Usługa twój e-PIT, czyli automatyczne zeznanie roczne za 2020 rok.

Od 1 lutego 2021r. na platformie rządowej dostępny jest system e-Urząd Skarbowy scalający znaczną ilość usług administracyjno-skarbowych świadczonych przez urzędy skarbowe na rzecz polskiego podatnika.

Usługa twój e-PIT stanowi jedno z usług tego systemu. Nie wszystkie usługi tegoż systemu są już aktywne. Natomiast 15 lutego 2021r. fiskus udostępnił w ramach usługi twój e-PIT sporządzone przez fiskusa roczne zeznania dla podatników będących osobami fizycznymi. Na co zwrócić szczególną uwagę weryfikując udostępnione zeznanie roczne?

Logowanie do systemu twój e-PIT

Podatnik, który chce zalogować się do usługi twój e-PIT w ramach systemu e-Urząd Skarbowy musi wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ i zalogować się na dwa sposoby, które dadzą podatnikowi dostęp do całego lub ograniczonego obszaru systemu e-Urząd Skarbowy:

 1. Pełny dostęp do wszystkich usług systemu e-Urząd Skarbowy (w tym twój e-PIT) – logowanie za pomocą posiadanego profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego, e-dowodu osobistego lub poprzez bankowość elektroniczną, albo
 2. Dostęp tylko do usługi twój e-PIT w ramach systemu e-Urząd Skarbowy – logowanie za pomocą obowiązkowych danych takich jak: PESEL, kwota przychodu z zeznania rocznego za 2019r., kwota przychodu z jednego otrzymanego PIT-11 od pracodawcy, kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania za rok 2019.

Które zeznania roczne przygotował fiskus?

Zeznania roczne dotyczące rozliczenia przychodów osiągniętych w roku 2020 jakie przygotował fiskus dotyczą wyłącznie przychodów osób fizycznych z umowy omowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło a także przychodów kapitałowych. Zatem przygotowane zeznania nie będą obejmowały danych z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli więc osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i np. osiąga przychody z umowy zlecenie, wówczas w udostępnionym przez fiskusa zeznaniu rocznym za 2020r. osoba ta odnajdzie tylko przychody uzyskane z umowy zlecenie. Będzie musiała zatem uzupełnić w zeznaniu rocznym przychody z działalności gospodarczej oraz zapłacone z tego tytułu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Fiskus nie udostępnia również zeznań rocznych dotyczących przychodów osiągniętych przez osoby niepełnoletnie.

Zeznania roczne przygotowane przez urząd skarbowe w ramach usługi twój e-PIT takie jak : PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 (nie obejmują przychodów z działalności gospodarczej)

Termin złożenia zeznania PIT-28 jest do 1 marca 2021r a pozostałych zeznań PIT-36, PIT-37, PIT-38 jest do 30 kwietnia 2021r.

Zeznania roczne możliwe do przygotowania samodzielnie przez podatnika w usłudze twój e-PIT to : PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38.

ISTOTNE:

Warto podkreślić, iż samodzielne sporządzenie przez podatnika korekty zeznania rocznego ww. zeznań jest również możliwe poprzez skorzystanie z usługi twój e-PIT

Na co podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę zanim zaakceptuje przygotowane przez urząd skarbowy roczne zeznanie

Elementy zeznania rocznego przygotowanego przez urząd skarbowy, które warto zweryfikować PIT-28 PIT-36 PIT-37
Tryby rozliczenia rocznego + +
Pracownicze koszty uzyskania przychodów (autorskie koszty 50%, standardowe 20%, stałe zryczałtowane) w tym roczne, dopuszczalne limity kosztów + +
Ulga na dzieci – czy ulga została zastosowana w udostępnionym zeznaniu prawidłowo, czy podatnik utracił prawo do ulgi a jest ona nadal liczona, czy podatnik nabył prawo do ulgi a nie jest ona ustalona, wiele innych przypadków + +
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne + + +
Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne + + +
Numer KRS instytucji, na którą podatnik chce przekazać 1% podatku + + +
Nr konta podatnika + + +
Kwoty zaliczek na podatek dochodowy wpłacony na mikrorachunek podatkowy (dotyczy prowadzenia działalności, najmu prywatnego a nie zaliczek pobranych przez płatnika – pracodawcę) + + +

Opublikowano: 2021-02-25

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS od stycznia 2021.

Ustawa, zwana potocznie „tarczą antykryzysową”, oprócz rozwiązań mających wspierać przedsiębiorców, stała się narzędziem do nałożenia na nich dodatkowych obowiązków. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), obliguje zamawiających dzieła do raportowania w ZUS zwartych na tę okoliczność umów. W niniejszej publikacji prezentujemy kluczowe informacje na ten temat.

Nie wszystkie umowy o dzieło podlegają zgłoszeniu do ZUS

W pierwszej kolejności warto przytoczyć pełną treść stosunkowo krótkiej, obowiązującej od 1 stycznia 2021r. regulacji, za sprawą której obligatoryjnie zgłoszeniu do ZUS podlegają umowy o dzieło:

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy (art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Analizując przytoczoną wyżej regulację, stwierdzić można, iż nie ma konieczności zgłaszania umów o dzieło:

 • zawartych przed 1 stycznia 2021r.,
 • zawartych z podmiotem nie mającym statusu płatnika składek i niebędącym osobą fizyczną np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niebędąca płatnikiem składek nie ma obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło(pominięcie części podmiotów obowiązanych do zgłaszania umów o dzieło wydaje się niedopatrzeniem ustawodawcy. ZUS na swoich stronach internetowych potwierdza jednak taką interpretację przepisów. Być może w przyszłości grono podmiotów obowiązanych do zgłaszania umów o dzieło zostanie rozszerzone),
 • zawartych z osobą pozostającą z danym podmiotem w stosunku pracy lub wykonującą pracę na rzecz pracodawcy (np. umowa o pracę z podmiotem A, umowa o dzieło z podmiotem B, podmiot B świadczy dane usługi podmiotowi A). Umowy o dzieło zawarte z własnym pracownikiem lub osobą świadczącą pracę na rzecz pracodawcy są oskładkowane, stąd ustawodawca nie wymaga zgłaszania tego typu umów do ZUS,
 • zawartych z podmiotem, który dzieło wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. świadczy usługi będące przedmiotem umowy o dzieło jako przedsiębiorca.

Brak spełnienia powyższych warunków sprawi, że płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło obowiązana będzie do zgłoszenia każdej umowy o dzieło zawartej od 1 stycznia 2021r.

W jaki sposób należy dokonać zgłoszenia dzieła do ZUS?

Do zgłoszenia umowy o dzieło przewidziano formularz RUD, który należy przekazać do ZUS w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS (platforma usług elektronicznych). Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

W poniższej tabeli przedstawiono zakres danych niezbędnych do uzupełnienia formularza ZUS RUD.

Nr bloku Zakres danych danego bloku Szczegóły
I Dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło Dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL, imię i nazwisko) oraz dane adresowe
II Dane wykonawcy umowy o dzieło Dane identyfikacyjne (PESEL, imię i nazwisko) oraz dane adresowe (w tym adres do korespondencji)
III Informacje o zawartych umowach o dzieło Dane dotyczące zawartej umowy/umów o dzieło (data zawarcia, data rozpoczęcia wykonywania dzieła, data zakończenia wykonywania dzieła, przedmiot umowy)

ISTOTNE:

Dla każdego wykonawcy dzieła należy wysłać odrębne zgłoszenie, na którym można zawrzeć informację dot. maksymalnie 10 umów z danym wykonawcą.

Sankcje za niezgłoszenie umowy o dzieło do ZUS

Warto nadmienić, że niedopełnienie obowiązku w postaci zgłoszenia do ZUS zawartych umów o dzieło może rodzić negatywne konsekwencje dla płatnika lub osoby obowiązanej do działania w imieniu płatnika.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 98 penalizuje w szczególności nie zgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawianie ich udzielenia.

Kara grzywny w takiej sytuacji może wynieść do 5000 zł. Nie warto więc lekceważyć nowego obowiązku z uwagi na ryzyko poniesienia kary finansowej.

ZUS zyskał nowe narzędzie do weryfikacji umów i ustalania obowiązku ubezpieczeń – warto zweryfikować przyjęte praktyki

Kończąc już rozważania na temat obowiązku zgłaszania umów o dzieło do ZUS zauważyć należy, że zmiany legislacyjne stwarzają możliwości do przeprowadzania ukierunkowanych kontroli, co z resztą wynika z uzasadnienia do projektu ustawy: „Celem zmiany zaproponowanej w pkt 1- 3 jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.”

Podkreślenia wymaga fakt, że ZUS do tej pory nie posiadał w swoich zasobach żadnych danych w zakresie zawartych umów o dzieło. Kontrolowanie płatników pod kątem umów o dzieło było poniekąd „błądzeniem po omacku”.

Aktualne brzmienie przepisów obligujące do zgłaszania do ZUS umów o dzieło, daje organowi rentownemu zupełnie nowe narzędzie do weryfikowania tego typu umów. Warto więc zadbać o prawidłową ich konstrukcję, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych prób ich kwestionowania przez ZUS. W skrajnym przypadku, kontrola ZUS może doprowadzić do konkluzji, iż dana umowa/umowy mają charakter umowy zlecenia, czy też nawet stosunku pracy, co w konsekwencji zrodzi obowiązek naliczenia składek ubezpieczeniowych od dokonanych wypłat. Bez wątpienia taki efekt finalny mógłby oznaczać istotne problemy finansowe dla wielu firm, szczególnie dla przedsiębiorstw, które w sposób częstotliwy zawierają tego typu umowy.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-02-09

Kiedy nastąpi powrót do niższych stawek VAT?

W przyjętej ostatnio przez sejm ustawie z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19 prawodawca zaproponował m.in., aby nadal zostały utrzymane podwyższone stawki VAT.

O co konkretnie chodzi? Kiedy nastąpi powrót do niższych (poprzednio obowiązujących) stawek podatku VAT? O tym i nie tylko w niniejszej publikacji.

Krajowe stawki VAT

Aktualnie cały czas w polskim systemie podatkowym utrzymywane są podwyższone. następujące stawki podatku VAT:

 1. Podstawowa stawka podatku VAT na sprzedawane niektóre towary i usługi
  w wysokości 23%,
 2. Obniżona stawka podatku VAT na sprzedawane niektóre towary i usługi w wysokości 8%,
 3. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w wysokości 7 % (dostawa produktów rolnych dla podatnika VAT),
 4. Stawka ryczałtu w wysokości 4% dla podatnika świadczącego usługi taksówek osobowych.

Kiedy może nastąpić powrót do poprzednich wysokości stawek VAT?

W ustawie o VAT prawodawca wprowadził reguły warunkujące powrót do poprzednich wysokości stawek podatku VAT.

Jednak przepisy zostały tak skonstruowane, iż sam powrót nie będzie natychmiastowy a nadal odroczony w czasie. Dodatkowo w powyższej ustawie zmieniającej wprowadzono dodatkowy mechanizm uzależniający wprowadzony stan na terytorium RP od możliwości powrotu do poprzednich stawek VAT.

Warunki powrotu do poprzednich stawek VAT

Podstawowa zasada umożliwiająca powrót do poprzednich, niższych stawek VAT mówi, że stawki podatku VAT (obecnie obowiązujące) pozostaną na takim samym poziomie do końca roku następującego po roku, w którym poniższe wartości nie przekroczą granicznych, niżej wymienionych wielkości:

 1. Wynik nie jest większy niż 43 % (na wynik składa się różnica kwoty państwowego długu publicznego w PLN i kwoty wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym w relacji do PKB (produktu krajowego brutto) oraz
 2. Wynik nie jest mniejszy niż -6 % (na wynik składa się suma corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego określonego w Programie Konwergencji)

Zatem przykładowo, jeżeli do końca 2020r. polska gospodarka nie przekroczyłaby obydwu limitów dla obu parametrów, wówczas poprzednie stawki VAT powinny być wprowadzone od stycznia 2022r.

Jednak Resort Finansów postanowił wprowadzić w tej materii dodatkowe obostrzenia.

Warunki powrotu do poprzednich stawek VAT

Oprócz powyższych warunków Ministerstwo Finansów wprowadziło dodatkowe obostrzenia powodujące, iż prawdopodobnie na wiele lat podatnicy raczej nie doświadczą powrotu do poprzednich stawek VAT.

Jeżeli więc w roku następującym po roku, dla którego zostały osiągnięte powyższe wartości wystąpi wprowadzenie na terytorium RP stanu wojennego albo stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej albo stanu epidemii, to podwyższone stawki VAT zostaną utrzymane jeżeli dodatkowo prognozowana (w projekcie ustawy budżetowej na rok, na który jest obliczana kwota wydatków) roczna dynamika wartości PKB w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od średniej dynamiki wartości PKB.

W tym wypadku podwyższone stawki podatku VAT będą utrzymane do końca roku następującego po roku, w którym:

 1. Wartość powyższych (wcześniejszych) wyników nie przekracza maksymalnych limitów oraz
 2. Kwota wydatków (obliczana z uwzględnieniem wyniku rocznej dynamiki wartości PKB w cenach stałych i średniej dynamiki wartości PKB) jest obliczana z uwzględnieniem rozliczeń wskazanych w roku wprowadzenia jednego ze ww. stanów a więc – roczna dynamika wartości PKB w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od średniej dynamiki wartości PKB .

Jeżeli będzie już możliwe ogłoszenie końca okresu obowiązywania podwyższonych stawek podatku VAT, wówczas Minister Finansów uczyni to na drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim w terminie do dnia 31 października roku następującego po roku, dla którego zostały spełnione wszystkie powyższe warunki, a więc podstawowe i dodatkowe.

Ustawa zmieniająca

Z pełnym tekstem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001747

Opublikowano: 2021-02-05