Z jakich pozostałych instrumentów dofinansowań i ulg mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą Część 1

Panująca pandemia Covid-19 powoduje, iż występuje ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców różnymi rozwiązaniami pomocowymi w zakresie eliminowania negatywnych skutków ekonomiczno-gospodarczych spowodowanych przez koronawirusa.

Ustawa z 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwaną dalej ustawą o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 zawiera wiele zróżnicowanych propozycji dla przedsiębiorców i nie tylko. Z czego mogą skorzystać małe firmy?

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Niebawem powiatowe urzędy pracy powinny ogłosić nabór na wnioski o dofinansowanie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają pracowników a więc prowadzą jednoosobową działalność. Dofinansowanie to stanowi pomoc publiczną. Należy się spieszyć, gdyż czas na złożenie dokumentacji to tylko 14 dni od dnia ogłoszenia naboru na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie o którym mogą otrzymają przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów w ujęciu wartościowym lub ilościowym. Jeżeli przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie na koszty prowadzenia działalności albo ma otrzymać, wówczas nie może starać się o ten typ dofinansowania.

Spadek ten ma być mierzony, jako obniżenie obrotów w dwóch dowolnie wybranych miesiącach kalendarzowych od 1 stycznia do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w stosunku do tych samych miesięcy, ale roku poprzedniego.

Liczenie dwóch miesięcy można rozpocząć w trakcie miesiąca kalendarzowego a więc np. od 15 stycznia 2020r. do 15 marca 2020r. i porównać do analogicznego okresu w 2019r.

Dofinansowanie przyznawane jest maksymalnie na 3 miesiące. Natomiast niezwykle ważną kwestią w tym wypadku jest to, iż gdy przedsiębiorca ujmie we wniosku spadek obrotów o 30% i zaznaczy dofinansowanie na okres 3 miesięcy, wówczas przez te miesiące otrzyma dofinansowanie w wysokości przypadającej na 30% spadek obrotów. Co za tym idzie nie będzie można tego już zmienić.

Dlatego warto zastanowić się nad tym czy aby spadki obrotów w kolejnych miesiącach nie będą większe i wówczas składać wniosek, co miesiąc. Pozwoli to na uzyskanie większego świadczenia.

Wysokość dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób samozatrudnionych wynosi zależne jest od stopnia procentowego spadku obrotów:

 1. 30% spadek obrotów – dofinansowanie w kwocie 1.300zł,
 2. 50% spadek obrotów – dofinansowanie w kwocie 1.820zł,
 3. 80% spadek obrotów – dofinansowanie w kwocie 2.340zł.

Oprócz podstawowego warunku spadku obrotów przedsiębiorca musi spełniać jeszcze pozostałe przesłanki, aby otrzymać powyższe dofinansowanie:

 • bez pracowników, przedsiębiorca jest jednoosobową firmą,
 • przedsiębiorca nie kwalifikuje się do wszczęcia postępowania upadłościowego,
 • przedsiębiorca nie posiada żadnych zaległości w składkach ZUS oraz podatkach na koniec trzeciego kwartału 2019r.,
 • przedsiębiorca nie ubiega się ani tez nie dostał dofinansowania na dokładnie ten sam cel.

Kolejną istotną rzeczą są warunki utrzymania już przyznanego dofinansowania:

 • przedsiębiorca jest zobligowany prowadzić działalność gospodarczą przez okres otrzymywania dofinansowania,
 • dofinansowanie należne jest za miesiąc, w którym to złożono wniosek i to bez względu na dzień w tym miesiącu, w którym złożono dany wniosek,
 • jeżeli przedsiębiorca zaniecha prowadzenia działalności przez okres otrzymywania dofinansowania wówczas będzie musiał zwrócić środki w kwocie przypadającej proporcjonalnie do czasu nieprowadzenia tej działalności w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania od starosty.

Wniosek o omawiane dofinansowanie przedsiębiorca może przekazać pocztą albo elektronicznie pod poniższym linkiem:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją składa się do powiatowego urzędu pracy, do którego terytorialnie przynależy przedsiębiorca. Do wniosku przedsiębiorca dołącza jeszcze umowę dostępną na stronie powiatowego urzędu pracy oraz formularz otrzymania lub nie pomocy publicznej.

Dłuższe terminy spłat rat kredytowych i leasingowych

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mieli możliwość o składanie wniosków do swoich banków o odroczenie płatności kilku najbliższych rat kredytowych. Ponadto niektóre rozwiązania ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 umożliwiają bankom opiniowanie rentowności swoich klientów w oparciu o dane finansowe jeszcze z 2019r.

Ponadto przedsiębiorcy mają także możliwość ubiegania się o odroczenie terminu płatności kilku rat leasingowych o kilka miesięcy. Trzeba jednak dokładnie zorientować się w możliwościach, jakie oferują poszczególne banki, gdyż odroczenie terminu spłat rat kredytowych czy leasingowych może dotyczyć wyłącznie części kapitałowej. To by oznaczało, że odsetki będą nadal wymagalne w dotychczasowych terminach płatności rat.

3 miesiące bez składek ZUS

Jednym z podstawowych ulg w ramach ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 jest brak konieczności zapłaty składek ZUS przez okres 3 miesięcy – marzec, kwiecień, maj 2020r.

Warto zaznaczyć, iż płatnicy składek nawet, jeżeli nie spełnią warunków do ulgi za marzec 2020r. to mogą składać w maju 2020r., aby ubiegać się o zwolnienie z zapłaty składek ZUS za 2 miesiące, czyli będzie to kwiecień, maj 2020r.

Dodatkowo przy skorzystaniu ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS prawodawca nie stawia warunku obniżenia obrotów jak to ma miejsce w wielu innych programach dofinansowań w ramach tarczy antykryzysowej.

Zwolnienie z zapłaty składek ZUS przysługuje płatnikom składek:

 • opłacającym składki tylko za siebie, ale pod warunkiem, iż prowadzili działalność gospodarczą wcześniej niż 01.02.2020r. a ich przychód za pierwszy miesiąc, za który jest składany wniosek nie jest wyższy niż kwota wynosząca 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału – 15.595,74zł,
 • opłacającym składki także za pracowników jednak, gdy prowadzili działalność gospodarczą wcześniej niż 01.02.2020r. oraz na dzień 29.02.2020r. zgłaszali do ubezpieczeń społecznych 9 lub mniej osób.

Składki ZUS, które przedsiębiorca nie zapłaci w związku ze skorzystaniem ze zwolnienia ich uiszczenia nie będzie mógł ująć w koszty uzyskania przychodu, odliczyć od dochodu, od podatku z uwagi na to, iż nie będę uregulowane.

Wydaje się jednak, iż składki ZUS zawarte w wynagrodzeniach brutto będą stanowiły koszty uzyskania przychodu a zatem te, które są finansowane przez pracownika.

Oprócz tego zgodnie z art. 31zx ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania zobowiązania z tytułu składek ZUS, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

16 kwietnia 2020r. prezydent podpisał nowelizację do tarczy 2.0 a wraz z nią nową wersją zwolnienia z opłacania składek ZUS. Oprócz ww. odbiorców ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS przez 3 miesiące, ale w wysokości 50% będą mogli skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 pracowników.

Możliwości odstąpienia od nałożenia kar umownych

Zgodnie z art. 15r ustawy z 31 marca 2020r. o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w przypadku, gdy umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań wobec jej niewykonania lub wykonania niezgodnego z umową, wówczas wykonawca umowy przedstawi zamawiającemu wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

Zamawiający na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów przekaże wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przekazuje wykonawcy swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności związanych z pandemią COVID-19 na należyte jej wykonanie.

Ponadto dopuszcza się, iż gdy wykonawca i podwykonawca stwierdzą, iż na należyte wykonanie umowy mają wpływ skutki pandemii związane z działaniem COVID-19, uzgodnić zmiany warunków tej umowy w postaci:

 • przesunięcia terminu jej wykonania albo jej części,
 • zawieszenia jej wykonania albo jej części,
 • zmiany sposobu jej wykonania albo zakresu wzajemnych świadczeń.

Możliwość zwolnienia ze świadczenia pracy młodocianego pracownika

Zgodnie z art. 15f ustawy o zwalczaniu skutków ekonomicznych wywołanych przez Covid-19 w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego w związku stosowaniem przepisów art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Ponadto pracodawca, który zawarł umowę o refundację kosztów zatrudnienia młodocianego pracownika w sytuacji wypłaty wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

Opublikowano: 2020-04-20