Kilkukrotne świadczenie postojowe dostępne dla firm od 4 maja 2021r.

Opublikowano: 2021-05-14

Ministerstwo Finansów zdecydowało o udostępnieniu jednego ze znanych już narzędzi pomocowych w postaci świadczenia postojowego dla niektórych przedsiębiorców. Ten rodzaj świadczenia różni się od tradycyjnego postojowego tym, że może być przyznany kilkukrotnie.

Uruchomienie kilkukrotnego świadczenia postojowego nastąpiło w związku z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Ponowne – wielorazowe świadczenie postojowe

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, spełniający poniżej wymienione warunki mogą wnioskować o przyznanie wielokrotnego świadczenia postojowego.

Od kiedy można ubiegać się o jednorazowe świadczenie postojowe

Wnioski o jednorazowe świadczenie postojowe można składać od 4 maja 2021r. jednak przedsiębiorcy, którzy otrzymali świadczenie postojowe na podstawie poprzedniego rozporządzenia nie będą mogli ponownie się ubiegać o te świadczenie.

Wielokrotne świadczenie postojowe będzie przyznawane na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Ostateczny termin na złożenie wniosku kończy się w trzecim miesiącu licząc od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia postojowego będzie uzależnione od przeważającego rodzaju działalności (PKD) czyli:

  1. Maksymalnie 2 świadczenia po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli),
  2. Maksymalnie 4 świadczenia po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli),
  3. Maksymalnie 5 świadczeń po 2.080 zł (PKD wykazane w poniższej tabeli).
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE DWUKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE CZTEROKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
91.02.Z Działalność muzeów
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O MAKSYMALNIE PIĘCIOKROTNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

ISTOTNE:

Bardzo ważną kwestią przy ubieganiu się o jednorazowe świadczenie postojowe jest to, że jeden z poniższych kodów PKD działalności gospodarczej musi stanowić przeważający kod u wnioskującego przedsiębiorcy.

ISTOTNE:

Status przeważającego PKD u wnioskującego przedsiębiorcy będzie weryfikowany przez urzędników na dzień 31 marca 2021r.

Warunki ubiegania się o świadczenie

Przedsiębiorcy, którzy będzie ubiegał się o jednorazowe świadczenie postojowe musi spełniać poniższe warunki.

ISTOTNE:

Otrzymanie jednorazowe świadczenia postojowego wymaga, aby łącznie były spełnione wszystkie poniższe uwarunkowania:

  1. Wnioskodawcą jest przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do rejestru CEIDG),
  2. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z wymienionych poniżej w tabeli,
  3. Nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej),
  4. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy .

Warunek przychodu mniejszego o minimum 40% liczony w stosunku do odpowiednich miesięcy prezentuje poniższa tabela.

Warianty Przykłady ustalania okresów (miesiąc złożenia wniosku – maj 2021r.)
1. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
2. Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2021r.
3. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
4. Przychód w marcu 2020r. był niższy niż w lutym 2020r.
5. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
6. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.
7. Przychód w marcu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
8. Przychód w marcu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.