Faktura uproszczona i pozostałe kwestie dotyczące ewidencji JPK_V7 od 1 lipca 2021 roku

Opublikowano: 2021-07-29

Początek lipca 2021r. to zmiany w kodach, procedurach i w pozostałych elementach w obrębie części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Wiele praktycznych kwestii zostało już poruszonych w opublikowanych wcześniej na łamach naszego portalu artykułach. Kolejną niezwykle ważną dla podatników VAT, odsłonę zmian w ewidencji JPK_V7 zaprezentowano w niniejszej publikacji.

Ujmowanie faktur uproszczonych w ewidencji JPK_V7 od 1 lipca 2021r.

Do 30 czerwca 2021r. problematyczne dla znacznej ilości podatników było ujmowanie paragonów sklasyfikowanych jako faktury uproszczone czyli szczególnie tych do 450 zł brutto (lub 100 euro). Wobec takiego stanu rzeczy z dniem 1 lipca 2021r. prawodawca zdecydował ujednolicić zasady księgowania faktur uproszczonych w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

ISTOTNE:

Paragony z numerem NIP uznawane przez podatnika za faktury uproszczone do wartości 450 zł brutto (lub 100 euro) nie należy wykazywać odrębnie w części ewidencyjnej JPK_V7.

Tego typu faktury uproszczone podatnik ujmie w sposób zbiorczy tzn. będą one już zawarte w księgowanym – miesięcznym raporcie sprzedaży wygenerowanym za pomocą kasy rejestrującej.

ISTOTNE:

Odrębnemu ujęciu w ewidencji JPK_V7 wraz z oznaczeniem FP będą nadal podlegać faktury wystawione na osoby prywatne poza kasą rejestrującą oraz faktury o wartości powyżej 450 zł (lub 100 euro).

Oznaczenie dokumentu wewnętrznego „WEW” dla kolejnych typów transakcji sprzedaży

Od dnia 1 lipca 2021r. ustawodawca postanowił sformalizować kolejną grupę operacji stanowiących jeszcze niedawno spore problemy pracochłonności wobec podatników prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej.

Tak więc oznaczeniu symbolem typu dokumentu sprzedaży „WEW” poza dotychczasowymi operacjami podatnicy – sprzedawcy oznaczą dodatkowo transakcje sprzedaży:

 1. Dotyczące przejazdu płatną autostradą udokumentowane fakturą,
 2. Dotyczące przejazdu na dowolną odległość udokumentowane jednorazowym biletem przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, chyba, że zostały już ujęte w ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej,
 3. Nieobjęte obowiązkiem udokumentowania przy pomocy kasy fiskalnej,
 4. W ogóle nieudokumentowane fakturami.

ISTOTNE:

Powyższe rodzaje transakcji sprzedaży oznaczone symbolem „WEW” podatnicy z dniem 1 lipca 2021r. (tzn. począwszy od okresu lipiec 2021r.) mogą już ewidencjonować w sposób zbiorczy.

Modyfikacja znaczenia kodu „TP”

Ustawodawca w pierwszym pakiecie zmian odnośnie ewidencji JPK_V7 chciał ustalić, iż oznaczeniu „TP” będą podlegały transakcje sprzedaży dokonane pomiędzy podmiotami uznanymi za powiązane o wartości jednolitej transakcji powyżej 15.000 zł.

Ostateczna zmiana jaka wchodzi od dnia 1 lipca 2021r. polega jednak na tym, iż zwolnienie ze stosowania symbolu „TP” będzie przypadało wyłącznie sprzedawcom, posiadającym „państwowe” powiązania z podmiotami typu:

 1. Skarb Państwa.
 2. Jednostka Samorządu Terytorialnego.
 3. Związki Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego.

SLIM VAT 2 – nowe propozycje uproszczeń w podatku VAT

Opublikowano: 2021-07-22

Z końcem czerwca uchwalono kolejny pakiet usprawnień w podatku VAT tzw. SLIM VAT 2 (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1236). Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia ustawy, która w zasadniczej części zacznie obowiązywać od 1 października 2021r., jednak część zmian wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany niosą wiele korzyści dla przedsiębiorców i faktycznie przyczynią się do uniknięcia sporów z fiskusem na wielu płaszczyznach.

Likwidacja 3-miesięcznego terminu na odliczenie VAT od WNT i importu usług (wejście w życie z dniem ogłoszenia ustawy)

Korzystna zmiana będąca implementacją wyroku TSUE, która obowiązywać będzie z dniem ogłoszenia ustawy, dotyczy likwidacji 3 miesięcznego terminu odliczenia VAT od WNT i importu usług. W praktyce podatnik, który dokonywał rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług np. po 6 miesiącach, zobligowany był do wykazania podatku należnego w miesiącu/kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznaczało to zasadniczo obowiązek dopłaty podatku z odsetkami, które stanowiły dodatkowy koszt przedsiębiorcy. Podatek naliczony rozliczany był „na bieżąco”.

Zmiana przepisów umożliwia wykazywanie podatku należnego i naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez względu na to kiedy podatnik rozliczy WNT, czy import usług. Dzięki tej modyfikacji przepisów podatnicy dokonujący rozliczeń z opóźnieniem unikną obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Pełne odliczenie podatku VAT od samochodów osobowych uwarunkowane było złożeniem informacji VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Tak krótki termin był niezwykle uciążliwy dla podatników bowiem po pierwsze, czynności formalno-techniczne związane np. z rejestracją pojazdu wymuszały składanie niepełnej informacji VAT-26, a następnie dokonywanie jej aktualizacji. Po drugie podatnicy bardzo często ponosili straty, bowiem przykładowo uiszczali wstępną opłatę leasingową, a z uwagi na intensyfikację obowiązków zawodowych nie składali VAT-26 w 7 dniowym terminie co prowadziło do bezpowrotnej utraty połowy podatku VAT z faktury za czynsz inicjalny, opiewającej nierzadko na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zmiana przepisów umożliwia złożenie VAT-26 w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca, nie później jednak niż w terminie wysyłki JPK za miesiąc w którym zgłaszamy dany pojazd. Jeżeli podatnik nie dokona zgłoszenia pojazdu w w/w terminie, wówczas uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Liberalizacja przepisów dot. ulgi na złe długi w VAT po stronie wierzyciela (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Kolejnym ułatwieniem w ramach pakietu SLIM VAT 2 jest złagodzenie warunków w stosowaniu ulgi na złe długi, czyli przepisów dot. „odzyskiwania” podatku VAT w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami. Zmiany polegają na:

 • likwidacji warunku, zgodnie z którym, prawo do stosowania ulgi na złe długi przysługiwało w przypadku, gdy dostarczono towar/wyświadczono usługę podatnikowi VAT czynnemu, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • likwidacji warunku, zgodnie z którym, prawo do stosowania ulgi na złe długi przysługiwało w przypadku, gdy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty dłużnik zarejestrowany był jako podatnik VAT czynny oraz nie był objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub nie był w trakcie likwidacji,
 • wydłużenie terminu uprawniającego do korekty z 2 do 3 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,
 • wprowadzeniu przepisów, które umożliwiają stosowanie ulgi na złe długi również w odniesieniu do podmiotów innych niż podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącymi czynnymi podatnikami VAT. Stosowanie ulgi na złe długi będzie możliwe również, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czy podatnik VAT zwolniony. Konieczne jest jednak łączne spełnienie następujących warunków: wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Zwiększenie mobilności środków na rachunkach VAT (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Ustawodawca postanowił również uprościć dysponowanie środkami pieniężnymi znajdującymi się na wyodrębnionych rachunkach VAT. Po pierwsze na zwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT będą mogły liczyć podmioty posiadające zaległości podatkowe z odroczonym terminem płatności podatku lub objęte układem ratalnym. Dotychczas podmioty posiadające zobowiązania u fiskusa były z góry „skreślone” z takiej możliwości. Po drugie wprowadzona zostanie możliwość „migracji” środków pomiędzy rachunkami VAT znajdującymi się w różnych bankach (dotychczas było to możliwe w ramach rachunków VAT prowadzonych w tym samym banku). Po trzecie nowe regulacje umożliwią odzyskiwanie środków z rachunków VAT przeksięgowanych na rachunki techniczne banków np. w wyniku rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku. Po czwarte od 1 stycznia 2022r. (UWAGA: wyjątek w zakresie wejścia w życie przepisu!) środkami z rachunku VAT będzie można finansować składki na ubezpieczenie rolników (KRUS).

Ułatwienie w zakresie dobrowolnego opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Ostatnia istotna zmiana przepisów ustawy o VAT obejmuje ułatwienie dobrowolnego opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości. Zasadniczo zgodnie z obowiązującymi przepisami transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli od pierwszego zasiedlenia upłynęły dwa lata. Jeżeli jednak strony umówią się i złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, wówczas transakcja będzie objęta podatkiem VAT. Oświadczenie składa się najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dostawy nieruchomości. Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje złożenie takiego oświadczenia bezpośrednio w akcie notarialnym co zdecydowanie upraszcza procedurę rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Pozostałe zmiany objęte ustawą SLIM VAT 2

Kończąc rozważania w omawianym obszarze warto jeszcze zasygnalizować pozostałe kwestie objęte pakietem SLIM VAT 2. Należą do nich:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych (art. 22 ustawy o VAT),
 • doprecyzowanie przepisów dot. korekt WNT oraz importu usług, w ten sposób, że korekty zgodnie ze znowelizowanymi przepisami należy dokonać w okresie, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania (art. 29a i 30a ustawy o VAT),
 • modyfikacja przepisów dot. odliczenia podatku VAT od importu towarów (art. 33a ustawy o VAT).

Autor: Łukasz Kluczyński

OSS – VAT od sprzedaży zagranicznej – nowa procedura, deklaracje i terminy!

Opublikowano: 2021-07-15

Z dniem 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży na terenie UE, w przypadku, gdy nabywcami są podmioty niemające obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, czyli zasadniczo zagraniczne osoby fizyczne. W niniejszym wpisie koncentrujemy się wokół procedury unijnej, która pozwala rozliczać taką sprzedaż w krajowym urzędzie skarbowym bez konieczności rejestracji do VAT w poszczególnych państwach członkowskich! Tytułem wstępu warto również zaakcentować, iż Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do pakietu e-commerce, który aktualnie jest w fazie konsultacji (https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-objasnien-podatkowych-do-e-commerce-w-vat).

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość zamiast sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Na blogu poruszaliśmy już istotne zmiany w zakresie nowej procedury, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (dalej: WSTO). Przypomnijmy, że po pierwsze jest to sprzedaż dla podmiotów z innych krajów UE, które nie mają obowiązku rozliczenia WNT (B2C). Po drugie taka sprzedaż może być rozliczana na zasadach dostawy krajowej pod warunkiem nieprzekroczenia limitu w ramach WSTO w kwocie 10 000 EUR/ 42 000 PLN w poprzednim i bieżącym roku.

Powyższy limit jest stosunkowo niski i obejmuje sprzedaż na wszystkie kraje członkowskie (w tym również sprzedaż usług na zasadach B2C, czyli przedsiębiorca-konsument), stąd podatnik po jego przekroczeniu (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem) będzie zobligowany do rejestracji w VAT w poszczególnych państwach członkowskich lub rozliczenia WSTO/sprzedaży usług w ramach procedury unijnej OSS.

Rejestracja do procedury unijnej OSS – zgłoszenie rejestracyjne

Procedura unijna OSS jest niejako rozszerzeniem funkcjonującej wcześniej procedury MOSS, która umożliwiała rozliczenie podatku VAT w jednym państwie członkowskim, podmiotom świadczącym usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze. Podmioty korzystające wcześniej z procedury MOSS, nie muszą ponownie rejestrować się do procedury OSS.

Jeżeli więc dany podmiot dokonuje dostaw towarów w ramach WSTO i/lub świadczy usługi na zasadach B2C, wówczas po przekroczeniu limitu sprzedaży 10 000 EUR/ 42 000 PLN (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem), zamiast rejestrować się do podatku VAT w poszczególnych krajach członkowskich może wybrać alternatywnie OSS. Dzięki takiemu rozwiązaniu, podatek VAT należny w określonych państwach członkowskich będzie rozliczany w państwie siedziby. W celu zobrazowania omawianej problematyki przeanalizujmy poniższy przykład.

Przykład 1

Polski podatnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Adam Kowalski, sprzedaje wyroby skórzane za pośrednictwem strony internetowej klientom indywidualnym z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

W ubiegłym roku wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju osiągnęła równowartość 65 000 zł. Oznacza, to, że od 1 lipca 2021r. miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium wymienionych wyżej państw członkowskich, czyli VAT od każdej sprzedaży będzie należny fiskusowi odpowiednio z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

Pan Adam od lipca 2021r. może rozliczać WSTO na dwa sposoby:

 1. Poprzez rejestrację do VAT we wszystkich państwach członkowskich, do których sprzedaje swoje towary konsumentom (odbiorcom indywidulanym). Oznacza, to, że Pan Adam będzie składać deklarację VAT i rozliczać WSTO w każdym kraju członkowskim odrębnie (Pan Adam będzie składać co najmniej 4 deklaracje VAT poza Polską) lub
 2. Poprzez rejestrację do OSS w Polsce, gdzie Pan Adam rozliczy całą sprzedaż WSTO do wszystkich krajów członkowskich w polskim organie podatkowym bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań poza granicami kraju.

Aby zarejestrować się do OSS należy:

 1. Wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VIU-R,
 2. Przesłać powyższe zgłoszenie elektronicznie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście będącego właściwym organem do spraw OSS.

ISTOTNE:

Zgodnie z objaśnieniami dot. OSS (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/), rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie VIU-R. Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano świadczenia usługi/dostawy towarów – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej.

Zatem podatnicy, którzy nie zgłosili się do OSS do 30 czerwca 2021r. i zamierzają jednocześnie rozliczać w ramach OSS sprzedaż usług i/lub WSTO od lipca 2021r., zobligowani są wystosować zgłoszenie rejestracyjne najpóźniej do 10 sierpnia 2021r,.

Rozliczenie sprzedaży w ramach OSS – ewidencje, deklaracje i terminy

Rozliczenie sprzedaży usług/WSTO w ramach OSS oprócz rejestracji wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji oraz okresowego składania deklaracji. W praktyce oznacza to, że podatnik zobligowany jest do:

 • prowadzenia ewidencji, której nie wysyła się okresowo do organu podatkowego, lecz udostępnia się ją na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji (w naszym przypadku polskiego fiskusa) lub państwa członkowskiego konsumpcji (czyli państwa będącego beneficjentem VAT od danej sprzedaży). Wzór ewidencji nie jest dostępny. Polska ustawa o VAT odwołuje się do przepisów unijnych, konkretnie do art. 63c rozporządzenia 282/2011, zgodnie z którym ewidencja musi zawierać następujące dane: a) oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa; b) rodzaj świadczonej usługi; c) datę świadczenia usługi; d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty; e) wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania; f) zastosowaną stawkę VAT; g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty; h) datę i kwotę otrzymanych płatności; i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi; j) w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze; k) nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi; l) informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu. Informacje, o których mowa wyżej, podlegają ewidencjonowaniu przez podatnika w taki sposób, aby możliwe było ich niezwłoczne udostępnienie drogą elektroniczną oraz dla każdej pojedynczej świadczonej usługi,
 • składania kwartalnych deklaracji za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Termin na złożenie deklaracji i zapłatę podatku upływa z końcem miesiąca następującego po miesiącu zakończenia danego kwartału. W przypadku składania deklaracji termin przypadający w sobotę, niedzielę lub święto nie ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy. W przypadku płatności obowiązują standardowe zasady, tj. przesunięcie terminu na kolejny dzień roboczy.

Podstawową walutą rozliczeniową w ramach OSS jest euro (EUR). Podatnicy są więc zobligowani do wypełniania deklaracji i wpłacania podatku w walucie euro. W przypadku stosowania innych walut zgodnie z art. 130c ust. 7 ustawy o VAT W przypadku gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

Autor: Łukasz Kluczyński

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-07-07

Z dniem 1 lipca 2021r. sprzedawcy oferujący swoje towary za granicą muszą zmierzyć się z całkowicie nowymi regulacjami, których ostateczny kształt nie był znany jeszcze w drugiej połowie czerwca (druk sejmowy nr 1114 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1114). Ustawodawca implementuje „na ostatnią chwilę” przepisy unijne, co sprawia, że przedsiębiorcy mają kłopoty z wdrożeniem nowych procedur, które istotnie różnią się od obecnych. Dotychczas obowiązująca sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, zastąpiona zostanie wewnąrzwspólnotową dostawą towarów na odległość – co to oznacza w praktyce? O tym poniżej!

Dotychczasowe zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga termin „sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju”. Najprościej rzecz ujmując, jest to sprzedaż zagranicznym podmiotom, które nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zatem tematyka ta nie obejmuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w tym aspekcie nic się nie zmienia!). Najszerszą grupą w/w odbiorców będą osoby fizyczne. Przykładowo, polski przedsiębiorca sprzedający towar osobie fizycznej w Niemczech dokonuje właśnie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Rozliczenia takiej sprzedaży dokonuje się na dwa sposoby:

 • pierwszą opcją jest opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w Polsce zgodnie z obowiązującymi stawkami. Jest to możliwe wyłącznie do limitu ustanawianego odrębnie dla każdego kraju członkowskiego. Limit sprzedaży wysyłkowej np. do Niemiec wynosi 100 000 EUR co jest stosunkowo wysoką kwotą,
 • drugą opcją jest rejestracja w poszczególnych krajach członkowskich i rozliczanie w nich podatku VAT od sprzedaży wysyłkowej – obowiązkowo po przekroczeniu limitu dla danego kraju. Rejestracji można również dokonać dobrowolnie bez konieczności zważania na niniejszy limit.

W praktyce część przedsiębiorców nie musiała się rejestrować w krajach członkowskich z uwagi na znaczne limity sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Inni przedsiębiorcy działali z kolei hybrydowo tzn. rejestrowali się w niektórych krajach z uwagi na znaczne obroty, z kolei incydentalną sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na pozostałe kraje opodatkowywali w Polsce. Nowe regulacje nie będą już tak dalece elastyczne, a dotychczasowe zasady sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju odchodzą w niepamięć!

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej tj. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Implementowane regulacje kasują dotychczasową definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i wprowadzają całkowicie nową regulację dot. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. Pomimo istotnych zmian legislacyjnych idea wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest bardzo zbliżona do obowiązującej do tej pory sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Przyjrzyjmy się kompleksowo nowej definicji (art. 2 ust. 22a ustawy o VAT), zgodnie z którą wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. Podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. Podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 3. Podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2

ISTOTNE:

Jak podkreślono powyżej nie zmienia się idea dotychczasowej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – w dalszym ciągu jest to sprzedaż do nabywcy z innego państwa członkowskiego UE, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów!

O ile definicja takiej sprzedaży została „kosmetycznie” zmodyfikowana, o tyle zasady jej rozliczania będą istotnie różnić się od dotychczas obowiązujących. Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany w tym zakresie!

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – niższy limit, niższa elastyczność dla przedsiębiorców

Implementacja przepisów unijnych oznacza, że na terenie całej wspólnoty obowiązywać będą analogiczne zasady na gruncie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej WSTO). Co za tym idzie poszczególne państwa członkowskie nie będą już ustalać indywidualnych limitów sprzedaży wysyłkowej. Od 1 lipca 2021r. obowiązywać będzie jeden limit w kwocie 10 000 EUR (10 000 EUR to limit dla sprzedaży danego podatnika łącznie na wszystkie kraje członkowskie!). W praktyce oznacza to, że:

 • w miejsce stosunkowo wysokich limitów ustalanych dla poszczególnych państw członkowskich pojawia się jeden stosunkowo niski limit obowiązujący łącznie dla wszystkich państw członkowskich,
 • limit ten dotyczy także usług wymienionych w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT tj. usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych,
 • w ramach niniejszego limitu podatnicy mogą w danym roku opodatkowywać WSTO tak jak dostawy krajowe, pod warunkiem dodatkowo, że niniejszy limit nie został przekroczony w roku ubiegłym.

Przekroczenie limitu 10 000 EUR lub dobrowolna rezygnacja z jego stosowania oznacza brak możliwości opodatkowania WSTO jako dostawy krajowej. Wymagane będą dodatkowe czynności rejestracyjne po stronie podatnika według dwóch wariantów:

 1. Rejestracja do VAT w poszczególnych państwach członkowskich, w których polscy podatnicy będą rozliczać podatek od wartości dodanej (rejestracja i rozliczanie podatku zgodnie z jurysdykcją danego państwa członkowskiego) lub
 2. Rejestracja do procedury unijnej tzw. OSS w państwie członkowskim identyfikacji (czyli w Polsce w przypadku polskich podatników) i rozliczanie WSTO w krajowym urzędzie skarbowym (w przypadku Polski będzie to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście).

Powyższe oznacza, że nie będzie już możliwości tzw. rozliczeń hybrydowych. Podatnik albo rejestruje się po kolei we wszystkich państwach członkowskich na potrzeby podatku VAT, albo korzysta z procedury unijnej OSS. Szczegóły w zakresie rejestracji i rozliczeń w ramach procedury unijnej przedstawimy w jednym z kolejnych wpisów na naszym blogu.

Przepisy przejściowe – dostawy na przełomie czerwca i lipca 2021

Kończąc rozważania w zakresie WSTO warto wspomnieć o przepisach przejściowych. Zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej, towary których wysyłka lub transport rozpoczęły się przed dniem 1 lipca 2021r. dostarczonych do nabywcy po dniu 30 czerwca 2021 r. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym, czyli przepisy dot. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Autor: Łukasz Kluczyński