Zakończenie leasingu – skutki podatkowe w Polskim Ładzie i sposoby na optymalizację rozliczeń

Opublikowano: 2022-04-29

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład na gruncie leasingu należy uznać za niekorzystne, bowiem ich skutkiem jest drastyczny wzrost obciążeń publiczno-prawnych z tytułu zbycia składnika majątku będącego wcześniej przedmiotem leasingu. W niniejszym wpisie omawiamy najnowsze regulacje i podpowiadamy jak można zgodnie z prawem uniknąć wysokich zobowiązań podatkowo-składkowych. Szczegóły poniżej!

Koniec z optymalizacją przez tzw. wykup prywatny

Popularnym procederem w przypadku leasingu był tzw. wykup prywatny, który polegał na zawarciu umowy leasingu na jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczeniu na gruncie PIT i VAT wszelkich opłat z tytułu tejże umowy. Przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu nie wprowadzał składnika majątku (którym najczęściej był samochód) do działalności gospodarczej, a co za tym idzie nabywał go prywatnie. Taki składnik majątku po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie mógł zostać sprzedany bez obciążeń podatkowych.

Ten korzystny, stosowany na szeroką skalę, zgodny z prawem i potwierdzany przez organy podatkowe sposób na uniknięcie podatku dochodowego od sprzedaży „poleasingowego” składnika majątku został zlikwidowany z dniem 1 stycznia 2022r., ponieważ w ustawie o PIT zostały wprowadzone następujące zmiany:

 • do katalogu przychodów z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 19), dodano przychody z tytułu odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu,
 • do regulacji traktujących o odpłatnym zbyciu ruchomości i nieruchomości (art. 10 ust. 2 pkt 4) dodano przepis nakazujący rozpoznanie przychodu z tytułu odpłatnego zbycia „poleasingowych” składników majątku, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. „Poleasingowe” składniki majątku zrównano więc ze środkami trwałymi przedsiębiorstwa przekazywanymi na cele prywatne, których sprzedaż również winna być rozliczona jako przychód z działalności gospodarczej w ciągu 6 lat.

Opisane wyżej zmiany w prawie, to nie tylko obowiązek zapłaty podatku PIT, lecz również składki zdrowotnej, która na zasadach ogólnych obliczana jest od dochodu. Stracić mogą również podatnicy rozliczający się podatkiem zryczałtowanym – sprzedaż składnika majątku o znacznej wartości może doprowadzić do tego, iż przedsiębiorca „wpadnie” w wyższy próg składki zdrowotnej. Istotny jest również brak przepisów przejściowych. Tylko składniki majątku wykupione prywatnie z leasingu przed 1 stycznia 2022r. mogą zostać sprzedane na dotychczasowych korzystnych zasadach. Zakończenie leasingu w 2022 roku wiąże się z koniecznością zastosowania aktualnie obowiązujących przepisów.

Sposobem na uniknięcie PIT może być darowizna

Obowiązek rozliczenia podatku PIT w ramach źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza od zbycia „poleasingowego” składnika majątku dotyczy wyłącznie sytuacji, w której owo zbycie ma charakter odpłatny. Regulacje ustawy o PIT nie mają więc zastosowania do nieodpłatnego zbycia w formie darowizny, wykupionego prywatnie składnika majątku. Warto pamiętać o tym, że tylko darowizna na rzecz najbliższego członka rodziny będzie wolna od podatku od spadków i darowizn. Najbliższym członkiem rodziny jest osoba w tzw. zerowej grupie podatkowej do których zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Zwolnienie darowizny z podatku wymaga zgłoszenia jej fiskusowi w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego (druk SD-Z2).

Przekazanie w darowiźnie składnika majątku będzie neutralne również na gruncie:

 • składki zdrowotnej – brak przychodu z działalności gospodarczej oznacza brak podstawy do obliczenia składki zdrowotnej,
 • podatku VAT – pod warunkiem, że podatnik wykupił przedmiot leasingu do majątku prywatnego i nie odliczył VAT naliczonego od wykupu. Potwierdził to w szczególności Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 października 2021r., sygn. 0114-kdip4-1.4012.515.2021.1.SK. Podkreślić ponadto należy, że Polski Ład nie modyfikował przepisów w tym zakresie na gruncie ustawy o VAT!

ISTOTNE:

W polskim prawie podatkowym istnieje tzw. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – art. 119a ustawy Ordynacja podatkowa. Przepis ten stanowi, że „Czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny”.

Jeżeli więc podatnik w sposób sztuczny będzie wykupował z leasingu składniki majątku, następnie je darował bliskim członkom rodziny, którzy będą te składniki majątku sprzedawać po pół roku bez podatku, wówczas fiskus może uznać, że doszło do naruszenia przepisów. Każdy stan faktyczny podlega indywidualnej ocenie. Innym ryzykiem obarczona jest sytuacja, w której przedsiębiorca raz na pięć lat dokona darowizny samochodu na rzecz bliskiego członka rodziny, niż sytuacja, w której przedsiębiorca wykupił z leasingu dziesięć samochodów, które darował członkom rodziny, którzy następnie je sprzedali po stosunkowo krótkim czasie bez podatku. Z pewnością drugi stan faktyczny niesie za sobą istotnie większe ryzyko zakwestionowania działań podatnika przez organ podatkowy.

Sposobem na unikniecie składki zdrowotnej może być zawieszenie działalności gospodarczej i/lub wybór ryczałtu jako formy opodatkowania.

Przedsiębiorcy, którzy będą zbywać „poleasingowe” składniki majątku w ramach działalności gospodarczej mają jeszcze do dyspozycji inne narzędzia, których celem jest optymalizacja zobowiązań podatkowo-składkowych.

Istnieje możliwość zastosowania następujących rozwiązań:

 • w roku, w którym podatnik zamierza wyprzedawać składniki majątku, warto rozważyć wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stawka dla sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa wynosi jedynie 3% przychodu,
 • zawieszenie działalności gospodarczej podczas której, podatnik wyprzeda składniki majątku. Zabieg ten pozwoli na uniknięcie składki zdrowotnej, ponieważ zgodnie z art. 81 ust. 2zd ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w przychodach i kosztach związanych z kalkulacją składki zdrowotnej nie uwzględnia się przychodów osiągniętych i kosztów poniesionych w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Autor: Łukasz Kluczyński

Polski Ład – zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Opublikowano: 2022-04-22

Polski Ład przyniósł wiele niekorzystnych zmian na gruncie obciążeń podatkowych, które uderzają szczególnie w lepiej zarabiających podatników. Do tej grupy należą m.in. osoby samotnie wychowujące dzieci, które począwszy od 2022 roku mogą istotnie stracić w związku ze zmianą przepisów. Szczegóły poniżej!

Od 2022 roku osoby samotnie wychowujące dzieci nie rozliczą na analogicznych zasadach jak małżonkowie

Z dniem 1 stycznia 2022r. usunięto z ustawy o PIT art. 6 ust. 4, uprawniający osoby samotnie wychowujące dzieci do preferencyjnego rozliczenia podatku, które polegało na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów (sposób rozliczenia podatku analogiczny dla wspólnie rozliczających się małżonków).

Rozwiązanie to było szczególnie korzystne dla osób samotnie wychowujących dzieci z wysokimi dochodami, przekraczającymi kwotę stanowiącą równowartość pierwszego progu podatkowego. Jeżeli na przykład dochód roczny wynosił 160 000 zł, to realnie podatek obliczany był od połowy tej kwoty, czyli od 80 000 zł. Samotny rodzic otrzymywał więc zwrot nadpłaconego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym.

Aktualnie obowiązujące przepisy takiej możliwości już nie stwarzają co sprawia, że ta grupa podatników poniesie realne straty, pomimo, że pierwszy próg skali podatkowej podniesiono do 120 000 zł.

ISTOTNE:

W rozliczeniu za 2021 rok, osoby samotnie wychowujące dzieci mogą ostatni raz skorzystać z dotychczasowych zasad rozliczenia podatku!

Samotni rodzice z działalnością gospodarczą mogą rozważyć zmianę formy opodatkowania

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które do tej pory rozliczały się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) i korzystały z preferencyjnego opodatkowania w pewnych sytuacjach powinny rozważyć zmianę formy opodatkowania. Dotyczy to osób, które osiągają stosunkowo wysokie dochody. Na poniższym przykładzie zaprezentowano sytuację, w której zmiana formy opodatkowania przyniesie istotne korzyści podatkowe w rozliczeniu za 2022 rok.

Przykład 1

Pani Anna zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 13 000 zł brutto. Oznacza, to że jej dochód roczny (nawet po odliczeniu składek na ub. społeczne), spowoduje przekroczenie pierwszego progu podatkowego wynoszącego w 2022 roku 120 000 zł.

Pani Anna dodatkowo posiada zarejestrowaną pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną na skali podatkowej, z której osiągnie dochód na poziomie 70 000 zł.

Skutkiem likwidacji preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci będzie:

 1. Konieczność zapłaty podatku dochodowego w kwocie 32% od części dochodu osiągniętego ze stosunku pracy, stanowiącego nadwyżkę powyżej 120 000 zł.
 2. Konieczność zapłaty podatku w wysokości 32% od całości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 3. Brak możliwości rozliczenia podatku od połowy łącznych dochodów, które mieściłby się w pierwszym przedziale skali podatkowej opodatkowanym stawką 17%.

Zmiana formy opodatkowania w działalności gospodarczej spowodowałaby „ucieczkę” z 32%-towej stawki podatku (wybór alternatywnej formy opodatkowania – ryczałt/podatek liniowy – wymaga przeanalizowania wysokości przychodów i kosztów prowadzonej działalności gospodarczej).

Alternatywna ulga 1500 zł dla samotnych rodziców wprowadzona przez Polski Ład

Straty samotnie wychowujących rodziców związanych z likwidacją możliwości obliczenia podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów, rekompensować ma zupełnie nowa ulga (art. 27ea ustawy o PIT). Polega ona na możliwości odliczenia od podatku kwoty 1500 zł przy jednoczesnym spełnieniu wymienionych poniżej warunków związanych z:

 • statusem związku (status panny, kawalera, wdowy, wdowca, rozwódki, rozwodnika, osoby, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osoby pozostającej w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności),
 • samotnym wychowywaniem dzieci, które muszą spełniać określone przesłanki z ustawy (dzieci małoletnie, dzieci pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną i pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe. Dzieci ponadto nie mogą uzyskiwać dochodów wyższych niż 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej, ani stosować opodatkowania podatkiem liniowym, tonażowym, czy ryczałtowym z wyjątkiem opodatkowania ryczałtem najmu prywatnego),
 • statusem podatkowym (konieczne jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy tylko określonych ustawą przypadków),
 • statusem rodzica samotnie wychowującego dzieci (ulga nie przysługuje osobie, która wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, lub złożyła wniosek o wspólne opodatkowanie na zasadach przewidzianych dla małżonków).

ISTOTNE:

Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Ostatnie korzystne rozliczenie możliwe za 2021 rok

Kończąc rozważania w zakresie zmian wprowadzonych przez „Polski Ład” na gruncie rozliczeń osób samotnie wychowujących dzieci należy stwierdzić, iż nowe regulacje będą niekorzystne dla samotnych rodziców z dochodami wykraczającymi poza pierwszy próg skali podatkowej. Takie osoby winny zastanowić się nad optymalizacją swoich rozliczeń.

Z kolei osoby o niższych dochodach z pewnością skorzystają na uldze 1500 zł, jednak każdorazowo należy przenalizować restrykcyjne warunki jej stosowania, omówione w poprzednim podrozdziale.

Warto pamiętać, że z dotychczasowych preferencyjnych warunków rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci można skorzystać jeszcze w rozliczeniu za 2021 rok. Należy jednak mieć na uwadze, że owo rozliczenie również wiąże się z koniecznością spełnienia określonych przesłanek zarówno po stronie rodzica (status osoby samotnie wychowującej dzieci) jak i samych dzieci (analogiczne warunki podatkowe do wskazanych w poprzednim podrozdziale).

Autor: Łukasz Kluczyński

Problemy z zastosowaniem nowej kwoty wolnej od podatku

Opublikowano: 2022-04-15

Pośród szeregu aktualizacji przepisów podatkowych wchodzących w skład polskiego ładu znalazła się zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku.

Kwota ta obniża miesięczny podatek dochodowy do zapłaty maksymalnie o sumę 5.100 zł w skali roku. Jednak wraz ze zmianą jej wysokości i innymi zmianami polskiego ładu pojawiły się problemy z prawidłowym jej stosowaniem.

Kwota wolna od podatku jest jedna

Kwota dochodu wolnego od podatku dochodowego wzrosła w 2022r. z 8.000zł do 30.000zł. Oznacza to, że dochód roczny do 30.000zł jest od stycznia 2022r. wolny od podatku dochodowego.

Przekładając kwotę dochodu na podatek dochodowy to kwota wolna od podatku to 5.100zł rocznie. Kwota ta zostaje odliczana w części lub w całości w trakcie roku podatkowego.

Podwyższenie kwoty wolnej dotyczy jednak tylko podatników, którzy osiągają dochody opodatkowane skalą podatkową czyli np. działalność gospodarcza na skali podatkowej, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, wynagrodzenia członków zarządu, inne.

ISTOTNE:

Co niezwykle ważne kwota wolna od podatku dochodowego jest pojedyncza. To znaczy, że dochód wolny od podatku 30.000 zł przypada na wszystkie źródła przychodu opodatkowane skalą podatkową jakie osiąga podatnik a nie oddzielnie na każde.

Etat i działalność gospodarcza

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na skali podatkowej i posiadający zatrudnienie na etacie musi trafnie zdecydować, które źródło przychodu będzie w pierwszej kolejności korzystało z kwoty wolnej od podatku. Dochody z działalności gospodarczej posiadają pierwszeństwo korzystania z kwoty wolnej od podatku.

Podatnik powinien stosować kwotę wolną (obniżającą miesięczny podatek dochodowy) obliczając zaliczkę na podatek dochodowy w działalności. Jeżeli pracodawca otrzymał od pracownika formularz PIT-2 i odlicza kwotę wolną od wynagrodzenia z umowy o pracę, to przedsiębiorca na etacie powinien wycofać dane oświadczenie.

ISTOTNE:

Omyłkowe odliczanie kwoty wolnej jednocześnie od dochodu z działalności i wynagrodzenia z umowy o pracę (przekroczenie kwoty wolnej) może doprowadzić do konieczności dopłaty przez przedsiębiorcę części podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Działalność gospodarcza i umowa cywilnoprawna

Na aktualnym etapie legislacyjnym nie wprowadzono możliwości korzystania z kwoty wolnej w ciągu roku w przypadku, kiedy podatnik posiada zawarte umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło).

W tym przypadku przedsiębiorca jest zobligowany w pierwszej kolejności zastosować kwotę wolną przy obliczaniu w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy z działalności. Oczywiście po zakończeniu roku (w zeznaniu rocznym) w odniesieniu do dochodów z umów cywilnoprawnych podatnik będzie miał możliwość skorzystania z kwoty wolnej ale tylko jeżeli jej część pozostała nieodliczona w trakcie roku od dochodu z działalności.

ISTOTNE:

Zatem, gdy przedsiębiorca nie odliczy pełnej kwoty wolnej w ciągu roku od dochodu z działalności, będzie miał możliwość pozostałą jej część odliczyć od dochodów z umów cywilnoprawnych ale dopiero w zeznaniu rocznym.

Warto dodatkowo odnotować, iż trwają prace nad stworzeniem specjalnej ulgi (na wzór ulgi dla klasy średniej) dla umów cywilnoprawnych do wykorzystania w trakcie roku.

Działalność gospodarcza i emerytura

Problem z zastosowaniem kwoty wolnej mają również podatnicy którzy prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie otrzymują świadczenie emerytalne.

Jak już wyżej wspomniano priorytet w zastosowaniu kwoty wolnej od podatku posiada dochód z działalności gospodarczej.

Należy jednak podkreślić, iż emeryt uzyskując comiesięczną emeryturę powinien być świadomy, iż organ emerytalno-rentowy automatycznie nalicza co miesiąc proporcjonalnie przypadającą (i możliwą do odliczenia) kwotę wolną od podatku z wypłacanej emerytury.

ISTOTNE:

Dla uniknięcia problemów zdublowania odliczenia kwoty wolnej czyli aby emeryt miał pewność ile odlicza kwoty wolnej od działalności gospodarczej i jednocześnie nie odlicza od emerytury – powinien do organu emerytalno-rentowego przedłożyć odpowiedni wniosek.

Wniosek ten powinien zawierać prośbę aby w czasie comiesięcznego obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy organ emerytalno-rentowy nie zmniejszał podatku o proporcjonalnie przypadającą kwotę wolną.

Kluczowe zwolnienia z kasy rejestrującej zachowanew 2022 roku

Opublikowano: 2022-04-08

W roku 2022 prawodawca dokonał niewielkich zmian odnośnie zwolnień z obowiązku rejestracji sprzedaży za pośrednictwem kas rejestrujących.

Należy przypomnieć, iż sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej dotyczy tylko klientów którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie dotyczy więc sprzedaży dokonywanej na rzecz firm.

Limit został zachowany

Istotnym elementem zwolnienia z obowiązku sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej jest limit 20.000zł. Limit dotyczy tylko sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Został on zachowany w odniesieniu do wszystkich przypadków tzn.:

 1. dla rozpoczynających działalność stanowi podstawę do obliczenia proporcjonalnej wielkości limitu w stosunku do okresu prowadzenia działalności,
 2. dla podatników, którzy prowadzą już działalność i przekroczą tenże limit w poprzednim roku podatkowym,
 3. dla pozostałych przypadków.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych przez firmy budowlane

W § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących prawodawca nadal nie zawarł usług budowlanych jako obligujących podatnika do natychmiastowego nabycia kasy fiskalnej.

ISTOTNE:

Firmy świadczące usługi budowlane mogą nadal korzystać z dwóch typów zwolnień:

 • do limitu 20.000zł,
 • ze względu na płatność przelewem

Utrzymanie zwolnienia z kas rejestrujących ze względu na przelew środków

Niezwykle ważną kwestią dla podatników korzystających ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej jest utrzymanie dwóch kluczowych zwolnień zaprezentowanych w tabeli.

Warunki zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na płatność
Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u
z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Utrzymanie zwolnienia z kas rejestrujących ze względu na stosowanie automatycznego systemu obsługi płatności

Prawodawca zdecydował utrzymać zwolnienie z kasy rejestrującej dla dostaw towarów za pomocą urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

Ponadto przynajmniej do końca 2023r. ze zwolnienia z kasy rejestrującej będą mogli skorzystać także podatnicy którzy świadczą usługi za pomocą urządzeń m.in. wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które przyjmują należność (banknotach pieniężnych, kartą płatniczą) za usługę w systemie bezobsługowym.

Najem prywatny ze zwolnieniem

Co niezwykle ważne ze zwolnienia z kasy rejestrującej będą mogli nadal korzystać podatnicy oferujący najem prywatny a dokładnie:

 1. wynajem nieruchomości,
 2. usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

ISTOTNE:

Powyższe zwolnienie będzie obowiązywać jeżeli za świadczone usługi wynajmu lub zarządzania nieruchomościami:

 • została wystawiona faktura lub
 • wynajmujący (albo świadczący usługi zarządzania) otrzyma za te usługi zapłatę w całości za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

WSTO z pewnym wyjątkiem

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) została zwolniona z obowiązku ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Jednak należy pamiętać o jednej kwestii.

ISTOTNE:

Jeżeli wartość wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość do osób fizycznych nie prowadzących działalności (kwalifikowanej do WSTO) przekroczy 10.000 euro wówczas zwolnienie z kasy rejestrującej znajduje zastosowanie (będzie opodatkowana w kraju UE przeznaczenia towarów innym niż Polska).

Jeśli wartość sprzedaży jednak nie przekroczy limitu 10.000 euro wówczas sprzedaż ta winna być traktowana jak sprzedaż krajowa, a zatem będzie opodatkowana a terytorium RP.

W takiej sytuacji może wystąpić obowiązek ewidencji danej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej ale nawet wtedy podatnik może jeszcze skorzystać z opcjonalnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy (np. limit 20.000 zł czy system sprzedaży wysyłkowej).

Od 1 lipca 2022r. myjnie z obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej

Co ciekawe z dniem 1 lipca 2022r. zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących nie będzie dotyczyć podatników świadczących usługi:

 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0),
 • mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług również przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Ulga na złe długi w PIT u sprzedawcy już po 30 dniach?

Opublikowano: 2022-04-01

Ulga na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą na pomniejszenie dochodu z tego źródła przychodów o faktury sprzedaży za które nie otrzymał pieniędzy. Jak ją zastosować? Czy możliwe jest zmniejszenie dochodu już po 30 dniach zamiast po 90 dniach?

Kto może stosować ulgę na złe długi w PIT

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT mogą (zasada dobrowolności) stosować podatnicy – sprzedawcy (wierzyciele) prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

 1. skalą podatkową,
 2. podatkiem liniowym,
 3. ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulgę na złe długi w PIT może zastosować także podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT w kwocie netto

Ulga na złe długi w podatku dochodowym PIT nie zawiera podatku VAT. Ulga dotyczy niezapłaconych faktur sprzedaży w kwocie netto.

O korektę samego podatku VAT podatnik może wystąpić wykorzystując narzędzie – ulgę na złe długi w VAT.

W jaki sposób należy stosować ulgę na złe długi w PIT

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT podatnik może zastosować:

 • obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy PIT (czyli miesięcznie),
 • podczas wypełniania zeznania rocznego (raz w roku).

Podstawową zasadą jest to, że pomniejszenie dochodu o niezapłacone faktury sprzedaży może być dokonane jeżeli upłynął okres 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze.

ISTOTNE:

Okres 90 dni podatnik liczy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu określonym na fakturze, rachunku lub w umowie do dnia uregulowania zobowiązania

Warunki zastosowania ulgi na złe długi w PIT

Podatnik-sprzedawca może użyć ulgi na złe długi w PIT jeżeli:

 1. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (oceniając na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego),
 2. od daty wystawienia faktury (rachunku) lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata czyli należność nie uległa przedawnieniu,
 3. transakcja handlowa była zawarta pomiędzy firmami, których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium RP.

ISTOTNE:

Zmniejszenia dochodu (przychodu) podatnik dokona jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego albo do dnia terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

ISTOTNE:

Jeżeli podatnik poniósł stratę w roku, w którym wystąpiła niezapłacona należność (upłynął termin 90 dni) kwota owej straty może być powiększona o tę należność.

Podczas gdy podatnik posiada mniejszy dochód za dany rok podatkowy aniżeli wartość niezapłaconej faktury (faktur) zmniejszenia pozostałej części wartości niezapłaconej faktury (faktur) podatnik dokona w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

Okres ten należy liczyć od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.

Jeżeli jednak dłużnik ureguluje należność wówczas podatnik sprzedawca ma obowiązek zwiększyć dochód (przychód) albo pomniejszyć stratę podatkową:

 1. w miesiącu jej uregulowania podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy,
 2. w zeznaniu rocznym w roku jej uregulowania.

Skrócony 30-dniowy termin zastosowania ulgi na złe długi w PIT

Ustawodawca przewidział szybszy 30-dniowy termin na pomniejszenie dochodu (przychodu) z tytułu nieotrzymania zapłaty za wystawioną fakturę sprzedaży.

Podobnie jak powyżej z ulgi na złe długi w podatku dochodowym PIT mogą skorzystać podatnicy – wierzyciele prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną:

 1. skalą podatkową,
 2. podatkiem liniowym,
 3. ryczałtem ewidencjonowanym.

Ulgę na złe długi w PIT może zastosować także podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym PIT podatnik może zastosować:

 • obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy PIT,
 • podczas wypełniania zeznania rocznego.

Należy jednak pamiętać, iż poza wyżej wymienionymi warunkami podatnik jest zobligowany do wypełnienia dodatkowych warunków:

 1. nieotrzymana należność występuje w roku w której obowiązuje w Polsce stan epidemii,
 2. podatnik poniósł negatywne skutki ekonomiczne z powodu ograniczeń związanych z Covid-19.

ISTOTNE:

Pomniejszenia dochodu (przychodu) podatnik dokonuje w okresie rozliczeniowym po upływie 30 dni od terminu płatności. Okres ten liczy od dnia terminu upływu terminu płatności określonego na fakturze, rachunku lub w umowie.

ISTOTNE:

Warto zaznaczyć, iż podatnicy którzy za 2020r. odprowadzali zaliczkę uproszczoną na podatek dochodowy PIT a nie skorzystali w ciągu roku 2021 z ulgi na złe długi w PIT mają jeszcze prawo tego dokonać w rozliczeniu rocznym za rok 2021.