Wyższe limity podatkowe w 2021 roku

Znacząca zmiana w ryczałcie

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk 675) wprowadza wiele zmian w ustawach podatkowych które mają wejść w życie od stycznia 2021r. Część zmian będzie dotyczyć wyższych limitów podatkowych.

Duża zmiana limitu przychodów umożliwiającego zastosowanie ryczałtu

Od stycznia 2021r. wzrosną wszystkie limity podatkowe, które w ustawach podatkowych wyrażone są w walucie obcej (euro). Wzrost będzie spowodowany wyższym kursem waluty, ale ryczałt odnotuje dodatkowo zwiększenie dotychczas obowiązującego ustawowego limitu.

Największy przyrost zanotuje limit ryczałtu tzn. maksymalny limit przychodów uprawniający podatnika opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej według (często korzystnej) stawki ryczałtu.

W przypadku spółek cywilnych i jawnych poniższy limit dotyczy przychodów uzyskiwanych
w ramach spółki przez wszystkich wspólników łącznie.

Utrata prawa do ryczałtu (przekroczenie limitu) wymaga od podatnika opodatkowania od następnego roku kalendarzowego osiąganych przychodów z działalności gospodarczej według zasad ogólnych, podatku liniowego lub karty podatkowej (jeśli oczywiście spełni warunki dla wybranej formy opodatkowania).

Poniższa tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) dla zastosowania ryczałtu.

2020 2021
250.000 euro 2.000.000 euro
1.093.350 zł 9.030.600 zł

Znaczny wzrost limitu także dla ryczałtowców rozliczających się kwartalnie

Przyrost ustawowy zanotuje też limit maksymalnych przychodów do uzyskania przez podatników, którzy będą chcieli (lub aktualnie korzystają) z ryczałtu jako formy opodatkowania swoich przychodów z działalności gospodarczej.

Jednak w tym wypadku dotyczy to podatników rozliczających ryczałt w okresach kwartalnych.

Następna tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) dla zastosowania ryczałtu.

2020 2021
25.000 euro 200.000 euro
109.335 zł 903.060 zł

Wyższy maksymalny limit zwalniający z obowiązku przejścia na księgi rachunkowe

Podatnicy korzystający z uproszczonych form prowadzenia ewidencji księgowej będą też dysponować od kolejnego roku wyższym limitem przychodów uprawniającym do pozostania przy danej formie ewidencji.

Jeżeli jednak podatnik prowadzący działalność gospodarczą stosuje ryczałt albo PKPiR a jego przychody za 2021r. przekroczą sumę 9.030.060zł netto (bez podatku VAT) wówczas będzie on zobligowany od stycznia 2022r. zaprowadzić pełne księgi rachunkowe.

Kolejna tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) zwalniających z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2020 2021
2.000.000 euro 2.000.000 euro
8.746.800 zł 9.030.600 zł

Mały podatnik PIT i jednorazowa amortyzacja także z większym limitem

W 2021r. wzrostowi ulegnie limit maksymalnych przychodów (liczony wraz z kwotą podatku należnego VAT), którego przekroczenie spowoduje utracenie statusu małego podatnika PIT.

Mały podatnik PIT ma możliwość:

  1. Rozliczania kwartalnego zaliczek na podatek dochodowy PIT, a więc zapłatę zaliczki na podatek dochodowy PIT dokonuje za okresy kwartalne (jeżeli w ogóle wystąpią),
  2. Wykorzystania profitów jednorazowej amortyzacji środków trwałych do sumy 50.000 euro rocznie (pomoc ta stanowi pomoc de minimis).

Utrata statusu małego podatnika PIT (przekroczenie limitu) spowoduje brak możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek na PIT oraz skorzystania z jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro od początku kolejnego roku kalendarzowego. Jednak nawet w tej sytuacji podatnik może jeszcze korzystać w kolejnym roku z jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych do 100.000zł.

Poniższa tabela przedstawia maksymalny limit przychodów netto (bez vat) uprawniających do korzystania z profitów małego podatnika pit.

2020 2021
2.000.000 euro 2.000.000 euro
8.747.000 zł 9.031.000 zł

Kolejna tabela przedstawia maksymalny limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis – 50.000 euro.

2020 2021
50.000 euro 50.000 euro
219.000 zł 226.000 zł

Wyższy limit przychodów również dla statusu małego podatnika VAT

Od nowego roku wzrośnie także limit maksymalnych przychodów (liczony wraz z kwotą podatku należnego VAT) dla utrzymania statusu małego podatnika VAT.

Mały podatnik ma możliwość:

  1. Kwartalnego rozliczania podatku VAT, a więc zapłatę zobowiązania podatkowego VAT dokonuje raz na kwartał (jeżeli w ogóle wystąpi),
  2. Rozliczania podatku VAT zgodnie z metodą kasową (obowiązek opodatkowania wykonywanych usług i zapłaty podatku VAT w momencie otrzymania wpływu od klienta za wystawioną fakturę sprzedaży).

Ostatnia tabela przedstawia maksymalny limit przychodów (licząc z vat) uprawniających do korzystania z profitów małego podatnika vat .

2020 2021
1.200.000 euro 1.200.000 euro
5.248.000 zł 5.418.000 zł

Opublikowano: 2020-12-07