Niektórzy podatnicy będą mogli odroczyć płatność zaliczek na podatek dochodowy

Ministerstwo Finansów opublikowało już nowy projekt rozporządzenia umożliwiający przesunięcie ustawowego terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zaliczek dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych na odległe terminy występujące w przyszłym 2021 roku.

Jak dokładnie wyglądają powyższe zmiany? Kto będzie mógł skorzystać z tych preferencji? O tym w poniższej publikacji.

Nowe rozporządzenie MF

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego wprowadziło nowe narzędzie pomocowe, ale wyłącznie dla branż, które według Resortu Finansów zostały najbardziej poszkodowane na skutek trwającej pandemii Covid-19.

Omawiane rozporządzenie zostało opublikowane dnia 19 listopada 2020r. w dzienniku ustaw, a więc już obowiązuje.

Jakie zobowiązanie podatkowe może stanowić przedmiot odroczenia płatności

Odroczenie płatności dotyczy wyłącznie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
i zryczałtowany podatek dochodowy pobierany przez płatników (pracodawców) w związku
z wypłaconymi wynagrodzeniami.

Zatem przedsiębiorcy wybranych branż nie będą mogli odroczyć terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy (oraz zryczałtowany) obliczonych od dochodu (przychodu) z prowadzonej działalności gospodarczej.

Odroczenie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Powyższe rozporządzenie zakłada przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek przez nich pobranych na:

 1. podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

W punkcie 2 rozporządzenia prawodawca ustalił, iż przedłużeniu podlega:

 1. płatność zaliczki na PIT za październik 2020r. do 20 maja 2021 r.,
 2. płatność zaliczki na PIT za listopad 2020r. do 20 czerwca 2021 r.,
 3. płatność zaliczki na PIT za grudzień 2020r. do 20 lipca 2021 r.

Które firmy skorzystają z wydłużonych terminów?

Resort Finansów proponuje, ażeby branże, gdzie głównym przedmiotem działalności jest jedno z oznaczeń PKD zaprezentowanych w poniżej tabeli, miały możliwość późniejszego uregulowania zaliczek na podatek dochodowy.

Warunek podstawy późniejszego dokonania płatności to oczywiście poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu panującej pandemii Covid-19 oraz prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

Skorzystanie z możliwości późniejszej płatności zaliczki nie wymaga dokonywania żadnych zgłoszeń w urzędzie skarbowym.

KLASYFIKACJA PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Opublikowano: 2020-11-27

SLIM VAT – zmiany w dopuszczalnym okresie odliczenia podatku VAT w 2021r.

Czynni podatnicy VAT korzystają z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur nabycia zarówno w okresie bieżącym (daty sprzedaży na fakturze) a jeżeli nie otrzymają dokumentu w tym okresie to w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Szereg różnych przypadków powoduje, iż podatnicy odliczają podatek VAT naliczony z faktur zakupu w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W 2021r. ten okres czasu ulegnie zmianie.

Trzy okresy rozliczeniowe na odliczenie podatku VAT w 2021r.

Przepisy ustawy o VAT umożliwiają czynnym podatnikom VAT możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym miał miejsce obowiązek podatkowy u sprzedawcy (obowiązek opodatkowana danej faktury).

Odliczenie podatku VAT u nabywcy może odbyć się pod warunkiem przeznaczenia nabytego towaru lub usługi na poczet prowadzonej działalności gospodarczej (na poczet czynności opodatkowanych VAT w ramach tej działalności).

Oprócz tego, aby odliczyć podatek VAT naliczony z faktury zakupu czynny podatnik VAT musi też dysponować daną fakturą.

Tak więc czynni podatnicy VAT – nabywcy przy zachowaniu tych warunków odliczają podatek VAT naliczony m.in. od krajowych faktur zakupu towarów lub usług czy też faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług od zagranicznych kontrahentów.

ISTOTNE:

Do 31 grudnia 2020r. czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury zakupu w okresie wyżej wymienionym albo w dwóch kolejnych (następujących po sobie w ciągłości) okresach rozliczeniowych. Jeżeli czynny podatnik VAT stosuje:

 1. Miesięczny okres rozliczeniowy VAT to, jeżeli nie odliczył go w miesiącu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy to może to zrobić w ciągu dwóch następnych miesięcy rozliczeniowych,
 2. Kwartalny okres rozliczeniowy VAT to, jeżeli nie odliczył go w kwartale (miesiącu) powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy to może to zrobić w ciągu dwóch następnych kwartałów rozliczeniowych.

Z kolei od 1 stycznia 2021r. prawodawca wprowadzi wydłużenie możliwego okresu czasu na odliczenie podatku VAT naliczonego od faktur nabycia towarów lub usług.

ISTOTNE:

Czynny podatnik VAT stosujący miesięczny okres rozliczeniowy VAT, który nie odliczył podatku VAT z faktury zakupu w miesiącu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy – będzie mógł to uczynić w ciągu trzech następnych miesięcy rozliczeniowych.

Niestety zmiana ta nie będzie dotyczyć czynnych podatników VAT rozliczających podatek VAT w okresach kwartalnych. Zatem pozostanie im możliwość odliczania podatku VAT (oprócz pierwszego kwartału) w dwóch kolejnych kwartałach rozliczeniowych.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT rozliczający podatek VAT miesięcznie kupił w styczniu 2021r. wyposażenie biura. Data wystawienia i sprzedaży faktury dokumentującej tę transakcję to styczeń 2021r. Podatnik otrzymał fakturę w styczniu 2021r. Jeżeli przeznaczy on owe wyposażenie na poczet działalności gospodarczej (czynności opodatkowane VAT) wówczas ma możliwość odliczenia podatku VAT:

 1. W styczniu 2021r. (nie wcześniej aniżeli otrzymał fakturę zakupu) albo
 2. W lutym 2021r. albo
 3. W marcu 2021r. albo
 4. W kwietniu 2021r.

Przykład 2

Czynny podatnik VAT rozliczający podatek VAT kwartalnie kupił w lutym 2021r. do swojego warsztatu foto sprzęt fotograficzny. Data wystawienia i sprzedaży faktury dokumentującej tę transakcję to luty 2021r. Jeżeli podatnik przeznaczy dany sprzęt na poczet działalności gospodarczej (czynności opodatkowane VAT) wówczas ma możliwość odliczenia podatku VAT:

 1. W lutym 2021r. (nie wcześniej aniżeli otrzymał fakturę zakupu) lub w marcu 1 kwartału 2021r. albo
 2. W jednym z trzech miesięcy drugiego kwartału 2021r. albo
 3. W jednym z trzech miesięcy trzeciego kwartału 2021r. albo

Powyższa zmiana umożliwi przedsiębiorcom przedłużenie prawnie możliwego okresu odliczania podatku VAT z faktur zakupu towarów lub usług. Jest to o tyle istotne, gdyż nie raz przedsiębiorca odnajduje zaginioną fakturę nabycia po pewnym okresie czasu.

Wyjątek pozwalający na odliczenie podatku VAT z faktur zakupu usług noclegowych w 2021r.

W aktualnym stanie prawnym ustawa o VAT nie zezwala na odliczenie podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Sprawa nie odnosi się do zakupu usług cateringowych, od nabycia których podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT (jeżeli przeznacza je na cele firmowe opodatkowane VAT).

Od stycznia 2021r. ustawodawca zezwoli wyjątkowo na odliczenie podatku VAT z faktur zakupu usług noclegowych.

ISTOTNE:

Wyjątek odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych będzie możliwy tylko jeżeli nabywa będący czynnym podatnikiem VAT nabył je we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Zatem nabywca usługi noclegowej zakupił je celem dalszej odsprzedaży.

Tak więc gdy czynny podatnik VAT, który zakupi usługi noclegowe we własnym imieniu i jednocześnie wyświadczy je osobie trzeciej, będzie mógł odliczyć podatek VAT naliczony z faktury dokumentującej dane nabycie usług gastronomicznych lub noclegowych.

Opublikowano: 2020-11-23

Mechanizm podzielonej płatności w nowym JPK – praktyczne problemy.

Listopad 2020r. to pierwszy miesiąc raportowania w ramach nowego JPK tj. rozszerzonej struktury ewidencyjnej oraz deklaracyjnej. Oprócz standardowych danych, typowych dla dobrze znanych ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, konieczne będzie wyodrębnienie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Jakie problemy się z tym wiążą? – o tym poniżej!

MPP raportuje zarówno sprzedawca jak i nabywca

Nowy JPK z rozszerzonym zakresem danych, obliguje sprzedawców (dostawców towarów/usług) do oznaczania symbolem MPP, dokumentów sprzedaży objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Analogiczny obowiązek ciąży na nabywcach.

Warto w tym miejscu podkreślić dwie istotne kwestie:

 • oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (na poniższym schemacie w ramach przypomnienia/utrwalenia informacji, zaprezentowano przesłanki występowania obligatoryjnego MPP),
 • MPP jest jedynym „lustrzanym” oznaczeniem w nowym JPK tj. ta sama faktura raportowana jest przez sprzedawcę i nabywcę pod kątem MPP. Konsekwencją powyższego jest to, że administracja skarbowa w stosunkowo prosty sposób może przeanalizować niezgodności poprzez krzyżowe porównanie ewidencji sprzedaży i zakupu podatników.

Obligatoryjne stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj przesłanki Cecha
Odbiorca faktury podatnik, w tym zwolniony z VAT
Rodzaj faktury faktura z wykazanym podatkiem VAT
Przedmiot transakcji towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT
Wysokość transakcji faktura powyżej 15 000 zł. UWAGA: jeżeli faktura na kwotę wyższą niż 15 000 zł zawiera przynajmniej jedną pozycję na towar/usługę z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, wówczas faktura taka powinna zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, a zapłata w split payment powinna być dokonana przynajmniej w zakresie tej pozycji

Łączne wystąpienie powyższych przesłanek obliguje do stosowania MPP

ISTOTNE:

Nabywca towarów/usług, który fakultatywnie zastosuje mechanizm podzielonej płatności, nie powinien oznaczać takiej faktury symbolem MPP.

Błędy w adnotacjach na fakturach a stosowanie oznaczenia MPP w nowym JPK

Jednym z praktycznych problemów związanych z MPP są nieprawidłowe adnotacje na fakturach, albo ich całkowity brak. Nierzetelna praktyka emitentów faktur może prowadzić do wątpliwości u odbiorców dokumentów, którzy w efekcie nieprawidłowo sporządzą nowy JPK. Problem ten zobrazowano na poniższych przykładach.

Przykład 1

Pan Janusz otrzymał fakturę na kwotę 500 zł netto + VAT za usługę budowlaną (usługi budowlane zostały wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). Faktura ta zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Pan Janusz nie powinien oznaczać tej faktury symbolem MPP w nowym JPK, bowiem transakcja ta nie spełnia przesłanek do obligatoryjnego MPP, a adnotacja na fakturze została zamieszczona nieprawidłowo.

Przykład 2

Pan Andrzej otrzymał fakturę na kwotę 20 000 zł netto + VAT za zakup stali (z załącznika nr 15 do ustawy o VAT). Faktura ta nie zawierała adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” pomimo wystąpienia takiego obowiązku.

Pan Andrzej powinien oznaczyć niniejszą fakturę symbolem MPP w nowym JPK pomimo braku adnotacji na dokumencie.

ISTOTNE:

Jeżeli faktura nie zawiera adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, warto skontaktować się z kontrahentem w celu wyjaśnienia problemu, który może stać się przedmiotem zainteresowania organu podatkowego.

Faktury „mieszane” tj. dokumentujące dostawę towarów/usług z załącznika nr 15 oraz pozostałych towarów/usług

Nieodosobnionym zjawiskiem gospodarczym są faktury na kwoty przekraczające 15 000 zł brutto, które nie dokumentują wyłącznie towarów/usług wymienionych w załącznika nr 15. Takie faktury również powinny być oznaczone symbolem MPP. Fakturę należy oznaczyć w całości bez „rozbijania” jej na kilka wierszy w ewidencji VAT. Sytuacja ta została zobrazowana na kolejnym przykładzie.

Przykład 3

Pan Tomasz zakupił materiały w hurtowni budowlanej. Faktura dokumentowała nabycie towarów na kwotę 16 000 zł brutto, z czego za 15 000 zł brutto zakupił pustaki (towar spoza załącznika nr 15 do ustawy o VAT) oraz za 1 000 zł brutto pręty (towar z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – poz.20).

Powyższa faktura objęta jest obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności i powinna zostać oznaczona symbolem MPP w nowym JPK. Fakturę należy wykazać w jednej pozycji w ewidencji VAT – nie należy odrębnie wykazywać zakupu dotyczącego towaru z załącznika nr 15. Oznaczenie MPP należy przypisać do całej faktury.

Oznaczenie MPP w przypadku faktur korygujących

Kłopotliwe dla podatników może być również zidentyfikowanie obowiązku stosowania MPP, a co za tym idzie prawidłowego sporządzenia JPK w przypadku faktur korygujących. W praktyce gospodarczej mogą zaistnieć następujące sytuacje:

 • Faktura pierwotna była objęta obowiązkiem stosowania MPP. Wystawiono korektę „na minus”, która powoduje, że ostatecznie kwota transakcji (faktura pierwotna minus korekta) nie przekracza 15 000 zł. Na korekcie nie należy zamieszczać adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” i nie należy jej oznaczać symbolem MPP w nowym JPK,
 • Faktura pierwotna nie była objęta obowiązkiem stosowania MPP. Wystawiono korektę „na plus”, która powoduje, że ostatecznie kwota transakcji (faktura pierwotna plus korekta) przekracza 15 000 zł i dokumentuje dostawę towarów/usług z załącznika nr 15. Na korekcie należy zamieścić adnotację „mechanizm podzielonej płatności” i należy ją również oznaczyć symbolem MPP w nowym JPK.

ISTOTNE:

Zasadność oznaczania faktur korygujących symbolem MPP należy badać w oparciu o skutki tej korekty dla całej transakcji tj. w połączeniu z fakturą pierwotną.

Okres przejściowy i podsumowanie

Kończąc rozważania na temat MPP w nowym JPK VAT, warto jeszcze zauważyć, że podatnik, który będzie korzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących okresu sprzed wejścia nowych regulacji, zobowiązany jest w takim przypadku stosować odpowiednie oznaczenia w nowym JPK. Przykładowo podatnik będzie odliczać VAT w październiku 2020r. z faktury wystawionej w ubiegłym miesiącu tj. we wrześniu 2020r., musi oznaczyć w nowym JPK taką fakturę symbolem MPP, jeżeli transakcja była objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Słowem podsumowania rozważań w zakresie MPP w nowym JPK, należy podkreślić, że odpowiednie zaewidencjonowanie faktur objętych obowiązkiem MPP wymaga posiadania wiedzy i przeanalizowania transakcji zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę. Prawidłowe wystawienie faktury spoczywa oczywiście na barkach sprzedawcy, jednakże jej odbiorca nie jest związany treścią dokumentu, bowiem zobowiązany jest we własnym zakresie ocenić przedmiot i wielkość transakcji pod kątem obowiązku zastosowania MPP.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-11-16

SLIM VAT – zmiany w ujęciu korekt w 2021r.

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w przypadku wystawienia faktury sprzedaży a następnie stwierdzenia pomyłki w cenie (kwocie VAT) lub udzielenia rabatu lub zwrotu przez nabywcę towaru czy też otrzymanej zaliczki ma obowiązek wystawić fakturę korygującą daną sprzedaż (lub zwrot zaliczki).

Faktura korygująca fakturę pierwotną sprzedaży może podwyższyć podstawę opodatkowania VAT (i sam podatek VAT) ale może ją również obniżyć.

Wystawienie faktury korygującej w odpowiednim momencie to pierwszy etap rozliczenia jednego z ww. zdarzeń, które to wystąpiło po wystawieniu faktury pierwotnej. Drugim etapem rozliczenia jest ujęcie danej faktury korygującej w odpowiednim okresie czasu. I na tym polu w 2021r. nastąpią istotne zmiany.

Ujęcie korekty zwiększającej i zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT do końca 2020r.

Sprzedawcy będący czynnymi podatnikami VAT wystawiający faktury korygujące sprzedaż mają obowiązek zaksięgować je w rejestrze VAT w odpowiednim okresie czasu.

Jeszcze do końca 2020r. podatnicy VAT wystawiając fakturę korygującą, która:

 1. Zmniejsza podstawę opodatkowania VAT (i jednocześnie sam podatek VAT) mają prawo zaksięgować daną korektę in minus w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, jeżeli przyczyną korekty jest:
  • udzielenie opustów i obniżek cen po dokonaniu sprzedaży lub
  • zwrot towarów lub
  • zwrot całości lub części zaliczki,
  • stwierdzenie pomyłki w kwocie podatku VAT na fakturze,
 2. Zwiększa podstawę opodatkowania VAT (i jednocześnie sam podatek VAT) mają prawo zaksięgować daną korektę in plus:
  • w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, jeżeli przyczyna korekty występowała już w momencie wystawienia faktury pierwotnej,
  • w miesiącu wystawienia faktury korygującej (miesiąc zidentyfikowania pomyłki) jeśli przyczyna korekty występowała po czasie wystawienia faktury pierwotnej.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT, czyli in minus to m.in. potwierdzenie mailowe, przez fax, listem poleconym, podpisem nabywcy.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT wystawił we wrześniu 2020r. fakturę sprzedaży za zbyty towar handlowy. W październiku 2020r. sprzedawca udzielił nabywcy rabat na ten towar po czym wystawił fakturę korygującą, którą to kupujący otrzymał, podpisał i odesłał sprzedawcy w tym samym miesiącu.

Sprzedawca w tej sytuacji miał prawo do ujęcia faktury korygującej daną sprzedaż in minus w miesiącu październiku 2020r. z uwagi na to, iż jeszcze w październiku 2020r. otrzymał od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Ujęcie korekty zwiększającej i zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT od stycznia 2021r.

W nowym 2021r. zmienią się zasady ujęcia przez sprzedawcę w ewidencji VAT faktur korygujących dokonaną sprzedaż.

ISTOTNE:

W sytuacji, gdy faktura korygująca będzie skutkować podwyższeniem podstawy opodatkowania VAT (i samego podatku VAT), wówczas ujęcie jej w ewidencji VAT sprzedawca – podatnik VAT dokona w miesiącu powstania przyczyny korekty.

Jeśli korekta dotyczy eksportu towarów, ujęcie korekty przez sprzedawcę – podatnika VAT w ewidencji VAT może mieć miejsce nie szybciej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym zarejestrowany w VAT był dany eksport towarów.

ISTOTNE:

W przypadku gdy faktura korygująca powoduje obniżenie podstawy opodatkowania VAT (i sam podatek VAT), ujęcie jej w ewidencji VAT sprzedawca – podatnik VAT dokona najwcześniej w rozliczeniu za okres (miesiąc) wystawienia faktury korygującej.

Możliwe to jednak będzie pod warunkiem posiadania przez sprzedawcę dokumentacji, w której on wraz z nabywcą uzgodnił warunki obniżenia podstawy opodatkowania VAT (podatku VAT) dla sprzedaży objętej fakturą korygującą.

Jeżeli sprzedawca nie posiada takiej dokumentacji w ww. okresie, to ujęcie faktury korygującej in minus dokona w rozliczeniu za okres, w którym będzie dysponował daną dokumentacją.

Przykład 2

Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT wystawił w styczniu 2021r. fakturę sprzedaży za zbyty towar handlowy. W lutym 2021r. uzgodnił i spisał z nabywcą warunki udzielenia rabatu posprzedażowego. W marcu 2021r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą obniżającą podstawę opodatkowania i podatek VAT (rabat).

Sprzedawca w tym wypadku będzie mógł ująć w ewidencji VAT daną fakturę korygującą sprzedaż in minus w miesiącu lutym 2021r. z uwagi na to, iż już w tym miesiącu dysponował spisanymi wraz z nabywcą warunkami udzielenia rabatu posprzedażowego, a więc dokumentacją uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

Przykład 3

Sprzedawca będący czynnym podatnikiem VAT wystawił w lutym 2021r. fakturę sprzedaży za zrealizowaną usługę. W marcu 2021r. sprzedawca zidentyfikował swój błąd polegający na tym, iż cena usługi została zaniżona. Także w marcu 2021r. sprzedawca wystawił fakturę korygującą podwyższającą cenę usługi.

Sprzedawca w tych okolicznościach będzie mógł ująć w ewidencji VAT daną fakturę korygującą sprzedaż in plus w miesiącu lutym 2021r. z uwagi na to, iż już w tym miesiącu powstała przyczyna korekty.

Opublikowano: 2020-11-03