Polski Ład – zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków. Korzystne zmiany możliwe do zastosowania w rozliczeniu już za 2021

Opublikowano: 2022-03-25

Zmiany legislacyjne wprowadzone przez tzw. „Polski Ład” pod niektórymi względami okazują się korzystne dla podatników. Dotyczy to m.in. rozliczających się wspólnie małżonków. Warto również zaakcentować, że niektóre pozytywne zmiany obowiązują „wstecznie” tj. od 1 stycznia 2021r. Polecamy zapoznać się z niniejszym wpisem, który być może przyniesie istotne oszczędności podatkowe!

Zawarcie małżeństwa w trakcie 2021 roku umożliwia wspólne rozliczenie za cały rok podatkowy

Pomimo, że lwia część regulacji wprowadzonych przez „Polski Ład” obowiązuje od 1 stycznia 2022r., istnieją przepisy przejściowe umożliwiające zastosowanie pewnych preferencji już w rozliczeniu za 2021 rok.

Związki małżeńskie, które zostały zawarte w trakcie 2021 roku na mocy regulacji wprowadzonych przez „Polski Ład” zyskały istotny przywilej w postaci możliwości wspólnego rozliczenia za cały 2021 rok. Drugim istotnym warunkiem jest pozostawanie w związku małżeńskim do ostatniego dnia roku podatkowego. Trzecim warunkiem (obowiązującym także w poprzednich latach) jest posiadanie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Należy wyraźnie zaakcentować, że takie preferencyjne rozliczenie nie było do tej pory możliwe z uwagi na restrykcyjny warunek w postaci konieczności trwania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Omawianą problematykę zaprezentowano na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Jakub i Pani Daria zawarli związek małżeński 6 grudnia 2021r. i pozostawali w tym związku na dzień 31 grudnia 2021r. (małżeństwo posiada wspólność majątkową).

W związku z preferencją wprowadzoną przez „Polski Ład” małżeństwo może rozliczyć się wspólnie za cały 2021 rok.

Małżeństwo zyska na wspólnym rozliczeniu, jeżeli jeden z małżonków osiągnął istotnie wysokie dochody, wykraczające poza kwotę pierwszego progu podatkowego, natomiast drugi z małżonków posiadał stosunkowo niskie dochody lub nie wygenerował ich wcale.

ISTOTNE:

Począwszy od rozliczenia za 2021 rok, podatnicy zawierający związek małżeński w trakcie roku podatkowego mają możliwość wspólnego rozliczenia za cały rok podatkowy, w którym zawarli związek małżeński.

Likwidacja warunku pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy także dla wdów i wdowców

Preferencje związane z implementacją „Polskiego Ładu” zyskają również podatnicy, których współmałżonek zmarł w trakcie lub po zakończeniu roku podatkowego. Do 2020 roku włącznie, przepisy dawały możliwość wspólnego rozliczenia tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik ze zmarłym małżonkiem pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy.

Począwszy od 2021 roku nie ma to znaczenia, a co za tym idzie niespełnienie warunku pozostawania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy nie przekreśla wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem. Zgodnie ze zmienionym art. 6a ustawy o PIT, wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

Zawieszona działalność małżonków na podatku liniowym lub ryczałcie nie przekreśli wspólnego rozliczenia

Korzystną zmianą dla małżonków jest również zmiana przepisów dotyczących warunków stosowania wspólnego rozliczenia małżonków. W dotychczasowym brzmieniu ustawy o PIT istniał warunek, który uniemożliwiał wspólne rozliczenie w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, miały zastosowanie przepisy dot. podatku liniowego, czy podatku ryczałtowego (z wyjątkiem najmu prywatnego).

Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku uległy modyfikacji. Zgodnie z nowym brzmieniem wspólne rozliczenie nie znajduje zastosowania w przypadku gdy chociażby jeden z małżonków stosował przepisy dot. podatku liniowego, czy ryczałtowego za (wyjątkiem najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń.

Powyższą zmianę należy interpretować w ten sposób, że posiadanie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem linowym, czy ryczałtem, która nie generowała w roku podatkowym przychodów, kosztów oraz wskazanych wyżej odliczeń nie przekreśla wspólnego rozliczenia z małżonkiem za ten rok podatkowy. Dotyczy to np. zawieszonej działalności gospodarczej.

W takich sytuacjach rekomendujemy jednak rezygnację z opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem, w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej na dłuższy okres czasu. Nie trudno bowiem o ziszczenie się jednej z wymienionych wyżej przesłanek np. o poniesienie w roku podatkowym kosztu stałego w postaci chociażby obsługi księgowej.

Zmiany podatkowe wprowadzone przez „Polski Ład”, które znajdą swój realny skutek we wspólnym rozliczeniu małżonków dopiero na etapie rocznego zeznania podatkowego

Kończąc rozważania na gruncie zmian we wspólnym rozliczeniu małżonków warto zwrócić uwagę na wpływ innych zmian podatkowych związanych z „Polskim Ładem”, które znajdą swoje realne odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym. Mowa tutaj w szczególności o:

 • uldze dla klasy średniej, którą zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów (Podręcznik Reforma Polski Ład), może być obliczana we wspólnym rozliczeniu małżonków indywidualnie lub od połowy łącznych dochodów,
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł co wpłynie na wysokość zwrotu w zeznaniu rocznym, a nawet brak zwrotu. Przykładowo wspólne rozliczenie małżonków, gdzie jeden z nich zarabia minimalną pensję krajową, a drugi nie pracuje, nie wygeneruje już dodatkowego zwrotu podatku w zeznaniu rocznym (ok. 530 zł).

Rozpatrując kwestię wspólnego opodatkowania małżonków począwszy od rozliczenia za 2022 rok, należy spojrzeć zdecydowanie szerzej i wziąć pod uwagę szereg innych zmian podatkowych przewidzianych przez „Polski Ład”, które w zupełnie nowy sposób kształtować będą zeznania indywidualne oraz wspólne rozliczenia małżonków.

Autor: Łukasz Kluczyński

Polski Ład 2022 – nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Opublikowano: 2022-03-18

Jeden z największych pakietów zmian podatkowych zwany powszechnie „Polskim Ładem” wprowadza szereg modyfikacji na gruncie przepisów podatkowych. Choć zasadniczo nowe regulacje budą wiele kontrowersji, to część przedsiębiorców może skorzystać z zupełnie nowych ulg podatkowych. W niniejszym wpisie pomijamy ulgę dla klasy średniej, którą omawialiśmy już na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1363/ulga-dla-klasy-sredniej-w-polskim-ladzie-komu-przysluguje-i-jak-ja-obliczac/).

Nowe zwolnienia podatkowe w PIT – ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla pracujących seniorów

W ustawie o PIT (art. 21 ust. 1 pkt 152-154) rozszerzono katalog zwolnień podatkowych dedykowanych pracownikom i zleceniobiorcom oraz przedsiębiorcom rozliczającym się na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i podatkiem ryczałtowym o:

 1. ulgę na powrót, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Ulgę można stosować przez cztery kolejno po sobie następujące lata podatkowe, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego. Stosowanie ulgi obwarowane jest następującymi warunkami (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT):
 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz,
 2. podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym: trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 3. podatnik posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub miał miejsce zamieszkania: –nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt b, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub –na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt b, oraz
 4. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
 5. nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z ulgi tej można więc skorzystać tylko raz.

UWAGA: wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie!

 1. ulgę dla rodzin 4+, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Stosowanie ulgi obwarowane jest następującymi warunkami (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT):
 • dzieci muszą spełniać warunki analogiczne do tych, które umożliwiają zastosowanie dobrze znanej ulgi na dzieci (m.in. dzieci nie mogą zarobkować powyżej 3089 zł, stosować podatku liniowego i zryczałtowanego za wyjątkiem najmu prywatnego),
 • przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • ulgę dla pracujących seniorów, zwalniającą z opodatkowania przychody podatnika do kwoty 85 528 zł, po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje emerytury lub renty rodzinnej (dot. m.in emerytury/ renty rodzinnej rolniczej, dla służb mundurowych, czy dla sędziów – szczegółowy wykaz świadczeń w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT).

ISTOTNE CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ULG

Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie powyższych ulg nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Do limitu wlicza się również przychody zwolnione z opodatkowania osiągane przez osoby do 26 roku życia.

Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o PIT (np. zryczałtowany podatek 75% od nieujawnionych przychodów), zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rozliczenia ulg można dokonać zarówno w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy lub dopiero w zeznaniu rocznym.

W działalności gospodarczej nie ma konieczności wyłączania z kosztów uzyskania przychodów, wydatków związanych z przychodami zwolnionymi od podatku!

Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na wydatki związane ze zwiększeniem sprzedaży produktów, ulga dla wspierających sport i kulturę, ulga na zabytki, ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, ulga na terminale płatnicze

Przepisy „Polskiego Ładu” wprowadzają w ustawie o PIT szereg całkowicie nowych, dedykowanych przedsiębiorcom ulg podatkowych. Z uwagi na fakt, iż szczegółowe omówienie wszystkich ulg i warunków ich stosowania stanowiłoby zbyt obszerną treść, ulgi omawiamy ramowo, przytaczając dodatkowo podstawę prawną w celu łatwego ich odnalezienia w ustawie:

 1. ulga na innowacyjnych pracowników, to dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców korzystających z ulgi B+R, osiągających straty lub zbyt niskie dochody, uniemożliwiające pełne wykorzystanie owej ulgi B+R. Nowa ulga umożliwia odprowadzenie mniejszych zaliczek za pracowników, zleceniobiorców, czy wykonawców dzieła zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową. Płatnik może pomniejszyć zaliczki o iloczyn stawki podatkowej (17% lub 19%) i kwoty nieodliczonej ulgi B+R (art. 26eb ustawy o PIT),
 2. ulga na prototyp, to ulga dla przedsiębiorców wprowadzających nowe produkty na rynek. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwoty stanowiącej 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nowododana regulacja w art. 26ga ustawy o PIT definiuje wyżej przytoczone pojęcia takie jak koszt „produkcji próbnej”, czy koszt „wprowadzenia na rynek”, stąd podmioty zamierzające skorzystać z tej formy wsparcia winny szczegółowo zapoznać się z pełną treścią regulacji,
 3. ulga na wydatki związane ze zwiększeniem sprzedaży produktów, to ulga skierowana do producentów, czyli wytwórców wyrobów własnych, umożliwiająca odliczenie od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Koszty kwalifikujące się do odliczenia w ramach omawianej ulgi, to koszty: uczestnictwa w targach, działań promocyjno-informacyjnych, dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych, czy przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom (art. 26gb ustawy o PIT).
 4. ulga dla wspierających sport i kulturę, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych (nie więcej niż do wysokości dochodu za dany rok podatkowy) na działalność sportową, kulturalną i wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Nowododany art. 26ha ustawy o PIT precyzuje wydatki kwalifikujące się do odliczenia.
 5. ulga na zabytki, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych w roku podatkowym na: a) wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków, b) poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, c) na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek z pkt b). Szczegółowe warunki uprawniające do skorzystania z ulgi zawarto w art. 26hb ustawy o PIT),
 6. ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku, 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna: a) posiada co najmniej 5% udziałów (akcji), b) będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika – do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym (art. 26hc ustawy o PIT),
 7. ulga na terminale płatnicze, umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Pozostali podatnicy mogą skorzystać z odliczenia w wysokości 1000 zł (art. 26hd ustawy o PIT).

ISTOTNE CECHY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH POWYŻSZYCH ULG

Skorzystanie z ulg możliwe jest zarówno w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) oraz podatników opodatkowanych podatkiem liniowym.

Ministerstwo Finansów objaśnia „Polski Ład” i nowe ulgi podatkowe

Podsumowując warto wspomnieć, iż podatnicy zainteresowani skorzystaniem z nowych zwolnień i ulg podatkowych mogą posiłkować się w szczególności dedykowaną infolinią udostępnioną przez Krajową Informację Skarbową. Ministerstwo Finansów opublikowało również „Podręcznik Polski Ład”, który dość obszernie traktuje o omawianych w niniejszym wpisie ulgach i zwolnieniach podatkowych. Pomocnym narzędziem mogą być również publikowane na stronach internetowych „Pytania i odpowiedzi” związane z Polskim ładem, które mogą być filtrowane tematycznie, m.in. wg kategorii „przedsiębiorca”.

Autor: Łukasz Kluczyński

Unijna a nieunijna procedura rozliczenia podatku VAT OSS

Opublikowano: 2022-03-11

Uproszczona procedura rozliczania podatku VAT w formie obowiązującej przed 1 lipca 2021r. o skrócie MOSS została zastąpiona nową procedurą VAT OSS.

W procedurze MOSS podatnik mógł jedynie świadczyć na rzecz kontrahentów z UE usługi telekomunikacyjne, elektroniczne oraz nadawcze. W procedurze VAT OSS podatnik może świadczyć pozostałe usługi jak i zbywać towary. Na czym polega unijna i nieunijna procedura rozliczania podatku VAT?

Procedura unijna a nieunijna

Procedura VAT OSS zarówno w wersji unijnej jak i nieunijnej oznacza ewidencję, deklarację oraz zapłatę podatku VAT odnoszącego się do sprzedaży towarów lub usług do odbiorców na terytorium UE (niekiedy niektórych krajowych dostaw) w formie uproszczonej.

Oznacza to, że sprzedawca nie ma obowiązku rejestracji do VAT w każdym kraju UE przeznaczenia towarów lub usług a jedynie w jednym tzw. państwie identyfikacji (o tym poniżej).

Rejestracja do unijnej lub nieunijnej procedury VAT OSS umożliwia:

 1. brak obowiązku rejestracji do VAT we wszystkich krajach UE do których są wysyłane towary lub sprzedawane usługi,
 2. składanie jednej specjalnej kwartalnej deklaracji VAT zawierającej transakcje sprzedaży towarów i usług do UE w państwie identyfikacji UE (państwo rejestracji do VAT OSS),
 3. dokonywanie płatności podatku VAT w państwie identyfikacji UE.

ISTOTNE:

Właściwymi formularzami zgłoszeniowymi dla rejestracji do procedury VAT OSS są:

 • VIU-R w przypadku procedury unijnej,
 • VIN-R w przypadku procedury unijnej.

Właściwymi deklaracjami dla rozliczenia podatku VAT według procedury VAT OSS są:

 • VIU-DO w przypadku procedury unijnej,
 • VIN-DO w przypadku procedury unijnej.

W przypadku procedury VAT IOSS jej cechy zostały zaprezentowane w odrębnej publikacji.

Jakich transakcji dotyczy unijna procedura VAT OSS

Unijna procedura VAT OSS dotyczy:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (WSTO) czyli dawnej wersji sprzedaży wysyłkowej z terytorium Polski na terytorium innych krajów UE,
 2. WSTO oraz sprzedaży krajowej dokonywanej przez operatorów interfejsu elektronicznego (zwanych dalej operatorami IE),
 3. świadczenia usług na rzecz osób niebędących podatnikami (najczęściej osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej).

ISTOTNE:

Operator IE to podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym sprzedawcą towarów a ostatecznym nabywcą w UE. Niekiedy może on być uznany (zgodnie z fikcją prawną) za dostawcę towarów tzn. tak jakby sam od sprzedawcy kupił dane towary a następnie je sprzedał dla konsumenta w UE.

Jakich transakcji dotyczy nieunijna procedura VAT OSS

Nieunijna procedura VAT OSS dotyczy świadczenia usług dla osób fizycznych z UE nieprowadzących działalności (model B2C), np.

 1. usług związanych z nieruchomościami,
 2. usług restauracyjnych, cateringowych, pochodnych,
 3. usług wynajmu lokali, sprzętu, środków transportu,
 4. usług transportu towarów, ludzi,
 5. usług wstępu na różnego rodzaju imprezy kulturalno-rozrywkowe,
 6. wielu innych usług.

Kto może zarejestrować się do unijnej lub nieunijnej procedury VAT OSS

Tylko niektórzy podatnicy będą mogli skorzystać z uproszczonego rozliczania podatku VAT według procedury VAT OSS. Pełny wykaz uprawnionych podatników przedstawiono w poniższej tabeli.

Podatnicy uprawnieni do rejestracji w zakresie unijnej i nieunijnej procedury VAT OSS
Unijna procedura
Podatnik uprawniony Typ transakcji
Sprzedawca z siedzibą firmy w UE (nie dotyczy o1perator IE) Świadczenie usług na rzecz osób niebędących podatnikami w państwie UE, w którym sprzedawca nie ma siedziby firmy, WSTO
Operator IE z siedzibą firmy w UE lub poza UE uznany za dostawcę towarów Niekiedy krajowe dostawy towarów, WSTO
Sprzedawca nieposiadający siedziby firmy w UE WSTO
Nieunijna procedura
Podatnik uprawniony Typ transakcji
Sprzedawca nieposiadający siedziby firmy ani stałego miejsca prowadzenia działalności w UE Świadczenie usług na rzecz osób niebędących podatnikami (osoby nieprowadzące działalności)

Ryczałt dla informatyków nie taki oczywisty

Opublikowano: 2022-03-04

Wielu informatyków planuje założenie działalności gospodarczej. W 2022r. wprowadzono zmiany w ustawie ryczałtowej, które obniżyły stawki ryczałtu na niektóre rodzaje działalności świadczone przez informatyków.

Nie mniej podatnicy ci powinni uważać, gdyż nie wszystkie szeroko pojęte usługi informatyczne lub pochodne podlegają pod niskie, ryczałtowe stawki.

Stawka 15% ryczałtu

Usługi informatyczne w ryczałcie zostały zaklasyfikowane przy stawce podatku 15%, 12%. W niektórych przypadkach przy 8,5%.

Niektóre z tych usług, które mogą być świadczone jako szeroko pojęte usługi informatyczne (albo usługi im towarzyszące) zostały jednak opodatkowane stawką 15%. Warto jednak pamiętać, iż niektóre niżej wymienione usługi np. marketingowe czy zarządzania są dodatkowo świadczone przez informatyków obok typowych usług informatycznych (programowanie, administracja siecią komputerową).

Są to:

 1. PKWiU – 18.20.30.0 – usługi reprodukcji z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach,
 2. PKWiU – 58.21.40.0 – usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do wydawania, rozpowszechniania gier komputerowych, opisów programów gier i materiałów pomocniczych do korzystania z gier,
 3. PKWiU – 58.29.50.0 – usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych, opisów programów i materiałów pomocniczych do oprogramowania systemowego i użytkowego, tj.: praw do tworzenia i rozpowszechniania oprogramowania oraz praw do korzystania z elementów oprogramowania w celu tworzenia lub włączania w inne oprogramowania.

Stawka 15% obejmuje również usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 63.11.1 polegające na kompletnej obróbce i raportowaniu z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnieniu automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych. Usługi te związane są również z dostarczeniem infrastruktury dla hostowania bazy klienta i powiązanych z nią plików zlokalizowanych w miejscu, które zapewnia szybkie, niezawodne połączenie z Internetem, które może być:

 • ograniczone do przechowywania na pojedynczym serwerze o pojemności dzielonej lub dedykowanej, bez usług dostawcy zarządzającego lub integrującego oprogramowanie użytkowe (za oprogramowanie na serwerze odpowiedzialny jest klient, a usługi gwarancyjne są standardowe i ograniczone, co do zakresu),
 • pakietem usług składającym się z hostingu i zarządzania stroną Internetową oraz związanych z tym aplikacjami.

Stawką 15% ryczałtu podatnik opodatkuje także przychody z usług dotyczących:

 • PKWiU 59.11.25.0 – przesyłania danych za pośrednictwem strumienia wideo przez Internet (z wykluczeniem usług przesyłania danych za pośrednictwem strumienia audio przez Internet, sklasyfikowanych w 59.20.36.0),
 • PKWiU 59.20.36.0 – przesyłania strumieni audio przez Internet,
 • dział 73 PKWIU – reklamowych w skład których wchodzą m.in. usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, marketing pośredni i bezpośredni, usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych, pośrednictwo w sprzedaży miejsca reklamowego (w różnych mediach), usługi badania rynku i opinii publicznej,
 • PKWiU dział 70 –zarządzania przez firmy centralnych (head office), doradztwa związane z zarządzaniem, z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

ISTOTNE:

Informatyk, chcąc zidentyfikować właściwą stawkę ryczałtu powinien wpierw wybrać właściwy numer PKWiU odzwierciedlający w pełni wszystkie świadczone przez siebie usługi odrębnie (według przynależnej stawki podatkowej ryczałtu). Zarówno informatyczne jak i wszystkie inne pochodne i inne wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto, aby podatnik sięgnął do wyjaśnień PKWiU, które w sposób szczegółowy wyjaśniają poszczególne symbole PKWiU. Można także wysłać zapytanie o właściwą stawkę ryczałtu do GUS albo do WIS (ta ostatnia instytucja rozpatruje właściwy numer PKWiU ze względu na VAT).

Stawka 12% ryczałtu

Kolejne (można by rzec podstawowe) usługi, które mogą być świadczone przez informatyków (np. programistów) zostały sklasyfikowane przy stawce ryczałtu 12%. Warto przyjrzeć się co konkretnie zostało zaklasyfikowane zgodnie z numerami PKWiU, które ustawodawca zawarł w ustawie ryczałtowej. Wyselekcjonowane w ryczałcie usługi, zaprezentowano w poniższej tabeli.

Symbol PKWiU Wyjaśnienia PKWiU
62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego (np. w zakresie wymagań sprzętowych i zaopatrzenia w sprzęt)
Usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego
Usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu
Usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu
ex 62.01.1 Usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak poniżej przedstawione
Projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych
Projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych)
Projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych
Wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta
Grupowanie to nie obejmuje:
– usług związanych z projektowaniem i rozwojem stron internetowych oferowanych w pakiecie z usługą hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.13.0,
– usług związanych z projektowaniem i rozwojem aplikacji oferowanych w pakiecie z usługą hostingu i bieżącym zarządzaniem aplikacją, sklasyfikowanych w 63.11.19.0,
– usług związanych z projektowaniem i rozwojem baz danych oferowanych w pakiecie z bieżącym zarządzaniem zasobami danych, sklasyfikowanych w 63.11.19.0.
62.01.2 Zastrzeżone prawa autorskie do intelektualnej własności, nieposiadające upoważnienia do pełnej sprzedaży
Intelektualną własność na sprzedaż, która jest domyślnie i jawnie chroniona przez prawa autorskie (np. oprogramowanie komputerów)
Kategoria ta nie obejmuje:
– usług pisania oprogramowania na zlecenie, sklasyfikowanych w 62.01.11,
– usług hurtowego i detalicznego handlu oprogramowaniem, sklasyfikowanych w 46.14.11, 46.51.10, 47.00.31.
62.01.21.3 Oryginały gier komputerowych
62.01.29.0 Oryginały pozostałego oprogramowania komputerowego
ex 62.02 Klasa ta nie obejmuje:
– usług związanych z doradztwem połączonych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych (strona internetowa, baza danych, określona aplikacja, sieć itp.), sklasyfikowanych w 62.01.01,
– usług związanych z doradztwem w zakresie strategii przedsiębiorstw, takich jak: doradztwo dotyczące rozwoju handlu elektronicznego, sklasyfikowanych w 70.22.11.0.
– 62.02.10.0 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
Grupowanie to obejmuje:
– usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,
– usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,
– usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,
– usługi w zakresie nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.
Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
Grupowanie to obejmuje:
– usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak:
– doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia,
– systemy zabezpieczające
Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego. Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:
– udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,
– usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,
– udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,
– udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,
– udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
– udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa
Grupowanie to nie obejmuje:
– usług odzyskiwania danych, sklasyfikowanych w 62.09.20.0. 62.03 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM SIECIĄ I SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
ex 62.09.20. Usługi odzyskiwania danych, tj. ratowania danych klienta z uszkodzonego lub niestabilnego dysku twardego lub innego nośnika do przechowywania danych oraz wykonywania duplikatów oprogramowania w oddzielnych miejscach, umożliwiających klientowi przemieszczenie wykwalifikowanego personelu w celu podjęcia i wykonywania rutynowych operacji komputerowych w takich przypadkach jak: pożar lub powódź
Usługi instalowania oprogramowania
Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej klasyfikowane
Grupowanie to nie obejmuje:
– usług w zakresie przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.1,
– usług w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanych w 62.01.1,
– usług konsultacyjnych w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych w 62.02
62.03.1 Usługi związane z zarządzaniem i monitorowaniem siecią komunikacyjną i związanym z nią sprzętem w celu rozpoznania problemów sieciowych i zebrania statystyki dotyczącej przepustowości i używania, aby administrować i odpowiednio dostosowywać natężenie ruchu w sieci
Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
Usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów lub usługi powiązane bezpieczeństwem
Usługi związane z codziennym zarządzaniem systemami informatycznymi klienta i ich eksploatacją
ex 58.21.10.0 Usługi związane z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line
58.29.1 Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego
58.29.2 Usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego
ex 58.29.3 Usługi związane z wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line

Warto podkreślić, iż w pewnych wyjątkowych sytuacjach niektóre świadczone przez informatyków usługi mogą być opodatkowane stawką 8,5%. Jakie to są przypadki? O tym opowiedziano w odrębnej publikacji.