Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy

Opublikowano: 2022-05-27

Pracodawca może wydać polecenie pracownikowi do realizacji zadania służbowego poza jego miejscem pracy bądź stałym miejscem prowadzenia działalności, stałą siedzibą pracodawcy.

Przepisy regulujące jakie benefity i zwroty przysługują pracownikowi w związku z odbywaną podróżą służbową występują w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jednak w podróż służbową może udać się również sam przedsiębiorca. Na co wówczas powinien zwrócić uwagę?

Podróż służbowa – co należy określić

Poza oczywistymi danymi wyjazdu służbowego takimi jak nazwa, imię i nazwisko oraz status przedsiębiorcy – podstawowe informacje podróży służbowej jakie powinien określić przedsiębiorca to:

 • miejsce (miejsca) docelowe podróży służbowej inne niż miejsce prowadzenia działalności,
 • trasa podróży służbowej,
 • cel odbycia podróży służbowej związany wyłącznie z prowadzoną działalnością,
 • data rozpoczęcia podróży i zakończenia podróży,
 • środek lokomocji, środki lokomocji.

ISTOTNE:

Podróż służbowa przedsiębiorcy nie musi zaczynać się i kończyć w siedzibie firmy.

Dieta przysługująca przedsiębiorcy w czasie krajowej podróży służbowej

Jak mówi rozdział 2 ww. rozporządzenia przedsiębiorcy przysługuje dieta za czas podróży służbowej. Przeznaczona ona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Kwota diety wynosi w 2022r. 30 zł za dobę podróży.

Kwota diety jest uzależniona od czasu trwania podróży służbowej. Uwidoczniono to w poniższej tabeli.

Dieta a czas trwania podróży służbowej
podróż trwa nie dłużej niż dobę podróż trwa dłużej niż dobę
Podróż trwa mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje Za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę
Podróż trwa od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety Podróż trwa do 8 godzin – przysługuje 50% diety
Podróż trwa ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości Podróż trwa ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

ISTOTNE:

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów firmowych wydatków związanych z wyżywieniem w czasie trwania podróży służbowej. Koszty wyżywienia zostały zaklasyfikowane przez ustawodawcę właśnie jako kwota diety.

Ponadto dobowa kwota diety ujęta w kosztach firmowych nie może przekroczyć dobowej (ustawowej) stawki 30 zł.

Publiczne środki transportu w czasie krajowej podróży służbowej

Przedsiębiorca odbywając podróż służbową może skorzystać z publicznych środków transportu (samolot, pociąg, autokar, bus, tramwaj, inne). Wydatki za korzystanie z tych środków w czasie podróży może zaliczyć do kosztów firmowych. Ponownie najważniejsze w tej sytuacji jest prawidłowe udokumentowanie tych wydatków. Przedsiębiorca musi postarać się o rachunki, faktury, bilety. Księgowaniu w koszty firmy będzie podlegał

ISTOTNE:

Księgowaniu w koszty firmy będzie podlegał bilet PKP (bez konieczności ubiegania się o fakturę), jeżeli trasa przejazdu jest dłuższa niż 50 km.

ISTOTNE:

Ryczałt za dojazdy w podróży służbowej nie przysługuje przedsiębiorcy. Przysługuje jedynie pracownikowi. Przedsiębiorca nie jest objęty limitami ryczałtu za dojazd, którymi objęty jest pracownik.

Krajowa podróż służbowa firmowych samochodem

Przedsiębiorca może udać się w podróż służbową samochodem stanowiącym środek trwały w prowadzonej przez siebie działalności.

W takim wypadku do kosztów firmowych podróży służbowej zaliczy zarówno wydatki dotyczące paliwa, napraw i czyszczenia pojazdu, nabycia części do pojazdu i innych związanych z jego użytkowaniem w czasie tej podróży.

Kosztem firmowym będą także bilety za parkingi, postoje, przejazdy autostradą, winiety i inne.

ISTOTNE:

Na podstawie otrzymanego paragonu za przejazd autostradą przedsiębiorca odliczy podatek VAT tak jak z faktury pod warunkiem, że owy paragon zawiera niezbędne, ustawowe elementy faktury.

ISTOTNE:

Podróż służbowa firmowym samochodem to możliwość ujęcia 75% wydatków z dokumentów za eksploatację auta. Ujęcie 100% wydatków w koszty firmy możliwe jest tylko gdy przedsiębiorca prowadzi ewidencję przebiegu kilometrów (dla celów VAT) i użytkuje samochód wyłącznie na cele firmowe.

Krajowa podróż służbowa prywatnym samochodem przedsiębiorcy

Nic nie stoi na przeszkodzie aby przedsiębiorca udał się w podróż służbową swoim prywatnym samochodem.

W takim wypadku do kosztów firmowych podróży służbowej zaliczy zarówno wydatki dotyczące paliwa, napraw i czyszczenia pojazdu, nabycia części do pojazdu i innych związanych z jego użytkowaniem.

Kosztem firmowym będą także bilety za parkingi, postoje, przejazdy autostradą, winiety i inne.

ISTOTNE:

Podróż służbowa prywatnym samochodem to możliwość ujęcia jedynie 20% wydatków z dokumentów związanych z eksploatacją auta.

Koszty noclegu występujące w czasie krajowej podróży służbowej przedsiębiorcy

Wydatki na nocleg jakie przedsiębiorca poniesie w trakcie odbywania krajowej podróży służbowej może zaliczyć w koszty firmy. Nocleg może odbyć się w hotelu, pensjonacie, wynajmowanym mieszkaniu. Kluczowe w tym wypadku jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego skorzystanie z usługi noclegowej przez przedsiębiorcę a więc rachunku lub faktury.

ISTOTNE:

Ryczałt za nocleg nie przysługuje przedsiębiorcy. Przysługuje jedynie pracownikowi. Przedsiębiorca nie jest objęty limitami ryczałtu za nocleg, którymi objęty jest pracownik.

ISTOTNE:

Przedsiębiorcy nie będzie przysługiwało odliczenie podatku VAT z faktury za usługi noclegowe.

Pozostałe wydatki przedsiębiorcy

Warto podkreślić, iż przedsiębiorca może do kosztów firmowych podróży służbowej ująć także i inne wydatki związane z daną podróżą.

Przykładem mogą być tu m.in.:

 • opłaty za różnego rodzaju wstęp na imprezy branżowe,
 • opłaty za wstęp na szkolenia,
 • opłaty za wstęp na targi,
 • inne opłaty.

Kluczowe w tym wypadku jest to, iż tego typu opłaty pojawiające się w trakcie trwania podróży służbowej muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nowy, szybszy termin zwrotu VAT w 2022 roku

Opublikowano: 2022-05-20

W 2022r. nastąpiło bardzo wiele zmian w ustawach podatkowych. Najczęstsze odniosły się do podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Jednak miały miejsce i inne, które nie stanowią tych najgłośniejszych.

Jedną z nich jest wprowadzenie bardzo krótkiego, czyli 15 dniowego terminu zwrotu podatku VAT. Z czym wiąże się wnioskowanie o zwrot VAT w tym terminie? Jakie należy wypełnić warunki?

Zwrot podatku VAT w 15 dni

Urząd skarbowy dokona zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji JPK_V7 (czyli od 26 dnia następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym) jeżeli podatnik złożył:

 1. plik JPK_V7 z wykazanym podatkiem VAT do zwrotu albo
 2. korektę pliku JPK_V7 z wykazanym zwrotem VAT – złożoną jeszcze przed ostatecznym terminem na złożenie pierwotnego pliku JPK_V7.

Urząd skarbowy zwróci podatnikowi podatek VAT również w terminie 15 dni, licząc od dnia złożenia korekty pliku JPK_V7 z wykazaną kwotą VAT do zwrotu, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji (po 25 dniu następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym).

Warunki uzyskania zwrotu podatku VAT w 15 dni

Podatnik, który chce wnioskować o zwrot podatku VAT w ciągu 15 dni musi wypełnić kilka ustawowych warunków (łącznie). Przedstawiono je w poniższej tabeli.

Warunki 15-dniowego zwrotu podatku VAT
Przez kolejne 12 miesięcy przed miesiącem, w rozliczeniu za który podatnik wnioskuje o zwrot VAT
łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT, zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej on-line za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50.000 zł
W okresie rozliczeniowym za który jest składany wniosek o zwrot VAT
kwota nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kasy on-line
kwota podatku naliczonego lub nadwyżki VAT, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł
podatnik złożył terminowo pierwotną deklarację JPK_V7 z wykazaną kwotą do zwrotu VAT
Podatnik przez kolejne
12 miesięcy bezpośrednio przed okresem złożenia wniosku o zwrot:
– był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje JPK_V7,
– prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kasy fiskalnej on-line
3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy zawarty w białej liście podatków VAT
Za trzy kolejne miesiące rozliczeniowe, a w przypadku podatnika kwartalnego VAT za jeden okres rozliczeniowy, przed miesiącem (kwartałem), w rozliczeniu za który podatnik wnioskuje o zwrot VAT – udział procentowy
łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej on-line, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%
otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem VAT, zaewidencjonowanej na kasie on-line, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem VAT zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%

Czy zbycie pojazdu firmowego wpłynie na wysokość składki zdrowotnej

Opublikowano: 2022-05-12

Wysokość składki zdrowotnej dla form opodatkowania skali podatkowej i podatku liniowego za styczeń 2022r. podatnicy obliczyli jeszcze na starych zasadach (obowiązujących w 2021r.). Nie dotyczyło to ryczałtu. W tym wypadku składka zdrowotna uzależniona jest od progu przychodu jaki osiągnął ryczałtowiec.

Jednak od lutego 2022r. podatnicy stosujący zarówno skalę podatkową i podatek liniowy będą ustalali wysokość składki zdrowotnej w zależności od tego jaki osiągną w poprzednim miesiącu dochód.

Składka zdrowotna 2022r. i zbycie samochodu firmowego na ryczałcie

W ciągu miesiąca rozliczeniowego może nastąpić wiele zdarzeń (transakcji) gospodarczych, które będą wpływały na wysokość przychodów (u ryczałtowców) oraz dochodów (skala podatkowa, podatek liniowy). Jednym z takich zdarzeń będzie sprzedaż pojazdu firmowego.

Wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie w 2022r. zależy od tego, czy podatnik w ciągu roku przekroczył progi przychodowe tzn.:

 1. Przychód do kwoty 60.000 zł -> składka zdrowotna wynosi 335,94 zł,
 2. Przychód powyżej 60.000 zł ale do 300.000 zł -> składka zdrowotna wynosi 559,89 zł,
 3. Przychód powyżej sumy 300.000zł -> składka zdrowotna wynosi 1.007,81 zł.

ISTOTNE:

Przychód porównywany do powyższych limitów podatnik wcześniej pomniejsza o kwotę miesięcznych zapłaconych składek ZUS ubezpieczenia społecznego. Dokonuje tego obniżenia w miesiącu, za który jest obliczana składka zdrowotna.

Przykład 1

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem przewiduje, iż w roku 2022 osiągnie średnie miesięczne przychody (po odliczeniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 4.000 zł. W sierpniu 2022r. planuje sprzedaż jednego ze swoich dwóch samochodów firmowych za kwotę 35.000 zł netto. Czy ta transakcja wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

Jeżeli podatnik cały rok osiągał by przychody w wysokości 4.000zł, to miesięcznie opłacałby składkę zdrowotną w wysokości 335,94 zł (przez cały 2022r.). Jeżeli jednak sprzeda jeden z dwóch swoich samochodów osobowych stanowiących składniki majątku firmy, wówczas wysokość składki zdrowotnej w 2022r. będzie wyglądać następująco.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w ryczałcie
Mc Przychód miesięcznie Przychód narastająco Składka zdrowotna Przychód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Przychód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna
1 4.000 zł 4.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 4.000 zł 335,94 zł
2 4.000 zł 8.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 8.000 zł 335,94 zł
3 4.000 zł 12.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 12.000 zł 335,94 zł
4 4.000 zł 16.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 16.000 zł 335,94 zł
5 4.000 zł 20.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 20.000 zł 335,94 zł
6 4.000 zł 24.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 24.000 zł 335,94 zł
7 4.000 zł 28.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 28.000 zł 335,94 zł
8 4.000 zł 32.000 zł 335,94 zł 39.000 zł 67.000 zł 559,89 zł
9 4.000 zł 36.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 71.000 zł 559,89 zł
10 4.000 zł 40.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 75.000 zł 559,89 zł
11 4.000 zł 44.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 79.000 zł 559,89 zł
12 4.000 zł 48.000 zł 335,94 zł 4.000 zł 83.000 zł 559,89 zł

ISTOTNE:

Poza ustaleniem miesięcznej wysokości składki zdrowotnej, podatnik po zakończeniu roku ma obowiązek obliczyć roczną składkę zdrowotną.

Jeżeli w ciągu roku jego przychody przekroczyły jeden z wyżej wymienionych progów przychodowych (podanych na początku publikacji), to roczna składka zdrowotna będzie ustalana już od wyższej wartości.

(roczna składka zdrowotna = wysokość składki zdrowotnej po przekroczeniu pierwszego lub drugiego progu przychodowego x 12 miesięcy).

Składka zdrowotna 2022r. i zbycie samochodu firmowego na skali podatkowej albo podatku liniowym

Dla lepszego zobrazowania zależności wysokości składki zdrowotnej od zbycia pojazdu przedstawiono poniżej dwa praktyczne przykłady.

Przykład 2

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową, osiągnie w 2022r. miesięczny dochód (po odliczeniu kosztów i składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie:

 1. 4.000 zł za styczeń 2022r.,
 2. 5.000 zł za luty 2022r.
 3. 25.000 zł za marzec 2022r. (5.000 zł bez sprzedaży samochodu) w wyniku dodatkowej sprzedaży samochodu firmowego.

Kształtowanie się składki zdrowotnej w powyższych miesiącach 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli.

ISTOTNE:

Składka za styczeń 2022r. zarówno dla skali i podatku liniowego obliczana była jeszcze na starych zasadach, niezależnie od osiągniętego dochodu.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w skali podatkowej
Mc Dochód miesięcznie Dochód narastająco Składka zdrowotna 9% Dochód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Dochód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna 9%
1 4.000 zł 4.000 zł 419,92 zł* 4.000 zł 4.000 zł 419,92 zł*
2 5.000 zł 9.000 zł 360,00 zł 5.000 zł 9.000 zł 360,00 zł
3 5.000 zł 14.000 zł 450,00 zł 25.000 zł 34.000 zł 450,00 zł
4 X 450,00 zł X 2.250,00 zł

ISTOTNE:

Składka zdrowotna za luty 2022r. zarówno dla skali i podatku liniowego obliczana jest na podstawie osiągniętego przez podatnika dochodu za styczeń 2022r. (poza kosztami podatnik ma możliwość odjąć od dochodu zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego a uzyskana kwota to dochód do obliczenia wysokości składki zdrowotnej). Składka za kolejne miesiące analogicznie.

Przykład 3

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, osiągnie w 2022r. miesięczny dochód (po odliczeniu kosztów i składek ZUS na ubezpieczenie społeczne) w kwocie:

 1. 1.000 zł za styczeń 2022r.,
 2. 6.000 zł za luty 2022r.
 3. 25.000 zł za marzec 2022r. (5.000 zł bez sprzedaży samochodu) w wyniku dodatkowej sprzedaży samochodu firmowego.

Kształtowanie się składki zdrowotnej w powyższych miesiącach 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Wpływ zbycia pojazdu na wysokość składki zdrowotnej w 2022r. w podatku liniowym
Mc Dochód miesięcznie Dochód narastająco Składka zdrowotna
4,9%
Dochód miesięcznie
+ zbycie pojazdu
Dochód narastająco
+ zbycie pojazdu
Składka zdrowotna
4,9%
1 1.000 zł 1.000 zł 419,92 zł* 1.000 zł 1.000 zł 419,92 zł*
2 6.000 zł 7.000 zł 270,90 zł 6.000 zł 7.000 zł 270,90 zł
3 5.000 zł 12.000 zł 294,00 zł 25.000 zł 32.000 zł 294,00 zł
4 X 270,90 zł X 1.225,00 zł

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców na nowych zasadach w 2022 roku.

Opublikowano: 2022-05-06

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców, niejednokrotnie stawało się barierą w drodze do otrzymania zasiłku z tytułu nawet jednodniowego opóźnienia w płatności składek ubezpieczeniowych. Długo wyczekiwane zmiany w tym zakresie zostały zaimplementowane do porządku prawnego ustawą z dnia 24 czerwca 2021r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1621). W niniejszym wpisie przedstawiamy nowe zasady podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które z pewnością należy ocenić jako pozytywne! Wszelkie opisane poniżej kwestie dotyczą również osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą gospodarczą.

Dotychczasowe zasady podlegania pod ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorców

Ideą dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorców jest przede wszystkim możliwość uzyskania zasiłku za czas absencji chorobowej, opieki, czy macierzyństwa oraz brak obowiązku uiszczania składek społecznych i funduszu pracy za ten okres. Korzyści płynące z tego ubezpieczenia należy więc rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca przystępuje na swój wniosek, jednak „aktywacja” ubezpieczenia ma miejsce po tzw. „okresie wyczekiwania”, czyli po 90 dniach.

Dotychczasowe zasady obowiązujące do 31 grudnia 2021r. generowały liczne problemy, ponieważ nawet jednodniowe opóźnienie w płatności składek ubezpieczeniowych powodowało ustanie tego ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono składek w terminie. W takiej sytuacji przedsiębiorca wnioskujący o zasiłek chorobowy lub opiekuńczy napotykał na następujące problemy:

 • ZUS analizując konto płatnika mógł uznać, iż przedsiębiorca nie podlega pod ubezpieczenie chorobowe, a co za tym idzie przedsiębiorca nie miał prawa do zasiłku oraz był zobligowany do uiszczenia składek społecznych i funduszu pracy za okres absencji,
 • Przedsiębiorca mógł powoływać się na dorozumiane przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego, tj. na terminowe opłacanie składki chorobowej przez kolejne miesiące (instytucja wynikająca z orzecznictwa, a nie z ustawy) lub mógł złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki chorobowej po terminie, gdzie zgoda uzależniona była od uznaniowej decyzji ZUSu. Decyzję odmowną można skierować na drogę postępowania sądowego, jednak rachunek kosztów i korzyści powodował, że przedsiębiorcy rezygnowali zazwyczaj z dochodzenia swoich praw przed sądem.

Opisana powyżej sytuacja i niedogodności związane z restrykcyjnymi warunkami podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe sprawiły, że ustawodawca zdecydował się po wielu latach na liberalizację przepisów w tym zakresie.

Z dniem 1 stycznia 2022r. brak terminowej zapłaty składek nie przerywa biegu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Począwszy od 1 stycznia 2022r. w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych uchylono zapis, który przerywał bieg dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przedsiębiorca nieterminowo opłacił składki.

Nie oznacza, to jednak, że płatnik posiadający zaległości w ZUS każdorazowo otrzyma zasiłek, bowiem równolegle w ustawie z dnia 29 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wprowadzono następujące zasady:

 • zasiłek nie przysługuje przedsiębiorcom w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, do czasu spłaty całości zadłużenia,
 • zasadniczo zasiłki wypłaca się w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do zasiłku, jednak w przypadku przedsiębiorcy z zadłużeniem, zasiłek wypłaca się nie później niż w terminie 60 dni od dnia spłaty całości zadłużenia,
 • prawo do świadczeń przedawnia się, jeżeli zadłużenie, nie zostanie uregulowane w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.

Choć zadłużenie przedsiębiorcy przekraczające 1% minimalnego wynagrodzenia uniemożliwi wypłatę zasiłku, to wprowadzone zmiany są bardzo pozytywne. Nieterminowe wpłaty składek ubezpieczeniowych nie będą już przerwać każdorazowo dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorcy i osoby współpracujące unikną więc dodatkowych obowiązków związanych ze składaniem wniosków do ZUS, wysyłaniem zgłoszeń, czy podleganiem pod okres wyczekiwania po każdym przerwaniu ubezpieczenia chorobowego.

Płatnicy powinni zweryfikować, czy ich dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustało w przeszłości

Przedsiębiorcy, którzy nieterminowo opłacali składki w 2021r. lub w latach wcześniejszych powinni jak najszybciej podjąć niezbędne kroki, aby ponownie „aktywować” dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Można to uczynić na dwa sposoby:

 • dokonując wyrejestrowania na formularzu ZWUA i ponownie zgłaszając się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na druku ZUA (aktywacja ubezpieczenia nastąpi po okresie wyczekiwania – 90 dni),
 • wystosowując wniosek US-9 o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie (czas na składanie wniosków upływa 30 czerwca 2022r.). Jeżeli ZUS takiej zgodny nie wrazi wówczas obowiązkowo należy złożyć wspomniane wyżej dokumenty ZWUA i ZUA.

ISTOTNE:

Ustanie w przeszłości dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego stanowi przesłankę do sporządzenia korekt i odzyskania nienależnie opłaconych składek, w szczególności jeżeli ZUS nie wyrazi zgodny na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Korzyści finansowe z tytułu sporządzenia korekt mogą okazać się istotne. Aktualnie miesięczna składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 87,05 zł. Korekty za kilka lat mogą przynieść płatnikom nawet kilka tysięcy złotych oszczędności tytułem nadpłaconych składek.

Autor: Łukasz Kluczyński