Leasing zwrotny samochodów osobowych w PIT i w VAT

Leasing zwrotny stanowi jedną z form dysponowania środkami pieniężnymi ze sprzedaży składnika majątku z jednoczesną możliwością użytkowania danego składnika majątku w postaci leasingu. W Polsce najbardziej popularną odmianą leasingu jest leasing operacyjny. Niemniej spora ilość firm decyduje się na leasing zwrotny.

Leasing operacyjny pozwala wziąć w użytkowanie składnik majątku bez konieczności dysponowania większą ilością środków pieniężnych. Leasing zwrotny oprócz zalet leasingu operacyjnego pozwala dodatkowo zachować wartość leasingowanego składnika majątku.

Co umożliwia podatnikom zawarcie umowy leasingu zwrotnego samochodu osobowego?

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą stoją niejednokrotnie przed dylematem czy mogą sobie od razu pozwolić na zawarcie umowy leasingu operacyjnego, finansowego czy może potrzebują środków pieniężnych na inne wydatki (inwestycje).

W przypadku leasingu operacyjnego podatnik może wziąć składnik majątku (samochód osobowy) w użytkowanie na czas wynoszący przynajmniej 40% okresu jego amortyzacji. Następnie wnosi określoną (umowną) kwotę wkładu początkowego a potem opłaca miesięczne raty. Na końcu zaś decyduje się bądź nie na wykupienie tegoż pojazdu.

Biorąc pod uwagę leasing finansowy podatnik otrzymuje na wstępie fakturę na pełną wartość pojazdu z czego zobowiązany jest zapłacić podatek VAT w całości. Na wartość netto pojazdu wystawiane są co miesięczne noty a leasingobiorca w odróżnieniu od leasingu operacyjnego ma możliwość dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Okres trwania umowy leasingu finansowego do 12 miesięcy.

Natomiast, gdy podatnik zdecyduje się na leasing zwrotny to w praktyce występują na ogół dwie poprzedzające zawarcie umowy leasingu sytuacje gospodarcze:

 1. Podatnik nabywa samochodów osobowy,
 2. Podatnik już posiada samochód osobowy.

Następnie podatnik już dysponujący samochodem osobowym sprzedaje go dla firmy leasingowej i zarazem zawiera z nią umowę leasingu operacyjnego lub finansowego.

Skutek tej operacji to uzyskanie kapitału ze sprzedaży, możliwość jego swobodnym dysponowaniem jak i użytkowanie na podstawie zawartej umowy leasingu zbytego samochodu osobowego, opłacając miesięczne raty z tego tytułu.

Uwaga na limity kosztów w leasingu zwrotnym

W tym miejscu należałoby podkreślić, iż użytkowanie samochodu w ramach leasingu zwrotnego obejmują limity kosztowe, które zaczęły obowiązywać już w 2019r. Oznacza to, iż kosztem firmy z tytułu użytkowania samochodu osobowego w leasingu zwrotnym operacyjnym będzie:

 1. Wyłącznie kapitałowa część raty leasingowej, która proporcjonalnie przypada do wartości samochodu osobowego nie większej aniżeli 150.000zł (bez odsetek) a dla samochodów elektrycznych do 225.000zł,
 2. 50% nieodliczonego podatku VAT z faktur leasingu i z faktur potwierdzających wydatki użytkowania samochodu osobowego, jeżeli podatnik używa go w firmie w sposób mieszany,
 3. 75% z sumy wartości netto i 50% nieodliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego przy użytku mieszanym albo 100% z sumy wartości netto w koszty firmy przy użytku wyłącznie firmowym,
 4. OC samochodu osobowego w pełnej wysokości natomiast AC w kwocie przypadającej proporcjonalnie do wartości 150.000zł w stosunku do wartości samochodu określonego na polisie.

Niektóre firmy leasingowe wliczają do raty leasingowej w odniesieniu do nielicznych leasingowanych samochodów osobowych koszty serwisu tych pojazdów. Jeżeli więc w racie są wliczone te koszty, to podatnik może tą część ująć w wydatkach firmy, ale do 75% ich wartości.

Jeżeli mowa jest o leasingu zwrotnym finansowym, to koszt firmy z tytułu użytkowania samochodu osobowego będzie stanowić:

 1. Wyłącznie część odsetkowa raty leasingowej,
 2. Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej danego samochodu osobowego do wartości 150.000zł (bez odsetek) a dla samochodów elektrycznych do 225.000zł,
 3. 75% z sumy wartości netto i 50% nieodliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego,
 4. 75% z sumy wartości netto i 50% nieodliczonego podatku VAT od faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego przy użytku mieszanym albo 100% z sumy wartości netto w koszty firmy przy użytku wyłącznie firmowym,
 5. OC samochodu osobowego w pełnej wysokości natomiast AC w kwocie przypadającej proporcjonalnie do wartości 150.000zł w stosunku do wartości samochodu określonego na polisie.

Limity przy odliczeniu podatku VAT od użytkowania samochodu osobowego w leasingu zwrotnym

Odliczenie podatku VAT w przypadku leasingu zwrotnego podlega takim samym regułom jak w przypadku leasingu operacyjnego czy finansowego.

Jeżeli podatnik sprzedał samochodów osobowy firmie leasingowej a następnie rozpoczął jego leasing zwrotny finansowy albo operacyjny to będzie miał możliwość odliczenia 50% podatku VAT z:

 1. Faktur dokumentujących eksploatację danego samochodu osobowego w firmie,
 2. Faktur dotyczących rat i opłat leasingowych

– jeżeli dany samochód osobowy jest użytkowany w firmie w sposób mieszany a więc podatnik nie zgłosił go do urzędu skarbowego, jako samochód używany wyłącznie na cele firmowe.

Jeżeli natomiast podatnik zgłosi samochód osobowy używany w ramach leasingu zwrotnego czy to operacyjnego czy finansowego za pomocą formularza VAT-26 do urzędu skarbowego oraz zaprowadzi ewidencję kilometrów VAT i ustanowi zasady użytkowania wykluczające prywatne dysponowanie danym samochodem, wówczas będzie miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT od ww. faktur dotyczących leasingowanego samochodu.

Zgłoszenia takiego podatnik winien dokonać jeszcze przed:

 • chęcią skorzystania z pełnego odliczenia VAT od faktur za eksploatację i leasing zwrotny samochodu osobowego,
 • rezygnacją pełnego odliczenia VAT od faktur za eksploatację i leasing zwrotny samochodu osobowego,
 • zmianą przeznaczenia samochodu osobowego.

Końcowo należałoby wspomnieć o art. 86a ust. 5 ustawy o VAT, który wskazuje, iż ewidencję kilometrów VAT podatnik nie musi prowadzić, jeżeli pojazd samochody przeznaczony jest do:

 • dalszej odsprzedaży,
 • sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,
 • oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

– jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

Co za tym idzie podatnik może odliczyć 100% podatku VAT w powyższych sytuacjach jednakże każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie. Organ podatkowy może, bowiem zakwestionować pełne odliczenie VAT od faktur leasingu i kosztów eksploatacyjnych właśnie w przypadku odsprzedaży samochodu osobowego w ramach leasingu zwrotnego z uwagi na to, iż przedmiotem działalności firmy nie jest sprzedaż lub wynajem samochodów osobowych.

Zatem w przypadku, gdy tego typu odsprzedaż występuje incydentalnie to organy skarbowe mogą zakwestionować pełne odliczenia podatku VAT, jeżeli podatnik dokona tego w swoich rejestrach VAT.

Opublikowano: 2020-03-27

Kiedy można dokonać odliczenia podatku VAT z duplikaty faktury

Wystawianie duplikatu faktury przez firmy sprzedawców stanowi częstą praktykę w sytuacjach zaginięcia lub zniszczenia faktury pierwotnej. Duplikat faktury funkcjonuje na takich samych zasadach, co faktura pierwotna.

Jest jednak wyjątek, który zależny jest od tego, w którym momencie nastąpi zniszczenie lub zaginięcie faktury pierwotnej. W jaki sposób wówczas i kiedy nabywca miałby prawo do odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury? A może nie będzie mógł tego dokonać?

Duplikat faktury

Każdy podatnik, który chce udokumentować transakcję sprzedaży towarów i usług, wystawia fakturę sprzedaży. Faktura ta potwierdza zawartą transakcję, wyszczególnia dane stron, traktowana jest umowa sprzedaży, może także stanowić jednoczesne wezwanie do zapłaty.

Niekiedy z różnych przyczyn podatnik może nigdy nie otrzymać faktury sprzedaży albo niekiedy sam ją zagubić. W takich sytuacjach nabywcy proszą o wystawienie duplikatu firmy, który jest po prostu ponownie wystawioną fakturą z takimi samymi danymi. Jedyna różnica pomiędzy fakturą pierwotną a duplikatem to:

 1. Określenie na dokumencie – duplikat,
 2. Numer duplikatu faktury,
 3. Data wystawienia duplikatu faktury.

W jakich przypadkach sprzedawca powinien wystawić duplikat faktury

Nawiązując do art. 106l ustawy o VAT, jeżeli zdarzy się, że pierwotna faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, wówczas sprzedawca lub osoba przez niego upoważniona wystawia duplikat tej faktury zawierającej dokładnie te same dane, co w fakturze pierwotnej.

Oprócz możliwości wystawienia duplikatu faktury do standardowej faktury sprzedaży, podatnik sprzedawca (w ostatnim przypadku organ egzekucyjny) ma możliwość wystawienia duplikatu:

 • faktury zaliczkowej,
 • noty korygującej,
 • faktury korygującej,
 • faktury dokumentującej dostawę, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika.

Duplikat faktury a uprawnienia podatnika

Czynny podatnik VAT ma możliwość odliczenia podatku VAT z duplikatu faktury na podobnych zasadach, co z faktury pierwotnej.

Tak, więc podatnik ma możliwość odliczenia podatku VAT na takich samych zasadach, co przy fakturze pierwotnej jednakże prawo do odliczenia może powstać w zależności od tego, co się stało z fakturą pierwotną.

Faktura sprzedaży nie dotarła do nabywcy

Pierwszy z dwóch sytuacji, od których zależny będzie moment powstania prawa do odliczenia podatku VAT to zaginięcie faktury lub jej zniszczenie zanim jeszcze dotarła do nabywcy. Tak, więc w tym przypadku nabywca w ogóle nie dysponował w żaden sposób fakturą pierwotną.

Jeżeli następnie sprzedawca wystawił duplikat faktury a nabywca, gdy go otrzymał, wówczas nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT z danego duplikatu w miesiącu jego otrzymania albo w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

W tym wypadku realizacji prawa do odliczenia podatku VAT działa na takich samych zasadach jak przy fakturze pierwotnej.

Przykład 1

Sprzedawca wystawił w styczniu 2020r. fakturę za usługi informatyczne. Faktura ta miała zostać przekazana do nabywcy jednak zaginęła. Kupujący kontrahent nigdy tej faktury nie otrzymał. Poprosił sprzedawcę o jej duplikat. Otrzymał go w marcu 2020r. z datą wystawienia 09.03.2020r.

W obecnej sytuacji podatnik nabywca nie mógł odliczyć podatku VAT od faktury pierwotnej, ponieważ ona zaginęła u sprzedawcy i w ogóle nie dotarła do kupującego. Natomiast będzie mógł odliczyć podatek VAT od otrzymanego duplikatu w rozliczeniu za marzec 2020r. albo za kwiecień lub maj 2020r.

Podobnie sytuacja by wyglądała gdyby sprzedawca wysłał fakturę sprzedaży a ona zaginęłaby w drodze do nabywcy a więc kupujący nie miałby możliwości otrzymania i dysponowania dokumentem.

Faktura sprzedaży zaginęła lub uległa uszkodzeniu u nabywcy

Drugi przypadek momentu odliczania podatku VAT od duplikatu faktury dotyczy okoliczności, w których sprzedawca wystawił i przesłał do nabywcy fakturę pierwotną. Nabywca otrzymał daną fakturę i u niego faktura ta zaginęła albo została przypadkowo zniszczona.

Tutaj niezwykle ważny jest fakt otrzymania przez nabywcę faktury pierwotnej, ponieważ wpływa on bezpośrednio na moment odliczenia podatku VAT z tej faktury w miesiącu jej otrzymania (nie wcześniej aniżeli moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy).

U nabywcy, który otrzymał fakturę od sprzedawcy moment do odliczenia podatku VAT z tej faktury wystąpił w miesiącu jej otrzymania. Dlatego też późniejsze niedysponowanie fakturą pierwotną i zawnioskowanie nabywcy o duplikat, nie spowoduje, że nabywca będzie mógł odliczyć podatek VAT od otrzymanego duplikaty.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż gdy u nabywcy ginie lub ulega zniszczeniu faktura pierwotna to może to odbyć się dwojako tzn.:

 1. Nabywca odliczył podatek VAT od otrzymanej faktury pierwotnej a następnie ona zaginęła lub uległa uszkodzeniu,
 2. Nabywca nie odliczył podatku VAT od otrzymanej faktury pierwotnej, która następnie zaginęła lub uległa uszkodzeniu.

Należy podkreślić, że również w drugiej sytuacji, czyli przy otrzymaniu faktury przez nabywcę, ale mimo tego nie odliczeniu z niej podatku VAT, nabywca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT z otrzymanego duplikatu firmy. Dzieje się tak, dlatego, ponieważ kupujący dysponował fakturą zakupu a więc rozpoczął u niego bieg okresu czasu, w którym możliwe jest odliczenie podatku VAT (miesiąc otrzymania, ale nie później niż drugi okres rozliczeniowy).

Przykład 2

Sprzedawca wystawił w grudniu 2019r. fakturę za usługi wynajmu agregatu prądotwórczego. Fakturę tą otrzymał nabywca. Jednak po kilku dniach zaginęła.. Nabywca poprosił sprzedawcę o wystawienie duplikatu. Otrzymał go w marcu 2020r. z datą wystawienia 02.03.2020r. Nabywca stosuje miesięczny okres rozliczeniowy w VAT.

W obecnej sytuacji podatnik nabywca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT od otrzymanego w marcu 2020r. duplikatu z uwagi na to, iż otrzymał fakturę pierwotną w grudniu 2019r. To powoduje, iż moment do odliczenia podatku VAT wystąpił już w rozliczeniu za grudzień 2019r. albo w styczniu, lutym 2020r.

Jeżeli nabywca chciałby odliczyć podatek VAT z faktury pierwotnej, wówczas musiałby ująć ją jeszcze w rozliczeniu za luty 2020r. albo dokonać korekty jednego z tych trzech miesięcy.

Często nabywcy, u których zaginie faktura pierwotna wnioskują do sprzedawcy o wystawienia duplikatu tej faktury. Pomimo, iż nie mogą odliczyć podatku VAT z tego duplikatu to dobrze jest nim dysponować z uwagi na przesłankę zgromadzenia materiału dowodowego.

Przykład 3

Sprzedawca wystawił w grudniu 2019r. fakturę pierwotną sprzedaży za materiały biurowe. W wyniku zwrotu części materiałów w styczniu 2020r. wystawił fakturę korygującą. Żadna z tych faktur nie dotarła jednak do nabywcy, dlatego też sprzedawca wystawił duplikat faktury korygującej w lutym 2020r. natomiast duplikat faktury pierwotnej w marcu 2020r.

W analizowanym przypadku nabywca z uwagi na to, iż nie otrzymał żadnej z tych dwóch faktury (ani faktury pierwotnej, ani korekty tej faktury) to wpierw należy ustalić moment odliczenia podatku VAT. W tej sytuacji powstanie on najwcześniej w marcu 2020r. Także w tym miesiącu nabywca powinien ująć duplikat faktury korygującej z uwagi na to, iż skorzystał z prawa do odliczenia podatku VAT.

Opublikowano: 2020-03-19

Odpowiedzialność solidarna podatników za zaległości sprzedawcy w VAT

W 2020r. nabywca może odpowiedzieć solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości w podatku VAT, dotyczące transakcji sprzedaży towarów. Skutkiem tego może być, iż nabywca będzie zobligowany do zapłaty podatku VAT z danej faktury, jeżeli sprzedawca nie rozliczy go u siebie ani też nie zapłaci.

Jakie skutki wiążą się z odpowiedzialnością nabywcy względem sprzedawcy, jak się do tego przygotować i czy można jej uniknąć. O tym i o wielu innych zagadnieniach odpowiedziano w poniższej publikacji.

Odpowiedzialność solidarna dostawcy i nabywcy

W ustawach podatkowych i nie tylko kwestia odpowiedzialności za zobowiązania dotyczy w większości dłużników. Jednak prawodawca w ostatnim czasie idzie krok dalej i wprowadza rozszerzenie odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy także w stosunku do nabywcy. Nie oznacza to jednak, iż odpowiedzialność solidarna pojawia się po raz pierwszy.

Przykłady ponoszenia odpowiedzialności solidarnej

Warto wspomnieć w tym miejscu o tym, iż w aktualnym stanie prawnym funkcjonuje wiele przepisów regulujących ponoszenie odpowiedzialności solidarnej przez niektóre strony występujące w danych okolicznościach.

Jednym z najprostszych przykładów będzie tutaj odpowiedzialność solidarna małżonków za zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych podlegających wspólnym rozliczeniu.

Innym przykładem może być poniesienie odpowiedzialności solidarnej wspólników spółki cywilnej w podatku od czynności cywilnoprawnych (gdzie zobowiązanie podatkowe ciąży na wszystkich wspólnikach tej spółki).

Jeszcze inna sytuacja to ponoszenie odpowiedzialności solidarnej członków zarządu za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej (ewentualnie innych podmiotów posiadających osobowość prawną).

Nowe okoliczności zastosowania odpowiedzialności solidarnej

W ostatnim czasie prawodawca ustanowił kolejne okoliczności sytuacyjne, w których zarówno sprzedawca jak i nabywcą mogą odpowiadać solidarnie za zaległości w podatku VAT.

Pierwsza z tych okoliczności to zapłata na rachunek spoza białej listy z jednoczesnym:

 1. Wysłaniem nieskutecznego zawiadomienia ZAW-NR,
 2. Nie wysłaniem w ogóle zawiadomienia ZAW-NR

Druga z omawianych okoliczności dotyczy mechanizmu split payment a mianowicie o nieuregulowanie zapłaty z zastosowaniem tego mechanizmu za zakupy towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Zapłata za fakturę na konto sprzedawcy nieznajdujące się na białej liście

We wrześniu 2019r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej stworzył i przekazał podatnikom powiększony o niektóre dane wykaz podatników VAT zarówno czynnych jak i zwolnionych.

W wykazie tym można znaleźć m.in. adres firmy, dane identyfikacyjne podatnika, datę rejestracji, jako podatnika VAT, daty ponownej rejestracji, przywrócenia czy wykreślenia z rejestru VAT.

Dodatkowo przy każdym podatniku VAT zostało dopisane jego firmowe konto lub firmowe konta, które on sam zgłosił do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) lub KRS.

Prawodawca wymaga natomiast, aby wszystkie transakcje zakupu i sprzedaży towarów i usług o wartości przynajmniej 15.000 zł brutto, udokumentowane fakturą, gdzie stronami transakcji będą przedsiębiorcy były zapłacone na rachunek płatniczy sprzedawcy, występujący na białej liście.

Jeżeli podatnik nabywca nie zapłaci za daną fakturę na rachunek płatniczy sprzedawcy, wówczas będzie odpowiadał solidarnie za zaległości w podatku VAT sprzedawcy z tytułu danej transakcji, (jeżeli sprzedawca nie rozliczyłby podatku VAT należnego z danej, wystawionej przez siebie faktury sprzedaży).

Przykład 1

Sprzedawca będący czynny podatnik VAT wystawił dwie faktury sprzedaży za wykonanie usług stolarskich (wraz z materiałem). Pierwsza opiewa na sumę 15.400zł brutto a wartość drugiej to 16.500zł brutto. Nabywca będący czynnym podatnikiem VAT zapłacił za:

 1. Pierwszą otrzymaną fakturę gotówkowo,
 2. Drugą fakturę na konto firmowe sprzedawcy, które nie znajduje się na białej liście.

Zatem nabywca w obu przypadkach będzie odpowiadał solidarnie za zaległość w podatku VAT, ale dotyczący obu faktur, jeżeli sprzedawca nie rozliczy tegoż podatku VAT.

Przedsiębiorca nabywca odpowie solidarnie za zaległości w VAT sprzedawcy kiedy:

 • Stronami transakcji są przedsiębiorcy – czynni podatnicy VAT
 • Wartość faktury sprzedaży wynosi 15.000zł brutto lub powyżej
 • Transakcja dotyczy towarów lub usług
 • Nabywca zapłacił za daną fakturę na konto sprzedawcy niewystępujące na białej liście .

Nabywca ma możliwość uniknięcia odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT sprzedawcy, jeżeli w ciągu 3 dni od dnia zlecenie przelewu przekaże do naczelnika urzędu skarbowego (właściwego dla sprzedawcy) zawiadomienie o tym fakcie (wzór ZAW-NR).

Odpowiedzialność solidarna nabywcy ze sprzedawcą a mechanizm split payment

Od 2020r. mechanizm podzielonej płatności stał się obowiązkowy. W ślad za nim zaczęła także obowiązywać odpowiedzialność solidarna w zakresie zakupu towarów zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W omawianym załączniku znajdują się towary i usługi, które w zeszłym roku były objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, towary wrażliwe oraz nowowprowadzone towar i usługi.

Po pierwsze, odpowiedzialność solidarna z tytułu zakupu towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT dotyczy tylko tych towarów a nie dotyczy w ogóle usług zawartych w tym załączniku.

Po drugie, odpowiedzialność solidarna z tytułu zakupu towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT wymaga, aby sprzedawca był czynnym podatnikiem VAT a nabywca podatnikiem VAT.

Po trzecie, nie występuje tutaj kwestia kwoty 15.000zł brutto a więc jeżeli nawet wartość faktury sprzedaży towaru lub towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT będzie wynosić np. 2.000zł to nabywca będzie potencjalnie wciąż odpowiadał solidarnie za zaległości w VAT sprzedawcy z tytułu danego zakupu. Powyższe oznacza, że gdy kupujący zakupi nawet tylko jeden towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT a pozostała kwota faktury będzie dotyczyć towarów spoza załącznika, to i tak będzie podlegał odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT sprzedawcy.

Zatem gdy nabywca zakupi, choć jeden towar z załącznika nr 15, udokumentowany fakturą, a sprzedawca nie rozliczy (zapłaci) podatek VAT należny wynikający z danej faktury, to nabywca odpowie solidarnie za ten nierozliczony, zaległy podatek VAT w części przypadającej proporcjonalnie na daną transakcję danego towaru.

Jednak powyższe uwarunkowania prawodawcy to nie wszystko, bowiem podkreśla on, że jeszcze jest jedna kwestia w odpowiedzialności solidarnej niezwykle istotna.

Czas transakcji a wiedza nabywcy na temat zapłaty podatku VAT przez sprzedawcę

Ustawodawca zaznacza, iż jeżeli w czasie realizacji sprzedaży towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT nabywca wiedział lub miał obawy o to, iż sprzedawca nie ureguluje podatku VAT z danej transakcji, wówczas odpowie z nim solidarnie za ten niezapłacony VAT.

Tak, więc odpowiedzialność solidarna może objąć nabywców, którzy dobrze wiedzieli albo posiadali duże wątpliwości nt. braku zapłaty podatku VAT przez sprzedawcę z faktury dokumentującej daną transakcję (towary z załącznika nr 15) z uwagi na to, że:

 1. Dana transakcja odbędzie się na niższych niż cenach niż rynkowe,
 2. Warunki zawartej umowy odbiegały od standardowych zasad transakcji sprzedaży na warunkach rynkowych.

Przykład 2

Czynny podatnik VAT kupił do swojej działalności 6 laptopów o łącznej wartości 13.500zł brutto. Faktura, jaką otrzymał nie zawierała adnotacji informującej o obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Kupujący postanowił jednak zapłacić w ten sposób daną fakturę z uwagi na przypuszczenia braku późniejszego rozliczenia podatku VAT z tej transakcji przez sprzedawcę.

W takich okolicznościach nabywca nie poniesie odpowiedzialności solidarnej ze sprzedawcą. Mimo, iż zakupił towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT postanowił uregulować zobowiązanie z danej faktury za pomocą mechanizmu split payment. Ta czynność powoduje, że nabywca nie odpowie solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości w VAT.

Końcowo warto podkreślić, iż prawodawca wyszczególnił jeszcze kilka przypadków, w których nabywca nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT sprzedawcy:

 1. Przedmiotem zakupu jest benzyna, olej napędowy, gaz i odbywa się on na stacjach benzynowych,
 2. Gdy zaległości w VAT sprzedawcy nie miały źródła w uczestnictwie sprzedawcy w nierzetelnym rozliczaniu VAT celem odniesienia korzyści majątkowych,
 3. Podatnik za dany zakup zapłacił poprzez mechanizm podzielonej płatności.

Opublikowano: 2020-03-09