Wznowienie działalności gospodarczej, czyli o czym musi pamiętać przedsiębiorca

Opublikowano: 2023-04-28

Osoby fizyczne zarejestrowane w CEIDG, które dokonały zawieszenia działalności gospodarczej po pewnym czasie dokonują jej odwieszenia.

Niekiedy nie odwieszają działalności a wręcz dokonują jej likwidacji. Jeżeli jednak osoba fizyczna wznowiłaby działalność, wówczas musi pamiętać o kilku kwestiach.

Wznowienie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą który posiada wpis do CEIDG i zawiesił działalność może dokonać jej odwieszenia.

Odwieszenie działalności gospodarczej za pośrednictwem rejestru CEIDG dotyczy osób fizycznych, których działalność jest zarejestrowana w rejestrze CEIDG:

 1. osób fizycznych prowadzących działalność,
 2. wspólników spółki cywilnej.

Osoba fizyczna zawieszając działalność mogła od razu podać datę wznowienia działalności albo jej nie podawać i za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG podać datę odwieszenia działalności.

ISTOTNE:

Jeżeli osoba fizyczna miała już ujętą datę wznowienia działalności, wówczas ta działalność zostanie automatycznie wznowiona od dnia, który wybrano jako data wznowienia działalności.

Jak dokonać wznowienia działalności gospodarczej

Odwieszenie działalności gospodarczej osoba fizyczna może dokonać elektronicznie za pomocą portalu CEIDG, albo składając papierową aktualizację CEIDG. Może także udać się do urzędu gminy lub miasta do działu ewidencji działalności gospodarczej i osobiście dokonać wznowienia działalności.

ISTOTNE:

Wspólnicy spółki cywilnej wznawiający działalność gospodarczą poza aktualizacją wniosku CEIDG muszę jeszcze złożyć formularz NIP-2.

Działalność została wznowiona – kwestie ZUS

Odwieszenie działalności gospodarczej powoduje to, że osoba fizyczna zostaje automatycznie przywrócona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z tytułu wznowionej działalności. Tytuł do ubezpieczeń i rodzaj składek ZUS są takie jak przed okresem zawieszenia, ale nie we wszystkich przypadkach.

ISTOTNE:

Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu czasu wykorzystania ulgi na start, ZUS preferencyjnego czy małego ZUS plus wobec tego nie wydłuża okresu trwania tych ulg.

Może się okazać, iż osoba fizyczna zawiesi działalność, a w trakcie zawieszenia upłynie okres ww. ulg. W takim wypadku w ciągu 7 dni od wznowienia działalności osoba fizyczna będzie musiała zgłosić się ponownie do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego z nowym kodem (tytułem) do ubezpieczeń.

Od dnia wznowienia działalności osoba fizyczna będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu (albo tylko zdrowotnemu). Od tego dnia będą naliczane składki ZUS.

Terminy opłacania ZUS i składania deklaracji pozostają nie zmienne a więc takie same jak przed zawieszeniem działalności (chyba, że zostaną zmienione przez ustawodawcę).

Po wznowieniu działalności osoba fizyczna powinna ponownie zatrudnić pracowników, z którymi musiała rozwiązać umowy przed dokonaniem zawieszenia.

Osoby te muszą być po odwieszeniu działalności zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Wyjątkiem od reguły są osoby, które mogły pozostać zarejestrowane w ZUS w danej działalności nawet na okres jej zawieszenia:

 1. osoby zatrudnione umowę o pracę, które przed okresem zawieszenia i w jego trakcie przebywają na urlopie macierzyńskim, lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
 2. osoby świadczące usługi na podstawie umowy zlecenie,
 3. osoby wykonujące umowę o dzieło.

Działalność została wznowiona – kwestie PIT

Osoba fizyczna wznawiająca działalność będzie opodatkowana w taki sam sposób jak przed zawieszeniem działalności.

Zatem po wznowieniu działalności forma opodatkowania pozostanie taka sama. W niektórych przypadkach osoba fizyczna będzie mogła zmienić formę opodatkowania.

Terminy wpłat zaliczek na podatek dochodowy pozostaną niezmienne do końca roku w którym podatnik wznowił działalność. Chyba, że osoba fizyczna utraci np. prawo do opłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT. Zmianę terminu wpłat zaliczek na podatek dochodowy PIT podatnik może dokonać od nowego roku.

Jeżeli po wznowieniu działalności osoba fizyczna pozostanie przy tej samej formie opodatkowania lub nie będzie mogła jej zmienić, wówczas będą ją obowiązywały formularze zeznań rocznych takiego samego typu jak przed zawieszeniem.

ISTOTNE:

Niezwykle ważną rzeczą jest to, że wznawiając działalność gospodarczą osoba fizyczna będzie mogła zmienić formę opodatkowania jeżeli nie uzyskała jeszcze od początku roku (wznowienia działalności) żadnego przychodu.

Przykład 1

Osoba fizyczna zawiesiła działalność gospodarczą od 1 kwietnia 2022r. do 30 kwietnia 2023r. O 1 maja 2023r. wznowiła działalność. W 2023r. nie uzyskała żadnego przychodu. Pierwszy przychód w 2023r. uzyskała 20 czerwca 2023r.

W takim wypadku osoba fizyczna może zmienić formę opodatkowania najdalej do 20 lipca 2023r.

Przykład 2

Osoba fizyczna zawiesiła działalność gospodarczą od 1 listopada 2022r. do 31 grudnia 2022r. Od 1 stycznia 2022r. wznowiła działalność. W lutym 2023r. uzyskała pierwszy przychód z działalności gospodarczej. Od 1 marca 2023r. zawiesiła działalność gospodarczą. Od 1 września 2023r. odwiesiła działalność.

W tej sytuacji osoba fizyczna po odwieszeniu działalności gospodarczej nie może już zmienić formy opodatkowania w 2023r. z uwagi na uzyskanie pierwszego przychodu w roku 2023r. a konkretnie w lutym.

Zmiany formy opodatkowania po odwieszeniu działalności może dokonać już w roku 2024 najdalej do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z działalności w 2024 roku.

Przykład 3

Osoba fizyczna zawiesiła działalność gospodarczą od 1 grudnia 2022r. do 31 marca 2023r. W lutym 2023r. sprzedała środek trwały (przedsiębiorca może zbywać środki trwałe w trakcie zawieszenia działalności).

Od 1 lipca 2023r. wznowiła działalność.

W tej sytuacji osoba fizyczna nie może zmienić formy opodatkowania po odwieszeniu działalności w 2023r. z uwagi na uzyskanie pierwszego przychodu w roku 2023r. a konkretnie w lutym.

Zmiany formy opodatkowania po odwieszeniu działalności może dokonać już w roku 2024 najdalej do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z działalności w 2024 roku.

ISTOTNE:

W trakcie zawieszenia działalności osoba fizyczna może zmienić formę opodatkowania do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu uzyskania przychodu a więc na takich samych zasadach jak przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą.

Potwierdza to wyrok wydany przez WSA w Warszawie z dnia 27.01.2021 r. o sygn. akt III SA/Wa 1562/20.

Działalność została wznowiona – kwestie VAT

Osoba fizyczna będąca czynnym podatnikiem VAT, która zawiesiła działalność gospodarczą na okres przynajmniej 6 miesięcy zostanie wykreślona z rejestru czynnych podatników VAT (po okresie nieskładania deklaracji VAT za 6 ostatnich miesięcy lub 2 kwartałów).

Jeżeli czynny podatnik po tym okresie wznawia działalność wówczas zostanie automatycznie przywrócony jako czynny podatnik VAT.

Za miesiąc w którym osoba fizyczna wznawia działalność będzie już musiała złożyć ewidencję VAT JPK_V7 i deklarację VAT JPK_V7 miesięczną (kwartalną za drugi miesiąc po wznowieniu działalności jeżeli miesiąc wznowienia będzie ostatnim miesiącem kwartału).

Po wznowieniu działalności gospodarczej będą obowiązywały te same terminy składania deklaracji jak i płatności podatku VAT.

ISTOTNE:

Jeżeli osoba fizyczna w trakcie zawieszenia działalności dokonała zakupów na cele firmowe i odliczyła VAT od tych zakupów składając deklarację VAT za miesiące dokonania zakupów, wówczas po wznowieniu działalności wykazuje w deklaracji VAT nadwyżkę VAT uwzględniającą także te zakupy.

Jeżeli osoba fizyczna w trakcie zawieszenia działalności dokonała zakupów na cele działalności ale nie odliczyła VAT – może tego dokonać w pierwszym miesiącu po wznowieniu działalności wykazując skumulowaną nadwyżkę VAT naliczonego dotycząca wszystkich zakupów firmowych dokonanych w trakcie zawieszenia działalności.

W niektórych sytuacjach osoba fizyczna po wznowieniu działalności będzie mogła wrócić do zwolnienia z VAT. Musi jednak spełniać wszystkie warunki ustawowe aby skorzystać z podmiotowego (przedmiotowego) zwolnienia z VAT.

Podatek VAT podczas zawieszenia działalności gospodarczej osób fizycznych

Opublikowano: 2023-04-21

Zawieszenie działalności gospodarczej to niepodejmowanie działalności gospodarczej, a przez to nieuzyskiwanie bieżących przychodów z tej działalności przez określony czas.

W tym okresie przedsiębiorca jednak jest zobowiązany do wykonywania niektórych obowiązków. Może w tym okresie podejmować także niektóre niezbędne czynności.

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może zawiesić działalność gospodarczą. Musi on być jednak wpisany do centralnej ewidencji działalności – CEIDG.

ISTOTNE:

Jeżeli zawieszenia dokonują osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej osób fizycznych wówczas wszyscy wspólnicy danej spółki muszą zawiesić działalność aby te zawieszenie było skuteczne.

Warto dodać, iż spółki wpisane do rejestru KRS także mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.

Drugim ważnym warunkiem jaki przedsiębiorca musi spełniać zanim zawiesi działalność to niezatrudnianie pracowników.

Wyjątkiem od reguły jest to, iż zawiesić działalność może przedsiębiorca który zatrudnia wprawdzie pracowników, ale posiadają oni:

 1. umowę o pracę i przed okresem zawieszenia i w jego trakcie przebywają na urlopie macierzyńskim, lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
 2. umowę zlecenie,
 3. umowę o dzieło.

Na jak długo można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można zawiesić na minimum 30 dni. Jeśli chodzi o maksymalny okres czasu to w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bezterminowo, a w przypadku spółek wpisanych do KRS najdłużej 2 lata.

Obowiązki przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 zwanej dalej ustawą Prawo przedsiębiorców) w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo lub obowiązek:

 1. regulować wszelkie zobowiązania podatkowe i składkowe, które powstały przed okresem zawieszenia działalności gospodarczej,
 2. uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 3. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 4. ma prawo ponosić koszty stałe,
 5. pozostałe kwestie.

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności ma możliwość:

 1. sprzedawać własne środki trwałe i wyposażenie,
 2. wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
 3. przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 4. powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego,
 5. osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 6. pozostałe kwestie.

ISTOTNE:

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

ISTOTNE:

Należy podkreślić, iż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Może jednak zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Zwolnienia z niektórych czynności w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w związku z tym nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji do ZUS (wyjątek stanowi przypadek gdy przedsiębiorca posiada zleceniobiorców lub umowy o dzieło),
 2. z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu nie opłaca żadnych składek ZUS (wyjątek stanowi przypadek gdy przedsiębiorca posiada zleceniobiorców),
 3. nie ma obowiązku składania deklaracji i ewidencji JPK_V7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy,
 4. jeżeli nie występuje żadna sprzedaż to nie opłaca ani podatku dochodowego ani podatku VAT,
 5. pozostałe kwestie.

Co z podatkiem VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności może ponosić pewne stałe koszty celem zachowania, zabezpieczenia źródła przychodu.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma możliwość odliczania podatku VAT od zakupów dokonanych w trakcie zawieszenia działalności. Oczywiście wydatki te muszą być związane z zawieszoną działalnością gospodarczą jednak po jej wznowieniu (wydatki mają być przeznaczone na działalność, która będzie prowadzona po jej odwieszeniu).

Odliczenie podatku VAT podatnika który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej może być dokonane na dwa sposoby:

 1. w miesiącu (miesiącach) po wznowieniu działalności,
 2. w trakcie zawieszenia działalności w miesiącu (albo w trzech kolejnych) w którym podatnik poniósł wydatek (data wystawienia faktury) niemniej za ten okres podatnik ma obowiązek złożyć deklarację i ewidencję JPK_V7.

ISTOTNE:

Czynny podatnik VAT może wysłać pisemne zgłoszenie do urzędu skarbowego zawiadamiające o wykonywaniu przez niego czynności podlegających opodatkowaniu VAT w okresie zawieszenia (sprzedaży opodatkowanej VAT).

ISTOTNE:

Na mocy art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zwanej dalej ustawą o VAT) jeżeli podatnik zawiesił działalność gospodarczą (osoby fizyczne) na okres minimum 6 miesięcy wówczas zostaje on wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT. W takim wypadku podatnik musi ponownie dokonać rejestracji do VAT.

Końcowo należy podkreślić, iż zwolnienie z obowiązku składania deklaracji i ewidencji JPK_V7 w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej jak mówi art. 99 ust. 7b ustawy o VAT nie dotyczy:

 1. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 2. podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem VAT,
 3. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego (dotyczy sytuacji jeżeli zawieszenie następuje w trakcie miesiąca lub gdy odwieszenie następuje w trakcie miesiąca),
 4. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku VAT naliczonego.

Wydatek na okulary dla przedsiębiorcy w kosztach uzyskania przychodów i w VAT

Opublikowano: 2023-04-11

Wielu podatników ponosi wydatki na nabycie okularów korekcyjnych dla siebie czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Jakie skutki podatkowe będą konsekwencją tego zakupu? Co z kosztami nabycia okularów dla przedsiębiorcy? Czy przedsiębiorca odliczy podatek VAT z faktury dokumentującej zakup owych okularów?

Co stanowi koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej to wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę.

Wydatki stanowiące koszty firmowe powinny spełniać poniższe przesłanki:

 1. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia przychodów z działalności gospodarczej (musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy z prowadzoną działalnością),
 2. zostały poniesione przez przedsiębiorcę,
 3. koszty nie dotyczą wydatków prywatnych,
 4. nie zawierają się w katalogu kosztów ustawowo wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647),
 5. wydatek został prawidłowo udokumentowany (faktura, rachunek, umowa, karta wynagrodzeń, potwierdzenie zapłaty np. opłat skarbowym, administracyjnych, deklaracje, niektóre decyzje itp.).

Jak wydatek na okulary przez przedsiębiorcę jest postrzegany przez fiskusa?

Niestety fiskus na przestrzeni lat wciąż nie uznaje wydatków na nabycie okularów dla przedsiębiorcy jako koszt firmowy.

Uważa on, że taki wydatek służy przede wszystkim ochronie zdrowia przedsiębiorcy i nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą natomiast ma charakter wydatku osobistego przedsiębiorcy.

Ponadto bez znaczenia pozostaje dla fiskusa ilość czasu np. spędzona przed różnymi ekranami, którą to trzeba poświęcić w różnych profilach prowadzonej działalności.

Poniżej przedstawiono 3 stanowiska fiskusa wydane w różnych latach:

 1. interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10.02.2009r. o sygn. ITPB1/415-790/08/AK – (…) Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę będącego lekarzem stanu faktycznego stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. (…),
 2. interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17.07.2012r. o sygn. IPTPB1/415-278/12-2/AG – (…) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie programowania oraz doradztwa w dziedzinie informatyki, a także fotografii. Do pracy przy komputerze musi używać okularów. Okulary te mają odpowiednio dobrane szkła do pracy przy komputerze, w tym posiadają powłokę antyrefleksyjną. Wnioskodawca może wykorzystywać je tylko do wykonywania zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji stan faktyczny oraz wskazane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że zakup okularów jest wydatkiem o charakterze osobistym. Wydatek ten ponoszony jest niezależnie od tego, czy prowadzona jest działalność gospodarcza. Bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ich poniesienie uwarunkowanie jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. (…),

 1. interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 08.03.2023r. o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.12.2023.2.HJ – (…) Odnosząc się do przedstawionego przez Pana opisu sprawy (doradztwo w zakresie informatyki – długotrwała praca przy komputerze) stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę Pana zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższy zakup jest uwarunkowany stanem Pana zdrowia, tzn. wadą wzroku, która wymaga korekcji, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej.

Naszym zdaniem, poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. A zatem, wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze nie może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…),

Odliczenie podatku VAT od nabycia okularów przez przedsiębiorcę

Tutaj podobnie jak przy kosztach – przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT z faktury zakupu okularów dla siebie.

Pozostaje mieć nadzieję, że w którymś momencie zostanie jednak zauważony przez fiskusa związek pomiędzy długimi godzinami spędzonymi przed komputerem, tabletem w celu wyświadczenia usługi w ramach prowadzonej działalności a koniecznością nabycia okularów korekcyjnych, które przecież wpłyną na lepszą wydajność pracy a i bezpieczeństwo tej pracy nie wspominając o zdrowiu i komforcie pracy przedsiębiorcy.

Wszystko powyższe przecież wpływa w większym lub mniejszym stopniu na zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych przychodów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W interpretacji indywidualnej z dnia 16.07.2012r. o sygn. IBPP2/443-382/12/RSz wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzono, iż (…) Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę zdrowia Wnioskodawcy. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym.

W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów korekcyjnych z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomimo wskazania, iż zakup okularów korekcyjnych jest niezbędny przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, powyższy zakup jest uwarunkowany Jego stanem zdrowia, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej i jako taki nie może stanowić podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa, jak również przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy, stwierdzić należy, na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, że skoro ww. zakup okularów korekcyjnych nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ich zakup. (…).