Przedłużenie niektórych preferencji podatkowych, wspomagających działalność gospodarczą w czasie epidemii w 2021 roku

Ministerstwo Finansów w kwietniu 2020r. pracowało nad rozwiązaniami prawnymi przeciwdziałającymi rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19. Poza narzędziami tarczy antykryzysowej były to różnego rodzaju odliczenia od dochodu, przekazania darowizn oraz brak obowiązku wykonywania niektórych pomniejszeń kosztów czy zwiększeń dochodu.

Wiele z tych rozwiązań będzie obowiązywać także w roku 2021r. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze z nich.

Zwolnienie z opodatkowania dodatkowego świadczenia postojowego

Jeszcze w 2020r. przedsiębiorcy, którzy otrzymali świadczenie postojowe nie byli zobligowani do włączenia go do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jednak kwestia dodatkowego świadczenia postojowego wyglądała przez jakiś czas zupełnie odmiennie.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali dodatkowe świadczenie postojowe jeszcze do końca listopada 2020r. mieli obowiązek włączyć go do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Aktualnie od 1 grudnia 2020r. oraz w roku kolejnym, a więc w 2021r. zwolnieniu
z opodatkowania podatkiem dochodowym podlega zarówno świadczenie postojowe (bez zmian) jak i dodatkowe świadczenie postojowe.

Dalsza dodatkowa możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych

W 2020r. prawodawca zezwolił podatnikom na dokonywanie jednorazowej amortyzacji
w stosunku do nabycia środków trwałych, które miały służyć wytworzeniu towarów przeznaczonych na walkę z epidemią Covid-19.

W 2021r. aż do miesiąca odwołania stanu epidemii Covid-19 preferencja ta zostanie zachowana.

Przedłużony brak konieczności korekty w PIT u dłużników z tytułu niezapłaconych faktur

W roku 2020 z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 dozwolono na brak korekty z tytułu nieopłaconych faktur na rzecz dostawcy towarów i usług.

Nabywca nie musiał pomniejszać kosztów w swoich księgach z tytułu z nieopłaconej faktury (powyżej 90 dni od terminu płatności) in minus, jeżeli poniósł straty z powodu panującej epidemii Covid-19.

Powyższa możliwość została ustanowiona także na kolejny 2021r., ale pod warunkiem, iż:

 1. W danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19,
 2. Podatnik osiągnął przychody niższe o co najmniej 50% odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów,
 3. Podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu Covid-19 odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym.

Preferencja z tytułu skorzystania z ulgi na złe długi w PIT dla wierzycieli

Podatnicy, którzy nie otrzymali zapłaty należności za wystawioną fakturę sprzedaży będę mogli nadal skorzystać z preferencji z ulgi na złe długi w roku podatkowym, w którym będzie obowiązywał stan epidemii Covid-19.

Preferencja ta polega na możliwości pomniejszenia dochodu, gdy kontrahent nie opłaci faktury sprzedaży.

Zatem w przypadku nieotrzymania należności wierzyciel dokona zmniejszenia dochodu najwcześniej w okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Zmniejszenie to będzie aktywne do końca okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Darowizny na przeciwdziałanie epidemii Covid-19

Przedłużona została na rok 2021r. a dokładnie do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii Covid-19 możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie Covid-19 dla:

 1. Podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanym do wykazu podmiotów leczniczych,
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 3. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej,
 4. Domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej,
 5. Funduszowi Przeciwdziałania Covid-19.

Ponadto, jeżeli darowizna została przekazana od dnia:

 • 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Opublikowano: 2020-12-31

Zaostrzenie zasad amortyzacji w 2021 roku.

Nowelizacja przepisów podatkowych na rok 2021r. niesie za sobą wiele niekorzystnych zmian dla podatników. Za sprawą Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 2123), ograniczona została możliwość optymalizacji amortyzacji używanych środków trwałych. Na czym polegają zmiany? – o tym poniżej!

Amortyzacja wg indywidualnych stawek mniej korzystna od 1 stycznia 2021r.

Amortyzacja środków trwałych może przebiegać w oparciu o jedną z ustawowych metod, do których należy metoda liniowa, degresywna, czy metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych.

Zmiany zasad amortyzacji obejmują ostatnią wymienioną metodę indywidualnych stawek amortyzacyjnych, która wyróżnia się następującymi cechami:

 • pozwala na szybsze zamortyzowanie, czyli rozliczenie w kosztach podatkowych wydatków na używane środki trwałe,
 • okres amortyzacji determinuje wartość i dotychczasowy okres używania, a nie sztywno określona stawka.

Powszechnie, metoda ta stosowana jest przy amortyzacji samochodów osobowych, bowiem wg metody indywidualnych stawek, minimalny okres amortyzacji środków transportu wynosi 30 miesięcy, czyli 2,5 roku (amortyzacja metodą liniową trwałaby 5 lat – stawka amortyzacyjna 20%). Ponadto, niezwykle korzystne podatkowo jest stosowanie tej metody w przypadku amortyzacji starszych budynków mieszkalnych, gdzie minimalny okres amortyzacji wynosi 10 lat (amortyzacja metodą liniową trwałaby ok. 66 lat – stawka amortyzacyjna 1,5%).

Aby korzystać z dobrodziejstw tej metody wystarczy udowodnić, że środki trwałe były używane przez co najmniej 6 miesięcy w przypadku środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu lub co najmniej 60 miesięcy w przypadku budynków innych niż niemieszkalne. W tym aspekcie ustawodawca zaimplementował niekorzystne dla podatników zmiany, które wraz z ich konsekwencjami omawiamy poniżej!

Zmiana definicji używanego środka trwałego od 1 stycznia 2021r.

Punktem wyjścia do omówienia praktycznych konsekwencji wprowadzonych zmian jest porównanie dotychczasowej i obowiązującej od 1 stycznia 2021r. definicji używanego środka trwałego, której wypełnienie umożliwia stosowanie preferencyjnej metody indywidualnych stawek amortyzacyjnych. W celu pełnego zobrazowania zmian w przepisach posłużymy się poniższą tabelą.

Definicja obowiązująca do 31.12.2020r. Definicja obowiązująca od 01.01.2021r.
Środki trwałe z grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu uważa się za używane jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy Środki trwałe z grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środki transportu uważa się za używane jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy
budynki (lokale) i budowle, inne niż niemieszkalne uważa się za używane jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy budynki (lokale) i budowle, inne niż niemieszkalne uważa się za używane jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 60 miesięcy

Z pozoru kosmetyczna zmiana niesie za sobą istotne ograniczenie dla optymalizacji amortyzacji używanych środków trwałych wykupionych z leasingu. Praktyczne aspekty tego problemu omawiamy w kolejnym podrozdziale.

Amortyzacja środków trwałych wykupionych z leasingu a nowe regulacje

Zaprezentowane wyżej zamiany legislacyjne w zakresie amortyzacji metodą indywidualnych stawek amortyzacyjnych, niosą za sobą negatywne zmiany dla podatników leasingujących środki trwałe.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na leasing nowego samochodu lub używanego, który nie był wykorzystywany przez inny podmiot co najmniej 6 miesięcy, czy też leasing nieruchomości, która nie była wykorzystywana przez inny podmiot co najmniej 60 miesięcy, po zakończeniu leasingu i wykupie nie skorzystają z metody indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Omawiana kwestia została zaprezentowana na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Andrzej zawarł umowę leasingu operacyjnego na fabrycznie nowy samochód osobowy. Kwota wykupu wynosi 70 000 zł.

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2020r. Pan Andrzej mógłby skorzystać z metody indywidualnych stawek amortyzacyjnych i zastosować 30-sto miesięczny okres amortyzacji (stawka 40%, odpis roczny 28 000 zł). Wystarczy, że samochód był po prostu używany przez co najmniej 6 miesięcy.

W stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2021r. skorzystanie z metody indywidualnych stawek nie będzie możliwe, bowiem nie został spełniony warunek 6-cio miesięcznego używania składnika majątku przez inny podmiot – samochód użytkował wyłącznie Pan Andrzej. W tej sytuacji jedyną opcją stanie się stosowanie metody linowej, a odpisy realizowane będą przez 5 lat (stawka 20%, odpis roczny 14 000 zł).

ISTOTNE:

Decydując się na zawarcie umowy leasingu należy dokładnie przemyśleć jego parametry, w szczególności kwotę wykupu. W obecnej sytuacji wyższe raty oraz niższa kwota wykupu może okazać się korzystniejsza z punktu widzenia kosztów podatkowych.

Nowe regulacje stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020r.

Manipulacja wysokością stawek amortyzacyjnych – nowe obostrzenia

Zmiana definicji używanego środka trwałego, stosowana na potrzeby metody indywidualnych stawek amortyzacyjnych to niestety nie jedyne ograniczenie na gruncie amortyzacji.

Ustawodawca zablokował podatnikom kolejną formę optymalizacji podatkowej na gruncie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych w postaci zakazu obniżania stawek amortyzacyjnych w przypadku podatników, których przychody podlegają:

 • zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym – w okresie korzystania z takiego zwolnienia,
 • opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych – w okresie tego opodatkowania.

Powyższe oznacza, że podatnik który np. zechce skorzystać z opodatkowania przychodów ryczałtem, nie będzie mógł obniżyć stawek amortyzacyjnych w celu „zaoszczędzenia” kosztów na lata, w których będzie opodatkowywać dochody na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-12-29

Obowiązkowe kasy online w 2021r.

W kilku branżach kasy fiskalne online, czyli urządzenia połączone z systemem teleinformatycznym, stały się codziennością z początkiem 2020r. Docelowo kolejny etap implementacji kas online nastąpić miał w połowie 2020r., jednak z powodu pandemii, ustawodawca zdecydował się przesunąć uchwalone terminy (Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 10 czerwca 2020r. Dz. U. z 2020r. poz. 1059). Warto więc zasygnalizować zbliżający się wielkimi krokami obowiązek, tym bardziej, że uchybienia w tym zakresie mogą podatników kosztować utratę ulgi na zakup nowych kas.

Kasy online – obowiązek od stycznia 2021r. Należy się spieszyć aby nie stracić ulgi na zakup nowej kasy!

Począwszy od 1 lipca 2020r. kasy fiskalne online powinny zostać zainstalowane u kolejnej grupy podatników. Przywołane wyżej rozporządzenie przesunęło jednak powyższy termin na 1 stycznia 2021r. Dotyczy to:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Oznacza to, że podmioty działające w wyżej wymienionych branżach powinny zakupić i zafiskalizować kasy online jeszcze w 2020r. aby, już 1 stycznia 2021r. rozpocząć prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy online. Umożliwi to skorzystanie z ulgi na zakup kas fiskalnych! Nie ma znaczenia, że podatnik np. zachoruje i nie zdoła zafiskalizować kasy 1 stycznia lub wcześniej. W takim przypadku utraci prawo do ulgi, która wynosi 90% wartości kasy, jednak nie więcej 700 zł. Niniejszą sytuację zaprezentowano na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Janusz, który prowadzi restaurację, w grudniu 2020r. zachorował – zwolnienie lekarskie zostało wystawione do 10 stycznia 2021r.

W tej sytuacji Pan Janusz powinien zorganizować zakup kasy jeszcze w grudniu, tak aby od 1 stycznia mógł rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy online.

Zakup kasy fiskalnej online po 1 stycznia 2021r. uniemożliwi skorzystanie z ulgi na zakup kasy.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik używa kilku kas do prowadzenia ewidencji, wówczas czas na zakup pozostałych urządzeń wnosi aż pół roku. Na zakup dodatkowych kas w tym terminie również przysługuje ulga!

Ulga na zakup kas fiskalnych online – Minister Finansów wydał objaśnienia

Podatnicy zainteresowani skorzystaniem z ulgi na zakup kasy mogą sięgnąć również do objaśnień podatkowych z dnia 11.07.2019r. w sprawie ulgi na zakup kas rejestrujących online.

W przytoczonych wyżej objaśnieniach zaakcentowano m.in., że:

 • z ulgi mogą skorzystać tylko podatnicy, który zostali zobligowani do wymiany kas lub nabywają pierwszą kasę fiskalną,
 • warunkiem skorzystania z ulgi na zakup kasy online jest rozpoczęcie sprzedaży przy użyciu nowej kasy – nie wystarczy sam zakup,
 • można tego dokonać przed ustawowym terminem i odliczyć ulgę w deklaracji (JPK) za miesiąc, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie ewidencji,

stąd płynie wniosek, że nie warto czekać z wymianą kasy online, aby nie utracić prawa do ulgi. Omawiane kwestie zostały zobrazowane na poniższym przykładzie.

Przykład 2

Pan Janusz, który prowadzi restaurację, został ustawowo zobligowany do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy online od 1 stycznia 2021r.

Pan Janusz zakupił i rozpoczął prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy online jeszcze w listopadzie, stąd w rozliczeniu za listopad może odliczyć przysługującą mu ulgę na zakup kasy.

ISTOTNE:

Ulga na zakup kasy przysługuje zarówno podatnikom czynnym, rozliczającym ulgę w deklaracji podatkowej jak i zwolnionym. Ci ostatni otrzymają ulgę na rachunek bankowy lub w SKOK.

Kasy online – obowiązek od lipca 2021r.

Dla ostatniej już grupy podmiotów, która została zobligowana do wymiany kas fiskalnych na kasy online przesunięto termin wykonania tego obowiązku na 1 lipca 2021r. (pierwotnie 1 stycznia 2021r.). Dotyczy to świadczenia:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

– wymienieni powyżej podatnicy, na których został nałożony obowiązek wymiany kas fiskalnych również mają prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup!

W 2021r. podatnicy dokonają pierwszych przeglądów kas online – można stracić ulgę i dodatkowo zapłacić sankcję

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię związaną z kasami online oraz ulgą na ich zakup, a mianowicie obowiązkiem dokonania terminowego przeglądu urządzenia.

W ustawie o VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie unormowano szczegółowo kwestie związane z serwisem kas i sankcjami w tym zakresie:

 • po pierwsze w ustawie o VAT (art. 111 ust. 6ka) upoważniono naczelnika urzędu skarbowego do nakładania w drodze decyzji, sankcji w kwocie 300 zł w przypadku, gdy podatnik nie podda kasy fiskalnej przeglądowi technicznemu w obowiązujących terminach,
 • po drugie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (§ 5) zapisano, że w przypadku niepoddania w obowiązujących terminach, kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, podatnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej lub odliczonej ulgi.

ISTOTNE:

Obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej należy dokonać nie rzadziej niż co 2 lata. Zatem podatnicy, na których nałożono obowiązek stosowania kas online od 1 stycznia 2020r. (m.in. warsztaty samochodowe) w 2021r. powinni zadbać o terminowe wykonanie obowiązku. W przypadku nowych kas, 2-letni termin liczony jest od dnia dokonania fiskalizacji, która w zdecydowanej większości miała miejsce jeszcze w 2019r.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-12-22

Mały ZUS Plus – zgłoszenie tylko w styczniu!

Przedsiębiorcy w pewnych okolicznościach mogą zostać zmuszeni do poszukiwania oszczędności, zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Warto rozważyć skorzystanie ze stosunkowo nowej ulgi, która może przyczynić się do zmniejszenia obciążeń składkowych. Jest to tzw. „mały ZUS plus” (MZP). Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje w zakresie terminów oraz warunków jakie należy spełnić, aby z owej ulgi skorzystać.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi?

Nie każdy może skorzystać z niższych składek w ramach MZP, ponieważ ulga skierowana jest co do zasady do przedsiębiorców działających na mniejszą skalę, tj. osiągających przychody nieprzekraczające 120 000 zł w poprzednim roku. Mówiąc krócej, jeżeli przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 120 000 zł, to w kolejnym roku można korzystać z ulgi.

Istnieje jeszcze kilka innych ograniczeń. Korzystanie z ulgi jest niemożliwe w przypadku płatników:

 • rozliczających się w poprzednim roku za pomocą karty podatkowej będących jednocześnie podatnikiem zwolnionym z VAT,
 • prowadzących w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,
 • spełniających warunki do zastosowania tzw. ZUS preferencyjnego, czyli płatników którzy np. nie wyczerpali 24-miesięcznego okresu preferencyjnego oskładkowania,
 • prowadzących działalność jako: 1) osoba wykonująca wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, której przychody są przychodami z działalności gosp. w rozumieniu ustawy o PIT, 2) albo jako twórca lub artysta, 3) albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnik spółki komandytowej, jawnej lub partnerskiej, 4) albo jako osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ustalających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach MZP przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z zasadami MZP lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy – oznacza to, że MZP można stosować maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy!

Terminowe zgłoszenie warunkiem skorzystania z ulgi

Kwestią nadrzędną, obok warunków jakie należy spełnić, jest dokonanie terminowego zgłoszenia do ulgi „mały ZUS plus”. Należy w tej sytuacji dokonać wyrejestrowania na druku ZWUA i zgłoszenia na druku ZUA z kodem 05 90 lub 05 92 (kod dotyczy osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy) w terminie:

 • do końca stycznia, jeżeli płatnik nabywa prawo do ulgi w styczniu danego roku (przykład nr 1),
 • w ciągu 7 dni – w pozostałych przypadkach (tabela nr 1).

Przykład 1

Pan Wojciech w 2020r. nie spełniał warunków do skorzystania z ulgi „mały ZUS plus” (przychody w ubiegłym roku przekroczyły 120 000 zł).

W styczniu 2021r. Pan Wojciech spełni warunki niezbędne do korzystania z MZP, w tym warunek przychodowy (przychody za rok 2020r. wyniosły 95 000 zł).

Pan Wojciech w terminie do 31 stycznia powinien złożyć wyrejestrowanie ZWUA i zgłoszenie na druku ZUA od 1 stycznia 2021r.

Tabela 1 Zgłoszenie do ulgi „mały ZUS plus” w ciągu 7 dni

Dzień od którego należy liczyć 7 dni Dodatkowe uwagi i wyjaśnienia
Zaprzestanie wykonywania usług dla byłego pracodawcy Zaprzestanie wykonywania usług dla byłego pracodawcy daje możliwość skorzystania z MZP
Zakończenie okresu „ulgi na start” Dotyczy płatników którzy wyczerpali 6 miesięczny okres „ulgi na start” i jednocześnie nie spełniają warunków do skorzystania z tzw. preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 24 miesiące
Zakończenie okresu składek preferencyjnych Dotyczy płatników którzy wyczerpali 24 miesięczny okres preferencyjnych składek ZUS
Wznowienie działalności gospodarczej Dotyczy płatników którzy zawiesili działalność gospodarczą oraz płatników którzy dokonali jej wykreślenia z rejestru, a następnie ponownie ją aktywowali

ISTOTNE:

Brak terminowego zgłoszenia do ulgi „mały ZUS plus”, uniemożliwi skorzystanie z niej w całym roku kalendarzowym!

Ile można zaoszczędzić korzystając z ulgi?

Rozpoczynając rozważania w kontekście oszczędności na składkach ZUS należy wyraźnie zaakcentować, iż niższe składki ubezpieczeniowe wiążą się z niższymi świadczeniami ze strony ZUS tj. emerytura, renta, czy świadczenia chorobowe/wypadkowe – „oszczędności” dotyczą zasadniczo składek na ubezpieczenia społeczne od których zależy wysokość tych świadczeń.

Niemniej jednak wielu przedsiębiorców decyduje się skorzystać z ulgi, mając na względzie wiele czynników, takich jak zwiększenie cash flow, czy teżprzetrwanie kryzysu, tym bardziej, że dysproporcja pomiędzy najniższymi składkami przedsiębiorcy niekorzystającego z ulg, a najniższą możliwą podstawą składek przy zgłoszeniu do MZP może wynieść nawet nieco ponad 800 zł.

Minimalna podstawa wymiaru składek w przypadku omawianej ulgi nie może być niższa niż 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oblicza się ją w oparciu o średnioroczny dochód pomnożony przez współczynnik 0,5. Średnioroczny dochód wyznacza się z kolei poprzez podzielenie rocznego dochodu przez liczbę dni prowadzenia działalności w danym roku i pomnożenie wyniku przez 30 (dla ryczałtowców, czy też podatników VAT opodatkowanych kartą podatkową, dochód który należy przyjąć do obliczeń, to przychody x 0,5). Sposób wyznaczenia podstawy składek oraz ich wysokość przedstawiono na poniższym przykładzie. Na marginesie dodać należy, że ZUS udostępnia kalkulator składkowy, dzięki któremu w stosunkowo prosty sposób można obliczyć podstawę składek ZUS.

Przykład 3

Pan Jan w 2020r. opodatkowywał swoje przychody ryczałtem, które wyniosły 52 000 zł (działalność była prowadzona przez cały rok).

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć średnioroczny dochód, który obliczamy następująco (52 000 x 0,5)/365 x 30 = 2 136,98 zł

UWAGA: dochód przy ryczałcie na potrzeby ulgi obliczany jest jako połowa przychodu!

Następnie obliczamy podstawę składek ubezpieczeniowych mnożąc otrzymany wynik przez 0,5, czyli 2 136,98 zł x 0,5 = 1 068,49 zł

Składki ZUS społeczne (wraz ze składką chorobową) od wyznaczonej powyżej podstawy wyniosą 338,07 zł.

ISTOTNE:

Korzystając z ulgi mały ZUS plus należy dodatkowo pamiętać o złożeniu dokumentów rozliczeniowych (DRA i DRA 2).

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-12-18

Faktura uproszczona teraz i w 2021 roku

Faktura uproszczona stosowana jest przez sprzedawców już od bardzo dawna. Jednak
w 2020r. zmianie uległa interpretacja tych faktur do paragonów o wartości do 450zł brutto lub równowartości 100 euro.

Jakie są zasady kwalifikacji i wystawiania faktur uproszczonych? Co z ewidencją tych faktur w nowym pliku JPK_V7 teraz i w 2021r.? Na te i inne pytania odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Faktura uproszczona do sumy 450 zł

Każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą może wystawić fakturę uproszczoną sprzedaży dokumentującą zbycie towarów lub usług. Jednak maksymalna wartość faktury uproszczonej sprzedaży wynosi 450zł brutto albo równowartość 100 euro.

Faktura uproszczona do sumy 450zł brutto lub 100 euro może być więc:

 1. Zwykłą fakturą uproszczoną niestanowiącą paragonu,
 2. Paragonem z numerem NIP nabywcy.

Zatem przedsiębiorca może wystawić fakturę uproszczoną nie będącą fakturą standardową ani paragonem z numerem NIP nabywcy.

Może też wystawić paragon z numerem NIP nabywcy. Obydwa dokumenty nie mogą przekraczać wartości 450zł brutto.

Faktura standardowa do sumy 450 zł

Resort Finansów wskazuje, że gdy nabywca chce uzyskać fakturę standardową za transakcje nieprzekraczającą kwoty 450zł brutto, powinien wtedy poprosić o tę fakturę jeszcze zanim sprzedawca wystawi paragon sprzedaży (dokona rejestracji paragonu na kasie fiskalnej).

Paragon powyżej sumy 450 zł

Paragon o wartości powyżej 450zł brutto (lub 100 euro) niezależnie czy z numerem NIP nabywcy czy nie, to już nie jest faktura uproszczona.

Jednakże paragon o wartości powyżej 450zł brutto (lub 100 euro) bez numeru NIP nabywcy nie będzie mógł stanowić podstawy do wystawienia faktury standardowej (jeżeli nabywca o nią poprosi).

Jeżeli natomiast na takim paragonie widnieje numer NIP nabywcy, to będzie on podstawą do wystawienia faktury standardowej.

Elementy faktury uproszczonej prezentuje poniższa tabelka.

1. Data wystawienia
2. Numer faktury
3. Numer NIP sprzedawcy
4. Numer NIP nabywcy
5. A. Data wystawienia faktury oraz
B. Data sprzedaży towarów, wykonania usługi (jeżeli jest inna niż data wystawienia)
6. Wyszczególnienie towarów i usług (nazwa, rodzaj bez jednostki miary i ilości)
7. Ewentualne rabaty i obniżki cenowe (otrzymane zaliczki lub wpłaty należności)
8. Suma wartości każdej kategorii towaru i usługi oraz suma należności łącznie

Nie zawsze można wystawić fakturę uproszczoną

Podatnicy powinni wiedzieć, iż są przypadki, w których podatnik nie może w ogóle wystawiać faktury uproszczonej sprzedaży (także paragonu do 450zł z numerem NIP nabywcy stanowiącego fakturę uproszczoną).

Przypadki wykluczające wystawienie faktury uproszczonej przedstawia poniższa tabela.

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
2. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
3. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
4. Sprzedaż towarów poza terytorium kraju na rzecz odbiorców z UE, gdzie nabywca rozlicza podatek VAT
5. Sprzedaż usług na rzecz odbiorców z UE, gdzie nabywca rozlicza podatek VAT
6. Sprzedaż dla osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej udokumentowanych fakturą standardową

Paragon z NIP nabywcy bez faktury standardowej

Paragon sprzedaży z kasy rejestrującej z numerem NIP nabywcy do sumy 450zł brutto (lub 100 euro) stanowi fakturę uproszczoną.

Zatem jak objaśnia Ministerstwo Finansów sprzedawca nie może wystawić do niego faktury standardowej sprzedaży z uwagi na to, iż faktura uproszczona jest traktowana według zasad obowiązujących dla faktury standardowej. Nabywca rejestruje ją w księgach swojej firmy na takich samych zasadach jaka fakturę standardową i odlicza od niej podatek VAT także według tych samych reguł.

Faktura uproszczona w ewidencji VAT do końca 2020r. i w 2021r.

Ministerstwo finansów informuje, iż także w 2021r. zasady funkcjonowania faktur uproszczonych nie ulegną zmianie poza jednym.

Do końca 2020r. podatnik sprzedawca nie ma obowiązku odrębnie w ewidencji VAT (JPK_V7) wykazywać paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do sumy 450zł brutto.

Jednak od stycznia 2021r. wszyscy czynny podatnicy VAT wystawiający tego typu paragony będą już zobligowani do ich wykazania w ewidencji VAT – nowym JPK_V7 jako odrębną pozycję, a więc tak jak standardową fakturę.

Opublikowano: 2020-12-15

SLIM VAT – nowe zasady rozliczania faktur sprzedaży w walucie w 2021r.

Sprzedawcy wystawiając fakturę dotyczącą zbycia towarów lub usług wyrażoną w walucie obcej mają obowiązek przeliczyć wartość tej faktury na polskie złote, aby następnie móc ją zarejestrować (zaksięgować w PLN) w księgach swojej firmy.

Bardzo często zdarza się, że kurs waluty jaki sprzedawca musi użyć do przeliczenia na polskie złote jest inny dla celów ujęcia w ewidencji VAT a inny dla celów ujęcia w przychodach dla obliczenia podatku dochodowego PIT. Od stycznia 2021r. ten stan rzeczy ma się zmienić.

Przeliczanie faktury wyrażonej w walucie obcej w aktualnym stanie prawnym

Nowy projekt ustawy z dnia 14.08.2020r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy (zwany dalej projektem) zakłada wprowadzenie możliwości przeliczenia faktury sprzedaży wyrażonej w walucie według tego samego kursu przeliczeniowego. Co to oznacza dla sprzedawców?

Aktualnie (do końca 2020r.) jeżeli sprzedawca wystawi fakturę za zbycie towarów lub usług wyrażoną w walucie innej niż PLN, wówczas ma obowiązek na potrzeby rejestracji w księgach swojej firmy przeliczyć jej wartość na polskie złote:

 1. Dla celów podatku dochodowego PIT (ustalenie przychodów w PLN),
 2. Dla celów podatku VAT (ujęcie w ewidencji podstawy opodatkowania w PLN).

Przeliczanie faktury wyrażonej w walucie obcej dla celów ujęcia
w przychodach firmy (PIT)

W przypadku przeliczania wartości faktury sprzedaży na PLN na potrzeby ujęcia w przychodach firmy sprzedawca może użyć kursu tzw. faktycznego z danego dnia sprzedaży (kurs, który stosuje bank przy kupnie, sprzedaży waluty) a jeżeli jest to niemożliwe, wówczas średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski (NBP) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Trzeba pamiętać, że dzień uzyskania przychodu może być dniem wystawienia faktury, sprzedaży towaru lub usługi albo uregulowania należności.

Przeliczanie faktury wystawionej w walucie w aktualnym stanie prawnym dla ujęcia w ewidencji VAT

Przeliczanie na PLN faktury wystawionej w walucie obcej dla celów ujęcia w ewidencji VAT zależy od tego czy faktura ta została wystawiona:

 1. Przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT (najczęściej zbycia),
 2. Po powstaniu obowiązku podatkowego w VAT (najczęściej zbycia).

Pierwszy przypadek wymaga, aby przeliczyć wartość (podstawę opodatkowania VAT) netto z faktury sprzedaży według średniego kursu waluty widniejącej na fakturze, ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Drugi przypadek obliguje sprzedawcę do przeliczenia wartości (podstawy opodatkowania VAT) netto z faktury według średniego kursu waluty widniejącej na fakturze ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (zbycia).

Innym dopuszczalnym sposobem w tym wypadku jest jeszcze przeliczenie według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT wystawił dnia 27.10.2020r. fakturę za usługę biura wirtualnego wykonaną 15.10.2020r. na kwotę 600 euro. Obowiązek podatkowy w VAT dla usług biurowych powstaje w dniu wystawienia faktury.

Przeliczenia danej faktury sprzedaży podatnika dokona:

 1. Dla określenia przychodów PLN według kursu z dnia 14.10.2020r.,
 2. Dla ustalenia podstawy opodatkowania PLN w VAT według kursu z dnia 26.10.2020r.

ISTOTNE:

Dość często sprzedawcy muszą stosować różny kurs przeliczania waluty obcej w jakiej wystawiona jest faktura sprzedaży dla celów ujęcia w ewidencji VAT i w przychodach firmy opodatkowanych PIT.

Zmiana, która ułatwi sprzedawcom przeliczanie faktur wystawionych w walucie

Prawodawca proponuje wdrożyć z początkiem 2021r. zmianę w zakresie przeliczania faktur wystawionych (przez sprzedawców) w walucie obcej. Zmiana polegać ma na tym, że sprzedawca może stosować dotychczasowy sposób przeliczania wartości faktury dla celów VAT i PIT albo może zastosować przeliczanie dla PIT także w odniesieniu do przeliczania dla VAT.

ISTOTNE:

Sprzedawca ma obowiązek wybrać na początku roku, którą metodę przeliczania faktury w walucie obcej będzie stosował. Druga sprawa to obowiązek wykorzystywania wybranej metody przez cały rok.

Tak więc sprzedawca po wyborze metody przeliczania faktury sprzedaży wyrażonej w walucie nie może zmienić tej metody przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie to tyczy się początku 2021r. jednak ustawodawca, póki co nie zastrzega, ażeby wybór nie mógł być dokonany np. w kwietniu 2021r. Jedyne aktualnie obwarowanie dotyczy tego, aby wybraną metodę przeliczania stosować od początku miesiąca, w którym sprzedawca dokonał wyboru danej metody przeliczania

Przykład 2

Czynny podatnik VAT wystawił dnia 22.01.2021r. fakturę za usługę biura wirtualnego wykonaną 15.01.2021r. na kwotę 600 euro.

Przeliczenia danej faktury sprzedaży według nowej metody podatnik może dokonać:

 1. Dla określenia przychodów PLN według kursu z dnia 15.01.2021r.,
 2. Dla ustalenia podstawy opodatkowania PLN w VAT według kursu z dnia 15.01.2021r.

ALBO wybierając wciąż dostępną, standardową metodę:

 1. Dla określenia przychodów PLN według kursu z dnia 14.01.2021r.,
 2. Dla ustalenia podstawy opodatkowania PLN w VAT według kursu z dnia 21.01.2021r.

Dodanie możliwości przeliczania faktury w walucie obcej za pomocą jednego tej waluty z pewnością przyczyni się do sprawniejszego i szybszego wystawiania faktur jak i ich sprawniejszej rejestracji w księgach firmy dla celów PIT i VAT.

Sprzedawca przy wyborze nowej metody nie będzie musiał szukać różnych kursów walut co ułatwi mu proces wystawiania i rejestracji faktur w księgach, ale też pozwoli na poświęcenie zaoszczędzonego czasu na inne istotne zadania.

Opublikowano: 2020-12-11

Wyższe limity podatkowe w 2021 roku

Znacząca zmiana w ryczałcie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 675) wprowadza wiele zmian w ustawach podatkowych które mają wejść w życie od stycznia 2021r. Część zmian będzie dotyczyć wyższych limitów podatkowych.

Duża zmiana limitu przychodów umożliwiającego zastosowanie ryczałtu

Od stycznia 2021r. wzrosną wszystkie limity podatkowe, które w ustawach podatkowych wyrażone są w walucie obcej (euro). Wzrost będzie spowodowany wyższym kursem waluty, ale ryczałt odnotuje dodatkowo zwiększenie dotychczas obowiązującego ustawowego limitu.

Największy przyrost zanotuje limit ryczałtu tzn. maksymalny limit przychodów uprawniający podatnika opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej według (często korzystnej) stawki ryczałtu.

W przypadku spółek cywilnych i jawnych poniższy limit dotyczy przychodów uzyskiwanych
w ramach spółki przez wszystkich wspólników łącznie.

Utrata prawa do ryczałtu (przekroczenie limitu) wymaga od podatnika opodatkowania od następnego roku kalendarzowego osiąganych przychodów z działalności gospodarczej według zasad ogólnych, podatku liniowego lub karty podatkowej (jeśli oczywiście spełni warunki dla wybranej formy opodatkowania).

Poniższa tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) dla zastosowania ryczałtu.

2020 2021
250.000 euro 2.000.000 euro
1.093.350 zł 9.030.600 zł

Znaczny wzrost limitu także dla ryczałtowców rozliczających się kwartalnie

Przyrost ustawowy zanotuje też limit maksymalnych przychodów do uzyskania przez podatników, którzy będą chcieli (lub aktualnie korzystają) z ryczałtu jako formy opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej.

Jednak w tym wypadku dotyczy to podatników rozliczających ryczałt w okresach kwartalnych.

Następna tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) dla zastosowania ryczałtu.

2020 2021
25.000 euro 200.000 euro
109.335 zł 903.060 zł

Wyższy maksymalny limit zwalniający z obowiązku przejścia na księgi rachunkowe

Podatnicy korzystający z uproszczonych form prowadzenia ewidencji księgowej będą też dysponować od kolejnego roku wyższym limitem przychodów uprawniającym do pozostania przy danej formie ewidencji.

Jeżeli jednak podatnik prowadzący działalność gospodarczą stosuje ryczałt albo PKPiR a jego przychody za 2021r. przekroczą sumę 9.030.060zł netto (bez podatku VAT) wówczas będzie on zobligowany od stycznia 2022r. zaprowadzić pełne księgi rachunkowe.

Kolejna tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) zwalniających z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2020 2021
2.000.000 euro 2.000.000 euro
8.746.800 zł 9.030.600 zł

Mały podatnik PIT i jednorazowa amortyzacja także z większym limitem

W 2021r. wzrostowi ulegnie limit maksymalnych przychodów (liczony wraz z kwotą podatku należnego VAT), którego przekroczenie spowoduje utracenie statusu małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT ma możliwość:

 1. Rozliczania kwartalnego zaliczek na podatek dochodowy PIT, a więc zapłatę zaliczki na podatek dochodowy PIT dokonuje za okresy kwartalne (jeżeli w ogóle wystąpią),
 2. Wykorzystania profitów jednorazowej amortyzacji środków trwałych do sumy 50.000 euro rocznie (pomoc ta stanowi pomoc de minimis).

Utrata statusu małego podatnika PIT (przekroczenie limitu) spowoduje brak możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek na PIT oraz skorzystania z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro od początku kolejnego roku kalendarzowego. Jednak nawet w tej sytuacji podatnik może jeszcze korzystać w kolejnym roku z jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych do 100.000zł.

Poniższa tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) uprawniających do korzystania z profitów małego podatnika pit.

2020 2021
2.000.000 euro 2.000.000 euro
8.747.000 zł 9.031.000 zł

Kolejna tabela przedstawia maksymalny limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis – 50.000 euro.

2020 2021
50.000 euro 50.000 euro
219.000 zł 226.000 zł

Wyższy limit przychodów również dla statusu małego podatnika VAT

Od nowego roku wzrośnie także limit maksymalnych przychodów (liczony wraz z kwotą podatku należnego VAT) dla utrzymania statusu małego podatnika VAT.

Mały podatnik ma możliwość:

 1. Kwartalnego rozliczania podatku VAT, a więc zapłatę zobowiązania podatkowego VAT dokonuje raz na kwartał (jeżeli w ogóle wystąpi),
 2. Rozliczania podatku VAT zgodnie z metodą kasową (obowiązek opodatkowania wykonywanych usług i zapłaty podatku VAT w momencie otrzymania wpływu od klienta za wystawioną fakturę sprzedaży).

Ostatnia tabela przedstawia maksymalny limit przychodów (licząc z vat) uprawniających do korzystania z profitów małego podatnika vat .

2020 2021
1.200.000 euro 1.200.000 euro
5.248.000 zł 5.418.000 zł

Opublikowano: 2020-12-07

Elektroniczne wizyty w ZUS już dostępne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stworzył dodatkową platformę elektroniczną za pomocą, której petenci ZUS mogą załatwiać niektóre sprawy bez wychodzenia z domu.

Czego konkretnie dotyczy nowa usługa? W jaki sposób skorzystać z elektronicznych wizyt
w ZUS? Te informacje i nie tylko można odnaleźć poniższej publikacji

Elektroniczna wizyta w ZUS

Elektroniczna wizyta w ZUS (zdalna za pośrednictwem np. laptopa i kamery internetowej) umożliwia osobom ubezpieczonym, płatnikom składek ZUS oraz pełnomocnikom możliwość załatwienia niektórych typów spraw bez konieczności wychodzenia z domu.

Podstawową kwestią jaką petent powinien wiedzieć to to, że zanim przystąpi do odbycia e-wizyty musi najpierw dokonać elektronicznej rezerwacji danej wizyty.

Rezerwację petent ZUS przesyła do oddziału ZUS właściwego ze względu na swój adres zamieszkania.

Jeżeli rezerwacji dokonuje przedsiębiorca (wspólnik spółki osobowej), wówczas przekazuje daną rezerwację do oddziału ZUS właściwego także ze względu na swój adres zamieszkania (w przypadku spółek i innych podmiotów ze względu na adres siedziby firmy).

Każda ubezpieczona osoba fizyczna, przedsiębiorca lub podmiot będący płatnikiem składek ZUS ma możliwość sprawdzenia właściwego oddziału ZUS logując się do swojego konta
w platformie PUE ZUS i klikając po lewej stronie (zakładka panel płatnika) przycisk należne składki ZUS. Link do platformy PUE ZUS poniżej:

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Jak zarezerwować elektroniczną wizytę w ZUS

Elektroniczną wizytę w ZUS należy zarezerwować pod poniższym linkiem:

https://e-wizyta.zus.pl/

E-wizytę w ZUS można zrealizować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 14:30.

Rodzaje spraw załatwianych w e-wizycie dotyczą następujących sekcji:

 1. Firmy i pracownicy,
 2. Zasiłki,
 3. Emerytury i renty.

Po wybraniu jednej z powyższych sekcji petent wpisuje kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania (siedziby firmy w przypadku spółek i innych podmiotów będących płatnikami składek).

Następnie na ekranie pokaże się kalendarz umożliwiający wybór dogodnego terminu odbycia elektronicznej wizyty.

Po wybraniu określonego dnia i określonej godziny e-wizyty petent podaje poniższe dane:

 1. Imię i nazwisko osoby, której sprawa dotyczy,
 2. Numer telefonu oraz adres e-mail,
 3. Zaznaczenie lub nie, że podczas wizyty będzie obecny opiekun prawny osoby ubezpieczonej.

Po wpisaniu danych i zaznaczeniu oświadczeń pozostaje kliknąć guzik -> potwierdzam rezerwację. Po tej czynności na adres e-mail przyjdzie potwierdzenie rezerwacji elektronicznej wizyty w ZUS wraz z określeniem daty i godziny spotkania.

Godzinę przed terminem e-wizyty petent otrzyma na podany mail specjalny link, w który kliknie w celu połączenia się z konsultantem ZUS.

Przed połączeniem warto przygotować dokument taki jak dowód osobisty czy identyfikator firmy – NIP.

Pełnomocnictwo do reprezentowania spraw ZUS ubezpieczonego, płatnika składek przez osobę trzecią

Warto podkreślić, że gdy do ZUS zostało przekazane stosowane pełnomocnictwo do reprezentowania spraw ubezpieczonego (lub płatnika składek) w ZUS przez osobę trzecią, wówczas pełnomocnik ten może uczestniczyć w e-wizycie zamiast ubezpieczonego lub płatnika składek ZUS.

Opiekun prawny

Ubezpieczeni, płatnicy składek wymagający uczestnictwa w e-wizycie opiekunka prawnego, mogą zaznaczyć opcję (po wybraniu daty e-wizyty) umożliwiającą udział tej dodatkowej osoby.

W tym wypadku należy podać dodatkowo jeszcze imię i nazwisko opiekuna.

Elektroniczna wizyta w ZUS nie umożliwia zmiany danych identyfikacyjnych

Osoba ubezpieczona, płatnik składek ZUS, pełnomocnik podczas odbywania elektronicznej wizyty w ZUS nie ma niestety możliwości przeprowadzenia poniżej wymienionych czynności:

 1. Potwierdzenia profilu zaufanego,
 2. Zmiany danych adresowych,
 3. Zmiany danych identyfikacyjnych,
 4. Zmiany konta bankowego.

Anulacja elektronicznej wizyty w ZUS

Niezwykle ważną kwestią w zakresie rezerwacji e-wizyt jest to, że dokonaną rezerwację można jeszcze anulować.

Po potwierdzeniu rezerwacji na podany adres e-mailowy przyjdzie wiadomość, o potwierdzonej rezerwacji z datą i godziną e-wizyty w ZUS. W tej wiadomości występuje także specjalny przycisk umożliwiający dokonania w każdej chwili (do terminu potwierdzonej e-wizyty) anulowania zarezerwowanej już e-wizyty w ZUS.

Opublikowano: 2020-12-01