Przedłużona możliwość ubiegania się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Opublikowano: 2021-05-26

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 spowodowała przedłużenie wiele narzędzi pomocowych dla niektórych branż.

Jednym z tych narzędzi jest dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020r., i spełniają poniższe warunki mogą ubiegać się o otrzymanie nawet kilkukrotnej dotacji dla swojej firmy.

Kiedy przedsiębiorcy mogą składać wnioski?

Wnioski o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej można już w niektórych powiatowych urzędach pracy składać.

Termin rozpoczęcia składania wniosków o przyznanie dotacji zależy jednak od faktu zamieszczenia na stronie internetowej PUP ogłoszenia o naborze wniosków (urzędu mogą mieć różne terminy naboru).

Ostateczny termin na złożenie wniosku dobiegnie końca w dniu 31 sierpnia 2021r.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 5.000zł i może być przyznawana maksymalnie jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie, pięciokrotnie.

To, ile razy przedsiębiorca może ubiegać się o przyznanie dotacji zależy od tego jaki prowadzi przeważający rodzaj działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiono kwalifikujące się do otrzymania dotacji kody działalności oraz przypisaną do nich wielokrotność otrzymania dotacji.

Warunki ubiegania się o świadczenie

Przedsiębiorca, którzy będzie wnioskował o otrzymanie dotacji na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej musi spełniać poniższe warunki.

ISTOTNE:

Otrzymanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wymaga, aby łącznie były spełnione wszystkie poniższe uwarunkowania:

  1. Wnioskodawca o statusie mikroporzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020r.,
  2. Przedsiębiorca prowadzi działalność przeważającą o numerze PKD jednym z niżej wymienionych w tabeli,
  3. Przedsiębiorca prowadzi przeważający rodzaj działalności o numerze PKD jednym z poniżej wymienionych na dzień 31 marca 2021r.,
  4. Przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę jest minimum o 40% mniejszy – zależności przedstawiono w tabeli.
Warunek niższego przychodu o minimum 40% liczony w stosunku do odpowiednich miesięcy
Warianty Przykłady ustalania okresów (miesiąc złożenia wniosku – maj 2021r.)
1. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w marcu 2021r.
2. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w kwietniu 2020r.
3. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż w lutym 2020r.
4. Przychód w kwietniu 2021r. był niższy niż we wrześniu 2020r.

Badanie kodu rodzaju prowadzonej działalności

Tylko niektóre rodzaje działalności (przedstawione poniżej) będą mogły wnioskować o przyznanie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

Warto dodać, iż kod PKD zawarty w przedłożonych przez przedsiębiorców wnioskach będzie weryfikowany na dzień 31 marca 2021r.

Należy także podkreślić, że ustalając liczbę otrzymanych dotacji wnioskodawca powinien brać pod uwagę okres od 1 lutego 2021r.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O DWUKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O TRZYKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O CZTEROKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
91.02.Z Działalność muzeów
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI KWALIFIKUJĄCE FIRMĘ DO WNIOSKOWANIA O PIĘCIOKROTNĄ DOTACJĘ NA POKRYCIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
KLAS. PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej