Kasy fiskalne w formie oprogramowania – kto może stosować i na jakich zasadach

Opublikowano: 2021-08-30

Od czerwca 2020r. ustawy podatkowe dopuszczają stosowanie kas fiskalnych w formie oprogramowania. Pierwszą homologację tego typu kas zatwierdzono z końcem 2020r., stąd praktyczne ich użycie stało się możliwe realnie z początkiem 2021r. W niniejszym wpisie przybliżamy tematykę tego typu „urządzeń” fiskalnych, które stanowią alternatywę dla stosowanych dotychczas kas tradycyjnych, do których należą kasy fiskalne z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, a także kasy online.

Czym są kasy fiskalne w formie oprogramowania?

Kasy fiskalne w formie oprogramowania, zwane również kasami wirtualnymi to urządzenia mobilne posiadające certyfikat kasy z pamięcią o unikatowym numerze oraz zapewniające połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (analogicznie jak kasy online). Podatnik zobowiązany jest zapewnić połączenie kasy wirtualnej z drukarką tak aby umożliwić poprawny wydruk dokumentu (paragonu/faktury). Dostępne na rynku kasy w formie oprogramowania bardzo często zapewniają możliwość wydruku, pełniąc jednocześnie funkcję terminala płatniczego.

Choć kasy fiskalne w formie oprogramowania, to synonim mobilności i nowoczesności, to ich stosowanie ograniczone zostało niestety do wybranych branż. Z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić należy, że grono podmiotów uprawnionych do używania kas wirtualnych będzie powiększane.

Kto może stosować kasy wirtualne?

Podmioty uprawnione do stosowania kas wirtualnych wymienione zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem, kas wirtualnych mogą używać przedsiębiorcy do świadczenia:

1) usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);

2) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);

6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);

7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8) usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);

9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

14) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);

15) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

16) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

17) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);

18) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);

19) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);

20) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);

21) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);

22) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);

23) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);

24) pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);

25) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);

26) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Okresowe przeglądy i ulga na zakup kas wirtualnych

Na zakup kas fiskalnych umożliwiających połączenie urządzenia z Centralnym Repozytorium Kas, podatnikowi przysługuje ulga do wysokości 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. Ulga dotyczy więc zarówno kas online jak i omawianych przez nas kas wirtualnych. Co jednak ważne ulga przewidziana jest dla podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy. Mówiąc krócej kupują pierwszą kasę. Co za tym idzie, podatnicy, którzy stosują tradycyjne kasy i dobrowolnie chcieliby zastąpić je kasami wirtualnymi nie mogą liczyć na ulgę.

W zakresie przeglądów serwisowych przepisy są nieprecyzyjne, ponieważ art. 111b ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że do kas fiskalnych w formie oprogramowania stosuje się przepisy dot. kas tradycyjnych i online. Nieścisłość polega na tym, iż kwestie techniczne związane scricte z kasami wirtualnymi uregulowane są w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w którym nie zawarto jakichkolwiek regulacji odnoszących się do przeglądów technicznych.

W przedmiocie przeglądów technicznych kas wirtualnych warto więc zasięgnąć opinii podmiotu specjalizującego się w obsłudze i serwisie tego typu urządzeń.

Podsumowanie – czy warto rozważyć zakup kasy wirtualnej?

Tematyka kas fiskalnych w formie oprogramowania jest stosunkowo nowa, a możliwość ich stosowania w praktyce mocno ograniczona poprzez wąski krąg branż uprawnionych do ich używania.

Niemniej jednak, tendencja fiskusa do tworzenia coraz to nowych sposobów na pozyskiwanie elektronicznych ewidencji i informacji o podatnikach, stwarza domniemanie, że kasy te będą w przyszłości udostępniane kolejnym, a może nawet wszystkich branżom.

W chwili obecnej paleta zalet i zachęt do wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy wirtualne jest zbyt ograniczona. Warto jednak przyglądać się tematyce kas wirtualnych – być może niebawem ich stosowanie na szeroką skalę będzie możliwe, tym bardziej, że urządzenia mobilne, pełniące jednocześnie funkcję kasy fiskalnej mogą usprawnić pracę na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie możliwości integracji z systemami teleinformatycznymi, czy też usprawnień w zakresie obiegu dokumentów w firmie.

Autor: Łukasz Kluczyński

Zmiany w podatku liniowym od nowego 2022 roku

Opublikowano: 2021-08-20

Rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym od nowego 2022 roku wprowadza m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Odbiorcami większości zmian podatkowych będą przedsiębiorcy.

Jedną z głośnych i niestety niekorzystnych zmian w tym aspekcie jest obniżenie atrakcyjności podatku liniowego jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym polega owa zmiana?

Podatek liniowy jako forma opodatkowania ze stabilnym obciążeniem podatkowym

Przedsiębiorcy prowadzący rozwojowe biznesy dość często wybierają formę opodatkowania prowadzonej działalności w postaci podatku liniowego. Jego niewątpliwą i największą zaletą jest to, że podatnik dokładnie wie, że stopa opodatkowania jest zawsze stała i wynosi 19% od podstawy opodatkowania.

Przewagą podatku liniowego nad skalą podatkową jest jego większa opłacalność (korzystniejsza stopa opodatkowania) począwszy od rocznej podstawy opodatkowana w kwocie powyżej 95.000 zł.

Podatek liniowy oznacza też stabilność opodatkowania, przewidywalność a także możliwość odliczenia niektórych ulg podatkowych.

To się może jednak zmienić od nowego 2022 roku.

Planowane zmiany na rok 2022

Resort Finansów w powyższym projekcie ustawy postanowił przy tej formie opodatkowania zlikwidować możliwość odliczenia od podatku obniżonej (zapłaconej) składki zdrowotnej.

Spowoduje to, że opodatkowanie dochodu przedsiębiorców, którzy stosują podatek liniowy wyniesie od 2022 roku już nie 19% a 28%.

Druga kwestia to sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej proporcjonalnie do osiągniętego dochodu  9% od uzyskanego dochodu (podstawy opodatkowania). Zatem im wyższy dochód tym wyższa kwota składki zdrowotnej, ale już tylko do zapłaty (bez możliwości odliczenia).

Warto też pamiętać o firmach osiągających dochód powyżej 1.000.000 zł, gdzie czeka ich jeszcze dodatkowy obowiązek opodatkowania daniną solidarnościową.

Po tych zmianach podatek liniowy jako forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przestanie w niektórych branżach zwyczajnie się opłacać.

Należy dodać, iż uwzględniając zmiany, które mają wejść w życie od stycznia 2022r. przewaga opłacalności podatku liniowego nad np. zasadami ogólnymi będzie oscylować dopiero od dochodu w kwocie ponad 195.000 zł.

Wobec powyższych zmian niektórzy przedsiębiorcy będą zmuszeni wybrać formę opodatkowania dla prowadzonej (lub nowej) działalności pomiędzy ryczałtem, zasadami ogólnymi.

ISTOTNE:

Część przedsiębiorców od nowego 2022r. będzie opłacać tzw. stałą zryczałtowaną kwotę składki zdrowotnej, jeżeli za dany okres rozliczeniowy podatnik:

  1. Poniesie stratę,
  2. Osiągnie dochód w wysokości 0 zł,
  3. Osiągnie dochód, od którego wysokość składki zdrowotnej wynosiłaby poniżej nowej, stałej kwoty składki zdrowotnej.

Porównanie zmian wysokości opodatkowania podatkiem liniowym w roku 2021 oraz w roku 2022 na dwóch przykładach sytuacyjnych przedstawia tabela.

Przykładowa, miesięczna kwota podatku liniowego do zapłaty
na podstawie dwóch przykładów sytuacyjnych
ROK KATEGORIA ROK 2021 ROK 2022
PRZYCHÓD 14.500 zł 14.500 zł
KOSZTY 3.500 zł 3.500 zł
DOCHÓD 11.000 zł 11.000 zł
ZAPŁACONE SKŁADKI ZUS UBEZP. SPOŁECZNEGO ZA 1 MIESIĄC (+ CHOROBOWE) 998,37 zł 998,37 zł
PODSTAWA OPODATKOWANIA (ZAOKRĄGLONA DO 1 ZŁ) 10.002 zł 10.002 zł
PODATEK OBLICZONY (19%) 1.900 zł 1.900 zł
ODLICZONA ZAPŁACONA SKŁADKA ZDROWOTNA
ZA 1 MIESIĄC (7,75%)
328,78 zł 0 zł
PODATEK DO ZAPŁATY 1.572 zł 1.900 zł

* SKŁADKI ZUS DO ODLICZENIA PRZYJĘTO W KWOCIE PEŁNEGO ZUS – 1.457,49 zł (kwota przyp. na 2021r.)

Rzecznik MŚP wnioskuje o kwotę wolną dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego

Wobec nadchodzących od nowego 2022 roku wysoce niekorzystnych dla liniowców zmian rzecznik MŚP wniósł postulat o wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w podatku liniowym.

Kwota ta miałaby wynieść 30.000zł.

Rzecznik MŚP zaznaczył, iż trzeba byłoby także wprowadzić maksymalną kwotę progu dochodu, od którego wysokość składki zdrowotnej nie byłaby już zwiększana.

Na jakim ostatecznym etapie zakończą się omawiane zmiany i czy propozycje przedłożone przez Rzecznika MŚP zostaną przez Resort Finansów przyjęte? Na odpowiedź w tej kwestii każdy podatnik musi jeszcze poczekać.

Założenia Polskiego Ładu z punktu widzenia przedsiębiorców

Opublikowano: 2021-08-09

15 maja 2021r. obóz rządzący wraz ze swoimi koalicjantami zaprezentował zupełnie nowy program społeczno-gospodarczy mający za zadanie stworzenie nowego ładu zgodnie z założeniami obozu rządzącego.

Nowy program zaprezentowany w tym dniu o nazwie „Polski Ład” ma za zadanie poprawić standard życia polskich obywateli. Jakie założenia posiada ten program? Na co powinien zwrócić swoją uwagę polski przedsiębiorca?

Polski Ład

Założenia Polskiego Ładu są stosunkowo proste – polepszenie standardu życia Polaków za pomocą:

  1. Zwiększenia nakładów na służbę zdrowia,
  2. Wprowadzenia programów inwestycyjnych,
  3. Zmian w sposobie zatrudnienia polskich obywateli jak i cudzoziemców,
  4. Zwolnienia z podatku dochodowego emerytur nieprzekraczających miesięcznie maksymalnie 2.500zł,
  5. Programów mieszkaniowych uwzględniających dopłaty do wkładu własnego na poczet nabycia mieszkania.

Warto przyjrzeć się bliżej założeniom Polskiego Ładu zwłaszcza od strony przedsiębiorców a więc od strony finansującej założenia tegoż programu.

Działalność gospodarcza a Polski Ład

Polski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien spojrzeć na podstawowe kwestie związane z założeniami Polskiego Ładu przez pryzmat płaszczyzny zmian w przepisach podatkowych dotyczących podatników prowadzących działalność gospodarczą. Ważniejsze przykłady Założeń Polskiego Ładu okiem przedsiębiorców prezentuje poniższa tabelka :

Założenie Istota
Likwidacja składki zdrowotnej w dotychczasowej postaci Składka zdrowotna do zapłaty obliczona jako 9% od dochodu, W przypadku zerowego dochodu -> stały ryczałt składki zdrowotnej (wysokość aktualnie jeszcze nie znana). Brak możliwości jej odliczenia od podatku, ale też zwiększenie w niektórych przypadkach jej wysokości poskutkuje realnym obniżeniem zysku w wielu firmach. Przykładowo: – dochód: 5 tys. zł x 9% = 450zł – dochód 7 tys. zł x 9% = 630zł – dochód 10 tys. zł x 9% = 900zł Wraz ze wzrostem dochodu będzie wzrastać obciążenie z tytułu składki zdrowotnej kształtującej się w zależności od wysokości dochodu. Brak możliwości odliczenia to dodatkowy wzrost obciążeń podatkowych.
Likwidacja umów śmieciowych Początkowo brano pod uwagę likwidację zarówno umowy zlecenie jak i umów o dzieło. Aktualnie prawdopodobnie zrezygnowano z postulatu likwidacji umów o dzieło jak i zleceń. Jednakże wszystkie umowy zlecenia miały by być oskładkowane. Spowoduje to wzrost kosztów zatrudnienia i może prowadzić do obniżenia ilości zatrudnianych zleceniobiorców.
Wzrost kwoty wolnej od podatku Podwyższenie kwoty wolnej (aktualnie zależna od kwoty dochodu) do kwoty 30 tys. zł. Aktualnie brak jest informacji czy w stosunku do nowej wysokości kwoty wolnej wystąpią tzw. widełki dochodu. Wyższa kwota wolna wprawdzie zredukuje nieco straty spowodowane brakiem odliczenia składki zdrowotnej (oraz jej wzrostem) jednak w przypadku podatników stosujących 19% podatek liniowy może doprowadzić do obniżenia rentowności niektórych branż względem skali podatkowej. Warto tez podkreślić, że wprowadzenie kwoty wolnej nie niweluje w pełnie strat związanych z likwidacją odliczenia składki zdrowotnej jak i wzrostem samej składki wraz ze wzrostem dochodu. 30 tys. zł x 17%  5.100 zł / 12 = 425zł Przykładowo przedsiębiorcy z dochodem miesięcznym 5 tys. zł będą naliczać 450 zł składki zdrowotnej przy 1/12 kwoty wolnej, a więc 425 zł. Wniosek z tego taki im wyższy dochód tym kwota wolna nie zniweluje strat związanych ze zmianami zasad rozliczania składki zdrowotnej.
Podwyższenie limitu progu podatkowego Dotychczasowy pierwszy próg podstawy opodatkowania podatkiem 17% to suma 85.528zł. Każda kwota podstawy powyżej jest opodatkowana podatkiem 32%. Nowy pierwszy próg podstawy opodatkowania po zmianie to suma 120 tys. zł. Każda kwota podstawy powyżej 120 tys. zł będzie opodatkowana podatkiem 32%. Podwyższenie limitu progu podatkowego w połączeniu ze zwiększeniem kwoty wolnej może zaowocować rezygnację wielu firm z opodatkowania liniowym 19% podatkiem dochodowym.
Specjalna ulga dla umów o pracę Wprowadzenie specjalnej ulgi dla pracowników na etacie zarabiających rocznie 70 – 130 tys. zł . Ma to za zadanie wyrównać straty wywołane zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład (rozlicznie składki zdrowotnej). Jednocześnie nie przewidziano takiej ulgi np. dla jednoosobowych firm, które zostały zarejestrowane w oparciu o zasady samozatrudnienia. Firmy te będą obciążone daninami składkowo-podatkowymi niewspółmiernie w stosunku do pracowników.