Raporty z kasy fiskalnej bez GTU i TP od lipca 2021, zmiany w raportowaniu faktur uproszczonych.

Opublikowano: 2021-10-29

Znaczące zmiany w zakresie JPK od 1 października 2020r. spowodowały mnożące się problemy na gruncie raportowania transakcji w ramach rozliczeń VAT. Mowa tutaj o obowiązku raportowania w JPK określonych transakcji (kody procedur, dokumentów i transakcji związanych z dostawą określonych grup asortymentowych towarów i usług – GTU). Nowe przepisy przysporzyły podatnikom na tyle dużo kłopotów, że problematyczne stało się nawet ewidencjonowanie raportów z kas fiskalnych. W niniejszym wpisie przedstawiamy istotną zmianę doprecyzowująca w tym zakresie!

Nowelizacja rozporządzenia dot. ewidencji JPK od lipca 2021r.

Tytułem wprowadzenia warto jeszcze zaakcentować, że zmiany na gruncie ewidencjonowania w JPK dotyczą nie tylko raportowania na gruncie dokumentów emitowanych przez kasy fiskalne. Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, doprecyzowują m.in. stosowanie oznaczeń GTU, wykazywanie faktur korygujących in minus po stronie nabywcy (oznaczenie WEW), oraz uchylają pewne obowiązki, m.in. dotyczące oznaczania transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (likwidacja oznaczenia MPP w JPK).

W dalszej części niniejszego wpisu koncentrujemy się na problematyce ewidencjonowania dokumentów emitowanych przez kasy fiskalne, tj. raporty zbiorcze i faktury uproszczone.

Dotychczasowe problemy z ewidencjonowaniem raportów miesięcznych i faktur uproszonych

Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany na gruncie raportowania w JPK faktur uproszczonych, tj. paragonów z NIP nabywcy, przysporzyły podatnikom na tyle duże wątpliwości, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się na wydanie objaśnień podatkowych w tej sprawie (Objaśnienia podatkowe z dnia 16 października 2020r., dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone). Problem dotyczył obowiązku odrębnego wykazywania w JPK_V7 tego typu dokumentów. W przywołanym wyżej rozporządzeniu zwolniono więc podatników z obowiązku wykazywania poszczególnych faktur uproszczonych początkowo do końca 2020r., a następnie termin ten przedłużono do 30 czerwca 2021r.

Z kolei w zakresie ewidencjonowania zbiorczych raportów z kasy fiskalnej nie było do końca jasne, czy stosować oznaczenia GTU. W tej kwestii Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko, iż oznaczeń GTU w takim przypadku nie należy stosować. Ponadto wątpliwości pojawiały się również na gruncie oznaczeń dot. procedur, a w szczególności oznaczenia TP (transakcja z podmiotem powiązanym). Choć kontrolowanie, czy wystawiono paragon fiskalny np. dla teścia, czy brata wydaje się działaniem nieracjonalnym, to według wielu źródeł, w tym również Krajowej Informacji Skarbowej do 30.06.2021r. należało stosować oznaczenie TP, przy ewidencjonowaniu zbiorczego raportu z kasy fiskalnej w JPK_V7.

Zbiorcze raporty z kasy fiskalnej w JPK bez wątpliwości od lipca 2021r.

Z problematyką ewidencjonowania zbiorczych raportów z kasy fiskalnej, ustawodawca uporał się dopiero w 2021r. Od dnia 1 lipca 2021r. w przywołanym na początku niniejszego wpisu rozporządzeniu dodano dwa precyzyjne zapisy:

  • pierwszy wyklucza w jasny sposób oznaczanie kodami GTU zbiorczych raportów z kasy fiskalnej (§ 10 ust. 3a omawianego rozporządzenia),
  • drugi wyklucza obowiązek oznaczania raportów fiskalnych kodami procedur, w szczególności symbolem TP, zbiorczych raportów z kasy fiskalnej (§ 10 ust. 4a omawianego rozporządzenia).

ISTOTNE:

Brak obowiązku stosowania kodów GTU i kodów procedur dotyczy wyłącznie zbiorczych raportów z kasy fiskalnej oznaczanych symbolem RO. Faktury do paragonu, ewidencjonowane w JPK symbolem FP, powinny zawierać kody GTU oraz kody procedur analogicznie jak każda inna faktura.

Faktury uproszczone w JPK bez wątpliwości od lipca 2021r.

Fakturą uproszczoną jest paragon fiskalny z NIP nabywcy, jeżeli kwota tego paragonu/faktury uproszczonej nie przekracza 450 zł, albo kwoty 100 euro. Dokumentów spełniających definicję faktury uproszczonej nie należy wykazywać odrębnie w JPK_V7, jeżeli zostały one ujęte w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej. Powyższe wynika z § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Aby prawidłowo wystawiać i zaewidencjonować w JPK_V7 faktury uproszczone, należy dodatkowo sięgnąć do objaśnień podatkowych dot. uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. Zgodnie z zawartymi tam wskazówkami:

  • do faktur uproszczonych nie należy wystawiać dodatkowych faktur, w tym faktur zbiorczych – organ podatkowy możne uznać, że doszło do wystawienia dwóch odrębnych faktur: pierwsza uproszczona, która powinna być ujęta w zbiorczym raporcie z kasy fiskalnej, druga standardowa, która powinna być ujęta odrębnie w ewidencji JPK_V7 (wystawianie faktur do paragonów z NIP uznanych za faktury uproszczone może być ryzykowne dla sprzedawcy – podwójna faktura=podwójny podatek do zapłaty),
  • do faktur uproszczonych wykazywanych w zbiorczych raportach z kasy fiskalnej, wystawia się faktury korygujące poza systemem kasy fiskalnej. Fakturę korygującą do faktury uproszczonej należy już wykazać odrębnie w JPK_V7 wraz ze wszystkimi oznaczeniami (GTU, kody procedur).

Autor: Łukasz Kluczyński