Raporty z kasy fiskalnej bez GTU i TP od lipca 2021, zmiany w raportowaniu faktur uproszczonych.

Opublikowano: 2021-10-29

Znaczące zmiany w zakresie JPK od 1 października 2020r. spowodowały mnożące się problemy na gruncie raportowania transakcji w ramach rozliczeń VAT. Mowa tutaj o obowiązku raportowania w JPK określonych transakcji (kody procedur, dokumentów i transakcji związanych z dostawą określonych grup asortymentowych towarów i usług – GTU). Nowe przepisy przysporzyły podatnikom na tyle dużo kłopotów, że problematyczne stało się nawet ewidencjonowanie raportów z kas fiskalnych. W niniejszym wpisie przedstawiamy istotną zmianę doprecyzowująca w tym zakresie!

Nowelizacja rozporządzenia dot. ewidencji JPK od lipca 2021r.

Tytułem wprowadzenia warto jeszcze zaakcentować, że zmiany na gruncie ewidencjonowania w JPK dotyczą nie tylko raportowania na gruncie dokumentów emitowanych przez kasy fiskalne. Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, doprecyzowują m.in. stosowanie oznaczeń GTU, wykazywanie faktur korygujących in minus po stronie nabywcy (oznaczenie WEW), oraz uchylają pewne obowiązki, m.in. dotyczące oznaczania transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (likwidacja oznaczenia MPP w JPK).

W dalszej części niniejszego wpisu koncentrujemy się na problematyce ewidencjonowania dokumentów emitowanych przez kasy fiskalne, tj. raporty zbiorcze i faktury uproszczone.

Dotychczasowe problemy z ewidencjonowaniem raportów miesięcznych i faktur uproszonych

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany na gruncie raportowania w JPK faktur uproszczonych, tj. paragonów z NIP nabywcy, przysporzyły podatnikom na tyle duże wątpliwości, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydanie objaśnień podatkowych w tej sprawie (Objaśnienia podatkowe z dnia 16 października 2020r., dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone). Problem dotyczył obowiązku odrębnego wykazywania w JPK_V7 tego typu dokumentów. W przywołanym wyżej rozporządzeniu zwolniono więc podatników z obowiązku wykazywania poszczególnych faktur uproszczonych początkowo do końca 2020r., a następnie termin ten przedłużono do 30 czerwca 2021r.

Z kolei w zakresie ewidencjonowania zbiorczych raportów z kasy fiskalnej nie było do końca jasne, czy stosować oznaczenia GTU. W tej kwestii Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko, iż oznaczeń GTU w takim przypadku nie należy stosować. Ponadto wątpliwości pojawiały się również na gruncie oznaczeń dot. procedur, a w szczególności oznaczenia TP (transakcja z podmiotem powiązanym). Choć kontrolowanie, czy wystawiono paragon fiskalny np. dla teścia, czy brata wydaje się działaniem nieracjonalnym, to według wielu źródeł, w tym również Krajowej Informacji Skarbowej do 30.06.2021r. należało stosować oznaczenie TP, przy ewidencjonowaniu zbiorczego raportu z kasy fiskalnej w JPK_V7.

Zbiorcze raporty z kasy fiskalnej w JPK bez wątpliwości od lipca 2021r.

Z problematyką ewidencjonowania zbiorczych raportów z kasy fiskalnej, ustawodawca uporał się dopiero w 2021r. Od dnia 1 lipca 2021r. w przywołanym na początku niniejszego wpisu rozporządzeniu dodano dwa precyzyjne zapisy:

 • pierwszy wyklucza w jasny sposób oznaczanie kodami GTU zbiorczych raportów z kasy fiskalnej (§ 10 ust. 3a omawianego rozporządzenia),
 • drugi wyklucza obowiązek oznaczania raportów fiskalnych kodami procedur, w szczególności symbolem TP, zbiorczych raportów z kasy fiskalnej (§ 10 ust. 4a omawianego rozporządzenia).

ISTOTNE:

Brak obowiązku stosowania kodów GTU i kodów procedur dotyczy wyłącznie zbiorczych raportów z kasy fiskalnej oznaczanych symbolem RO. Faktury do paragonu, ewidencjonowane w JPK symbolem FP, powinny zawierać kody GTU oraz kody procedur analogicznie jak każda inna faktura.

Faktury uproszczone w JPK bez wątpliwości od lipca 2021r.

Fakturą uproszczoną jest paragon fiskalny z NIP nabywcy, jeżeli kwota tego paragonu/faktury uproszczonej nie przekracza 450 zł, albo kwoty 100 euro. Dokumentów spełniających definicję faktury uproszczonej nie należy wykazywać odrębnie w JPK_V7, jeżeli zostały one ujęte w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej. Powyższe wynika z § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Aby prawidłowo wystawiać i zaewidencjonować w JPK_V7 faktury uproszczone, należy dodatkowo sięgnąć do objaśnień podatkowych dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Zgodnie z zawartymi tam wskazówkami:

 • do faktur uproszczonych nie należy wystawiać dodatkowych faktur, w tym faktur zbiorczych – organ podatkowy możne uznać, że doszło do wystawienia dwóch odrębnych faktur: pierwsza uproszczona, która powinna być ujęta w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej, druga standardowa, która powinna być ujęta odrębnie w ewidencji JPK_V7 (wystawianie faktur do paragonów z NIP uznanych za faktury uproszczone może być ryzykowne dla sprzedawcy – podwójna faktura=podwójny podatek do zapłaty),
 • do faktur uproszczonych wykazywanych w zbiorczych raportach z kasy fiskalnej, wystawia się faktury korygujące poza systemem kasy fiskalnej. Fakturę korygującą do faktury uproszczonej należy już wykazać odrębnie w JPK_V7 wraz ze wszystkimi oznaczeniami (GTU, kody procedur).

Autor: Łukasz Kluczyński

Rozliczenie najmu w działalności gospodarczej i poza nią.

Opublikowano: 2021-10-22

Zakup mieszkania to obecnie popularna forma lokowania nadwyżek finansowych. Aktualnie wynajem można rozliczyć na kilka sposobów, choć niewykluczone, że nowelizacja przepisów w ramach tzw. „Polskiego ładu” istotnie ograniczy możliwości optymalizacji dochodów z najmu. W niniejszym wpisie przedstawiamy w jaki sposób można rozliczyć dochody z wynajmu oraz zaakcentujemy możliwe zmiany w tym zakresie!

Podatnik decyduje o wyborze źródła przychodów w ramach którego rozliczy przychody z najmu

Wiele kontrowersji wzbudzała kwestia wyboru źródła przychodów, w ramach którego podatnicy rozliczali najem, bowiem można go opodatkować na kilka sposobów:

 • najem prywatny opodatkowany ryczałtem (rozliczany w PIT-28),
 • najem prywatny opodatkowany w ramach źródła przychodów najem lub dzierżawa (rozliczany na PIT-36 w części E, wiersz 6),
 • najem w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym (rozliczany razem z innymi dochodami z działalności gospodarczej na PIT-36 lub PIT-36L).

Wątpliwości koncentrowały się m.in. wokół tego, kiedy najem stanowi działalność gospodarczą, a kiedy jest tzw. najmem prywatnym. Podkreślić w tym miejscu należy, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie zawierają kryteriów, którymi należy kierować się wybierając źródło przychodów np. kryterium ilości mieszkań. Choć jak zaznaczono powyżej, przepisy nie wprowadzają jakichkolwiek warunków wedle których, podatnicy winni klasyfikować przychody z najmu, to fiskus niejednokrotnie wydawał niekorzystne decyzje dla podatników, w szczególności dla tych, którzy wynajmowali większą ilość lokali. Przykładowo podatnicy wynajmujący kilka nieruchomości byli zmuszani przez organ podatkowy do zmiany źródła przychodów z najmu prywatnego na działalność gospodarczą.

Wątpliwości w powyższym zakresie zostały rozwiane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2021r., sygn. I FPS 1/21 w składzie siedmiu sędziów. Skład orzekający stwierdził w szczególności, że Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. (tj. najem lub dzierżawa – przypis autora), chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

ISTOTNE:

Zasadniczo przychody z najmu rozliczać należy w ramach źródła przychodów „najem lub dzierżawa”. Jeżeli jednak podatnik podejmie decyzję o wprowadzeniu danego mieszkania/lokalu do działalności gospodarczej, wówczas w ramach tego źródła przychodów należy opodatkowywać dochody z najmu.

Oczywiście nie zawsze subiektywna ocena podatnika w zakresie wyboru źródła przychodu, w ramach którego opodatkowuje najem, będzie właściwa. W innej sytuacji będzie podatnik wynajmujący poza działalnością gospodarczą np. 50 lokali i aktywnie działający na rynku nieruchomości niż podatnik, który wynajmuje pasywnie 5 lokali jako forma ulokowania nadwyżek finansowych. O ile w przypadku tego pierwszego występują uzasadnione przesłanki, aby stwierdzić, że mamy do czynienia ze zorganizowaną działalnością gospodarczą, o tyle w przypadku tego drugiego już nie, chyba, że zdecyduje się on na wprowadzenie nieruchomości do majątku firmowego i rozliczanie przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej.

Najem prywatny na ryczałcie – popularny, lecz nie zawsze korzystny

Zdecydowanie najbardziej popularną formą opodatkowania przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt ewidencjonowany. Przypomnijmy, iż stawka podatkowa wynosi 8,5% przychodów do 100 000 zł. Nadwyżka przychodów powyżej 100 000 opodatkowana jest stawką 12,5%. Opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma tę zaletę, iż jest to stosunkowo nieskomplikowana forma rozliczenia podatkowego, jednak bardzo często okazuje się, że opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych lub w działalności gospodarczej spowoduje, że podatnik zapłaci dużo niższy podatek lub nie zapłaci go wcale.

Opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych w ramach źródła przychodów „najem lub dzierżawa”, czy też w ramach działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opodatkowania dochodów skalą podatkową, czy też podatkiem linowym 19%. Podstawowym atutem takiej formy rozliczenia dochodów z najmu jest możliwość rozliczenia kosztów, do których zalicza się amortyzacja nieruchomości, która może wynieść nawet 10% rocznie (indywidualna stawka amortyzacyjna), czy też nakłady na remonty i wyposażenie, a nawet odsetki od kredytu.

ISTOTNE:

Pakiet zmian podatkowych w ramach „Polskiego ładu” może doprowadzić do zlikwidowania amortyzacji lokalów mieszkalnych oraz do konieczności opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem tj. bez możliwości rozpoznawania przychodów i kosztów na zasadach ogólnych. Skutkiem powyższego będzie konieczność opodatkowania całego najmu rozliczanego poza działalnością gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie najmu w ramach działalności gospodarczej może okazać się korzystniejsze

Opodatkowanie najmu w ramach działalności gospodarczej może okazać się korzystniejsze niż opodatkowanie na zasadach ogólnych w ramach źródła „najem lub dzierżawa”, jeżeli przychody z najmu minus szeroko rozumiane koszty (amortyzacja, odsetki, remonty) wygenerują stratę, którą można zrekompensować z inną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Omawiana kwestia została zobrazowana na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Andrzej prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych opodatkowaną podatkiem liniowym 19%, z której osiąga średniomiesięczny dochód na poziomie 10 000 zł.

Pan Andrzej posiada dodatkowo lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność, którego wartość bez udziału w gruncie wynosi 350 000 zł, dla którego można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną wynoszącą 10%. Miesięczny przychód z najmu (odstępne) wynosi 1500 zł. Pan Andrzej spłaca dodatkowo kredyt na niniejsze mieszkanie.

Zgodnie z obowiązującymi w 2021r. przepisami najem ten można opodatkować na trzy sposoby:

 1. W ramach najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Miesięczny podatek wyniesie 128 zł.
 2. W ramach najmu prywatnego na zasadach ogólnych. Miesięczny podatek wyniesie 0 zł. Podatkowo najem wygeneruje stratę: 1500 (przychód) – 2916,67 zł (miesięczny odpis amortyzacyjny) – 700 zł (odsetki od kredytu) – 200 zł (dla uproszczenie przyjmujemy średniomiesięczne koszty remontów w tej kwocie). Strata wyniesie 2316,67 zł.
 3. W ramach działalności gospodarczej po wprowadzeniu mieszkania do majątku firmowego. Strata podatkowa z wynajmu w kwocie 2316,67 może zostać skompensowana z dochodem podstawowej działalności operacyjnej i tym samym obniżyć miesięczne zobowiązania podatkowe Pana Andrzeja.

Końcowo należy jeszcze zaakcentować, że wejście w życie przepisów „Polskiego ładu” i potencjalny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych połączony ze składką zdrowotną uzależnioną od dochodu bez możliwości odliczenia od podatku, wymagać będzie przeanalizowania obecnych i przyszłych inwestycji pod kątem opłacalności podatkowej. W pewnych okolicznościach może okazać się, że dla podatników ponoszących wysokie koszty odsetkowe finansowania kredytem oraz wysokie koszty remontów w dalszym ciągu wynajem nieruchomości w ramach działalności gospodarczej będzie podatkowo opłacalny. Z kolei w przypadku podatników, których jedynym zasadniczym kosztem jest amortyzacja, niewykluczone, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem będzie opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem.

Autor: Łukasz Kluczyński

Prezenty małej wartości – nowe limity od 2021 roku.

Opublikowano: 2021-10-19

Przekazywanie prezentów małej wartości lub próbek np. w formie próbki produktu na cele reklamowe może wiązać się z określonymi obowiązkami na gruncie ustawy o VAT. Z początkiem 2021 roku ustawodawca zdecydował się na podwyższenie limitów, których przekroczenie rodzi obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT w postaci konieczności odprowadzenia daniny. W niniejszym wpisie omówimy kwestię prezentów małej wartości, w szczególności pod kątem znowelizowanych przepisów.

Prezenty nieewidencjonowane – podwyższenie limitu z 10 zł do 20zł

Korzystna zmiana dla przedsiębiorców, obowiązująca od początku 2021r. to podwyższenie limitu z 10 zł do 20 zł dla prezentów małej wartości/próbek, do których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przekazuje prezenty małej wartości, których wartość jednostkowa nie przekracza 20 zł netto, nie ma obowiązku rozliczania podatku VAT od ich nieodpłatnego przekazania. Przez wartość prezentu rozumie się jednostkową cenę nabycia bez podatku (netto), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru.

ISTOTNE:

Podkreślenia wymaga fakt, iż nieopodatkowane przekazywanie prezentów małej wartości dotyczy wyłącznie sytuacji, w której związane jest to z prowadzoną działalnością gospodarczą np. akcja promocyjna przedsiębiorstwa.

Warto również podkreślić, że ustawodawca wprost doprecyzował, że prezentem małej wartości jest próbka, egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Prezenty ewidencjonowane – doprecyzowanie limitu 100 zł

Drugi limit ustawowy dotyczy „prezentów ewidencjonowanych”, których nieopodatkowane przekazywanie rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, które otrzymały owe prezenty/próbki. Zakres i elementy ewidencji nie zostały uregulowane w przepisach.

W obszarze tego limitu ustawodawca doprecyzował, że limit 100 zł, odnosi się do kwoty netto. Wcześniejsza regulacja budziła wątpliwości podatników, czy limit 100 zł to zasadniczo wartość netto, czy też brutto.

Pozostałe aspekty dotyczące definicji prezentu małej wartości, czy też celu jego przekazania są identyczne w stosunku do opisanych w poprzednim podrozdziale.

Przekazanie kilku prezentów tej samej osobie a opodatkowanie VAT

Kłopotliwa dla podatników może być sytuacja, w której dochodzi do przekazania kilku prezentów małej wartości jednej osobie, których kwota przekracza łącznie 20 zł lub 100 zł netto. W tej sytuacji również należy odrębnie przeanalizować przypadek limitu 20 zł oraz limitu 100 zł przez pryzmat literalnego brzmienia przepisów ustawy o VAT.

Niższy limit 20 zł odnosi się do ceny jednostkowej prezentu małej wartości/próbki. Brak opodatkowania przekazania prezentu małej wartości/próbki zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 występuje jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik może przekazać wiele prezentów małej wartości/próbek jednej osobie pod warunkiem, że jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekracza 20 zł. Powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2018r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.719.2018.1.EK, gdzie organ w całości zgodził się z postępowaniem wnioskodawcy, u którego występowały sytuacje w których na rzecz jednego Obdarowanego została przekazana jednorazowo większa ilość Towarów. Łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych Obdarowanemu jednorazowo przekraczać może 100 złotych netto, chociaż jednostkowa cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia każdego z Towarów, składających się na dane wydanie, nie przekracza 10 złotych netto. (UWAGA: interpretacja wydana w okresie obowiązywania limitu 10 zł – aktualny limit wynosi 20 zł). Wnioskodawca stał oczywiście na stanowisku, iż przekazywanie owych prezentów/próbek nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

Odmiennie kształtuje się kwestia prezentów małej wartości/próbek o wartości powyżej 100 zł netto. W tym przypadku nieopodatkowane jest przekazanie jednej osobie w roku podatkowym towarów o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł netto. Zatem w ramach tego limitu decydująca jest zarówno kwota, jak i czasookres. Oczywiście, aby uniknąć opodatkowania należy zaprowadzić ewidencję co zostało już podkreślone w poprzednim podrozdziale. Omawiana problematyka zobrazowana została na poniższych przykładach.

Przykład 1

Pan Wojciech przekazał kontrahentowi w ramach akcji reklamowej swojego przedsiębiorstwa zestaw szklanek z logo firmy. W skład zestawu wchodziło 15 szklanek o łącznej wartości 105 zł. Z uwagi na fakt, że jednostkowa cena towaru wynosiła 7 zł, a tym samym nie przekraczała ustawowego limitu 20 zł, nieodpłatne przekazanie szklanek nie rodziło obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

Przykład 2

Pan Adam przekazał kontrahentowi w ramach akcji reklamowej swojego przedsiębiorstwa zestaw kibica. W skład zestawu wchodziła dmuchana sofa o wartości 35 zł i fotel o wartości 25 zł. Z uwagi na fakt, że Pan Adam zaprowadził ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób, a ponadto łączna wartość nieodpłatnie przekazanych towarów danemu kontrahentowi nie przekraczała 100 zł netto w roku podatkowym, Pan Adam nie miał obowiązku zapłaty podatku VAT od nieodpłatnego przekazania produktów reklamowych.

Prezenty/próbki, a opodatkowanie na gruncie podatku dochodowego

Kończąc rozważania w tematyce prezentów małej wartości/próbek warto również wspomnieć o ustawie o PIT, gdzie regulacje są zgoła odmienne. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Przekazanie towarów na cele promocyjne jednej osobie o wartości np. 300 zł netto, których cena jednostkowa przekracza 20 zł, będzie więc rodziło konieczność opodatkowania VAT takiego przekazania (jeżeli przy nabyciu towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego) oraz konieczność sporządzenia PIT-11 z odpowiednim wykazaniem przychodu z innych źródeł do którego rozliczenia zobowiązany będzie beneficjent.

Autor: Łukasz Kluczyński

Z dniem 1 października 2021 roku pojawiły się w obrocie gospodarczym faktury strukturyzowane

Opublikowano: 2021-10-15

W dzisiejszym obrocie gospodarczym powszechnie przez przedsiębiorców stosowane jest narzędzie dokumentowania transakcji sprzedaży – faktura sprzedaży.

Formy faktury sprzedaży jakie są stosowane to faktura elektroniczna czy wciąż papierowa.

Już w październiku 2021r. weszła do obiegu gospodarczego wśród przedsiębiorców nowa forma faktury sprzedaży zwana fakturą strukturyzowaną. Jakimi cechami i wymogami charakteryzuje się ta postać faktury sprzedaży? O tym i o wielu innych kwestiach opowiedziano w niniejszej publikacji.

Czym jest faktura strukturyzowana

Faktura strukturyzowana jest dokumentem w postaci tylko elektronicznej. Faktura ta będzie udostępniona w postaci schematu (pliku) przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

Wystawienie faktury będzie odbywać się za pośrednictwem systemu KSEF (Krajowy System e-Faktur) albo za pomocą systemów finansowo-księgowych lub innych pochodnych, które zostaną zintegrowane z systemem KSEF poprzez udostępnioną przez KAS wtyczkę.

Już sama cecha tej faktury – udostępnienie i wystawienie w systemie administracji skarbowej KSEF spowoduje, iż faktura będzie wystawiana według ujednoliconego wzoru dla wszystkich (oczywiście z możliwymi modyfikacjami z uwagi na specyfikę sprzedaży krajowej i zagranicznej) co będzie cechowało integralnością jej wszystkich elementów.

Póki co dobrowolnie

Faktura strukturyzowana przez pewien czas ma być dobrowolną opcją. Zatem przedsiębiorcy będą mogli nadal za pośrednictwem swoich narzędzi wystawiać fakturę sprzedaży w dotychczasowym kształcie.

ISTOTNE:

Co istotne, przekazanie faktury kupującemu w formie ustrukturyzowanej wymaga wcześniejszej zgody odbiorcy.

Czym jest KSEF

Krajowy system e-Faktur jest centralnym systemem zarządzanym przez KAS, udostępniającym podatnikom narzędzie do wystawiania faktur strukturyzowanych według ujednoliconego wzoru oraz końcówki do oprogramowania stosowanego przez firmy.

Pozwala przechowywać, archiwizować oraz udostępniać do wglądu osobom uwierzytelnionym wystawione faktury strukturyzowane.

Ponadto będzie umożliwiał wysyłanie faktury strukturyzowanej do odbiorcy, ale również odbiór takiej faktury przez odbiorcę.

Będzie także spełniał funkcje kontrolne dla organów skarbowych, które będą mogły bezpośrednio porównać dane wynikające z wystawianych faktur z plikiem JPK_V7.

Faktura to nie nota

Tylko faktury sprzedaży będą mogły być wystawiane w formie strukturyzowanej. Nie będzie możliwości wystawiania w tej postaci noty korygującej.

Najważniejsze przymioty faktury strukturyzowanej

Przedsiębiorca, który chce już od 1 października 2021r. rozpocząć wystawianie faktur sprzedaży w formie ustrukturyzowanej ma obowiązek o tym powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Faktura strukturyzowana posiada określone cechy dokumentu elektronicznego co w połączeniu z systemem KSEF uwypukla poniższe cechy:

 1. Użytkownik systemu KSEF (oprogramowania zintegrowanego systemu finansowo-księgowego) będzie musiał wpierw uwierzytelnić swoją osobę zanim rozpocznie wystawianie faktur strukturyzowanych, uwierzytelnienie może odbyć się za pomocą profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 2. Wystawianie faktury strukturyzowanej, jej edycja, późniejszy dostęp do niej, odbiór faktury będzie możliwy wyłącznie za pomocą systemu KSEF albo za jego pośrednictwem w przypadku wystawiania faktur z systemów finansowo-księgowych,
 3. Faktury będą mogły być zapisywane, udostępniane, przesyłane, odbierane a uwierzytelniony użytkownik będzie dysponował narzędziem na wzór skrzynki nadawczo-odbiorczej umożliwiającej odbiór i wysyłkę faktur strukturyzowanych,
 4. Skrzynka nadawczo-odbiorcza faktur strukturyzowanych systemu KSEF będzie rejestrowała całą drogę faktury, co spowoduje przypisanie daty otrzymania faktury w momencie udostępnienia jej odbiorcy za pomocą KSEF,
 5. KSEF będzie przydzielał unikalny numer identyfikujący fakturę.

ISTOTNE:

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie będą mieli obowiązku zgłaszania rozpoczęcia wystawiania faktur strukturyzowanych, jeżeli nie udzielą upoważnienia do wystawiania faktur strukturyzowanych osobom trzecim.

Szybszy zwrot podatku VAT

Przedsiębiorcy, którzy będą wystawiać faktury w formie strukturyzowanej będą mogli wnioskować o zwrot VAT w szybszym standardowym terminie 40 dni (zamiast 60 dni).

ISTOTNE:

Jednak warunkami skorzystania z tego terminu będzie, aby przedsiębiorca był czynnym podatnikiem VAT, miał zgłoszony rachunek na białej liście, wystawiał wyłącznie faktury strukturyzowane za okres składnia wniosku o zwrot VAT a ponadto kwota nadwyżki podatku VAT z poprzednich okresów nie może przekroczyć 3.000 zł.

Korekta VAT in minus bez dokumentacji uzgodnienia warunków

Podatnicy, którzy po wystawieniu faktury strukturyzowanej udzielą rabatu, zwrócą nabywcy zaliczkę lub całość należności bądź otrzymają zwrot towarów – będą zobligowani do wystawienia faktury korygującej. Jak wiadomo od 2021r. warunkiem w tych wypadkach ujęcia faktury korygującej sprzedaży in minus ewidencji JPK_V7 jest posiadanie dokumentacji o uzgodnieniu z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT.

Podatnik, który wystawił strukturyzowaną fakturę korygującą in minus nie musi dysponować w ogóle tą dokumentacją.

Ujęcie strukturyzowanej faktury korygującej in minus nastąpi:

 1. Po stronie sprzedawcy – w miesiącu wystawienia faktury (w KSEF),
 2. Po stronie nabywcy – w miesiącu jej otrzymania (udostępnienia nabywcy w KSEF).

Nowe terminy zgłoszeń do VAT sposobu użytkowania samochodu osobowego

Opublikowano: 2021-10-11

Niemal w każdej działalności gospodarczej przedsiębiorcy korzystają z możliwości nabycia lub wprowadzenia pojazdu samochodowego do użytkowania w firmie.

Jedną z dwóch opcji odliczania podatku VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodu osobowego jest odliczenie 50% wartości podatku VAT wynikającego z faktury zakupu.

Drugą opcją odliczania podatku VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodu osobowego jest odliczenie 100% wartości podatku VAT wynikającego z faktury zakupu. Jednak druga opcja wymaga wypełnienia kilku warunków w odpowiednich terminach czasu. W tym właśnie aspekcie nastąpiły zmiany.

Odliczenie podatku VAT od nabycia i wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego w firmie

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, którzy używają pojazdu w działalności na użytek firmowy i prywatny (czyli mieszany) mają prawo odliczyć maksymalnie 50% podatku VAT naliczonego z każdej faktury dokumentującej nabycie oraz wydatki eksploatacyjne pojazdu w firmie. Nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz takich, których konstrukcja wyklucza użytek prywatny (w niektórych przypadkach wymagane jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego dla celów 100% odliczenia VAT).

Zaletą odliczania 50% podatku VAT naliczonego od kosztów nabycia i eksploatacji pojazdu samochodowego jest brak obowiązku zgłaszania mieszanego używania pojazdu do naczelnika urzędu skarbowego. Nie ma też obowiązku prowadzenia żadnej ewidencji kilometrów dla celów VAT.

Oczywista wada tego rozwiązania to odliczenie jedynie 50% wartości podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie oraz eksploatację pojazdu samochodowego w firmie.

Ustawodawca przewidział też możliwość odliczenia 100% podatku VAT od wydatków samochodowych. I właśnie w tym aspekcie od października 2021r. nastąpią zmiany dotychczasowych uregulowań prawnych.

100% odliczenia podatku VAT od wydatków na nabycie i eksploatację pojazdu samochodowego w działalności

W aktualnym stanie prawnym podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej są zobligowani:

 1. Użytkować pojazd tylko na użytek firmowy,
 2. Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT,
 3. Do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT- 26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Począwszy od 1 października 2021r. wszystkie powyższe warunki pozostają ważne natomiast warunek określony w punkcie 3 został zmodyfikowany i brzmi następująco.

ISTOTNE:

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe tylko w celach firmowych, mają obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji dla celów VAT (od pierwszego wydatku) a także przekazać informację VAT-26 o tych pojazdach w terminie do 25-tego dnia miesiąca następnego, po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek.

Jeżeli przed 25-tym miesiąca następnego podatnik wysłał ewidencję JPK_V7 to informację VAT-26 można przekazać najdalej w dniu przesłania tej ewidencji (czyli już nie do 25-tego).

Zmiana sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie

Jeżeli podatnik zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w działalności, wówczas będzie zobligowany do aktualizacji informacji VAT-26 (przekazania do urzędu skarbowego) najdalej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Modyfikacja sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie może dotyczyć zdarzenia powodującego zmianę:

 1. Z odliczenia 50% VAT na 100% VAT (np. sprzedaż pojazdu, użytkowanie wyłącznie na cele firmowe, rozpoczęcie wynajmu pojazdu),
 2. Z odliczenia 100% VAT na 50% VAT (np. rozpoczęcie użytkowania pojazdu samochodowego na cele mieszane).

Od 1 października prawodawca wydłużył czas na zgłoszenie faktu zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie. Kształt znowelizowanego przepisu poniżej.

ISTOTNE:

Podatnik, który zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w działalności będzie zobligowany do przekazania aktualizacji informacji VAT-26 do naczelnika urzędu skarbowego, najdalej do końca miesiąca, w którym zdecydował o zmianie sposobu użytkowania.

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności – VAT-26 po terminie

Podatnik, który nie złoży w ogóle informacji VAT-26, nie ma możliwości odliczenia 100% podatku VAT z faktur dotyczących nabycia lub kosztów eksploatacyjnych użytkowanego pojazdu samochodowego. Odliczenie 100% podatku VAT będzie mógł rozpocząć od dnia złożenia tej informacji.

Z kolei podatnik, który złożył informację VAT-26 po terminie, może rozpocząć odliczanie 100% podatku VAT z faktur dotyczących nabycia lub kosztów eksploatacyjnych użytkowanego pojazdu samochodowego dopiero od dnia jej złożenia.

I tutaj również nastąpiła modyfikacja przepisów ustawy o VAT.

ISTOTNE:

Z dniem 1 października 2021r., podatnik, który spóźni się ze złożeniem informacji VAT-26 (czyli ze zgłoszeniem samochodu osobowego do użytku wyłącznie firmowego) do naczelnika urzędu skarbowego – odliczy 100% podatku VAT od wydatków na nabycie i eksploatację pojazdu samochodowego od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Warto podkreślić, iż znowelizowane w tym kształcie przepisy ustawy o VAT w sprawie wydłużenia terminów zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania pojazdu firmowego lub przedłożenia informacji VAT-26 po terminie to krok w dobrym kierunku.