Kiedy nastąpi powrót do niższych stawek VAT?

W przyjętej ostatnio przez sejm ustawie z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19 prawodawca zaproponował m.in., aby nadal zostały utrzymane podwyższone stawki VAT.

O co konkretnie chodzi? Kiedy nastąpi powrót do niższych (poprzednio obowiązujących) stawek podatku VAT? O tym i nie tylko w niniejszej publikacji.

Krajowe stawki VAT

Aktualnie cały czas w polskim systemie podatkowym utrzymywane są podwyższone. następujące stawki podatku VAT:

  1. Podstawowa stawka podatku VAT na sprzedawane niektóre towary i usługi
    w wysokości 23%,
  2. Obniżona stawka podatku VAT na sprzedawane niektóre towary i usługi w wysokości 8%,
  3. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w wysokości 7 % (dostawa produktów rolnych dla podatnika VAT),
  4. Stawka ryczałtu w wysokości 4% dla podatnika świadczącego usługi taksówek osobowych.

Kiedy może nastąpić powrót do poprzednich wysokości stawek VAT?

W ustawie o VAT prawodawca wprowadził reguły warunkujące powrót do poprzednich wysokości stawek podatku VAT.

Jednak przepisy zostały tak skonstruowane, iż sam powrót nie będzie natychmiastowy a nadal odroczony w czasie. Dodatkowo w powyższej ustawie zmieniającej wprowadzono dodatkowy mechanizm uzależniający wprowadzony stan na terytorium RP od możliwości powrotu do poprzednich stawek VAT.

Warunki powrotu do poprzednich stawek VAT

Podstawowa zasada umożliwiająca powrót do poprzednich, niższych stawek VAT mówi, że stawki podatku VAT (obecnie obowiązujące) pozostaną na takim samym poziomie do końca roku następującego po roku, w którym poniższe wartości nie przekroczą granicznych, niżej wymienionych wielkości:

  1. Wynik nie jest większy niż 43 % (na wynik składa się różnica kwoty państwowego długu publicznego w PLN i kwoty wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym w relacji do PKB (produktu krajowego brutto) oraz
  2. Wynik nie jest mniejszy niż -6 % (na wynik składa się suma corocznych różnic między wartością relacji wyniku nominalnego do PKB oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego określonego w Programie Konwergencji)

Zatem przykładowo, jeżeli do końca 2020r. polska gospodarka nie przekroczyłaby obydwu limitów dla obu parametrów, wówczas poprzednie stawki VAT powinny być wprowadzone od stycznia 2022r.

Jednak Resort Finansów postanowił wprowadzić w tej materii dodatkowe obostrzenia.

Warunki powrotu do poprzednich stawek VAT

Oprócz powyższych warunków Ministerstwo Finansów wprowadziło dodatkowe obostrzenia powodujące, iż prawdopodobnie na wiele lat podatnicy raczej nie doświadczą powrotu do poprzednich stawek VAT.

Jeżeli więc w roku następującym po roku, dla którego zostały osiągnięte powyższe wartości wystąpi wprowadzenie na terytorium RP stanu wojennego albo stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej albo stanu epidemii, to podwyższone stawki VAT zostaną utrzymane jeżeli dodatkowo prognozowana (w projekcie ustawy budżetowej na rok, na który jest obliczana kwota wydatków) roczna dynamika wartości PKB w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od średniej dynamiki wartości PKB.

W tym wypadku podwyższone stawki podatku VAT będą utrzymane do końca roku następującego po roku, w którym:

  1. Wartość powyższych (wcześniejszych) wyników nie przekracza maksymalnych limitów oraz
  2. Kwota wydatków (obliczana z uwzględnieniem wyniku rocznej dynamiki wartości PKB w cenach stałych i średniej dynamiki wartości PKB) jest obliczana z uwzględnieniem rozliczeń wskazanych w roku wprowadzenia jednego ze ww. stanów a więc – roczna dynamika wartości PKB w cenach stałych jest mniejsza o więcej niż dwa punkty procentowe od średniej dynamiki wartości PKB .

Jeżeli będzie już możliwe ogłoszenie końca okresu obowiązywania podwyższonych stawek podatku VAT, wówczas Minister Finansów uczyni to na drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim w terminie do dnia 31 października roku następującego po roku, dla którego zostały spełnione wszystkie powyższe warunki, a więc podstawowe i dodatkowe.

Ustawa zmieniająca

Z pełnym tekstem ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19można zapoznać się pod poniższym linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001747

Opublikowano: 2021-02-05