Przesunięte terminy zobowiązań podatnika względem organów administracyjnych państwa

Panująca pandemia Covid-19 wywołuje wiele negatywnych skutków gospodarczych wśród firm. Jedną z nich jest zwalnianie pracowników, obniżenie osiąganych przychodów czy brak możliwości realizacji lub dokończenia wykonania umów. Część pracowników wykonuje swoje zadania zdalnie, inni aktualnie przebywają na zwolnieniach lekarskich lub opiece nad członkami rodzin. Przedszkola, szkoły są zamknięte, co powoduje, iż rodzice muszą cały czas skupiać uwagę również na swoje pociechy łącząc to wszystko z pracą zdalną.

Wymienione czynniki i pewnie szereg innych niezwykle mocno utrudniają wypełnienie obowiązków podatników wobec organów administracyjnych państwa zgodnie z dotychczas obowiązującymi terminami. Dlatego Resort Finansów zdecydował o zmianie niektórych terminów, pomagając tym samym przedsiębiorcom, ale też i innym osobom w wykonaniu w terminie wszystkich obowiązków administracyjnych podatnika.

Zmiany w terminach obowiązków administracyjnych podatnika względem państwa

Omawiane przesunięcie terminów reguluje ustawa z 31.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwana dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19.

Nowy termin na złożenie zeznań rocznych PIT

W myśl art. 15zzj ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19, jeżeli podatnik złoży zeznania PIT-36L, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39 a także zeznania roczne firm otrzymanych w spadku PIT-36S oraz PIT-36LS najdalej 31 maja 2020r. to będzie ono traktowane tak jakby zostało złożono w terminie. Ponadto w tym samym terminie podatnik ma możliwość opłacenia należnego podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego, jeżeli oczywiście podatek wystąpił.

Oznacza to, iż organy skarbowe nie będą w tym przypadku inicjować postępowań w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a gdy nawet takie postępowanie się rozpocznie, wówczas zostanie ono z urzędu umorzone.

Zeznanie roczne CIT-8 także z przesuniętym terminem

Jak się okazuje nie tylko podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą mieli możliwość późniejszego złożenia zeznań rocznych. Także podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych otrzymali możliwość złożenia rocznego zeznania CIT-8 do tego samego terminu a więc 31 maja 2020r.

Oprócz tego w tym samym terminie podatnik ma możliwość opłacenia należnego podatku dochodowego wynikającego ze złożonego zeznania rocznego, jeżeli oczywiście podatek wystąpił.

Zaktualizowany termin przeglądów kas rejestrujących

Przedsiębiorcy, którym aktualnie kończy się ważność przeglądu kasy fiskalnej będą mogli skorzystać z odroczenia ostatecznego terminu przeglądu kas do najdalej 1 lipca 2020r.

W tym celu należy złożyć wniosek o takie odroczenie przed upływem terminu dokonania obowiązkowego przeglądu kasy.

Zmiana terminów sporządzania i przekazania sprawozdań finansowych

Prawodawca wobec aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej zdecydował o wydłużeniu terminów:

 1. Zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego do 31 czerwca 2020r.,
 2. Sporządzenia sprawozdania z działalności do 31 lipca 2020r.,
 3. Elektronicznego przekazania do Szefa KAS do 31 lipca 2020r.

W czasie epidemii terminy procesowe ulegną zmianie

Prawodawca w art. 15zzs ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 zasygnalizował, iż z powodu panującej pandemii Covid-19 bieg terminu procesowego:

 • niezainicjowanego nie rozpoczyna się w ogóle (na czas trwania pandemii),
 • zainicjowany podlega zawieszeniu (na czas trwania pandemii).

Dotyczy to postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych, o wykroczenia, w sprawach o przestępstwa hazardowe także kontroli celno-skarbowych.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych odpowiednio w dziale V rozdziale 3 oddziale 3 oraz dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Ponadto jak zaznaczono w art. art. 15zzs ust. 8 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 bieg terminu w czasie trwania pandemii nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania pandemii:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Zmiana terminu rozliczania straty podatkowej przy nowej opcji

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych otrzymali zupełnie nowe rozwiązanie polegające na możliwości odliczenia straty podatkowej poniesionej za rok 2020r. wstecznie.

W momencie, gdy podatnicy złożą zeznania za rok 2020r. i wykażą w nim stratę podatkową, wówczas będą mogli rozliczyć tę stratę jeszcze w zeznaniu za rok 2019r. dokonując korektę tego zeznania.

Strata podatkowa rozliczana wstecz będzie mogła być odliczana:

 1. Jednorazowo w korekcie zeznania za 2019r. (jednorazowo tylko do 5.000.000zł).
 2. Standardowo, czyli w okresie kolejnych 5 lat począwszy od roku 2021r.

Istotny jest jeszcze jeden warunek a mianowicie to, iż podatnik wykorzysta nową formę odliczenia straty, gdy przychody z działalności gospodarczej za 2020r. będą o 50% mniejsze od przychodów za 2019r.

Nowe wersja JPK_VAT z nowym terminem obowiązywania

Duzi podatnicy zostali objęci przesunięciem obowiązkowego terminu na dostosowanie swoich systemów dla stosowania nowej wersji JPK_VAT. Nowy termin został zmieniony z 1 kwietnia 2020r. na 1 lipca 2020r. W przypadku pozostałych podatników termin nie uległ zmianie.

Przesunięcie terminu obowiązywania wobec podatników dosięgnęło również nową matrycę stawek VAT, które będzie obowiązywał również od 1 lipca 2020r.

Podatek PIT-4R od wynagrodzeń również z nowym terminem

W art. 52o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawodawca umożliwił podatnikom odroczenie płatności podatku dochodowego od faktycznie wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.

Polega ono na tym, iż podatek za okres marzec 2020r. oraz za okres kwiecień 2020r. może być zapłacony do 1 czerwca 2020r. Tak, więc podatnicy nie muszą regulować PIT-4R
w terminach odpowiednio do 20 kwietnia 2020r. oraz do 20 maja 2020r.

Zmiany terminów w aspekcie zatrudniania cudzoziemców

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienia obcokrajowców z państw UE oraz spoza UE. W przypadku tych drugich występuje znacznie więcej formalności dokumentacyjnych, jakie ma dopełnić podatnik zatrudniający cudzoziemców.

Resort finansów zaproponował, więc przedłużenie terminu wydanego i obowiązującego zezwolenia na pobyt czasowy, wizy, zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu pracy dla obcokrajowców.

Termin wydanych dokumentów będzie trwał do 30 dnia po dniu odwołaniu epidemii Covid-19.

Podatek od przychodów z budynków do 20 lipca 2020r.

Podatnicy zobligowani do odprowadzania podatku od przychodów z budynku będą mogli zapłacić za zobowiązanie wynikające z tego podatku za okres marzec 2020r., kwiecień 2020r., maj 2020r. maksymalnie do 20 lipca 2020r.

Jednak tutaj należy mieć na uwadze, iż z powyższego odroczenia skorzystają tylko podatnicy, którzy w związku z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa osiągnęli o połowę niższe przychody za dany miesiąc w odniesieniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego.

Wysłanie zawiadomienia o zapłacie na konto spoza białej listy w dłuższym terminie

Fakt zmiany terminu a raczej jego wydłużenia objął swym zasięgiem również wysłanie zawiadomienia ZAW-NR na wypadek, gdyby przedsiębiorca zapłacił czynnemu podatnikowi VAT za fakturę na kwotę minimum 15.000zł brutto na rachunek płatniczy nieznajdujący się na białej liście podatników VAT.

Dotychczas termin ten wynosił 3 dni licząc od dnia zlecenie przelewu. W art. 15zzn ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 ustawodawca uznał, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie powyższego zawiadomienia ZAW-NR przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Na interpretację podatkową trzeba będzie poczekać dłużej

Zgodnie z art. 31g ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych:

 1. do dnia 31 marca 2020 r. oraz 
 2. złożonych od tego dnia do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

– trzymiesięczny termin przedłuża się o 3 miesiące.

Opublikowano: 2020-04-24

Z jakich instrumentów dofinansowań i ulg mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą Część 2

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 oprócz dofinansowań bezpośrednich do wynagrodzeń, składek ZUS, kosztów prowadzenia działalności czy pożyczek oferuje także szereg narzędzi związanych z korzystnym rozliczeniem w ciągu roku, które standardowo dostępne jest dopiero na etapie rozliczenia rocznego. O tym i o wielu innych rozwiązaniach można znaleźć w poniższej publikacji.

Obowiązek przeprowadzania badań lekarskich

W myśl art. 15f ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu zawiesza się następujące obowiązki pracodawcy:

 1. wysłania pracownika na okresowe badania lekarskie,
 2. wysłania pracownika na stanowisku kierowcy w celu odbycia badań psychologicznych,
 3. wysłania pracowników na okresowe badania lekarskie zatrudnionych w miejscach, gdzie występuje narażenie tego pracownika na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami i po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami,

W sytuacji, gdy stan ogłoszony stan epidemii zostanie odwołany, wówczas pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Jeżeli zdarzy się, że nie będzie dostępny lekarz uprawniony do przeprowadzenia wstępnych lub okresowych badań lekarskich, badanie takie i w następstwie orzeczenie lekarskie po jego przeprowadzeniu może wydać inny lekarz.

Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Bez ulgi na złe długi w podatku dochodowym w 2020r.

Zgodnie z art. 52q ust. 1 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 podatnicy, którzy musieliby zwiększyć dochód (zmniejszyć nieopłacone koszty) za niektóre miesiące w roku 2020r. z tytułu braku uregulowania faktur w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności podanego na fakturze.

Jednak, aby wykorzystać tę możliwości podatnik musi wypełnić poniższe warunki:

 1. Firma poniosła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii w okresie, w którym dochód miałby być zwiększony o nieopłacone faktury,
 2. Uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody z działalności gospodarczej są niższe o przynajmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego,
 3. Uzyskane podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody z działalności gospodarczej są niższe o przynajmniej 50% w odniesieniu do uzyskanych w tym roku średnich przychodów – dotyczy do przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r.

Jako średnie przychody prawodawca określa kwotę stanowiącą iloraz przychodów z działalności gospodarczej uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy prowadzenie danej działalności w poprzednim roku.

Warunków z punktu 2 i 3 nie stosuje się do podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku, której nie ustala się przychodów,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.

Możliwość zaniechania stosowania zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy na 2020r. mają możliwość rezygnacji z tej formy za miesiące od marca 2020r. do grudnia 2020r., jeżeli ponieśli, poniosą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii Covid-19.

Jeżeli podatnik skorzysta z opcji rezygnacji z opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy, wówczas zaliczki za miesiące od marca 2020r. do grudnia 2020r. będzie obliczał albo uwzględniając formę opodatkowania skalę podatkową albo podatek liniowy. Miesiąc rozpoczęcia naliczania zaliczek według skali albo podatku liniowego to ostatni miesiąc stosowania zaliczek uproszczonych. Bardzo ważną kwestią przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy jest to, że ustalając je już według zasad ogólnych podatnik uwzględnia także zapłacone zaliczki w formie uproszczonej.

Skorzystanie z rezygnacji z obowiązku opłacania zaliczek uproszczony podatnik poinformuje urząd skarbowy w zeznaniu rocznym składanym za 2020r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

W myśl art. 15p oraz 15q ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 rada gminy może wprowadzić poprzez uchwałę zwolnienie z podatku od nieruchomości dla niektórych grup przedsiębiorców:

 • gruntów,
 • budynków
 • budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu negatywnych skutków panującej pandemii COVID-19.

Rada gminy z powodu wpływu negatywnych skutków panującej pandemii COVID-19 na przedsiębiorców może także przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Czynny żal składany elektronicznie

Innym przydatnym narzędzie w czasie pandemii jest wprowadzenie możliwości składania czynnego żalu elektronicznie.

Czynny żal należy tak jak teraz sporządzić w formie dokumentu w postaci papierowej bądź elektronicznie. Dokumenty w postaci elektronicznej wysyłający opatruje podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym sprawcy.

Wysyłkę elektroniczną można dokonać za pomocą portalu podatkowego.

Jednorazowa amortyzacja maszyn i urządzeń do produkcji towarów związanych z działaniem przeciw Covid-19.

Ustawodawca umożliwił podatnikom zastosowanie jednorazowej amortyzacji, jeżeli przedmiotem ich zakupu będą maszyny i urządzenia lub inne środki trwałe służącej do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem panującej pandemii Covid-19. Warunkiem zastosowania jednorazowe amortyzacji jest jedynie wprowadzone takiego środka trwałego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Za towary określone powyżej prawodawca uważa m.in.: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Odliczenie kosztów przy działalności B+R na etapie ustalania zaliczek

Prawodawca umożliwił podatnikom rozliczenie kosztów kwalifikowanych przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, poniesionych w 2020 r., której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania panującej pandemii Covid-19 w dochodzie a więc uwzględnienie tych kosztów już na etapie obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

Preferencyjne opodatkowanie 5% od dochodów z kwalifikowanych praw własności
w ciągu roku

Kolejna preferencja dotyczy podatników uzyskujących w 2020 r. dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Podatnicy, którzy osiągają wyżej określone dochody a kwalifikowane prawa własności intelektualnej służą przeciwdziałaniu panującej pandemii Covid-19 mogą stosować w trakcie roku podatkowego preferencyjną stawkę podatku a więc 5% do opodatkowania tych dochodów już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy.

Możliwość opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką 5% na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy także podatników, którzy dopiero złożyli wniosek o uzyskanie takiego prawa ochronnego do urzędu patentowego, w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku.

Opublikowano: 2020-04-21

Z jakich pozostałych instrumentów dofinansowań i ulg mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą Część 1

Panująca pandemia Covid-19 powoduje, iż występuje ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców różnymi rozwiązaniami pomocowymi w zakresie eliminowania negatywnych skutków ekonomiczno-gospodarczych spowodowanych przez koronawirusa.

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 zawiera wiele zróżnicowanych propozycji dla przedsiębiorców i nie tylko. Z czego mogą skorzystać małe firmy?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Niebawem powiatowe urzędy pracy powinny ogłosić nabór na wnioski o dofinansowanie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają pracowników a więc prowadzą jednoosobową działalność. Dofinansowanie to stanowi pomoc publiczną. Należy się spieszyć, gdyż czas na złożenie dokumentacji to tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie o którym mogą otrzymają przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów w ujęciu wartościowym lub ilościowym. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności albo ma otrzymać, wówczas nie może starać się o ten typ dofinansowania.

Spadek ten ma być mierzony, jako obniżenie obrotów w dwóch dowolnie wybranych miesiącach kalendarzowych od 1 stycznia do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w stosunku do tych samych miesięcy, ale roku poprzedniego.

Liczenie dwóch miesięcy można rozpocząć w trakcie miesiąca kalendarzowego a więc np. od 15 stycznia 2020r. do 15 marca 2020r. i porównać do analogicznego okresu w 2019r.

Dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie na 3 miesiące. Natomiast niezwykle ważną kwestią w tym wypadku jest to, iż gdy przedsiębiorca ujmie we wniosku spadek obrotów o 30% i zaznaczy dofinansowanie na okres 3 miesięcy, wówczas przez te miesiące otrzyma dofinansowanie w wysokości przypadającej na 30% spadek obrotów. Co za tym idzie nie będzie można tego już zmienić.

Dlatego warto zastanowić się nad tym czy aby spadki obrotów w kolejnych miesiącach nie będą większe i wówczas składać wniosek, co miesiąc. Pozwoli to na uzyskanie większego świadczenia.

Wysokość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych wynosi zależne jest od stopnia procentowego spadku obrotów:

 1. 30% spadek obrotów – dofinansowanie w kwocie 1.300zł,
 2. 50% spadek obrotów – dofinansowanie w kwocie 1.820zł,
 3. 80% spadek obrotów – dofinansowanie w kwocie 2.340zł.

Oprócz podstawowego warunku spadku obrotów przedsiębiorca musi spełniać jeszcze pozostałe przesłanki, aby otrzymać powyższe dofinansowanie:

 • bez pracowników, przedsiębiorca jest jednoosobową firmą,
 • przedsiębiorca nie kwalifikuje się do wszczęcia postępowania upadłościowego,
 • przedsiębiorca nie posiada żadnych zaległości w składkach ZUS oraz podatkach na koniec trzeciego kwartału 2019r.,
 • przedsiębiorca nie ubiega się ani tez nie dostał dofinansowania na dokładnie ten sam cel.

Kolejną istotną rzeczą są warunki utrzymania już przyznanego dofinansowania:

 • przedsiębiorca jest zobligowany prowadzić działalność gospodarczą przez okres otrzymywania dofinansowania,
 • dofinansowanie należne jest za miesiąc, w którym to złożono wniosek i to bez względu na dzień w tym miesiącu, w którym złożono dany wniosek,
 • jeżeli przedsiębiorca zaniecha prowadzenia działalności przez okres otrzymywania dofinansowania wówczas będzie musiał zwrócić środki w kwocie przypadającej proporcjonalnie do czasu nieprowadzenia tej działalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania od starosty.

Wniosek o omawiane dofinansowanie przedsiębiorca może przekazać pocztą albo elektronicznie pod poniższym linkiem:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją składa się do powiatowego urzędu pracy, do którego terytorialnie przynależy przedsiębiorca. Do wniosku przedsiębiorca dołącza jeszcze umowę dostępną na stronie powiatowego urzędu pracy oraz formularz otrzymania lub nie pomocy publicznej.

Dłuższe terminy spłat rat kredytowych i leasingowych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mieli możliwość o składanie wniosków do swoich banków o odroczenie płatności kilku najbliższych rat kredytowych. Ponadto niektóre rozwiązania ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 umożliwiają bankom opiniowanie rentowności swoich klientów w oparciu o dane finansowe jeszcze z 2019r.

Ponadto przedsiębiorcy mają także możliwość ubiegania się o odroczenie terminu płatności kilku rat leasingowych o kilka miesięcy. Trzeba jednak dokładnie zorientować się w możliwościach, jakie oferują poszczególne banki, gdyż odroczenie terminu spłat rat kredytowych czy leasingowych może dotyczyć wyłącznie części kapitałowej. To by oznaczało, że odsetki będą nadal wymagalne w dotychczasowych terminach płatności rat.

3 miesiące bez składek ZUS

Jednym z podstawowych ulg w ramach ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 jest brak konieczności zapłaty składek ZUS przez okres 3 miesięcy – marzec, kwiecień, maj 2020r.

Warto zaznaczyć, iż płatnicy składek nawet, jeżeli nie spełnią warunków do ulgi za marzec 2020r. to mogą składać w maju 2020r., aby ubiegać się o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za 2 miesiące, czyli będzie to kwiecień, maj 2020r.

Dodatkowo przy skorzystaniu ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS prawodawca nie stawia warunku obniżenia obrotów jak to ma miejsce w wielu innych programach dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie z zapłaty składek ZUS przysługuje płatnikom składek:

 • opłacającym składki tylko za siebie, ale pod warunkiem, iż prowadzili działalność gospodarczą wcześniej niż 01.02.2020r. a ich przychód za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek nie jest wyższy niż kwota wynosząca 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału – 15.595,74zł,
 • opłacającym składki także za pracowników jednak, gdy prowadzili działalność gospodarczą wcześniej niż 01.02.2020r. oraz na dzień 29.02.2020r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych 9 lub mniej osób.

Składki ZUS, które przedsiębiorca nie zapłaci w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia ich uiszczenia nie będzie mógł ująć w koszty uzyskania przychodu, odliczyć od dochodu, od podatku z uwagi na to, iż nie będę uregulowane.

Wydaje się jednak, iż składki ZUS zawarte w wynagrodzeniach brutto będą stanowiły koszty uzyskania przychodu a zatem te, które są finansowane przez pracownika.

Oprócz tego zgodnie z art. 31zx ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania zobowiązania z tytułu składek ZUS, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16 kwietnia 2020r. prezydent podpisał nowelizację do tarczy 2.0 a wraz z nią nową wersją zwolnienia z opłacania składek ZUS. Oprócz ww. odbiorców ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS przez 3 miesiące, ale w wysokości 50% będą mogli skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 pracowników.

Możliwości odstąpienia od nałożenia kar umownych

Zgodnie z art. 15r ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań wobec jej niewykonania lub wykonania niezgodnego z umową, wówczas wykonawca umowy przedstawi zamawiającemu wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

Zamawiający na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów przekaże wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje wykonawcy swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności związanych z pandemią COVID-19 na należyte jej wykonanie.

Ponadto dopuszcza się, iż gdy wykonawca i podwykonawca stwierdzą, iż na należyte wykonanie umowy mają wpływ skutki pandemii związane z działaniem COVID-19, uzgodnić zmiany warunków tej umowy w postaci:

 • przesunięcia terminu jej wykonania albo jej części,
 • zawieszenia jej wykonania albo jej części,
 • zmiany sposobu jej wykonania albo zakresu wzajemnych świadczeń.

Możliwość zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 15f ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego w związku stosowaniem przepisów art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Ponadto pracodawca, który zawarł umowę o refundację kosztów zatrudnienia młodocianego pracownika w sytuacji wypłaty wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Opublikowano: 2020-04-20

Dofinansowania do wynagrodzeń w przedsiębiorstwach na czas panującej pandemii koronowirusa

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 oddaje pracodawcom możliwość starania się o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników i składek ZUS pracodawcy w czasie przestoju ekonomicznego albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jakie są zasady przyznania tych środków, gdzie można znaleźć wymagane dokumenty, jaka może być wysokość pomocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Co dokładnie znaczy preferencja dofinansowania do wynagrodzeń

Na mocy art. 15g ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 prawodawca wprowadził możliwość ubiegania się pracodawców o przyznanie środków finansujących w części wynagrodzenia pracowników i składki ZUS w sytuacji wystąpienia przestoju ekonomicznego z tytułu panującej pandemii koronawirusa, gdy zatrudniający musi obniżyć wynagrodzenie albo zmniejszyć wymiar czasu pracy wobec spadku obrotów firmy.

Spadek obrotów pracodawca winien rozumieć, jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. Nie mniej niż o 15%, obliczony, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

lub

 1. Nie mniej niż o 25% obliczony, jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Niezwykle istotnym aspektem przy ustalaniu okresów jest to, iż ustawodawca za miesiąc uważa również 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Na czym polega skorzystanie z opcji obniżenia wynagrodzenia a na czym zmniejszenia wymiaru czasu pracy?

Przestój ekonomiczny

Niezwykle istotnym zagadnieniem w przypadku ubiegania się ten typ dofinansowań jest określenie terminu przestoju ekonomicznego. Należałoby go określić, jako:

 1. Czas, w których pracownik nie jest w stanie wykonywać swojej pracy,
 2. Przyczyny nie wykonywania pracy nie występują po stronie pracownika,
 3. Pracownik pozostaje gotowy do pracy.

Gdzie należy składać wnioski

Pracodawcy ubiegający się o jeden z dwóch wariantów dofinansowań składają wnioski do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy (właściwego ze względu na siedzibę swojej firmy).

Istnieje również możliwość złożenia elektronicznego wniosku pod poniższym adresem:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty w postaci elektronicznej i nie większe niż 1 MB na jeden dokument (wzory dostępne po kliknięciu w link i wybranie dofinansowania wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy):

 1. Kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
 2. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP,
 3. Kopię pełnomocnictwa, (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Po przyznaniu dofinansowania pracodawca podpisuje umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.

Obniżenie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego a dofinansowanie do wynagrodzeń

W okresie przestoju ekonomicznego, pracodawca będzie posiadał opcję obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego pracownikom z jednoczesnym ubieganiem się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Obniżenie wynagrodzeń nie może być większe aniżeli 50% w stosunku do aktualnego poziomu wynagrodzenia, przy czym zatrudniający nie może obniżyć np. o 50% poziom wynagrodzeń, jeżeli po obniżeniu jego wysokość byłaby mniejsza od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Na kwotę minimalnego wynagrodzenia należy patrzeć w proporcji do wymiaru czasu pracy przypadającego na wynagrodzenie pracownika a więc przykładowo:

 1. 2.600zł brutto – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. przy 1/1 etatu,
 2. 1.300zł brutto – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. przy 1/2 etatu,
 3. 650zł brutto – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. przy 1/4 etatu,
 4. 325zł brutto – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. przy 1/1 etatu,
 5. 1.950zł brutto – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020r. przy 3/1 etatu.

Dofinansowanie do wynagrodzeń będzie wynosić maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Tak, więc jeżeli przedsiębiorca obniży wynagrodzenia do kwoty minimalnej 2.600zł brutto, wówczas otrzyma 1.300zł dofinansowania. Jeżeli natomiast pracownik pracował na 1/2 etatu, wówczas po obniżeniu wynagrodzenia pracodawca wypłaci wynagrodzenie od kwoty 650zł brutto oraz otrzyma dofinansowanie w kwocie 650zł brutto. Ustalając kwotę dofinansowania zawsze należy brać pod uwagę wymiar czasu pracy pracowników.

Dofinansowanie składek ZUS będzie dotyczyć tylko tej części składek, która jest finansowana przez pracodawców (nie jest zawarta w kwocie brutto wynagrodzenia). Dopłata do składek ZUS dotyczy tylko wynagrodzenia stanowiącego powyżej wymienione dofinansowanie do wynagrodzeń. Zatem pracodawca, który wypłaca swoją połowę wynagrodzenia (po obniżeniu jego wysokości) opłaca także składki ZUS z tytułu danej wypłaty.

Warunki skorzystania z dofinansowania przy opcji obniżenia wynagrodzeń

Prawodawca postawił pewne warunki dla skorzystania z dopłat do wynagrodzeń przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzeniu maksymalnie o 50%:

 • pracodawca w związku z panującą pandemią koronowirusa odnotował spadek obrotów firmy, czego skutkiem była konieczność obniżenia wynagrodzenia,
 • brak zaległości w składkach ZUS na ostatni dzień 3 kwartału 2019r.,
 • wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożenia wniosku stanowi poniżej 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłaszanego przez prezesa GUS), czyli ok. 15.600zł.

Obniżenie wymiaru czasu pracy a dofinansowanie do wynagrodzeń

Na mocy art. 15g ust. 8 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 1/2 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Pracodawca skorzysta z dofinansowania w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy, jeżeli:

 • pracodawca w związku z panującą pandemią koronowirusa odnotował spadek obrotów firmy, czego skutkiem była konieczność obniżenia wynagrodzenia,
 • brak zaległości w składkach ZUS na ostatni dzień 3 kwartału 2019r.,
 • wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożenia wniosku stanowi poniżej 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłaszanego przez prezesa GUS), czyli ok. 15.600zł.

Wysokość dofinansowania, o jakie może ubiegać się pracodawca to:

 1. Maksymalnie 50% wynagrodzenia, po obniżeniu wymiaru czasu pracy,
 2. Nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS – około 2.080zł.

Pozostałe wspólne kwestie

Powyższe dofinansowania będą wypłacane pracodawcy przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia przez niego wniosku. Jednak, gdy skutki epidemii koronawirusa ulegną wydłużeniu, wówczas ustawodawca może wydłużyć ten termin.

Istotną kwestią jest to, że w art. 15g ust. 4 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 prawodawca wyraźnie wskazuje, iż pracownikiem (dla potrzeb uzyskania świadczeń) jest nie tylko osoba wykonująca pracę na podstawie stosunku pracy, lecz także osoba świadcząca usługi na podstawie umowy zlecenie lub innej umowy na wykonywanie usług (muszą jednak z tytułu tej umowy podlegać pod ubezpieczenia społeczne).

Porozumienie z pracownikami o warunkach wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy należy sporządzić na piśmie. Porozumienie to będzie obowiązywać w czasie pobierania dofinansowania (nie będą wtedy stosowane warunki zawarte w układach ponadzakładowych lub innych aktów prawnych stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy). Stroną pracowniczą reprezentującą pracowników mogą być organizacje związkowe albo, gdy ich brak wybrani przedstawiciele pracowników.

Porozumienie musi składać się minimum z wyszczególnienia:

 1. Grup zawodowych objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 2. Obniżonego wymiaru czasu pracy obowiązującego pracowników,
 3. Okresu, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Kopię porozumienia pracodawca ma obowiązek przekazać w ciągu 5 dni od dnia zawarcia porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w czasie przestoju lub związanie z obniżeniem wymiaru czasu pracy nie można stosować przepisów wypowiedzenia warunków pracy lub płacy zgodnie z art. 42 § 1 – § 3 Kodeksu pracy.

Końcowo należy zaznaczyć, iż pracodawca może otrzymać dofinansowanie z tego samego tytułu na poczet dopłat do wynagrodzeń i składek ZUS tych samych pracowników tylko jeden raz.

Opublikowano: 2020-04-17

Umowy ze starostą na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS w okresie spadku obrotów

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 przewiduje dofinansowanie realizowane za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy dofinansowania do wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników w okresie spadku obrotów. Pomimo, iż pośrednikiem jest powiatowy urząd pracy, umowa zawierana jest ze starostą.

Jakie są zasady przyznania tych środków, gdzie można znaleźć wymagane dokumenty, jaka może być wysokość pomocy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Co dokładnie znaczy preferencja dofinansowania do wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS wypłacanych pracownikom w czasach przestoju ekonomicznego, spadku obrotów firmy w związku z panującą pandemią koronawirusa może być zawarte ze starostą.

Zgodnie z art. 15zzb ust. 3 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 poprzez spadek obrotów pracodawca winien rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. Obliczony, jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Niezwykle istotnym aspektem przy ustalaniu okresów jest to, iż prawodawca za miesiąc uważa również 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Powyższe dofinansowanie obejmie nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, ale także osób wykonujących umowy zlecenie lub inne umowy na świadczenie usług (muszą jednak z tytułu tej umowy podlegać pod ubezpieczenia społeczne).

Warunki skorzystania z dofinansowania przy opcji obniżenia wynagrodzeń

Ustawodawca ustanowił szereg warunków do spełnienia dla możliwości otrzymania dofinansowania:

 • pracodawca musi posiadać status mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy,
 • w działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę wystąpił spadek obrotów, co najmniej o 30% w związku z panującą pandemią koronawirusa (poniżej kalkulacja spadku obrotów),
 • nie występują przesłanki do ogłoszenia upadłości pracodawcy,
 • pracodawca nie zalega w składkach ZUS oraz w podatkach według stanu na ostatni dzień trzeciego kwartału 2019r.,
 • pracodawca utrzyma miejsca pracy objęte umową zawartą ze starostą przez okres dofinansowania a także po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi oraz nieprzerwanie będzie prowadził działalność gospodarczą także przez ten okres.

Wysokość dofinansowania uzależniona od poziomu spadku obrotów

Przy omawianym rodzaju dofinansowania prawodawca bardzo szczegółowo w art. 15zzb ust. 4 ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 określił zakresy spadku obrotów w działalności gospodarczej oraz przynależne do tych wysokości kwoty dofinansowań. W okolicznościach spadku obrotów:

 1. Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika,
 2. Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
 3. Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS przyznawane jest na okres maksymalnie 3 miesięcy z opcją przedłużenia nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020r.

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania do tej części, jeżeli już przyznano mu dofinansowanie z innych źródeł środków publicznych

Gdzie należy składać wnioski

Pracodawcy ubiegający się o jeden z dwóch wariantów dofinansowań składają wnioski do powiatowego urzędu pracy (właściwego ze względu na siedzibę swojej firmy) w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

Do wniosku dołączone obligatoryjnie są:

 1. Oświadczenia w tym miesięczne oświadczenie o kosztach wynagrodzeń i składkach ZUS,
 2. Informacja o pomocy publicznej,
 3. Kalkulator obrotów oraz kalkulator dofinansowania do wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. Klauzule przetwarzania danych.

Komplet wymaganych oświadczeń do wniosku, umowa i inne dokumenty stanowią integralną część wniosku i wszystkie razem dostępne są na stronach powiatowych urzędów pracy.

W przypadku otrzymania decyzji pozytywnej o przyznaniu dofinansowania podpisywana jest z powiatowym urzędem pracy, umowa o wypłatę dofinansowania, gdzie stroną umowy jest starosta.

Zobowiązania pracodawcy w związku z otrzymanie dofinansowania

Pracodawca otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS, co miesiąc, po złożeniu wniosku o dofinansowanie, zawarciu umowy i złożeniu wraz z nią oświadczenia o kosztach wynagrodzenia i kosztach należnych od nich składek ZUS. Koszty pracodawca ustala na ostatni dzień miesiąca, za który urząd wypłaci dofinansowanie.

Pracodawca w okresie otrzymywania dofinansowania oraz po tym okresie czasu (równemu ilości miesięcy otrzymywania dopłat) utrzyma zatrudnienie pracowników objętych zawartą ze starostą umową. Ponadto będzie prowadził nieprzerwanie działalność gospodarczą.

Urząd pracy będzie wymagał zwrotu dofinansowania za pracownika, którego nie zdołał utrzymać w zatrudnieniu w kwocie proporcjonalnie przypadającej do okresu czasu nieutrzymania pracownika. Zwrot będzie należny w ciągu 30 dni od dnia, w którym pracodawca otrzyma wezwanie od starosty.

Pracodawca ma obowiązek wydatkować środki zgodnie z przeznaczeniem i nie może ubiegać się o inne dofinansowanie na ten sam cel.

Opublikowano: 2020-04-16

Praktyczne informacje na temat świadczenia postojowego dla zleceniobiorców

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 wprowadza szereg rozwiązań, które mają na celu złagodzić skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorstw.

Jednym z nich jest świadczenie postojowe przeznaczone zarówno dla przedsiębiorców jak i zleceniobiorców. W niniejszej publikacji omówiono szczegóły świadczenia przeznaczonego dla zleceniobiorców.

Co to jest świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Świadczenie postojowe dla osób realizujących umowy cywilnoprawne zostało przewidziane w ustawie z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 a mogą się o niego ubiegać osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, u których w związku z pandemią koronowirusa nastąpiła obniża przychodów z uwagi na:

 • przestój (z różnych przyczyn) w wykonaniu umowy cywilnoprawnej,
 • zerwanie uprzednio nawiązanych umów (nie dojście do skutku),
 • całkowite lub częściowe zaniechanie wykonania umowy cywilnoprawnej,
 • inna ewentualna przyczyna.

Świadczenie postojowe jest jednorazowe. Po rozpatrzeniu wniosku przez ZUS i wydania decyzji przyznającej świadczenie, zostanie ono przekazane na konto bankowe ubiegającego. Nie jest jednak do końca wykluczone, iż postojowe będzie przyznawane ponownie.

Świadczenie wynosi:

 1. 2.080zł, jeżeli suma przychodów w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożeniem wniosku, (czyli za marzec 2020r., jeżeli wniosek był złożony w kwietniu 2020r.) jest równa lub większa niż 1.300zł, ale mniejsza niż ok 15.600zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS),
 2. suma wysokości wynagrodzeń (za jeden miesiąc), jeżeli w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożeniem wniosku, (czyli za marzec 2020r., jeżeli wniosek był złożony w kwietniu 2020r.) łączny przychód z wszystkich umów cywilnoprawnych wyniósł mniej niż 1.300zł.

Kto może ubiegać się o dodatkowe świadczenie

Świadczenie postojowe dotyczy osób, którzy zamieszkują na terytorium Polski, podlegają nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (prawo czasowego, stałego pobytu, zatem także dla legalnie przebywających w Polsce cudzoziemców) wykonujących umowy cywilnoprawne.

Co jeszcze bardziej istotne osoba ubiegająca się o świadczenie postojowe nie może podlegać pod ubezpieczenia społecznie z innego tytułu niż umowa cywilnoprawna.

Zasięg świadczenia postojowego obejmie osoby realizujące:

 • umowy zlecenie,
 • umowy o dzieło,
 • umowy agencyjnej,
 • innych umów o świadczenie usług.

Warunki uzyskania świadczenia postojowego przez zleceniobiorców

Osoba realizująca umowy cywilnoprawne, aby otrzymać świadczenie postojowe, musi spełniać poniższe uwarunkowania:

 1. nie może realizować umowy cywilnoprawnej (w całości lub w części) z powodu rozszerzającej się pandemii koronawirusa,
 2. mieszka w Polsce i jest obywatelem RP, dysponuje prawem do stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP,
 3. zawarła umowę cywilnoprawną jeszcze przed 1 lutym 2020r.,
 4. nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (nie należy mylić z ubezpieczeniem zdrowotnym) poza ww. umową,
 5. przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzednim przed miesiącem złożeniem wniosku, (czyli za marzec 2020r., jeżeli wniosek był złożony w kwietniu 2020r.).

Przykład 1

Osoba fizyczna, będąca obywatelem RP wykonuje jedną umowę cywilnoprawną od stycznia 2019r., w której wynagrodzenie jest liczone w oparciu o przepracowane godziny. W miesiącu marcu 2020r. z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronowirusa zleceniobiorca przepracował znacznie mniej godzin niż w poprzednich miesiącach. Jego przychody z umowy cywilnoprawnej kształtowały się następująco:

 1. w miesiącu lutym 2020r. – 2.700zł brutto,
 2. w miesiącu marcu 2020r. – 1.000zł.

Zleceniobiorca poprosił zleceniodawcę o złożenie w kwietniu 2020r. wniosku o postojowe.

W powyższej sytuacji wygląda na to, iż zleceniobiorca otrzyma świadczenie postojowe z ZUS w wysokości 2.080zł ponieważ:

 • mniejsza ilość przepracowanych godzin a co za tym idzie wysokość wynagrodzenia związana jest z pandemią koronawirusa,
 • zleceniobiorca posiada tylko jedną umowę cywilnoprawną bez jakichkolwiek innych umów (podlegających ubezpieczeniom społecznym),
 • wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku a więc w marcu wyniosło poniżej limitu przeciętnej a więc poniżej ok. 15.600zł brutto.

Przykład 2

Osoba fizyczna, będąca obywatelem RP wykonuje trzy umowy cywilnoprawne od stycznia marca 2019r. (1 x umowa zlecenie, 2 x umowa o dzieło). Z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronowirusa zleceniobiorca w ostatnim miesiącu otrzymał niższe wynagrodzenia ze wszystkich umów. Wynagrodzenie miesięczne za wszystkie zrealizowane umowy wynosi 1.200zł brutto. Jego przychody z umów cywilnoprawnych kształtowały się następująco:

 1. w miesiącu lutym 2020r. – 1.200zł brutto,
 2. w miesiącu marcu 2020r. – 500zł.

Zleceniobiorca poprosił wszystkich zleceniodawców o złożenie w kwietniu 2020r. wniosku do każdej umowy (wraz z jej kopią) o postojowe.

W powyższej sytuacji wygląda na to, iż zleceniobiorca otrzyma świadczenie postojowe z ZUS w wysokości 1.200zł, ponieważ:

 • mniejsza wysokość wynagrodzenia związana jest z pandemią koronawirusa,
 • zleceniobiorca posiada tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych w postaci umowy zlecenie (pozostałe dwie umowy o dzieło w tym przypadku nie podlegają ubezpieczeniom społecznym),
 • wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku a więc w marcu wyniosło poniżej limitu przeciętnej a więc poniżej ok. 15.600zł brutto.

Uwagi przy etapie składania i wypełniania wniosku

Wniosek RSP-C, który można pobrać ze strony ZUS wypełnia i składa wyłącznie zleceniodawca.

Wniosek należy złożyć najdalej w wciągu 3 miesięcy od dnia licząc od miesiąca, w którym prawodawca zniesie stan epidemii.

Wniosek może być złożony:

 • za pomocą elektroniczny serwis PUE ZUS,
 • za pomocą portalu gov.pl pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/znajdz-swoj-pakiet-dla-pracownika

 • za pośrednictwem poczty polskiej,
 • osobiście w oddziale ZUS (w przygotowanej przez ZUS skrzynce na dokumenty).

Ponadto warto pamiętać, iż zleceniobiorca jeszcze przed wysłaniem wniosku winien przedłożyć zleceniodawcy dokumenty potwierdzające:

 1. wysokość swoich przychodów z miesiąca poprzedniego przed miesiącem złożenia wniosku (oświadczenie),
 2. nie podleganie pod ubezpieczenia społeczne z innych tytułów (oświadczenie).

Z wyjaśnień ZUS wynika jeszcze inny, bardzo ważny aspektem występujący w fazie składania wniosków a mianowicie to, że jeżeli zleceniobiorca posiada inne umowy zlecenie, o dzieło, agencyjne i pozostałe umowy cywilnoprawne, wówczas każdy zleceniodawca jest zobligowany składać w imieniu zleceniobiorcy Wniosek RSP-C a dodatkowo dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

Inne istotne informacje

Istotnym jest, że gdy osoba świadcząca usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzyma inne świadczenie z ustaw tarczy antykryzysowej, to będzie mu przysługiwać wyłącznie jedno świadczenie.

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie wolne od podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Opublikowano: 2020-04-14

Mikropożyczka dla przedsiębiorców na czas panującej pandemii koronowirusa

W ustawie z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 można znaleźć rozwiązanie dla firm w postaci mikropożyczki na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Jakie warunki przedsiębiorca musi spełnić, aby ubiegać się o pożyczkę? Ile środków może pozyskać? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Mikropożyczka tylko dla przedsiębiorców

Na mocy art. 15zzd ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 prawodawca uruchomił narzędzie polegające na możliwości ubiegania się o udzielenie mikropożyczki z przeznaczeniem na bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikropożyczka (kapitał + odsetki) stanowi pomoc publiczną, co jest niezwykle ważne w przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta także z innych form pozyskania środków w ramach tzw. pomocy publicznej.

Do kogo adresowana jest mikropożyczka

Mikropożyczka przeznaczona jest wyłącznie dla mikroprzedsiębiorców, czyli dla tych, którzy w jednym z dwóch ostatnich lat prowadzenia działalności zatrudniali średnio maksymalnie 9 pracowników rocznie oraz uzyskali roczny przychód ze sprzedaży towarów, usług oraz przychód z operacji finansowych był równy lub mniejszy niż kwota 2.000.000 euro lub suma aktywów lub pasywów bilansu była równa lub mniejsza niż 2.000.000 euro.

Drugą podstawową przesłanką jest to, iż przedsiębiorca, który będzie składał wniosek o mikropożyczkę prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020r. Nie ma natomiast w ustawie żadnych zapisów w sprawie warunków dotyczących okresu prowadzenia działalności przed 1 marca 2020r.

Otrzymanie mikropożyczki nie jest obwarowane przesłanką spadku obrotów w działalności gospodarczej.

Cel pożyczki

Mikropożyczka może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów działalności takich jak np. koszty najmu, składki ZUS, zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec kontrahentów, pozostałe opłaty związana z działalnością gospodarczą.

Celowości wydania środków z mikropożyczki przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku dokumentować w postaci faktur jednakże będzie musiał złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż środki z pożyczki zostaną wydane zgodnie z celem, czyli na potrzeby spłaty zobowiązań firmowych.

Gdzie należy złożyć wniosek

Wniosek o mikropożyczkę przedsiębiorcy składają do właściwego powiatowego urzędu pracy według adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski o mikropożyczkę przedsiębiorcy składają po ogłoszeniu naboru przez dyrektora urzędu pracy. We wniosku przedsiębiorca oświadcza o liczbie zatrudnionych pracowników na 29 lutego 2020r. (przeliczając na pełne etaty). Pomimo, iż dokumenty składa się do powiatowego urzędu pracy, umowa o udzielenie pożyczki zawierana jest ze starostą.

Dokumenty do wypełnienia dostępne są na stronach powiatowych urzędów pracy.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej poprzez poniższy link:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#page=formularz

Po wypełnieniu wniosku i integralnych dokumentów należy go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Po elektronicznym przesłaniu wniosku przedsiębiorca może pobrać UPP, czyli urzędowe poświadczenie przedłożenia potwierdzające złożenie wniosku. W przypadku elektronicznego złożenia wniosku, jego status będzie można zweryfikować na koncie w portalu http://praca.gov.pl

Po podpisaniu umowy pożyczki starosta przekazuje niezwłocznie środki z pożyczki na zadeklarowane we wniosku przez przedsiębiorcę konto.

Atrybuty mikropożyczki

Maksymalna kwota mikropożyczki to suma 5.000zł. Przedsiębiorca może starać się jeden raz o udzielenie mikropożyczki.

Oprocentowanie mikropożyczki jest stałe i wynosi 5% stopy redyskontowej weksli ogłaszanej przez NBP.

Maksymalny czas spłaty mikropożyczki to 1 rok jednakże należy zauważyć i spłatę pierwszej raty przedsiębiorca dokona dopiero po 3 miesiącach.

Warto zaznaczyć, iż prawodawca przewidział ewentualność przedłużenia okresu spłaty pożyczki, gdyby zachodziła taka konieczność z uwagi na stan panującej pandemii koronowirusa oraz skutki tej pandemii.

Przedsiębiorca będzie spłacał pożyczkę zgodnie z harmonogramem, który otrzyma z powiatowego urzędu pracy jednak nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby dobrowolnie (oczywiście w ramach możliwości) mógł spłacić całość pożyczki w terminie wcześniejszym.

Powiatowy urząd pracy prześle również przedsiębiorcy rachunek bankowy dla spłat rat pożyczki.

Jeżeli przedsiębiorca będzie się spóźniał ze spłatą rat, wówczas będą naliczone odsetki ustawowe za zwlokę.

Jeśli przedsiębiorca nie ureguluje, co najmniej dwóch rat, wówczas może być to podstawą do wypowiedzenia umowy pożyczki. Skutkiem tego będzie obowiązek spłaty pozostałej kwoty pożyczki w terminie 30 dni licząc od dnia wypowiedzenia.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zamknie swoją działalność, ale będzie regulował raty pożyczki, wówczas nie będzie ze strony starosty dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej pożyczki.

Niestety, gdy mimo udzielenie pożyczki przedsiębiorca zakończy jej prowadzenie i zaprzestanie spłaty pożyczki, to starosta będzie dochodził roszczeń z tytułu nieuregulowanej pożyczki.

Istnieje możliwość umorzenia całej pożyczki

Podanie we wniosku o udzielenie pożyczki stanu zatrudnienia na 29 luty 2020r. jest nieprzypadkowe, bowiem występuje możliwość umorzenia całkowitej kwoty pożyczki, czyli kapitału wraz z odsetkami.

Mikropożyczka będzie umorzona, jeżeli przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy (należy pamiętać, iż pierwszą ratę opłaca się także po 3 miesiącach) licząc od dnia udzielenia pożyczki nie pomniejszy stanu zatrudnienia określonego we wniosku na 29 luty 2020r.. Stan zatrudnienia należy przeliczyć na pełne etaty.

W przypadku, gdy przedsiębiorca utrzymał stan zatrudnienia, wówczas może złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o umorzenie sumy pożyczki w ciągu 14 dni licząc od dnia spełnienia warunku utrzymania stanu zatrudnienia.

Składając wniosek o umorzenie pożyczki, przedsiębiorca oświadcza, iż nie zmniejszył zatrudnienia od 29 lutego 2020r. Należy pamiętać, iż mechanizm umorzenia pożyczki jest dobrowolny. Zatem przedsiębiorca nie musi z tego korzystać a może spłacać raty pożyczki zgodnie z harmonogramem udostępnionym przez powiatowy urząd pracy.

Opublikowano: 2020-04-10