Wydatek na okulary dla przedsiębiorcy w kosztach uzyskania przychodów i w VAT

Opublikowano: 2023-04-11

Wielu podatników ponosi wydatki na nabycie okularów korekcyjnych dla siebie czyli osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Jakie skutki podatkowe będą konsekwencją tego zakupu? Co z kosztami nabycia okularów dla przedsiębiorcy? Czy przedsiębiorca odliczy podatek VAT z faktury dokumentującej zakup owych okularów?

Co stanowi koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej?

Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej to wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę.

Wydatki stanowiące koszty firmowe powinny spełniać poniższe przesłanki:

  1. zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia przychodów z działalności gospodarczej (musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy z prowadzoną działalnością),
  2. zostały poniesione przez przedsiębiorcę,
  3. koszty nie dotyczą wydatków prywatnych,
  4. nie zawierają się w katalogu kosztów ustawowo wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647),
  5. wydatek został prawidłowo udokumentowany (faktura, rachunek, umowa, karta wynagrodzeń, potwierdzenie zapłaty np. opłat skarbowym, administracyjnych, deklaracje, niektóre decyzje itp.).

Jak wydatek na okulary przez przedsiębiorcę jest postrzegany przez fiskusa?

Niestety fiskus na przestrzeni lat wciąż nie uznaje wydatków na nabycie okularów dla przedsiębiorcy jako koszt firmowy.

Uważa on, że taki wydatek służy przede wszystkim ochronie zdrowia przedsiębiorcy i nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą natomiast ma charakter wydatku osobistego przedsiębiorcy.

Ponadto bez znaczenia pozostaje dla fiskusa ilość czasu np. spędzona przed różnymi ekranami, którą to trzeba poświęcić w różnych profilach prowadzonej działalności.

Poniżej przedstawiono 3 stanowiska fiskusa wydane w różnych latach:

  1. interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10.02.2009r. o sygn. ITPB1/415-790/08/AK – (…) Odnosząc się do przedstawionego przez Wnioskodawcę będącego lekarzem stanu faktycznego stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. (…),
  2. interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17.07.2012r. o sygn. IPTPB1/415-278/12-2/AG – (…) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie programowania oraz doradztwa w dziedzinie informatyki, a także fotografii. Do pracy przy komputerze musi używać okularów. Okulary te mają odpowiednio dobrane szkła do pracy przy komputerze, w tym posiadają powłokę antyrefleksyjną. Wnioskodawca może wykorzystywać je tylko do wykonywania zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji stan faktyczny oraz wskazane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że zakup okularów jest wydatkiem o charakterze osobistym. Wydatek ten ponoszony jest niezależnie od tego, czy prowadzona jest działalność gospodarcza. Bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ich poniesienie uwarunkowanie jest innymi względami, aniżeli uzyskiwanie przychodów z działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. (…),

  1. interpretacja indywidulana wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 08.03.2023r. o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.12.2023.2.HJ – (…) Odnosząc się do przedstawionego przez Pana opisu sprawy (doradztwo w zakresie informatyki – długotrwała praca przy komputerze) stwierdzić należy, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę Pana zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Powyższy zakup jest uwarunkowany stanem Pana zdrowia, tzn. wadą wzroku, która wymaga korekcji, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym, niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej.

Naszym zdaniem, poniesienie wydatków na zakup okularów korekcyjnych nie ma wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów. A zatem, wydatek poniesiony na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze nie może zostać zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (…),

Odliczenie podatku VAT od nabycia okularów przez przedsiębiorcę

Tutaj podobnie jak przy kosztach – przedsiębiorca nie będzie mógł odliczyć podatku VAT z faktury zakupu okularów dla siebie.

Pozostaje mieć nadzieję, że w którymś momencie zostanie jednak zauważony przez fiskusa związek pomiędzy długimi godzinami spędzonymi przed komputerem, tabletem w celu wyświadczenia usługi w ramach prowadzonej działalności a koniecznością nabycia okularów korekcyjnych, które przecież wpłyną na lepszą wydajność pracy a i bezpieczeństwo tej pracy nie wspominając o zdrowiu i komforcie pracy przedsiębiorcy.

Wszystko powyższe przecież wpływa w większym lub mniejszym stopniu na zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych przychodów w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

W interpretacji indywidualnej z dnia 16.07.2012r. o sygn. IBPP2/443-382/12/RSz wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stwierdzono, iż (…) Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę zdrowia Wnioskodawcy. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym.

W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów korekcyjnych z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pomimo wskazania, iż zakup okularów korekcyjnych jest niezbędny przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, powyższy zakup jest uwarunkowany Jego stanem zdrowia, a więc jest wydatkiem o charakterze osobistym niezależnym od prowadzenia działalności gospodarczej i jako taki nie może stanowić podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa, jak również przedstawione we wniosku okoliczności faktyczne sprawy, stwierdzić należy, na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy o VAT, że skoro ww. zakup okularów korekcyjnych nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej ich zakup. (…).