. OSS w państwie członkowskim identyfikacji (czyli w Polsce w przypadku polskich podatników) i rozliczanie WSTO w krajowym urzędzie skarbowym (w przypadku Polski będzie to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście).

Powyższe oznacza, że nie będzie już możliwości tzw. rozliczeń hybrydowych. Podatnik albo rejestruje się po kolei we wszystkich państwach członkowskich na potrzeby podatku VAT, albo korzysta z procedury unijnej OSS. Szczegóły w zakresie rejestracji i rozliczeń w ramach procedury unijnej przedstawimy w jednym z kolejnych wpisów na naszym blogu.

Przepisy przejściowe – dostawy na przełomie czerwca i lipca 2021

Kończąc rozważania w zakresie WSTO warto wspomnieć o przepisach przejściowych. Zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej, towary których wysyłka lub transport rozpoczęły się przed dniem 1 lipca 2021r. dostarczonych do nabywcy po dniu 30 czerwca 2021 r. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym, czyli przepisy dot. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Autor: Łukasz Kluczyński

Nowe rodzaje procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JKP_V7 od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021r. pojawiły się dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży. Prawodawca już w momencie tworzenia przepisów dokonywał kolejnych ich modyfikacji. Czego zatem dotyczą nowe kody procedur sprzedaży w ewidencji JPK_V7? Kto powinien je stosować? Od kiedy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Rodzaje procedur sprzedaży stosowanych w części ewidencyjnej JPK_V7

Oznaczenia procedur sprzedaży dla niektórych rodzajów transakcji sprzedaży stosowanych w części ewidencyjnej JPK_V7 do dnia 30 czerwca 2021r. to: „SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA”.

Z dniem 1 lipca 2021r. wyłączono całkowicie ze stosowania w ewidencji JPK_V7 transakcję sprzedaży i zakupu związaną z obowiązkowym i dobrowolnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – kody „MPP”. Jednak to dopiero początek zmian.

Nowy kod procedury sprzedaży – „WSTO_EE”

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) w świetle art. 2 Dyrektywy zmieniającej RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych:

 • przez dostawcę lub
 • na jego rzecz oraz
 • wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy.

WSTO dokonane przez ww. podatników będzie miało miejsce, jeżeli będą wypełnione poniższe przesłanki:

 1. Dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, (podmiot – nabywca nie mają obowiązku opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem,
 2. Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub w jego imieniu.

Z dniem 1 lipca 2021r. wprowadzono w zakres części ewidencyjnej JPK_V7 – nową procedurę sprzedaży o kodzie „WSTO_EE”, który obligatoryjnie będzie użyty:

 1. W odniesieniu do zrealizowanej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów (WSTO), znajdujących się w chwili rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu na terytorium kraju,
 2. W przypadku świadczenia przez podatnika usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (art. 28k ustawy o VAT), na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (także polskich konsumentów), posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Polski, jeżeli dotyczy tzw. nie podatników VAT spoza Polski).

Do końca roku obowiązuje oznaczenie „EE”

Pomimo wprowadzenia kodu procedury sprzedaży „WSTO_EE”, ustawodawca przesunął termin jej stosowania. Zatem oznaczenie dla procedury „WSTO_EE” faktycznie zostało wprowadzone z dniem 1 lipca 2021r. jednak obowiązek jej użycia nastąpi począwszy od 1 stycznia 2022r.

Z kolei do końca roku 2021r. dla oznaczenia ww. transakcji objętych kodem „WSTO_EE” podatnicy będą stosować oznaczenie „EE”.

Nowy kod procedury sprzedaży – „IED”

Nowa procedura sprzedaży „IED” wprowadzona do stosowania w części ewidencyjnej JPK_V7 będzie używana w przypadku wystąpienia sprzedaży na odległość towarów wcześniej zaimportowanych spoza UE na terytorium Wspólnoty UE.

Jak mówi art. 2 Dyrektywy zmieniającej RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) to transakcja realizowana:

 • z terytoriów trzecich lub
 • państw trzecich.

Oznacza ona dostawę towarów wysłanych lub transportowanych:

 • przez dostawcę lub
 • na jego rzecz oraz
 • wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium trzeciego lub z państwa trzeciego do nabywcy w państwie członkowskim.

SOTI dokonywane przez ww. podatników z terytorium państw trzecich będzie miało miejsce, jeżeli:

 1. Dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, (podmiot – nabywca nie mają obowiązku opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem,
 2. Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub na jego rzecz.

Od 1 lipca 2021r. obowiązek stosowania symbolu „IED” zaistnieje w przypadku:

 1. Dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość,
 2. Zrealizowania dostawy innej niż WSTO jednak na rzecz podmiotów nie będących podatnikami.

Oznaczenie to będzie najczęściej używane przez podmioty pośredniczące (wspomagające sprzedaż) a więc właścicieli sklepów, portali handlowych, pozostałych witryn internetowych zajmujących się e-handlem.

ISTOTNE:

Co bardzo ważne kod „IED” zastosują pośrednicy (portale zajmujący się e-handlem), którzy sprzedają towary zaimportowane spoza UE oraz nie zarejestrowali się w Polsce lub w innym Państwie UE (przeznaczenia dostawy towarów) do stosowania procedur szczególnych OSS albo IOSS (procedur umożliwiających rozliczenie i odprowadzenie podatku VAT według stawek VAT krajów UE przeznaczenia w jednym kraju identyfikacji VAT – siedziby firmy).

ISTOTNE:

Oznaczenie „IED” będzie obligatoryjne również dla pośredników, którzy sprzedają na swoich portalach handlowych towary zaimportowane spoza UE o niskiej wartości, czyli maksymalnie do 150 euro.

Likwidacja oznaczenia procedury sprzedaży wysyłkowej „SW”

Warto końcowo odnotować, iż z dniem 1 lipca 2021r. ustawodawca wyłączył ze stosowania procedur sprzedaży ewidencji JPK_V7 kod procedury dotyczącej sprzedaży wysyłkowej – „SW”. Zatem z tym dniem nie będzie w ogóle można go stosować.

Jednocześnie również od dnia 1 lipca 2021r. traci swoje dotychczasowe znaczenie kod procedury „EE” czyli sprzedaży na rzecz konsumentów (nie podatników) usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. Przyjmie on wskazanie transakcji sprzedaży wymienionej powyżej.

Zmiany w oznaczeniach „GTU” od 1 lipca 2021 roku

Opublikowano: 2021-06-23

Resort Finansów opracował nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).

Efektem tych prac są liczne zmiany na wielu obszarach ewidencji JPK_V7 ze skutkiem od okresu rozliczeniowego za lipiec 2021r. Jedną z nich są modyfikacje towarów i usług w odniesieniu do poszczególnych kodów „GTU”.

Oznaczenia „GTU”

Kody „GTU” od 1 do 13 są to oznaczenia dotyczące transakcji sprzedaży tylko określonych towarów lub usług. Podatnik jest zobligowany do ich stosowania, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT i sprzedaje określone towary lub usługi – objęte kodami „GTU”.

Kody „GTU” podatnik przypisuje przy rejestracji (księgowaniu) w ewidencji JPK_V7 faktur sprzedaży. Oznaczenia „GTU” podatnik użyje także wtedy, gdy choćby jeden towar lub usługa dotyczy jednego z kodów „GTU” a reszta nie dotyczy albo gdy na fakturze występuje kilka rodzajów towarów lub usług odnoszących się do kilku oznaczeń „GTU”.

Likwidacja obowiązku stosowania „GTU”?

Począwszy od dnia 1 lipca 2021r. prawodawca zdecydował o likwidacji obowiązku użycia jakichkolwiek kodów „GTU” przy rejestracji dokumentów sprzedaży, jeżeli dana sprzedaż dokonywana przez podatnika została udokumentowana:

 1. dokumentem wewnętrznym oznaczonym w ewidencji JPK_V7 kodem  „WEW”,
 2. zbiorczym raportem z kasy rejestrującej oznaczonym w ewidencji JPK_V7 kodem  „RO”.

Tak więc wszelkie zarejestrowane dokumenty w JPK_V7 od dnia 1 lipca 2021r. do których przypisano kody „RO” albo „WEW” nie należy dodatkowo oznaczać kodami „GTU”

Modyfikacje niektórych towarów i usług w kodach „GTU”

Ustawodawca dokonał modyfikacji towarów i usług przynależnych do niektórych kodów „GTU”, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2021r.

Aktualizacja niektórych oznaczeń GTU przedstawia poniższa tabelka:

Kod „GTU” Stopień modyfikacji
GTU 01 Ustawodawca dookreślił, iż GTU_01 należy stosować w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208). Rozwiano więc wątpliwości podatników co do oznaczania GTU_01 dostawy środków chemicznych zawierających alkohol, czy innego typu alkoholi nie nadających się do spożycia. Podobnie wygląda kwestia ze środkami spożywczymi nie będącymi alkoholem (słodycze).
GTU 02 Bez zmian
GTU 03 Od dnia 1 lipca 2021r. ustawodawca wyłączył kilka pozycji olejów i smarów, które podatnik mógł zaklasyfikować zarówno do kodu GTU_03 oraz GTU_02 a dokładnie: smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99, CN 2710 20 90, preparatów smarowych – CN 3403. Zatem GTU_03 będzie obejmowało dostawę olejów opałowych nieujętych w lit. b (czyli GTU_02), olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, oraz olejów smarowych (CN 2710 20 90) a także preparatów smarowych (CN 34030) z wyłączeniem powyżej wymienionych.
GTU 04 Bez zmian
GTU 05 Bez zmian
GTU 06 W związku z licznymi dotychczasowymi wątpliwościami podatników dodano jedynie zapis, iż od dnia 1 lipca 2021r. sprzedaż folii typu stretch określonej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT powinna być oznaczana kodem GTU_06, jeżeli jest to odrębna dostawa poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do tych urządzeń.
GTU 07 Przed dniem 1 lipca 2021r. ustawodawca wymagał, aby kodem GTU_07 była oznaczana dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Od dnia 1 lipca 2021r. sprecyzowano, iż kod GTU_07 będzie stosowany do sprzedaży pojazdów oraz części do nich zawartych w klasyfikacji Nomenklatury Scalonej o kodach CN ex 8701–8708. Wobec czego kod GTU_07 obejmie większą liczbę pojazdów (nie tylko samochodowych) jak i części do tych pojazdów.
GTU 08 Do końca czerwca 2021r. GTU_08 należało stosować do dostawy metali szlachetnych i nieszlachetnych zawartych w poz. 1-3 załącznika nr 12 oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 do ustawy o VAT. Od dnia 1 lipca 2021r. kod GTU_08 będzie się odnosić do sprzedaży metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT (bez 2 i 3) oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU 09 Ustawodawca usunął zapis, iż GTU_09 stosuje się do leków oraz wyrobów medycznych. Od dnia 1 lipca 2021r. GTU_09 stosuje się tylko do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97). Zatem GTU_09 należy stosować do produktów leczniczych i pochodnych, które figurują wyłącznie w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia o lekach i produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.
GTU 10 GTU_10 od dnia 1 lipca 2021r. będzie dotyczyć poza dostawą budynków, budowli oraz gruntów także: dostawy ich części, sprzedaży udziałów w prawie własności, przeniesienia prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel.
GTU 11 Ustawodawca zaktualizował odniesienie w zakresie stosowania GTU_11 przy przenoszenia uprawnień wobec emisji gazów cieplarnianych do zaktualizowanej ustawy tj. dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332).
GTU 12 Dotychczasowe ujęcie w ewidencji JPK_V7 dokumentu sprzedaży kodem GTU_12 obejmowało usługi księgowe (69.20.2 PKWiU 2015). Zmodyfikowano ten zapis a więc kod GTU_12 obejmie teraz usługi rachunkowości i audytu finansowego (69.20.1, 69.20.2 PKWiU 2015). Spowoduje to objęcie większej ilości usług oznaczeniem GTU_12. Zmieniono również zakres stosowania GTU_12 w stosunku sprzedaży usług szkoleniowych – obejmował on uprzednio cały dział 85 PKWiU 2015. Od dnia 1 lipca 2021r. usługi szkoleniowe a w zasadzie edukacyjne objęte GTU_12 to usługi zawarte w dziale 85.5 PKWiU 2015.
GTU 13 Oznaczenie to należało stosować w przypadku świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej (ex 49.4 oraz ex 52.1 PKWiU 2015). Symbol „ex” przy numerze PKWiU oznacza, iż GTU_13 stosowało się do zaznaczania sprzedaży usług określonych w dziale 49.4 oraz w 52.1 PKWiU 2015, w których występują usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Z dniem 1 lipca 2021r. wykreślono słowo „ex” a zatem oznaczenie GTU_13 będzie stosowane w odniesieniu do świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej zawartych w całych działach 49.4 oraz 52.1 PKWiU 2015.

Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

Opublikowano: 2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą się na tym rachunku niejednokrotnie znaczne ilości środków pieniężnych.

Warto w takich momentach mieć świadomość co dokładnie można uregulować ze środków zgromadzonych na specjalnym rachunku VAT.

Specjalny rachunek VAT podatnika

Specjalny rachunek VAT podatnika jest to rachunek bankowy, który rejestrowany jest przy otwarciu każdej działalności gospodarczej na terytorium RP (osoba fizyczna, osoba prawna, inni potencjalni podatnicy VAT, także zwolnieni z VAT). Rachunek VAT tworzony jest tylko w polskich złotych a operacje na nim wykonywane mogą być realizowane wyłącznie w polskiej walucie.

Za pośrednictwem rachunku VAT dokonywane są zapłaty z tegoż rachunku jak i wpłaty na dany rachunek związane z tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

Z kolei mechanizm podzielonej płatności oznacza zapłatę za fakturę o wartości powyżej 15.000zł brutto – dokumentującą zakup towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w poniższy sposób:

 1. Zapłata kwoty netto z faktury (w części lub w całości) jest realizowana za pomocą rachunku firmowego,
 2. Zapłata kwoty podatku VAT z faktury (w części lub w całości) jest realizowana za pomocą specjalnego rachunku VAT.

Warto dodać, iż nabywca zapłaci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko wtedy gdy otrzyma fakturę od czynnego podatnika VAT (z doliczonym podatkiem VAT).

ISTOTNE:

Podatnik zwolniony z podatku VAT w przypadku, gdy zakupi towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT a faktura będzie opiewać na więcej niż 15.000zł brutto, wówczas również będzie miał obowiązek uregulować daną fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dla niego także został utworzony rachunek VAT w momencie, kiedy rejestrował działalność gospodarczą (chyba, że rejestrował ją przed wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – jednak w tym wypadku bank automatycznie takim podmiotom zakładał rachunki VAT w czasie wchodzenia w życia zmian przepisów związanych z mechanizmem podzielonej płatności).

Specjalny rachunek VAT podatnika

Z roku na rok ustawodawca zezwala podatnikom na wykonywanie zapłat ze środków zgromadzonych na specjalnym rachunku VAT dotyczących większej ilości tytułów zapłat.

W tabeli zaprezentowano aktualnie wszystkie możliwe tytuły zapłat jakie można dokonać z rachunku VAT podatnika.

Jakie rodzaje zapłat można wykonywać z rachunku VAT firmy
Całość lub część podatku VAT wynikającego z otrzymanej standardowej faktury a także faktury zbiorczej oraz zaliczkowej
Podatek VAT za bieżący lub zaległy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) wynikający z deklaracji JPK_V7 lub korekty tej deklaracji wraz odsetkami
Podatek VAT wynikający z wystawionej / otrzymanej faktury korygującej
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT oraz CIT wraz z odsetkami
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu składek ZUS wraz z odsetkami
Bieżące lub zaległe zobowiązania w podatku akcyzowym oraz z tytułu należności celnych wraz z odsetkami
Przelewy wewnętrzne między rachunkami VAT tego samego podatnika
Przelewy wynikające z omyłkowo otrzymanych kwot VAT (nieprawidłowy dostawca, nienależna kwota, itp.)
Potrącenie zaległości w VAT dotyczące administracyjnego postępowania egzekucyjnego
Przelew środków z rachunku VAT z tytułu zgody udzielonej przez naczelnika urzędu skarbowego w związku z wnioskiem złożonym przez podatnika

ISTOTNE:

Należy wspomnieć również o drugiej stronie czyli wpływów na rachunek VAT. Wpływy na specjalny rachunek VAT mogą pochodzić:

 • z otrzymania przez sprzedawcę zapłaty należności za wystawioną fakturę,
 • ze zwrotu podatku VAT wynikającego z wniosku podatnika wykazanego w części deklaracyjnej JPK_V7,
 • z innego rachunku VAT sprzedawcy, jeśli posiada on kilka rachunków VAT,
 • być skutkiem wystawionej albo otrzymanej faktury korygującej,
 • omyłkowo od nabywcy, który faktycznie nie kupił u danego sprzedawcy żadnego towaru lub usługi.