SOTI, czyli sprzedaż na odległość towarów importowanych na przykładach

Opublikowano: 2021-12-30

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich to nowo zdefiniowany termin w unijnych Dyrektywach, ale i w ustawie o VAT. Pociąga to za sobą obowiązek rozpoznania czy dana transakcja stanowi sprzedaż na odległość towarów importowanych. Jak tego dokonać? W poniższej publikacji przedstawiono szereg przykładów wspomagających identyfikację SOTI.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich (zwana dalej SOTI) dotyczy wyłącznie sprzedaży towarów a dodatkowo:

 1. Towary muszą być transportowane albo wysyłane przez dostawcę albo na jego rzecz (dostawca uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w dostawie towarów),
 2. Dostawa towarów odbywa się z państwa trzeciego lub z terytorium trzeciego na terytorium UE (do nabywcy w kraju UE),
 3. Towary nie są nowymi środkami transportu,
 4. Towary nie są dostarczane po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub przez inną osobę w jego imieniu,
 5. Odbiorcą towarów są podatnicy VAT, osoby prawne niebędące podatnikami VAT oraz konsumenci.

Powyższe warunki muszą zaistnieć łącznie, aby można było mówić o SOTI.

Przykład 1

Podatnik prowadzi sklep artykułów toaletowych w Norwegii. Sprzedaje za jego pośrednictwem różnego rodzaju chemię toaletową zarówno na terenie kraju (w Norwegii) jak i do konsumentów w UE. Podatnik wynajmuje również magazyn we Włoszech, gdzie znajdują się niektóre jego towary. W przypadku sprzedaży z Norwegii towary są wysyłane raz z Norwegii a raz z Magazynu we Włoszech.

SOTI wystąpi jedynie, gdy artykuły medyczne będą wysyłane lub transportowane z Norwegii, czyli z terytorium poza UE na terytorium UE. Natomiast gdy będą one wysyłane z magazynu znajdującego się we Włoszech SOTI nie wystąpi.

Przykład 2

Podatnik prowadzi sklep ze starymi zegarami w Szwajcarii. Sprzedaje je na terenie kraju jak i do konsumentów w UE. Towary znajdują się na terytorium Szwajcarii. Sprzedaż i dostawa zegarów następują poprzez wysyłkę ze Szwajcarii na terytorium jednego z krajów UE. Wysyłką na zlecenie podatnika – sprzedawcy zajmuje się wynajęta przez niego agencja celna.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 3

Podatnik prowadzi sklep artykułów samochodowych w Norwegii. Towary znajdują się na terytorium Norwegii. W przypadku sprzedaży zostają importowane do jednego z państw UE a obsługą odprawy celnej zajmuje się wynajęta przez podatnika agencja celna. Następnie towary trafiają do kraju UE konsumenta. Transportem zajmuje się firma spedycyjna.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 4

Podatnik prowadzi sklep internetowy w Chinach. Sprzedaje za jego pośrednictwem odzież o różnej wartości do konsumentów w UE. Towary znajdują się na terytorium Chin. W przypadku sprzedaży zostają importowane do jednego z państw UE a następnie trafiają do kraju UE konsumenta. Wysyłki dokonuje dostawca.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 5

Podatnik prowadzi działalność w Polsce. Za pośrednictwem platformy handlowej sprzedaje odzież dla osób starszych z USA. Odzież zostaje wysłana przez dostawcę z USA bezpośrednio do odbiorcy w UE. Polski podatnik nie nabywa odzieży we własnym imieniu i nie dokonuje importu tych towarów w Polsce.

Dany kształt transakcji kwalifikuje ją jako transakcję SOTI.

Przykład 6

Podatnik prowadzi działalność w Polsce. Za pośrednictwem platformy handlowej sprzedaje drobne artykuły gospodarstwa domowego pochodzące i wysyłane z Rosji. Odzież zostaje wysłana przez dostawcę z Rosji do Polski. Polski podatnik dokonuje importu a następnie sprzedaje je odbiorcom w Polsce lub w UE.

Dany kształt transakcji nie będzie kwalifikował ją jako transakcję SOTI.

Rejestracja i terminy w unijnej i nieunijnej procedurze rozliczenia podatku VAT OSS.

Opublikowano: 2021-12-23

Procedura unijna i nieunijna VAT OSS to możliwość rozliczania podatku VAT poprzez administrację podatkową jednego państwa UE nawet wtedy, jeżeli sprzedaż następuje do kilku krajów UE jednocześnie.

Jednak korzystanie z tych procedur wymaga od podatnika wykonywania wielu obowiązków
w ściśle określonych terminach. Najważniejsze terminy zaprezentowano w niniejszej publikacji.

Słów kilka o rejestracji do unijnej i nieunijnej procedury VAT OSS

Zanim podatnik przystąpi do rejestracji do unijnej lub nieunijnej procedury VAT OSS musi ustalić właściwy kraj UE tzw. kraj identyfikacji UE. To właśnie za pomocą administracji podatkowej kraju UE identyfikacji podatnik:

 1. Dokona rejestracji do procedury VAT OSS,
 2. Złoży kwartalne deklaracje oraz korekty tych deklaracji rozliczające transakcje objęte procedurą VAT OSS,
 3. Zapłaci podatek rozliczony według procedury VAT OSS.

Zatem w pierwszej kolejności podatnik musi wiedzieć jaki kraj w jego przypadku będzie krajem identyfikacji UE. Pomocna w tym wypadku będzie poniższa tabela.

Procedura unijna Procedura nieunijna
Podatnik z siedzibą firmy lub stałym miejscem prowadzenia działalności w UE – może tylko wybrać kraj UE siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności Nie dotyczy
Podatnik z siedzibą firmy poza UE wybiera państwo identyfikacji UE z którego następuje wysyłka towarów (jeśli występuje kilka krajów, wówczas podatnik może wybrać jeden) Podatnik z siedzibą firmy poza UE ma swobodę w wyborze państwa UE identyfikacji
Podatnik z siedzibą firmy w kraju trzecim (poza UE) z którym UE podpisała umowę o wzajemnym rozliczaniu podatku VAT – wybiera państwo identyfikacji UE z którego następuje wysyłka towarów (jeśli występuje kilka krajów, wówczas podatnik może wybrać jeden) Podatnik z siedzibą firmy w kraju trzecim (poza UE) z którym UE podpisała umowę o wzajemnym rozliczaniu podatku VAT – ma swobodę w wyborze państwa UE identyfikacji

Każdy kraj członkowski UE (administracja podatkowa tego kraju) posiada stronę internetową na której znajdują się formularze zgłoszeniowe do unijnej i nieunijnej procedury VAT OSS, deklaracje rozliczeniowe VAT OSS wraz z podaniem urzędu, do którego należy je złożyć.

W przypadku Polski formularze rejestracyjne VIU-R (procedura unijna) oraz VIN-R (procedura nieunijna) jak i deklaracje rozliczeniowe tych procedur dostępne są pod poniższym linkiem:

LINK do dokumentów rejestracyjnych do procedury VAT OSS

Natomiast właściwym adresatem wysyłki powyższych dokumentów gdy Polska jest krajem identyfikacji jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Naczelnik po otrzymaniu od podatnika zgłoszenia rejestracyjnego odeśle komunikat o przyjęciu lub odmowie rejestracji do procedury VAT OSS.

Jeżeli podatnik nie zainicjował jeszcze sprzedaży i wysłał zgłoszenie rejestracyjne np. 1 grudnia 2021r. to rozpoczęcie korzystania z procedury VAT OSS może nastąpić od pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego, a więc od 1 stycznia 2022r. Jest jednak wyjątek.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik rozpoczął sprzedaż przed przykładową datą 1 stycznia 2022r. to będzie zobligowany zgłosić Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozpoczęcie sprzedaży w ramach procedury szczególnej VAT OSS w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonał sprzedaży towarów lub usług (objętych VAT OSS).

Numer identyfikacyjny

W procedurze unijnej numerem indentyfikacyjnym (podatkowym) na potrzeby przeprowadzania transakcji objętych procedurą VAT OSS będzie dokładnie ten sam numer NIP, który został już nadany podatnikowi w kraju UE, w którym rejestrował działalność – numer NIP.

Odmiennie jest w procedurze nieunijnej, w której państwo UE identyfikacji nada unikalny numer identyfikacyjny podatnikowi, który zarejestruje się w tym kraju do korzystania z nieunijnej procedury VAT OSS.

Deklaracja i ewidencja na potrzeby VAT OSS

Podatnik korzystający z unijnej lub nieunijnej procedury VAT OSS ma obowiązek prowadzenia miesięcznej ewidencji zawierającej transakcje kwalifikujące się do objęcia tą procedurą.

Dane jakie należy zawrzeć w tej ewidencji określone są w art. 63c Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. dostępnego pod poniższym linkiem:

Rozporządzenie Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. w formie PDF

ISTOTNE:

Ewidencję wraz z deklaracją oraz dokumentami potwierdzającymi transakcje objęte procedurą VAT OSS należy przechować przez okres 10 lat.

Może się zdarzyć, że administracja podatkowa jednego z państw UE zażąda okazania ewidencji, którą to podatnik będzie miał obowiązek ją elektronicznie udostępnić.

Poza obowiązkiem prowadzenia ewidencji podatnik korzystający z unijnej lub nieunijnej procedury VAT OSS jest zobligowany do składania drogą elektroniczną kwartalnej deklaracji za każdy kalendarzowy kwartał rozliczeniowy (niezależnej od deklaracji JPK_V7). Nawet jeżeli nie wystąpiły żadne transakcje a deklaracja będzie zawierała same zera.

Deklaracja dla nieunijnej procedury VAT OSS ma zawierać transakcje świadczenia usług na rzecz osób fizycznych z UE nieprowadzących działalności gospodarczej.

Deklaracja dla unijnej procedury VAT OSS ma zawierać transakcje świadczenia usług (poza państwem UE sprzedawcy) na rzecz osób fizycznych z UE nieprowadzących działalności gospodarczej, WSTO oraz krajowe dostawy towarów dokonane przez operatorów IE.

ISTOTNE:

Ostateczny termin złożenia kwartalnej deklaracji VIN-DO (nieunijnej) oraz VIU-DO (unijnej) to ostatni dzień miesiąca następnego po kwartale rozliczeniowym, czyli 30 kwiecień za 1 kwartał, 31 lipiec za 2 kwartał, 31 październik za 3 kwartał i 31 styczeń kolejnego roku za 4 kwartał. Ostateczny termin nie ulega przesunięciu nawet jeżeli jest to dzień ustawowo wolny.

Wystawianie faktur w procedurze VAT OSS

Dla lepszego zobrazowania obowiązku wystawiania faktur przedstawiono niezbędne informacje w poniższej tabeli.

Procedura unijna Procedura nieunijna
Dostawca nie jest zobligowany do wystawiania faktur sprzedaży Dostawca nie jest zobligowany do wystawiania faktur sprzedaży
Dostawca jest zobligowany do wystawienia faktury, jeżeli nie korzysta z procedury unijnej w przypadku realizacji transakcji WSTO Jeśli dostawca chce wystawić fakturę to obowiązują go uregulowania dotyczące wystawiania faktur właściwe dla państwa UE identyfikacji
W pozostałych przypadkach, jeżeli dostawca chce wystawić fakturę to obowiązują go uregulowania dotyczące wystawiania faktur właściwe dla państwa UE identyfikacji

Płatność podatku VAT w unijnej i nieunijnej procedurze VAT OSS

Płatność podatku VAT za kwartał rozliczeniowy z tytułu transakcji sprzedaży rozliczanej według procedur VAT OSS podatnik dokonuje w terminie składania deklaracji VIN-DO albo VIU-DO czyli najdalej w ostatnim dniu miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym (w przypadku płatności podatku VAT jeżeli ostatni dzień terminu płatności to dzień wolny, wówczas ostateczny termin płatności ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy).

Jeżeli państwem identyfikacji jest Polska, wówczas adresatem płatności jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Właściwe konto urzędu można sprawdzić pod poniższym linkiem:

Konto dla wpłat podatku rozliczonego według procedury importu VAT IOSS

W tytule płatności obligatoryjnie podatnik wpisuje tzw. numer UNR (PL/PLYYYYYYYYYY/Q4.2021) na który składa się:

 • kod państwa UE identyfikacji np. PL,
 • numer identyfikacyjny np. PL9999999999,
 • miesiąc i rok, za który składana byłe deklaracja VII-DO np. Q4.2021.

Bez podania tego numeru urząd skarbowy nie zdoła właściwie zidentyfikować otrzymanej wpłaty podatku.

Polski Ład 2022 – składka zdrowotna na ryczałcie na przykładach

Opublikowano: 2021-12-17

Rewolucyjne zmiany w składce zdrowotnej, to jeden z najważniejszych aspektów tzw. „Polskiego Ładu”. Zryczałtowana składka zdrowotna identyczna dla wszystkich podatników i częściowo odliczana od podatku staje się przeszłością. Składka zdrowotna od stycznia 2022r. to składka bez możliwości odliczania od podatku, uzależniona od wysokości dochodów lub przychodów. Składka ta dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym wynosić będzie odpowiednio 9% i 4,9% dochodu, natomiast podatnicy rozliczający się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy, zapłacą składkę zryczałtowaną, uzależnioną od wysokości rocznych przychodów. Poniżej przedstawiamy zasady naliczania składki zdrowotnej dla podatników rozliczających podatek dochodowy w sposób zryczałtowany.

Trzy progi przychodowe i trzy różne wysokości składki zdrowotnej

Bazą do naliczania składki zdrowotnej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Podstawą składki zdrowotnej na rok 2022 będzie więc przeciętne miesięczne wynagrodzenie za IV kwartał 2021r. (na dzień publikacji wpisu kwota ta jest nieznana. Posłużymy się wartością z IV kwartału 2020r. wynoszącą 5 656,51 zł). Składka wynosi 9% podstawy.

Roczna podstawa składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się w oparciu o podatek zryczałtowany, uzależniona będzie od wysokości rocznych przychodów. Ustawodawca przewidział trzy progi przychodowe, determinujące wysokość składki zdrowotnej:

 • roczną podstawę składki zdrowotnej dla podatników osiągających roczne przychody nieprzekraczające 60 000 zł, stanowić będzie iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – czyli ok. 305 zł miesięcznie,
 • roczną podstawę składki zdrowotnej dla podatników osiągających roczne przychody przekraczające 60 000 zł i nieprzekraczające 300 000 zł, stanowić będzie iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – czyli ok. 509 zł miesięcznie,
 • roczną podstawę składki zdrowotnej dla podatników osiągających roczne przychody przekraczające 300 000 zł, stanowić będzie iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli ok. 916 zł miesięcznie.

Takie rozwiązanie sprawia, że podatnicy osiągający szczególnie wysokie przychody i operujący wysokimi marżami mogą istotnie zyskać decydując się na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwestię zmiany formy opodatkowania przez pryzmat „Polskiego Ładu” poruszaliśmy już na naszym blogu: https://www.taxe.pl/blog/1313/polski-lad-2022-oplacalnosc-zmiany-formy-opodatkowania-na-przykladach/

ISTOTNE:

Przychody, o których mowa powyżej, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wpadnięcie” w wyższy próg oznacza wyższą składkę zdrowotną dla wszystkich miesięcy

Wielu przedsiębiorców może dojść do błędnych wniosków, iż po przekroczeniu progu przychodów, obligującego do opłacania wyższej składki zdrowotnej, danina ta będzie podwyższona jedynie za miesiące, w których przekroczono dany próg. Nic bardziej mylnego, bowiem pod uwagę należy wziąć roczny przychód, który determinuje składkę za wszystkie miesiące. Po zakończeniu roku konieczne będzie złożenie tzw. korekty rocznej i dopłacenie składki. Sytuacja ta została przedstawiona na poniższym przykładzie (dla uproszczenia pomijamy składki na ubezpieczenia społeczne odliczane od przychodów).

Przykład 1

Pan Jakub osiąga miesięczne przychody na poziomie 5 300 zł. Oznacza, to że za pierwsze 11 miesięcy opłacać będzie składkę zdrowotną w wysokości 305 zł (przychody narastająco za 11 miesięcy wyniosą 58 300 zł).

Za ostatni, 12-ty miesiąc Pan Jakub zapłaci składkę w wysokości 509 zł (przychody narastająco za 12 miesięcy wyniosą 63 600 zł).

Przekroczenie progu 60 000 zł nie oznacza, że Pan Jakub zapłaci wyższą składkę zdrowotną tylko w ostatnim miesiącu, bowiem roczną podstawę składki zdrowotnej dla podatników, których przychody przekraczają 60 000 zł i nie przekraczają 300 000 zł stanowi kwota stanowiąca iloczyn 100% przeciętnego wynagrodzenia i liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku Pana Jakuba składka roczna wyniesie 5 656,51 x 12 x 9%=6 109 zł. Pan Jakub wpłacił jedynie 3 864 zł (11 x 305 zł + 509 zł).

Oznacza to konieczność dopłaty w korekcie rocznej 2 245 zł.

Wysokość miesięcznej składki można zaplanować w oparciu o ubiegłoroczne przychody

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą narażać się na konieczność jednorazowej dopłaty składki zdrowotnej tak jak Pan Jakub z powyższego przykładu, mogą już od pierwszego miesiąca opłacać wyższą składkę zdrowotną, jeżeli przewidują, że ich przychody przekroczą kwotę 60 000 zł lub 300 000 zł.

Warunkiem opłacania składki zdrowotnej na zasadzie prognozy jest:

 • prowadzenie przez cały poprzedni rok kalendarzowy działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, lub której przychody były opodatkowane na podstawie art. 27 (skala podatkowa), art. 30c (podatek liniowy) lub art. 30ca (podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – IP BOX) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • przyjęcie jako miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne kwoty przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu,
 • stosowanie tak ustalonej miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przez cały rok kalendarzowy.

Prognoza może spowodować, że po zakończeniu roku nadal zaistnieje konieczność dopłaty składek lub ich zwrotu. Sytuacja ta została zobrazowana na poniższym przykładzie

Przykład 2

Pan Jarosław za 2021r. osiągnął przychody z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 350 000 zł.

Pan Jarosław na podstawie prognozy za 2021r., w 2022r. opłacał składkę zdrowotną w wysokości 916 zł miesięcznie.

Za 2022r. przychody Pana Jarosława pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 250 000 zł.

Oznacza to, że Pan Jarosław nadpłacił składkę zdrowotną i ma prawo do jej zwrotu w korekcie rocznej, bowiem jego przychody za 2022r. nie przekroczyły kwoty 300 000 zł.

Autor: Łukasz Kluczyński

Polski Ład ograniczy korzyści z wprowadzania prywatnych składników majątku do działalności.

Opublikowano: 2021-12-09

Obszerny pakiet zmian podatkowych wprowadzonych do porządku prawnego tzw. „Polskim Ładem”, niesie za sobą istotne ograniczenia na gruncie optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorców. Od stycznia 2022r. zredukowano w szczególności, korzyści z wprowadzania prywatnych składników majątku do działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy konsekwencje zmian w tym zakresie i korzyści z podjęcia pewnych decyzji na gruncie składników majątku jeszcze w tym roku!

Podatnik będzie zobowiązany do ustalenia wartości rynkowej wg której wprowadzi składniki majątku do działalności gospodarczej

Problematyka poruszona w niniejszym wpisie dotyczy składników majątku nabytych prywatnie, tj. przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które nie były wcześniej amortyzowane.

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2021r. podatnik prowadzący działalność gospodarczą mógł wprowadzić do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prywatne składniki majątku wg pierwotnej ceny nabycia. Sytuacja ta została zobrazowana na poniższym przykładzie.

Przykład 1

Pan Jakub 15.11.2021r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na handlu odzieżą. Pan Jakub postanowił wykorzystywać w niniejszej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy zakupiony w 2017 roku za 65 000 zł oraz komputer przenośny zakupiony w 2019 roku za 5 200 zł. Na okoliczność w/w zakupów Pan Jakub posiada faktury.

W stanie prawnym do 31.12.2021r. Pan Jakub będzie mógł wprowadzić do działalności gospodarczej składniki majątku po cenie nabycia, tzn. będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów 65 000 zł tytułem odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego oraz 5 200 zł jednorazowo lub w formie odpisów amortyzacyjnych od komputera przenośnego.

Nie ma znaczenia, fakt, iż samochód osobowy i komputer zostały zakupione kilka lat wcześniej i w chwili wprowadzenia do działalności gospodarczej ich wartość rynkowa jest zdecydowanie niższa od ceny zakupu.

W stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2022r. wprowadzenie prywatnych składników majątku po cenie nabycia nie będzie możliwe, bowiem zgodnie ze zmienionym art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, podatnik będzie zobligowany do rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów ceny rynkowej wprowadzanych składników majątku (pod warunkiem, że nie jest ona wyższa od ceny zakupu). Problematyka ta została przedstawiona na kolejnym przykładzie.

Przykład 2

Pan Jakub 15.11.2021r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na handlu odzieżą. Pan Jakub postanowił wykorzystywać w niniejszej działalności gospodarczej prywatny samochód osobowy zakupiony w 2017 roku za 65 000 zł, komputer przenośny zakupiony w 2019 roku za 5 200 zł oraz lokal użytkowy (budynek magazynowy) zakupiony w 2015 roku za 200 000 zł. Na okoliczność w/w zakupów Pan Jakub posiada faktury.

W stanie prawnym od 01.01.2022r. Pan Jakub będzie zobligowany wprowadzić do działalności gospodarczej składniki majątku po cenie rynkowej, jednak nie wyższej od ceny nabycia. Pan Jakub ustalił, że na dzień wprowadzenia samochodu osobowego i komputera do działalności ich wartość wynosić będzie odpowiednio 35 000 zł i 2 500 zł – te kwoty będzie mógł rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów. Z kolei wartość budynku magazynowego szacowana jest na 280 000 zł, jednak Pan Jakub nie rozliczy w tym przypadku ceny rynkowej budynku, ponieważ jest ona wyższa od ceny zakupu. Pan Jakub będzie więc amortyzować budynek, przyjmując za wartość początkową kwotę 200 000 zł.

Wyznaczenie ceny rynkowej to obowiązek i ryzyko podatnika

Implementacja omawianych zmian w przepisach, to nie tylko pozbawienie podatników korzystnych zasad rozliczania kosztów uzyskania wynikających z wprowadzania do działalności gospodarczej prywatnych składników majątku.

Na podatnikach spoczywać będzie dodatkowy obowiązek w postaci wyceny rynkowej środków trwałych i związanego z tym ryzyka kwestionowania jej przez organy podatkowe. Przepisy „Polskiego ładu” nie dają żadnych dodatkowych wskazówek, stąd należy przyjąć, że podatnik wycenia składniki majątku na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca.

W pewnych okolicznościach (w szczególności w przypadku znacznych wartości wnoszonych do przedsiębiorstwa składników majątku), warto posłużyć się opinią biegłego i zlecić wycenę rzeczoznawcy majątkowemu.

Warto pospieszyć się z decyzją przed końcem roku (także w kontekście innych niekorzystnych zmian przewidzianych w „Polskim Ładzie”)

Podsumowując poczynione w niniejszym wpisie rozważania, warto podkreślić, że wprowadzenie prywatnych składników majątku na dotychczasowych i bardzo korzystnych zasadach będzie możliwe tylko do końca roku.

Końcowo akcentujemy również, że niekorzystne zmiany wprowadzone w „Polskim Ładzie” wymagają rozważenia jeszcze w 2021r. innych zabiegów na gruncie optymalizacji zobowiązań przedsiębiorstwa. Warto pomyśleć przed końcem roku, w szczególności o:

 • wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lokali mieszkalnych, dzięki czemu ich amortyzacja będzie możliwa jeszcze w 2022r. (przepisy przewidują całkowity zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych od 2023r.),
 • wykupie z leasingu przed końcem roku składników majątku, w celu rozliczenia ich późniejszej sprzedaży na dotychczasowych korzystnych zasadach (sprzedaż po pół roku po tzw. wykupie prywatnym),
 • zakupie wyposażenia, czy innych środków trwałych w celu wygenerowania wyższych kosztów uzyskania przychodów przed przejściem na ryczałt (kwestię rozważenia zmiany formy opodatkowania w związku z „Polski Ładem” poruszaliśmy w jednym z poprzednich wpisów https://www.taxe.pl/blog/1313/polski-lad-2022-oplacalnosc-zmiany-formy-opodatkowania-na-przykladach/),
 • opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2021r. jeszcze przed końcem roku w celu odliczenia jej od podatku na dotychczasowych zasadach.

Autor: Łukasz Kluczyński

Sprzedaż dokonywana przez operatorów interfejsów elektronicznych na przykładach.

Opublikowano: 2021-12-03

Wprowadzenie szczególnych procedur rozliczania podatku VAT od sprzedaży towarów konsumentom w UE, czyli VAT OSS oraz VAT IOSS nastąpiło równocześnie z określeniem podmiotu operatora interfejsu elektronicznego.

Nowy typ prawnie fikcyjnego dostawcy towarów ma za zadanie odciążyć niektórych sprzedawców w zakresie poboru podatku VAT a także umożliwić końcowym odbiorcom w Unii Europejskiej pełną informację o cenie wraz z kwotą podatku VAT do zapłaty już w momencie składania zamówienia.

Kim jest operator interfejsu elektronicznego?

Operator interfejsu elektronicznego zwany dalej operatorem to podatnik pośredniczący w transakcji sprzedaży pomiędzy właściwym dostawcą towarów a odbiorcą w UE. Operator występuje pod postacią podatnika będącego właścicielem elektronicznej platformy sprzedażowej, sklepu internetowego, platformy magazynowo – logistycznej, portalu aukcyjnego i wielu innych podobnych portali.

W jakich transakcjach uczestniczy operator interfejsu elektronicznego?

Operator uznany jest za prawnie fikcyjnego dostawcę towarów (na potrzeby transakcji sprzedaży) zostaje uznany jakby nabył od właściwego sprzedawcy towar i sprzedał go odbiorcy w UE jeżeli pośredniczy/ułatwia:

 1. Transakcję dostawy towarów w ramach WSTO o różnej wartości (wprowadzonych do obiegu w UE) dokonywanej przez sprzedawcę mającego siedzibę w państwie trzecim dla konsumenta lub innej osoby niebędącej podatnikiem mieszkającej na terytorium UE,
 2. Transakcję dostawy towarów na terytorium UE (wprowadzonych już do obiegu w UE) o różnej wartości dokonywanej przez sprzedawcę mającego siedzibę w państwie trzecim dla konsumenta lub innej osoby niebędącej podatnikiem mieszkającej na terytorium UE (dostawa krajowa),
 3. Transakcję SOTI – sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich na terytorium UE, jeżeli wartość tych towarów (w przesyłkach) nie jest większa niż 150 EUR (sprzedawca może mieć siedzibę w UE jak i poza UE),

Operator uznany jest za prawnie fikcyjnego dostawcę towarów (za podmiot ułatwiający dostawę towarów) będzie zobowiązany do pobrania i rozliczenia podatku VAT od powyższych transakcji w których bierze bezpośredni lub pośredni udział (poprzez portal handlowy).

W jakich okolicznościach operator interfejsu elektronicznego nie będzie uznany za dostawcę towarów?

Operator nie zostanie uznany za podmiot ułatwiający dostawę towarów, jeżeli:

 1. Towary już wprowadzone do obiegu w UE są dostarczane do odbiorców w UE a sprzedawca (nie chodzi o operatora a o właściwego sprzedawcę) posiada siedzibę na terytorium UE,
 2. Wartość importowanych do Unii Europejskie towarów w ramach transakcji SOTI przekracza 150 EUR,

ISTOTNE:

Operator nie będzie prawnie uznany jako prawnie fikcyjny dostawca towarów (podmiot ułatwiający dostawę towarów) w przypadku, gdy nie bierze pośredniego lub bezpośredniego udziału w:

 • obsłudze zamawiania towaru przez nabywcę,
 • obsłudze potwierdzenia obciążenia nabywcy płatnością za zakupiony przez niego towar,
 • określeniu jakichkolwiek warunków mających dotyczyć danej dostawy towarów.

Przykład 1

Sprzedawca z siedzibą firmy w Polsce sprzedaje koszule konsumentom w Polsce (do wartości 150 EUR). Sprzedaż odbywa się za pomocą platformy sprzedażowej a towar jest wysyłany z USA do Polski (import odbywa się w Niemczech a następnie towar trafia do klienta z Polski). Operator nie jest zarejestrowany do procedury importu VAT IOSS, a więc rozliczenie w VAT importu odbywa się według procedury standardowej. Dana transakcja od strony operatora wygląda w poniższy sposób:

 1. Sprzedaż towarów przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz operatora,
 2. SOTI – wysyłka towarów następuje z USA do jednego z państwa członkowskich UE.

Miejsce opodatkowania to USA, czyli miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcie wysyłki, a więc dostawa nr 1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT natomiast druga dostawa będzie opodatkowana w państwie UE przeznaczenia importu. (Operator nie jest zarejestrowany do procedury importu VAT IOSS).

Przykład 2

Operator z siedzibą firmy w Polsce współpracuje z dostawcą Towarów z Rosji. Dostawca ten sprzedaje towary do konsumentów z UE przy pomocy platformy sprzedażowej prowadzonej przez operatora z Polski. Towar jest wysyłany z magazynu zlokalizowanego na Słowacji. operatorem, który udostępnia mu platformę sprzedażową dla klientów z Czech. Operator występuje tutaj w roli podmiotu ułatwiającego dostawę towarów od sprzedawcy z Rosji do konsumentów z całego obszaru UE.

Dana transakcja od strony operatora będzie rozdzielona na:

 1. Zakup towarów przez operatora z Polski od firmy (dostawcy towarów) z Rosji, opodatkowanie VAT nastąpi według miejsca położenia magazynu, a więc na Słowacji
 2. WSTO – wysyłka towarów z jednego państwa członkowskiego do konsumentów z innego państwa członkowskiego (rozliczenie VAT w zależności od rejestracji operatora do procedury VAT OSS lub nie, odpowiedź poniżej).

Operator może zarejestrować się do unijnej procedury VAT OSS, wtedy VAT od powyższej transakcji rozliczy za pomocą administracji skarbowej w Polsce według stawek właściwych ze względu na kraj UE dostarczenia towarów.

Bez rejestracji do unijnej procedury VAT OSS operator będzie musiał zarejestrować się do VAT w każdym państwie UE do którego będą wysyłane dane towary.

Przykład 3

Konsument z UE zamawia towar, który oferowany jest przez operatora nr 1 na jego portalu sprzedażowym. Jednak, gdy chciał kupić ten towar został przekierowany na portal sprzedażowy operatora nr 2 na którym faktycznie dokonał zakupu danego towaru.

Mimo, iż konsument z UE korzystał z obu platform to operatorem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT (uznanego za podmiot ułatwiający dostawę towarów) będzie operator nr 2 z uwagi na to, że operator nr 1 w żaden sposób nie uczestniczył w danej transakcji (bezpośrednio lub pośrednio) a jednie przekierował klienta do operatora nr 2.