SLIM VAT – zmiany w dopuszczalnym okresie odliczenia podatku VAT w 2021r.

Czynni podatnicy VAT korzystają z możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur nabycia zarówno w okresie bieżącym (daty sprzedaży na fakturze) a jeżeli nie otrzymają dokumentu w tym okresie to w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

Szereg różnych przypadków powoduje, iż podatnicy odliczają podatek VAT naliczony z faktur zakupu w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. W 2021r. ten okres czasu ulegnie zmianie.

Trzy okresy rozliczeniowe na odliczenie podatku VAT w 2021r.

Przepisy ustawy o VAT umożliwiają czynnym podatnikom VAT możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym miał miejsce obowiązek podatkowy u sprzedawcy (obowiązek opodatkowana danej faktury).

Odliczenie podatku VAT u nabywcy może odbyć się pod warunkiem przeznaczenia nabytego towaru lub usługi na poczet prowadzonej działalności gospodarczej (na poczet czynności opodatkowanych VAT w ramach tej działalności).

Oprócz tego, aby odliczyć podatek VAT naliczony z faktury zakupu czynny podatnik VAT musi też dysponować daną fakturą.

Tak więc czynni podatnicy VAT – nabywcy przy zachowaniu tych warunków odliczają podatek VAT naliczony m.in. od krajowych faktur zakupu towarów lub usług czy też faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług od zagranicznych kontrahentów.

ISTOTNE:

Do 31 grudnia 2020r. czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć podatek VAT z faktury zakupu w okresie wyżej wymienionym albo w dwóch kolejnych (następujących po sobie w ciągłości) okresach rozliczeniowych. Jeżeli czynny podatnik VAT stosuje:

  1. Miesięczny okres rozliczeniowy VAT to, jeżeli nie odliczył go w miesiącu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy to może to zrobić w ciągu dwóch następnych miesięcy rozliczeniowych,
  2. Kwartalny okres rozliczeniowy VAT to, jeżeli nie odliczył go w kwartale (miesiącu) powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy to może to zrobić w ciągu dwóch następnych kwartałów rozliczeniowych.

Z kolei od 1 stycznia 2021r. prawodawca wprowadzi wydłużenie możliwego okresu czasu na odliczenie podatku VAT naliczonego od faktur nabycia towarów lub usług.

ISTOTNE:

Czynny podatnik VAT stosujący miesięczny okres rozliczeniowy VAT, który nie odliczył podatku VAT z faktury zakupu w miesiącu powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy – będzie mógł to uczynić w ciągu trzech następnych miesięcy rozliczeniowych.

Niestety zmiana ta nie będzie dotyczyć czynnych podatników VAT rozliczających podatek VAT w okresach kwartalnych. Zatem pozostanie im możliwość odliczania podatku VAT (oprócz pierwszego kwartału) w dwóch kolejnych kwartałach rozliczeniowych.

Przykład 1

Czynny podatnik VAT rozliczający podatek VAT miesięcznie kupił w styczniu 2021r. wyposażenie biura. Data wystawienia i sprzedaży faktury dokumentującej tę transakcję to styczeń 2021r. Podatnik otrzymał fakturę w styczniu 2021r. Jeżeli przeznaczy on owe wyposażenie na poczet działalności gospodarczej (czynności opodatkowane VAT) wówczas ma możliwość odliczenia podatku VAT:

  1. W styczniu 2021r. (nie wcześniej aniżeli otrzymał fakturę zakupu) albo
  2. W lutym 2021r. albo
  3. W marcu 2021r. albo
  4. W kwietniu 2021r.

Przykład 2

Czynny podatnik VAT rozliczający podatek VAT kwartalnie kupił w lutym 2021r. do swojego warsztatu foto sprzęt fotograficzny. Data wystawienia i sprzedaży faktury dokumentującej tę transakcję to luty 2021r. Jeżeli podatnik przeznaczy dany sprzęt na poczet działalności gospodarczej (czynności opodatkowane VAT) wówczas ma możliwość odliczenia podatku VAT:

  1. W lutym 2021r. (nie wcześniej aniżeli otrzymał fakturę zakupu) lub w marcu 1 kwartału 2021r. albo
  2. W jednym z trzech miesięcy drugiego kwartału 2021r. albo
  3. W jednym z trzech miesięcy trzeciego kwartału 2021r. albo

Powyższa zmiana umożliwi przedsiębiorcom przedłużenie prawnie możliwego okresu odliczania podatku VAT z faktur zakupu towarów lub usług. Jest to o tyle istotne, gdyż nie raz przedsiębiorca odnajduje zaginioną fakturę nabycia po pewnym okresie czasu.

Wyjątek pozwalający na odliczenie podatku VAT z faktur zakupu usług noclegowych w 2021r.

W aktualnym stanie prawnym ustawa o VAT nie zezwala na odliczenie podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Sprawa nie odnosi się do zakupu usług cateringowych, od nabycia których podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT (jeżeli przeznacza je na cele firmowe opodatkowane VAT).

Od stycznia 2021r. ustawodawca zezwoli wyjątkowo na odliczenie podatku VAT z faktur zakupu usług noclegowych.

ISTOTNE:

Wyjątek odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych będzie możliwy tylko jeżeli nabywa będący czynnym podatnikiem VAT nabył je we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Zatem nabywca usługi noclegowej zakupił je celem dalszej odsprzedaży.

Tak więc gdy czynny podatnik VAT, który zakupi usługi noclegowe we własnym imieniu i jednocześnie wyświadczy je osobie trzeciej, będzie mógł odliczyć podatek VAT naliczony z faktury dokumentującej dane nabycie usług gastronomicznych lub noclegowych.

Opublikowano: 2020-11-23