Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Opublikowano: 2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 spowodowała przedłużenie wiele narzędzi pomocowych dla niektórych branż.

Jednym z tych narzędzi jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020r., i spełniają poniższe warunki mogą ubiegać się o otrzymanie nawet kilkukrotnej dotacji dla swojej firmy.

Kiedy przedsiębiorcy mogą składać wnioski?

Wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można już w niektórych powiatowych urzędach pracy składać.

Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie dotacji zależy jednak od faktu zamieszczenia na stronie internetowej PUP ogłoszenia o naborze wniosków (urzędu mogą mieć różne terminy naboru).

Ostateczny termin na złożenie wniosku dobiegnie końca w dniu 31 sierpnia 2021r.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 5.000zł i może być przyznawana maksymalnie jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie.

To, ile razy przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie dotacji zależy od tego jaki prowadzi przeważający rodzaj działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiono kwalifikujące się do otrzymania dotacji kody działalności oraz przypisaną do nich wielokrotność otrzymania dotacji.

Warunki ubiegania się o świadczenie

Przedsiębiorca, którzy będzie wnioskował o otrzymanie dotacji na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej musi spełniać poniższe warunki.

ISTOTNE:

Otrzymanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wymaga, aby łącznie były spełnione wszystkie poniższe uwarunkowania:

 1. Wnioskodawca o statusie mikroporzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020r.,
 2. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z niżej wymienionych w tabeli,
 3. Przedsiębiorca prowadzi przeważający rodzaj działalności o numerze PKD jednym z poniżej wymienionych na dzień 31 marca 2021r.,
 4. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy – zależności przedstawiono w tabeli.
Warunek niższego przychodu o minimum 40% liczony w stosunku do odpowiednich miesięcy
Warianty Przykłady ustalania okresów (miesiąc złożenia wniosku – maj 2021r.)
1. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
2. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
3. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
4. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.

Badanie kodu rodzaju prowadzonej działalności

Tylko niektóre rodzaje działalności (przedstawione poniżej) będą mogły wnioskować o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Warto dodać, iż kod PKD zawarty w przedłożonych przez przedsiębiorców wnioskach będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021r.

Należy także podkreślić, że ustalając liczbę otrzymanych dotacji wnioskodawca powinien brać pod uwagę okres od 1 lutego 2021r.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O DWUKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O TRZYKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O CZTEROKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
91.02.Z Działalność muzeów
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O PIĘCIOKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

Opublikowano: 2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj świadczenia różni się od tradycyjnego postojowego tym, że może być przyznany kilkukrotnie.

Uruchomienie kilkukrotnego świadczenia postojowego nastąpiło w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Ponowne – wielorazowe świadczenie postojowe

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, spełniający poniżej wymienione warunki mogą wnioskować o przyznanie wielokrotnego świadczenia postojowego.

Od kiedy można ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe

Wnioski o jednorazowe świadczenie postojowe można składać od 4 maja 2021r. jednak przedsiębiorcy, którzy otrzymali świadczenie postojowe na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą mogli ponownie się ubiegać o te świadczenie.

Wielokrotne świadczenie postojowe będzie przyznawane na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Ostateczny termin na złożenie wniosku kończy się w trzecim miesiącu licząc od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia postojowego będzie uzależnione od przeważającego rodzaju działalności (PKD) czyli:

 1. Maksymalnie 2 świadczenia po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli),
 2. Maksymalnie 4 świadczenia po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli),
 3. Maksymalnie 5 świadczeń po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli).
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE DWUKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE CZTEROKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
91.02.Z Działalność muzeów
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE PIĘCIOKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

ISTOTNE:

Bardzo ważną kwestią przy ubieganiu się o jednorazowe świadczenie postojowe jest to, że jeden z poniższych kodów PKD działalności gospodarczej musi stanowić przeważający kod u wnioskującego przedsiębiorcy.

ISTOTNE:

Status przeważającego PKD u wnioskującego przedsiębiorcy będzie weryfikowany przez urzędników na dzień 31 marca 2021r.

Warunki ubiegania się o świadczenie

Przedsiębiorcy, którzy będzie ubiegał się o jednorazowe świadczenie postojowe musi spełniać poniższe warunki.

ISTOTNE:

Otrzymanie jednorazowe świadczenia postojowego wymaga, aby łącznie były spełnione wszystkie poniższe uwarunkowania:

 1. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do rejestru CEIDG),
 2. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z wymienionych poniżej w tabeli,
 3. Nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej),
 4. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy .

Warunek przychodu mniejszego o minimum 40% liczony w stosunku do odpowiednich miesięcy prezentuje poniższa tabela.

Warianty Przykłady ustalania okresów (miesiąc złożenia wniosku – maj 2021r.)
1. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
2. Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2021r.
3. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
4. Przychód w marcu 2020r. był niższy niż w lutym 2020r.
5. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
6. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.
7. Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
8. Przychód w marcu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.

Elektroniczne formy przechowywania dokumentów księgowych.

Współczesne realia gospodarcze coraz bardziej koncentrują się na elektronicznych formach komunikacji i obiegu dokumentów. Stopniowe odchodzenie od dokumentu papierowego na rzecz dokumentu elektronicznego, to transformacja, do której dostosować się muszą niemal wszyscy. W niniejszym wpisie przyglądamy się tematyce przechowywania dokumentacji księgowej w formie elektronicznej. W szczególności przybliżymy możliwości w tym zakresie, zasadność takiego rozwiązania oraz stanowisko fiskusa w przedmiotowej materii.

Czy przepisy umożliwiają przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej?

Przede wszystkim podkreślić należy, że przepisy podatkowe nie narzucają podatnikom w jakiej formie należy przechowywać dokumenty, w tym m.in. faktury – można więc przechowywać je zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Uregulowania w tym zakresie znajdują się w ustawie o VAT, a konkretnie w art. 112 i 112a tej ustawy. Zgodnie z podstawowymi zasadami zawartymi w w/w przepisach, podatnicy zobowiązani są do przechowywania otrzymanych oraz wystawionych przez siebie lub swoim imieniu faktur (dotyczy również faktur wystawionych ponownie):

 • w podziale na okresy rozliczeniowe, w sposób zapewniający łatwe ich odszukanie oraz autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia lub otrzymania do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
 • na terytorium kraju, jeżeli posiadają siedzibę działalności na terytorium kraju, z tym, że faktury mogą być przechowywane w formie elektronicznej poza terytorium kraju w sposób umożliwiający naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp on-line do tych faktur,
 • w sposób zapewniający naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej lub Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny dostęp do faktur, a w przypadku faktur przechowywanych w formie elektronicznej – również bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych w nich zawartych.

ISTOTNE:

Podkreślenia wymaga fakt, że przepisy ustawy o VAT, nie traktują o innych niż faktury dokumentach księgowych, mających wpływ na wysokość opodatkowania tym podatkiem, a także innymi podatkami jak np. PIT, czy CIT.

Aby w pełni sprostać regulacjom prawnym należy również zadbać o prawidłowy obieg tych dokumentów, m.in. pod kątem autentyczności, integralności i czytelności samych faktur.

Co oznacza autentyczność, integralność i czytelność faktur?

Przechowywanie dokumentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej wymaga spełnienia jednego z wymienionych wyżej warunków, odnoszących się stricte do samych faktur. Należy bowiem zapewnić, autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur.

Zrozumienie powyższych pojęć wymaga w pierwszej kolejności zapoznania się z treścią innego przepisu ustawy o VAT, a konkretnie z art. 106m, który traktuje, że:

 • Podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
 • Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury.
 • Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.
 • Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
 • Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, o których mowa wyżej, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania: 1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

W drugiej kolejności należy sięgnąć do orzecznictwa, aby w sposób obrazowy zrozumieć przytoczone wyżej pojęcia. Jako przykład może posłużyć w tym miejscu interpretacja indywidualna z dnia 30 września 2019r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.329.2019.4.RMA.

Podatnik uzyskał aprobatę fiskusa co do możliwości przechowywania dokumentów w formie elektronicznej. Przytoczone wyżej wymogi ustawowe wnioskodawca realizował poprzez:

 • kontrole biznesowe zapewniające identyfikowalność dokumentów poprzez pozytywne ich zweryfikowanie przez wyznaczonych pracowników i kwalifikowanie pod kątem podatkowym,
 • skanowanie wystawianych/otrzymywanych dokumentów w formie papierowej i zapisywanie w postaci obrazu elektronicznego w nieedytowalnym formacie (np. PDF lub JPG), będącym jednocześnie jednolitym i unikalnym odzwierciedleniem oryginału, zapewniając ich czytelność,
 • zapisywanie zeskanowanych oraz otrzymanych w formie elektronicznej faktur na dysku sieciowym w bezpiecznej lokalizacji lub wczytywanie do wewnętrznego systemu archiwizacyjnego z możliwością odszukania po zadanych parametrach.

ISTOTNE:

Warto przypomnieć, że indywidualna interpretacja prawa podatkowego chroni wyłącznie wnioskodawcę.

Czy należy przechowywać dokumenty równolegle w formie papierowej i elektronicznej?

Przepisy prawa podatkowego nie nakładają na podatnika obowiązku w postaci konieczności przechowywania równolegle dokumentów w formie papierowej jak i elektronicznej, jeżeli spełnione są przesłanki omówione w niniejszej publikacji. Podkreślono to w przytoczonej wyżej, a także w wielu innych interpretacjach przepisów prawa podatkowego:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 marca 2019 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.6.2019.1.MAZ), w której organ zgodził się z podatnikiem, twierdzącym, że: „Wnioskodawca ma prawo do wyłącznego przechowywania dokumentów (faktur) w formie elektronicznej, w postaci plików elektronicznych powstałych w wyniku zeskanowania dokumentów (faktur papierowych), które otrzyma Wnioskodawca od dostawców towaru, usługodawców albo wystawców faktur, bez konieczności przechowywania tych faktur w formie papierowej (…)”,
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2017 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.83.2017.2.KT), w której organ stwierdził, że: „stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym jest możliwe korzystanie przez Spółkę z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur papierowych przetworzonych do formy elektronicznej, nawet jeśli pierwotna faktura papierowa zostanie zniszczona po jej przetworzeniu – należy uznać za prawidłowe”.

Takie stanowisko fiskusa sprawia, że przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej niesie za sobą nie tylko istotną zaletę w postaci ułatwienia dostępności, zwiększenia mobilności oraz usprawnienia procesu obiegu dokumentów, lecz również ograniczenia kosztów związanych z magazynowaniem (archiwizowaniem) dokumentacji księgowej.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-05-04