Różnice kursowe w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Opublikowano: 2022-08-25

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobligowani są do obliczania różnic kursowych. W niniejszym artykule kompleksowo przeanalizujemy tę kwestię posługując się praktycznymi przykładami.

Rodzaje różnic kursowych w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Obowiązek obliczania różnic kursowych u podatników stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynika z art. 6 ust. 1c ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przepis ten stanowi, że Do przychodów, o których mowa w ust. 1, z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c ustawy o podatku dochodowym, z tym że ujemne różnice kursowe, o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym, zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.

Analizując szczegółowo, przytoczony powyżej fragment ustawy można wyciągnąć następujące wnioski:

 • różnice kursowe u podatników stosujących ryczałt powstają wyłącznie w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (faktury kosztowe w walutach obcych nie generują różnic kursowych u ryczałtowca),
 • przy obliczaniu różnic kursowych należy kierować się regulacjami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Pomimo faktu, iż obowiązek obliczania różnic kursowych dotyczy wyłącznie osiąganych przychodów, to ryczałtowcy zobligowani są dodatkowo do obliczania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Obie te kategorie różnic kursowych omawiamy w dalszej części niniejszego wpisu.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe związane z osiąganymi przychodami

Pierwszą kategorią omawianych różnic kursowych są różnice kursowe związane z osiąganymi przychodami (odnoszą się bezpośrednio do wystawionych dokumentów sprzedaży). Zgodnie z art. 24c ustawy o PIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Mówiąc krócej: różnice kursowe powstaną wtedy, gdy faktura w walucie obcej przeliczona zostanie po kursie X, natomiast zapłata w walucie obcej przeliczona zostanie po kursie Y.

Przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa powyżej, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień. Problematyka obliczania różnic kursowych związanych z osiąganymi przychodami u ryczałtowca przedstawiono na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Jarosław stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wystawił w miesiącu lipcu dwie faktury w walucie euro. Pierwsza nr 1/07/2022 na kwotę 1200 EUR z dnia 01.07.2022r. (opłacona w dniu 05.07.2022r.), druga nr 2/07/2022 na kwotę 200 EUR z dnia 12.07.2022r. (opłacona w dniu 19.07.2022r.). Przyjmujemy, że data wystawienia faktury jest tożsama z datą wykonania usługi (pierwsza faktura dot. usługi informatycznej opodatkowanej stawką 12%, druga faktura dot. usługi badania rynku opodatkowanej stawką 15%).

Obliczenie różnic kursowych do faktury nr 1/07/2022: przeliczenie wartości faktury po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia 1200 EUR x 4,6806 = 5616,72 zł. Przeliczenie zapłaty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty 1200 EUR x 4,7002 = 5640,24 zł

Wartość przychodu z faktury jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania (Pan Jarosław otrzymał w rzeczywistości więcej niż wynikało to z przeliczenia faktury sprzedaży). Powstają więc dodatnie różnice kursowe w kwocie 23,52 zł, które zwiększą wartość przychodów do opodatkowania ryczałtem stawką 12%.

Obliczenie różnic kursowych do faktury nr 2/07/2022: przeliczenie wartości faktury po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia 200 EUR x 4,7976 = 959,52 zł. Przeliczenie zapłaty po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty 200 EUR x 4,7770 = 955,40 zł

Wartość przychodu z faktury jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania (Pan Jarosław otrzymał w rzeczywistości mniej niż wynikało to z przeliczenia faktury sprzedaży). Powstają więc ujemne różnice kursowe w kwocie 4,12 zł, które zmniejszą wartość przychodów do opodatkowania ryczałtem stawką 15%.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym

Drugą kategorią omawianych różnic kursowych są różnice kursowe związane z własnymi środkami pieniężnymi. Zgodnie z art. 24c ustawy o PIT, dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Mówiąc krócej: różnice kursowe powstaną wtedy, gdy wpływ środków w walucie obcej na rachunek bankowy przeliczony zostanie po kursie X, natomiast wypływ środków z rachunku bankowego w walucie obcej przeliczony zostanie po kursie Y. Problematykę obliczania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych zaprezentowano na poniższym przykładzie.

Przykład 2

Pan Andrzej stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych otrzymał zapłatę za fakturę na rachunek walutowy w kwocie 2000 EUR dnia 10.07.2022r. oraz 500 EUR dnia 20.07.2022r (stan środków na rachunku bankowym wynosił pierwotnie 0,00 EUR). Dnia 25.07.2022r. Pan Andrzej zlecił przelew 2500 EUR na swój rachunek w PLN. Kurs faktycznie zastosowany przez bank na okoliczność przewalutowania wyniósł 4,8002.

Wartość środków w EUR po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków: 2000 EUR x 4,7958 + 500 EUR x 4,7731 = 9591,60 zł + 2386,55 zł = 11978,15 zł.

Wartość środków w EUR po kursie faktycznie zastosowanym z dnia przewalutowania: 2500 EUR x 4,8002 = 12000,50 zł.

Wartość otrzymanych środków w walucie jest niższa od wartości tych środków w dniu wypływu (Pan Andrzej w przeliczeniu na złotówki wypłacił z konta więcej niż otrzymał w przeliczeniu na złotówki) – powstają dodatnie różnice kursowe w kwocie 22,35 zł.

UWAGA: stosujemy metodę FIFO, czyli różnice kursowe z wypływu środków obliczamy w oparciu o najstarsze wpływy na konto.

W celu pełniejszego zrozumienia przedmiotowej materii warto sięgnąć do interpretacji organów podatkowych w przedmiocie różnic kursowych u ryczałtowców, w szczególności do interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2013r. sygn. ITPB1/415-904b/13/WM wydanej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy.

Autor: Łukasz Kluczyński

Ulga Mały ZUS plus w trakcie roku

Opublikowano: 2022-08-19

Ulga Mały ZUS Plus to niższe miesięczne składki ZUS dla przedsiębiorców. Często zdarza się, że prawo do tej ulgi przedsiębiorca nabywa w trakcie roku kalendarzowego.

O czym wówczas powinien pamiętać?

Czym jest ulga Mały ZUS Plus

Ulga Mały ZUS Plus umożliwia płatnikom składek – osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą opłacanie składek ZUS w mniejszej wysokości. Wszystko jednak zależy od tego jak duży przychód i dochód osiągnął przedsiębiorca w zeszłym roku.

Niższe składki ZUS dotyczą tylko składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej.

Ulga Mały ZUS Plus nie dotyczy składki zdrowotnej. Ponadto przedsiębiorca w czasie obowiązywania ulgi nie będzie zobowiązany do opłacania Funduszu Pracy.

Warunki uzyskania ulgi Mały ZUS Plus

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus wtedy kiedy spełni wszystkie poniższe warunki:

 1. podatnik – beneficjent ulgi jest osobą fizyczną wpisaną jako przedsiębiorca do rejestru CEIDG czyli osoba fizyczna prowadząca działalność, wspólnik spółki cywilnej (należy zaznaczyć, iż wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, z o.o., akcyjnej nie ma możliwości skorzystania z owej ulgi,
 2. prowadzenie działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez minimum 60 dni lub dłużej (podleganie pod ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności przez minimum 60 dni w ubiegłym roku kalendarzowym),
 3. uzyskanie w ubiegłym roku przychodu nieprzekraczającego 120.000zł w skali roku (jeżeli przedsiębiorca uzyska przychód za krótszy okres niż rok wówczas powyższy limit musi ustalić w proporcji do faktycznej liczby dni prowadzenia działalności w ubiegłym roku kalendarzowym),
 4. niekorzystanie z karty podatkowej oraz ze zwolnienia z podatku VAT przez cały ubiegły rok kalendarzowy,
 5. brak prawa do 24-miesięcznego ZUS preferencyjnego (w okresie, w którym przedsiębiorca posiada prawo do 24-miesięcy ZUS preferencyjnego nie może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus, może z niej skorzystać najwcześniej po tym okresie).

Firma postała w 2022r. nie skorzysta z ulgi Mały ZUS plus.

Kwota obniżonych składek ZUS w ramach ulgi obowiązuje od dnia podlegania pod ulgę do końca danego roku kalendarzowego.

W kolejnym roku przedsiębiorca musi zbadać czy ponownie spełnia warunki skorzystania z ulgi w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż na rejestrację do ulgi Mały ZUS Plus jest tylko 7 dni.

ISTOTNE:

Najniższa miesięczna kwota składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus jest taka sama jak miesięczne kwota składek ZUS preferencyjnego.

ISTOTNE:

Termin zapłaty składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus to 20 dzień następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym (czyli według zasad ogólnych).

ISTOTNE:

Po uldze na start podatnik może skorzystać z ZUS preferencyjnego albo przejść od razu na pełny ZUS. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus bezpośrednio po uldze na start.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca może skrócić okres trwania ulgi.

ISTOTNE:

Zawieszenie działalności nie przerywa biegu trwania ulgi ZUS Mały ZUS Plus.

Określenie kwoty przychodu w zależności od formy opodatkowania

Jednym z warunków ulgi Mały ZUS plus jest nieprzekroczenie rocznego przychodu za ubiegły rok w kwocie 120.000zł. Kwotę przychodu ubiegłorocznego na potrzeby porównania do limitu ustala się w zależności od stosownej przez podatnika formy opodatkowania działalności.

W przypadku karty podatkowej i podatku liniowego przychód netto z działalności przyrównuje się do ww. limitu.

Przy ryczałcie podatnik bierze podobnie jak wcześniej pod uwagę przychody netto z prowadzonej działalności.

Jeżeli podatnik stosuje kartę podatkową, wówczas bierze pod uwagę przychody netto określone za pomocą ewidencji VAT.

Przykład 1

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 16 listopada 2021r. Czy podatnik może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Podatnik nie może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus, z uwagi na prowadzenie działalności krócej aniżeli 60 dni. Ponadto jeżeli podatnik ma prawo do 24-miesięcznego okresu ZUS preferencyjnego, wówczas przez ten cały okres nie będzie miał prawa do ulgi Mały ZUS Plus.

Przykład 2

Podatnik prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki z o.o. od 1 stycznia 2019r. do 31 stycznia 2021r. Od 1 czerwca otworzył jednoosobową działalność gospodarczą. Czy w takiej sytuacji może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Z uwagi na to, iż w poprzednim roku kalendarzowym podatnik podlegał także pod inny tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ramach prowadzonej działalności to nie będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus.

Przykład 3

Podatnik otworzył działalność 2 czerwca 2020r. działalność gospodarczą. Wykorzystał 6-cio miesięczną ulgę na start oraz korzysta jeszcze aktualnie z 24 miesięcy okresu ZUS preferencyjnego. Z jednej ulgi na start przeszedł od razu na ulgę 24 miesięcy ZUS preferencyjnego. Od kiedy podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

W analizowanym przypadku, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus najwcześniej od 1 stycznia 2023r.

Przykład 4

Podatnik prowadził działalność gospodarczą od 2 stycznia 2019r. a od 1 sierpnia 2021r. do 31 marca 2022 dokonał jej zawieszenia. Czy po odwieszeniu działalności będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Jeżeli podatnik spełni wszystkie powyższe warunki, wówczas od 1 kwietnia 2022r. będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus.

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy na przykładzie

Opublikowano: 2022-08-12

W poprzednich publikacjach zostały przedstawione zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej a więc identyfikacji wydatków które mogą stanowić koszty firmowe, przedstawienia stawek rozliczeniowych a także innych kwestii mających wpływ na końcowe rozliczenie.

W niniejszej publikacji zaprezentowano całościowe rozliczenie zagranicznej podróży służbowej i zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty rozliczenia kosztowego owej podróży.

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy do Francji – założenia

Polski przedsiębiorca montujący stoiska targowe wyruszył w podróż służbową do Francji do miasta Paryż. Celem podróży jest reklama polskiej firmy na terenie Paryża w postaci licznych spotkań z tamtejszymi firmami. Podróż odbywał służbowym samochodem osobowym. Podróż ma trwać od dnia 29.05.2022r. do dnia 08.06.2022r.

Początek podróży miał miejsce w miejscowości Komorniki (siedziba firmy) o godzinie 11:30. Przekroczenie granicy miało miejsce w miejscowości Świecko o godzinie 14:30 zaś na miejsce w Paryżu dotarł o godzinie 23:30.

Wyjazd z Paryża – powrót do firmy rozpoczął się 07.06.2022r. o godzinie 19:00. Przekroczenie granicy w Świecku nastąpiło o godzinie 07:00 dnia 08.06.2022r. Przedsiębiorca dotarł do firmy o godzinie 10:00. Druk polecenia wyjazdu wraz z rozliczeniem sporządził dnia 08.06.2022r.

Wykaz przejazdów zawarto w poniższej specyfikacji.

Trasa zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy
Wyjazd Przyjazd
miejscowość: Komorniki miejscowość: Świecko
data: 29.05.2022 data 29.05.2022
godzina: 11:30 godzina: 14:30
miejscowość: Świecko miejscowość: Paryż
data: 29.05.2022 data: 29.05.2022
godzina: 14:30 godzina: 23:30
miejscowość: Paryż miejscowość: Świecko
data: 07.06.2022 data: 08.06.2022
godzina: 19:00 godzina: 7:00
miejscowość: Świecko miejscowość: Komorniki
data: 08.06.2022 data: 08.06.2022
godzina: 08:00 godzina: 10:00
Środek lokomocji Nr rejestracyjny firmowego samochodu osobowego, którego używał przedsiębiorca

W czasie owej podróży służbowej przedsiębiorca skompletował faktury, rachunki:

 1. za paliwo w Polsce na kwotę 245 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT),
 2. za paliwo w Niemczech na kwotę 190 EUR z dnia 29.05.2022r.
 3. za usługi gastronomiczne w Niemczech na kwotę 20 EUR z dnia 29.05.2022r.
 4. za paliwo we Francji na kwotę 120 EUR z dnia 29.05.2022r.
 5. za hotel we Francji na kwotę 960 EUR z dnia 29.05.2022r.
 6. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 50 EUR z dnia 30.05.2022r.
 7. za paliwo we Francji na kwotę 120 EUR z dnia 01.06.2022r.
 8. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 01.06.2022r.
 9. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 02.06.2022r.
 10. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 03.06.2022r.
 11. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 04.06.2022r.
 12. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 05.06.2022r.
 13. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 06.06.2022r.
 14. za paliwo we Francji na kwotę 120 EUR z dnia 07.06.2022r.
 15. za paliwo we Francji na kwotę 80 EUR z dnia 07.06.2022r.
 16. za paliwo w Niemczech na kwotę 110 EUR z dnia 08.06.2022r.
 17. za paliwo w Polsce na kwotę 140 zł z dnia 08.06.2022r. (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT),
 18. za usługi gastronomiczne w Polsce na kwotę 40 zł z dnia 08.06.2022r.

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy do Francji – rozliczenie diety krajowej

Część krajowa podróży służbowej przedsiębiorcy trwała łącznie 6 godzin:

 1. od godziny 11:30 dnia 29.05.2022r. do godziny 14:30 tego samego dnia – 3 godziny,
 2. od godziny 07:00 dnia 08.06.2022r. do godziny 10:00 tego samego dnia – 3 godziny.

Czas podróży służbowej w części krajowej wynosi poniżej 8 godzin a więc dieta za ten odcinek podróży wynosi 0 zł.

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy do Francji – rozliczenie diety zagranicznej

Część zagraniczna podróży służbowej przedsiębiorcy trwała łącznie 6 godzin:

 1. od godziny 14:30 dnia 29.05.2022r. do godziny 07:00 dnia 08.06.2022r.– 9 dni 16 godzin i 30 minut.

Wysokość diety we Francji wynosi 50 EUR.

Rozliczenie kosztów diety w części zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy wynosi:

 1. 9 dni x 50 EUR = 450 EUR,
 2. 16 godzin i 30 minut stanowi więcej niż 12 godzin a więc dla ostatniego dnia należy liczyć pełną dietę w kwocie 50 EUR.

Łączna kwota diety za całą podróż służbową wynosi 500 EUR.

Dzień powrotu i rozliczenie podróży służbowej przedsiębiorcy to 08.06.2022r. Zatem kurs przeliczenia na polskie złote jakiego użyje przedsiębiorca będzie pochodził z dnia 07.06.2022r.

Średni kurs NBP waluty EUR z dnia 07.06.2022r. zawarty jest w tabeli nr 109/A/NBP/2022 z dnia 2022-06-07. Kurs ten wynosi 4,5855 zł.

Zatem 500 EUR x 4,5855 zł = 2.292,75 zł

Zagraniczna podróż służbowa przedsiębiorcy do Francji – rozliczenie rachunków i faktur

Obliczenie kosztów faktur przedstawiono w poniższej tabeli.

Przeliczenie faktur, rachunków w walucie obcej dotyczących zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy
Lp. Czego dotyczy faktura, rachunek Zastosowany kurs Obliczenie kosztu w PLN
1. za paliwo w Polsce na kwotę 245 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT), X 245 zł
2. za paliwo w Niemczech na kwotę 190 EUR z dnia 29.05.2022r. 4,6102 zł z 27.05.2022r. 190 x 4,6102 = 875,94 zł
3. za usługi gastronomiczne w Niemczech na kwotę 20 EUR z dnia 29.05.2022r. 4,6102 zł z 27.05.2002r. 20 x 4,6102 = 92,20 zł
4. za paliwo we Francji na kwotę 120 EUR z dnia 29.05.2022r. 4,601 zł z dnia 27.05.2022r. 120 x 4,6102 = 553,22 zł
5. za hotel we Francji na kwotę 960 EUR z dnia 29.05.2022r. 4,601 zł z 27.05.2022r. 960 x 4,6102 = 4. 425,79 zł
6. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 50 EUR z dnia 30.05.2022r. 6,601 zł z 27.05.2022r. 50 x 4,6102 = 230,51 zł
7. za paliwo we Francji na kwotę 120 EUR z dnia 01.06.2022r. 4,5756 zł z 31.06.2022r. 120 x 4,5756 = 549,07 zł
8. na usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 01.06.2022r. 4,5756 zł z 31.05.2022r. 20 x 4,5756 = 91,51 zł
9. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 02.06.2022r. 4,5891 zł z 01.06.2022r. 20 x 4,5891 = 91,78 zł
10. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 03.06.2022r. 4,5876 zł z 02.06.2022r. 20 x 4,5876 = 91,75 zł
11. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 04.06.2022r. 4,5908 zł z 03.06.2022r. 20 x 4,5908 = 91,82 zł
12. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 05.05.2022r. 4,5908 zł z 03.2022r. 20 x 4,5908 = 91,82 zł
13. za usługi gastronomiczne we Francji na kwotę 20 EUR z dnia 06.06.2022r. 4,5908 zł z 03.06.2022r. 20 x 4,5908 = 91,82 zł
14. za paliwo we Francji na kwotę 120 EUR z dnia 07.06.2022r. 4,5880 zł z 06.06.2022r. 120 x 4,5880 = 550,56 zł
15. za paliwo we Francji na kwotę 80 EUR z dnia 07.06.2022r. 4,5880 zł z 06.06.2022r. 80 x 4,5880 = 367,04 zł
16. na paliwo w Niemczech na kwotę 110 EUR z dnia 08.06.2022r. 4,5855 zł z 07.06.2022r. 110 x 4,5855 = 504,41 zł
17. na paliwo w Polsce na kwotę 140 zł z dnia 08.06.2022r. (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT), X 140 zł
18. za usługi gastronomiczne w Polsce na kwotę 40 zł z dnia 08.06.2022r. X 40 zł
PODSUMOWANIE KOSZTÓW FAKTUR I RACHUNKÓW 9.124,24 zł

Koszty zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy

Przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć w koszty firmowe poniesione wydatki z tytułu:

 1. należnej diety obliczonej za czas trwania całej podróży służbowej w kwocie 2.292,75 zł,
 2. kosztów, wynikających z rachunków i faktur opiewających łącznie na sumę 9.124.24 zł.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy na przykładzie

Opublikowano: 2022-08-04

W poprzednich publikacjach zostały przedstawione zasady rozliczenia kosztów podróży służbowej a więc identyfikacji wydatków które mogą stanowić koszty firmowe, przedstawienia stawek rozliczeniowych a także innych kwestii mających wpływ na końcowe rozliczenie.

W niniejszej publikacji zaprezentowano całościowe rozliczenie zagranicznej podróży służbowej i zwrócono uwagę na najważniejsze aspekty rozliczenia kosztowego owej podróży.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy – założenia

Polski przedsiębiorca sprzedający akcesoria posiada siedzibę działalności gospodarczej w Swarzędzu. Dnia 28.07.2022r. wyruszył w podróż służbową do Wrocławia, gdzie odbędzie kilka spotkań i podpisze potencjalne umowy z nowymi odbiorcami. Podróż będzie odbywał firmowym samochodem osobowym. Podróż ma trwać od dnia 28.07.2022r. do dnia 05.08.2022r.

Początek podróży miał miejsce w miejscowości Swarzędz (siedziba firmy) o godzinie 06:00. Dotarcie do hotelu we Wrocławiu czyli do punktu przeznaczenia miało miejsce o godzinie 08:00.

Powrót przedsiębiorcy do firmy rozpoczął się natomiast dnia 05.08.2022r. o godzinie 19:00. Przedsiębiorca dotarł do firmy o godzinie 21:30. Druk polecenia wyjazdu (rozliczenie delegacji wypełnił jeszcze tego samego dnia).

Wykaz przejazdów zawarto w poniższej specyfikacji.

Trasa krajowej podróży służbowej przedsiębiorcy
WYJAZD PRZYJAZD
miejscowość: Swarzędz miejscowość: Wrocław
data: 28.08.2022 data: 28.08.2022
godzina: 06:00 godzina: 08:00
miejscowość: Wrocław miejscowość:
Swarzędz
data: 05.08.2022 data: 05.08.2022
godzina: 19:00 godzina: 21:30
Środek lokomocji Nr rejestracyjny firmowego samochodu osobowego, którego używał przedsiębiorca

W czasie owej podróży służbowej przedsiębiorca skompletował faktury, rachunki:

 1. za paliwo na kwotę 220 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 28.07.2022r.,
 2. za usługi gastronomiczne na kwotę 60 zł brutto z dnia 28.07.2022r.
 3. za hotel na kwotę 1.440 zł brutto z dnia 28.07.2022r.
 4. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 29.07.2022r.
 5. za paliwo na kwotę 300 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 30.07.2022r.
 6. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 30.07.2022r.
 7. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 31.07.2022r.
 8. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 01.08.2022r.
 9. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 02.08.2022r.
 10. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 03.08.2022r.
 11. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 04.08.2022r.
 12. za paliwo na kwotę 220 zł (po dodaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 04.08.2022r.
 13. za usługi gastronomiczne na kwotę 70 zł brutto z dnia 05.08.2022r.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy– rozliczenie diety krajowej

ISTOTNE:

Od 28 lipca obowiązuje nowa kwota diety w odniesieniu do podróżujących służbowo na terenie RP wynosząca 38 zł.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy trwała łącznie 8 dni 15 godzin i 30 minut:

 1. od godziny 06:00 dnia 28.07.2022r. do godziny 21:30 dnia 05.08.2022r.

Czas krajowej podróży służbowej przypadający na rozliczenie czasu trwania podróży wynosi:

 • pełne 8 dni a więc  38 zł x 8 dni = 304 zł,
 • 15 godzin i 30 minut czyli powyżej 12 godzin a więc przyjmuje się pełną, dzienną stawkę diety  38 zł.

Łączna kwota diety za całą podróż służbową wynosi 342 zł.

Krajowa podróż służbowa przedsiębiorcy– rozliczenie rachunków i faktur

Obliczenie kosztów faktur przedstawiono w poniższej tabeli.

Wykaz faktur, rachunków do rozliczenia łącznych wydatków poniesionych w krajowej podróży służbowej przedsiębiorcy
Lp. Czego dotyczy faktura, rachunek Kwota kosztu PLN
1. za paliwo na kwotę 220 zł (po podaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 28.07.2022r. 220 zł
2. za usługi gastronomiczne na kwotę 60 zł brutto z dnia 28.07.2022r. 60 zł
3. za hotel na kwotę 1.440 zł brutto z dnia 28.07.2022r. 1.440 zł
4. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 29.07.2022r. 50 zł
5. za paliwo na kwotę 300 zł brutto po podaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 30.07.2022 300 zł
6. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 30.07.2022r. 50 zł
7. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 31.07.2022r. 50 zł
8. za usługi gastronomiczne na kwotę 50 zł brutto z dnia 01.08.2022r. 50 zł
9. za usługę gastronomiczną na kwotę 50 zł brutto z dnia 02.08.2022r. 50 zł
10. za usługę gastronomiczną na kwotę 50 zł brutto z dnia 03.08.2022r. 50 zł
11. za usługę gastronomiczną na kwotę 50zł brutto z dnia 04.08.2022r. 50 zł
12. za paliwo na kwotę 220 zł brutto (po oddaniu 50% nieodliczonego VAT) z dnia 04.08.2022r. 220 zł
13. za usługi gastronomiczne na kwotę 70 zł brutto z dnia 05.08.2022r. 70 zł
PODSUMOWANIE KOSZTÓW FAKTUR I RACHUNKÓW 2.660,00 ZŁ

Łączne koszty krajowej podróży służbowej przedsiębiorcy

Przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć w koszty firmowe wydatki wynikające:

 1. z należnej diety obliczonej za czas trwania całej podróży służbowej w kwocie 342 zł,
 2. z kosztów poniesionych udokumentowanych rachunkami i fakturami opiewającymi łącznie na sumę 2.660.00 zł.