Możliwe ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok

Rokrocznie polscy podatnicy przekazują do Krajowej Administracji Skarbowej swoje zeznania roczne obejmujące wszystkie przychody osiągnięte w 2020 roku i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłączając przy tym większość przychodów zwolnionych z podatku dochodowego z pewnymi wyjątkami.

Podatnicy spełniający ustawowe kryteria mają możliwość skorzystania z określonych ulg
i odliczeń skutkujących obniżeniem należnego podatku dochodowego do zapłaty albo zwiększeniem nadpłaty w tym podatku. Jakie to ulgi?

Ulgi i odliczenia od rocznego dochodu podlegającego opodatkowaniu – osiągniętego w 2020 roku

Osoby uprawnione przez ustawodawcę (spełniające określone wymogi ustawowe) mogą obniżyć osiągnięty w 2020 roku dochód podlegający opodatkowaniu o dostępne ulgi i odliczenia.

Poza możliwością pomniejszenia dochodu występuje jeszcze kilka ulg do odliczenia od kwoty podatku dochodowego ustalonego w zeznaniu rocznym za 2020r.

Poniżej zaprezentowano skrócony wykaz dostępnych ulg i odliczeń możliwych do odliczenia przez osoby ustawowo uprawnione do ich zastosowania.

Rodzaj ulgi lub odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok PIT-28 PIT-36 PIT-37 PIT-36L
Strata podatkowa z lat ubiegłych (5 lat) + + +
Zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego w roku 2020 + + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele OPP – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele kultu religijnego – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele charytatywno-opiekuńcze – odliczenie bez ograniczeń, ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + +
Darowizna komputerów i tabletów w roku 2020 dla jednostek prowadzących działalność oświaty – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + + +
Darowizna przekazana w roku 2020 na cele związane z Covid-19 – odliczenie bez ograniczeń (nawet do 200% wartości darowizny) ale do kwoty rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + + +
Darowizna dokonywana przez krwiodawców – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika, odliczenie osocza 350 zł / litr + + +
Darowizna na cele kształcenia dla szkół publicznych – odliczenie do 6% rocznego dochodu osiągniętego przez podatnika + + + +
Ulga na złe długi – nieopłacenie faktur pow. 90 dni od dnia upływu terminu płatności na niej określonego + + +
Ulga rehabilitacyjna + + +
Ulga internetowa – odliczenie do kwoty 760 zł + + +
Ulga termomodernizacyjna + + +
Ulga na B+R + +
Wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego + + + +
Ulga IP-BOX dotyczy wytworzonych praw i licencji + +

Ulgi i odliczenia od rocznego podatku wykazanego w zeznaniu za 2020 rok

Rodzaj ulgi lub odliczenia od podatku w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok PIT-28 PIT-36 PIT-37 PIT-36L
Zapłacona składka ZUS ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2020 w obniżonej wysokości 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego + + + +
Ulga na dzieci + +
Ulga abolicyjna + + + +

Opublikowano: 2021-03-15

Dofinansowania z urzędów pracy i ZUS tarcza 6.0 i 7.0.

Na blogu poruszaliśmy już kwestię tarczy 6.0 w kontekście dodatkowych świadczeń postojowych i zwolnienia ze składek ZUS (https://www.taxe.pl/blog/1065/dodatkowe-postojowe-i-zwolnienie-z-zus-w-ramach-tarczy-6-0/). Niniejszy wpis koncentruje się z kolei na dofinansowaniach z urzędów pracy w ramach tarczy 6.0. Wspomniane wyżej formy pomocy zostały również rozszerzone od lutego 2021r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021r. (Dz. U. 2021, poz. 152) – tzw. tarcza 7.0. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie!

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Instrument wsparcia antykryzysowego w postaci dotacji (art. 15zze4 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19), omawiamy w oparciu o tarczę 7.0 (czas na składanie wniosków w ramach poprzedniej tarczy minął). Pomoc ta polega na udzieleniu dotacji do kwoty 5000 zł, która po spełnieniu określonych warunków nie podlega zwrotowi. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że:

 • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 3 miesiące,
 • wydatkował dotację zgodnie z przeznaczeniem,
 • złożył prawdziwe oświadczenia i spełniał warunki do otrzymania pomocy,
 • poddał się ewentualnej kontroli w związku z dotacją.

Czas na składanie wniosków upływa z dniem 31 marca 2021r.

Co do zasady dotacja ta skierowana jest do podmiotów, które na dzień 30 listopada 2020r. prowadziły przeważającą działalność w ramach określonego kodu PKD do których należą (UWAGA: wytłuszczono kody PKD, których nie obejmowała tarcza 6.0): 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

*w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

Drugim warunkiem jest spadek przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 40%, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedzającego.

ISTOTNE:

Dotacja nie stanowi przychodu podatkowego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Wojewódzkich Urzędów Pracy

Tarcza 7.0, umożliwia pozyskanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników (art. 15gga i art. 15ggb ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19). Niniejsza forma pomocy, podobnie jak dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej również oparta jest o kody PKD i odpowiedni spadek przychodów:

 • o dofinansowanie do wynagrodzeń w ramach tarczy 7.0 wnioskować mogą podmioty, które na dzień 30.11.2020r. prowadziły przeważającą działalność w ramach PKD 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
 • których przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów podatkowych, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Czas na składanie wniosków upływa z dniem 31 marca 2021r.

ISTOTNE:

Tarcza 6.0 zachowuje aktualność w zakresie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników o których mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg do dnia 10 czerwca 2021r. Dofinansowania mogą być natomiast udzielane do dnia 31 czerwca 2021r. Dofinansowania te wymagają m.in. spadku przychodów o 15% lub 25% w wyniku COVID-19. Część przedsiębiorców skorzystała z tej formy pomocy już w ubiegłym roku. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość złożenia kolejnego wniosku na pracowników, na których dany przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze dofinansowania.

Tarcza 7.0 – rozszerzone zwolnienie z ZUS i świadczenia postojowe

Tarcza 7.0 umożliwiła ponowne pozyskanie świadczenia postojowego oraz wnioskowanie o zwolnienie ze składek ZUS w przypadku, gdy przedsiębiorca prowadził na dzień 30 listopada 2020r. przeważającą działalność oznaczoną danym kodem PKD. Drugim warunkiem był spadek przychodów z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Rozporządzenie dzieli przedsiębiorców na dwie grupy, wg przeważającego PKD:

 • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – uprawnienie do jednokrotnego ponownego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek za styczeń 2021r.,
 • 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z*, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z– uprawnienie do dwukrotnego ponownego świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek za grudzień 2020r. i styczeń 2021r. (dodatkowo zwolnienie ze składek za te okresy przewidziano dla podmiotów prowadzących przeważającą działalność oznaczoną PKD 49.32.Z i 52.23.Z).

UWAGA:

Opisane wyżej formy pomocy zostały ponownie rozszerzone tzw. tarczą 8.0 – szczegóły w tym zakresie przedstawimy niebawem na łamach naszego bloga!

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-03-05

Pracownicze plany kapitałowe – terminy i obowiązki mikroprzedsiębiorców.

Pracownicze plany kapitałowe, to propozycja ustawodawcy skierowana dla pracowników, której celem jest gromadzenie oszczędności m.in. na okoliczność zapewnienia sobie dodatkowych środków w „wieku emerytalnym”, a dokładniej po 60 roku życia. Niestety wiąże się to, z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców, a ich lekceważenie może zostać napiętnowane dotkliwymi sankcjami. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w tym zakresie, zwłaszcza w odniesieniu do mikrofirm.

Ważne terminy dla PPK – 26.03.2021r., 26.04.2021r.i 10.05.2021r.

Przepisy ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK) stosuje się od 1 stycznia 2021r. dla przedsiębiorców zatrudniających poniżej 20 osób, w tym również mikroprzedsiębiorców, na których ciąży obowiązek dokonywania wpłat na PPK w stosunku do przynajmniej jednej osoby zatrudnionej. Osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK są pracownicy za wyjątkiem pracowników młodocianych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Osobami zatrudnionymi są ponadto inne osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tj.:

 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020 r. poz. 275, 568, 695 i 875),
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
 • osoby wskazane powyżej (za wyjątkiem członków rad nadzorczych) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ze względu na pandemię, terminy wykonania określonych obowiązków zostały wydłużone i dla omawianej grupy podmiotów (ze stanem zatrudniania niższym niż 20 osób) kształtują się następująco:

 1. Do 26 marca 2021r. należy dokonać wyboru instytucji finansowej, czyli podmiotu ustawowo upoważnionego do gromadzenia i zarządzania środkami w ramach PPK. Powyższego należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli takowa u danego pracodawcy nie działa, wyboru instytucji finansowej należy w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym,
 2. Do 26 kwietnia 2021r. należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, czyli umowę, która określa ramowe warunki współpracy z instytucją finansową do których należą m.in. warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi, czy też wysokość opłat za zarządzanie funduszem,
 3. Do 10 maja 2021r. należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, czyli umowę w imieniu i na rzecz zatrudnionych oraz załączyć listę osób będących uczestnikami PPK, która stanowi załącznik do umowy.

Mikroprzedsiębiorca może być wyłączony spod ustawy o PPK

W pewnych okolicznościach podmioty posiadające status mikroprzedsiębiorcy mogą być zwolnione z wszelkich obowiązków na gruncie ustawy o PPK. Mianowicie zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 – przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Uszczegółowienie przywołanej regulacji oraz innych warunków niezbędnych do całkowitej rezygnacji z PPK zawarto w poniższej tabeli.

Lp. Opis warunku Uszczegółowienie
I Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
II Rezygnacja wszystkich zatrudnionych z PPK Rezygnacja obligatoryjnie w formie pisemnej, zawierająca dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia.
III Weryfikacja obowiązków na gruncie PPK co 4 lata Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył rezygnację, o której mowa powyżej, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, chyba, że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację.

Spełnienie łącznie warunków I-III sprawia, że mikroprzedsiębiorca nie jest zobligowany do jakichkolwiek dodatkowych działań wynikających z ustawy o PPK, w tym m.in. do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Koszty związane z PPK po stronie zatrudnionego i pracodawcy

Wpłaty na PPK obciążają zarówno pracodawcę jak i osobę zatrudnioną. Obie strony mogą również zadeklarować dokonywanie wpłat dodatkowych. Wpłaty te kształtują się następująco:

 1. Wpłaty pracodawcy:
  • wpłata podstawowa wynosi 1,5% wynagrodzenia,
  • wpłata dodatkowa wynosi do 2,5% wynagrodzenia (podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z jej dokonywania w formie zmiany umowy o zarządzanie PPK).
 2. Wpłaty uczestnika PPK:
  • wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – w roku 2021: 3.360,00 zł),
  • uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Przedsiębiorca powinien również wziąć pod uwagę, fakt, że obsługa techniczna związana z PPK, realizowana przez służby finansowo-księgowe wiąże się z reguły z koniecznością uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia.

Sankcje za niedopełnienie obowiązków na gruncie ustawy o PPK oraz nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK

Kończąc już rozważania na temat obowiązków na gruncie ustawy o PPK, warto wspomnieć o sankcjach za niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów, a omówionych w niniejszej publikacji. Mianowicie, zgodnie z art. 106-108 ustawy o PPK:

 • kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego
 • Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego: 1) nie dopełnia obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, 2) nie dopełnia obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, 3) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, 4) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK – podlega karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.
 • Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego lub działająca z inicjatywy tego podmiotu, nakłania osobę zatrudnioną lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2021-03-01