Polski Ład 2022 – opłacalność zmiany formy opodatkowania na przykładach.

Opublikowano: 2021-11-26

Polski Ład, to dla wielu przedsiębiorców istotne obciążenia fiskalne, których zniwelowanie będzie oznaczać konieczność zmiany formy opodatkowania w celu zachowania konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa. W niniejszym wpisie przedstawiamy ramowo najważniejsze zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej, które realnie przybierają postać nie składki, a dodatkowego podatku. Część przedsiębiorców powinno rozważyć zmianę formy opodatkowania, a nawet przekształcenie przedsiębiorstwa. Ile można zyskać, a ile stracić? – o tym poniżej!

Zamieszanie wokół składki zdrowotnej jako bodziec do optymalizacji

Zrozumienie omawianej materii opiera się na zupełnie nowych zasadach naliczania składki zdrowotnej bez możliwości odliczenia jej od podatku. Dotychczasowa zryczałtowana składka zdrowotna (381,81 zł w 2021 roku), identyczna dla wszystkich przedsiębiorców, od 1 stycznia 2022r. będzie uzależniona od formy opodatkowania:

 • przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 3010 zł. Minimalna składka zdrowotna wyniesie więc 270,90 zł). Straty na składce zdrowotnej będzie można zrekompensować ulgą dla klasy średniej,
 • przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę (analogicznie jak wyżej). Liniowcy jednak nie skorzystają z ulgi dla klasy średniej,
 • przedsiębiorcy opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zapłacą składkę zdrowotną uzależnioną od wysokości rocznych przychodów. Dla rocznych przychodów do 60 000 zł, składka wyniesie 9% od kwoty odpowiadającej 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Z uwagi na to, że przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2021r. nie jest jeszcze znane, posłużymy się wartością z ubiegłego roku wynoszącą 5 656,51 zł. Dla pierwszego progu przychodów składka zdrowotna wynosiłaby więc ok. 305 zł. Dla drugiego progu przychodów od 60 000 zł do 300 000 zł, składka wynosiłaby 9% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 509 zł. Z kolei dla rocznych przychodów powyżej 300 000 zł, składka wynosiłaby 9% od 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 917 zł.

W świetle tak drastycznych zmian w zakresie składki zdrowotnej, poniżej prezentujemy przykłady obrazujące możliwe korzyści płynące ze zmiany formy opodatkowania, poczynając od przedsiębiorców zarabiających mniej, a na przedsiębiorcach o znacznych dochodach kończąc.

Powrót z ryczałtu na skalę podatkową w pewnych okolicznościach może okazać się bardziej opłacalny

Skala podatkowa w Polskim Ładzie istotnie uległa zmianie na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim uległ zwiększeniu próg podatkowy do 120 000 zł, zwiększyła się kwota zmniejszająca podatek do 5100 zł oraz wprowadzono ulgę dla klasy średniej, rekompensującą brak możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie dla podatników osiągających dochody wynoszące co najmniej 68 412 zł, a nieprzekraczające 133 692 zł.

Podatnicy osiągający stosunkowo niskie dochodu z działalności gospodarczej, którzy wcześniej wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą relatywnie dużo stracić w relacji do nowej skali podatkowej. Problem ten przedstawiono na poniższym przykładzie (dla uproszczenia obliczeń pomijamy składki na ubezpieczenie społeczne odliczane od przychodu/dochodu).

Przykład 1

Pan Bartłomiej prowadzi warsztat samochodowy i opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. W skali roku osiąga przychody w wysokości 50 000 zł oraz koszty na poziomie 12 000 zł.

Po zmianie przepisów Pan Bartłomiej zapłaci ryczałt w wysokości 4 250 zł (50 000 x 8,5%) oraz składkę zdrowotną w kwocie 3 660 zł (12 miesięcy x 305 zł). W sumie obciążenia wyniosą 7 910 zł.

Zmieniona przez Polski Ład skala podatkowa sprawi, że Pan Bartłomiej zapłaciłby jedynie 1 360 zł podatku PIT od dochodu (38 000 x 17% – 5 100 zł) oraz składkę zdrowotną w kwocie 3 420 zł (9% x 38 000 zł), czyli w sumie 4 780 zł.

Produkcja i usługi na stosunkowo wysokiej marży może bardziej opłacać się na ryczałcie

Podatnicy, którzy do tej pory latami opodatkowywali swoje dochody podatkiem liniowym, powinni rozważyć zasadność stosowania tej formy opodatkowania w Polskim Ładzie. Mowa tutaj szczególnie o podatnikach uzyskujących stosunkowo wysokie marże.

W naszych rozważaniach pomijamy kwestię związaną z przekształceniami przedsiębiorstwa, a koncentrujemy się na alternatywnej formie opodatkowania tj. na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Rezygnacja z podatku liniowego uchroni przedsiębiorców od dodatkowego podatku w formie składki zdrowotnej wynoszącej 4,9% dochodu. Potencjalne korzyści z takiego zabiegu przedstawiono na poniższym przykładzie.

Przykład 2

Pan Dawid produkuje wyroby tekstylne i osiąga w skali roku przychody wynoszące 6 000 000 zł, koszty 4 000 000 zł, dochód 2 000 000 zł.

Po zmianie przepisów Pan Dawid zapłaci podatek liniowy 19% w kwocie 380 000 zł (19% x 2 000 000 zł), a dodatkowym obciążeniem będzie składka zdrowotna w kwocie 98 000 zł (4,9% x 2 000 000 zł). Łączne obciążenie wynosi więc 478 000 zł.

Przy zastosowaniu stawki ryczałtu 5,5%, Pan Dawid zapłaci podatek w kwocie 330 000 zł (5,5% x 6 000 000 zł) oraz składkę zdrowotną w kwocie 11 004 zł (12 miesięcy x 917 zł). Łączne obciążenia wyniesie więc 341 004 zł.

Dodatkowym zyskiem Pana Dawida będzie jeszcze brak daniny solidarnościowej (4% od 1 000 000 zł). Danina solidarnościowa nie dotyczy podatników, którzy stosują ryczałt!

Decydując się na wybór podatku ryczałtowego należy szczegółowo przeanalizować wysokość stawki podatku. W szczególnych sytuacjach konieczne może stać się wystosowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej np. jeżeli podatnik ma wątpliwości, czy wykonywane czynności mają charakter działalności wytwórczej, czy jednak usługowej. Wątpliwości w tym zakresie wyjaśnił m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 września 2021r. sygn. 0115-kdit1.4011.450.2021.2.MK, gdzie organ uznał w szczególności, że „Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku, stwierdzić należy, że Wnioskodawca wykonując wyroby na zlecenie osób prawnych nie prowadzi działalności wytwórczej w tym zakresie, ponieważ produkowane przez Niego przedmioty mają cechy indywidualnie określone przez zamawiającego – są narzędziami dla konkretnych zleceniodawców. W konsekwencji do przychodów ze sprzedaży tych produktów nie znajduje zastosowania 5,5% stawka ryczałtu. Stawką ryczałtu właściwą do opodatkowania tych przychodów jest stawka 8,5%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy.”

Autor: Łukasz Kluczyński

SLIM VAT-2 – wybór opodatkowania VAT nieruchomości w akcie notarialnym.

Opublikowano: 2021-11-18

Z dniem 1 października 2021r. obowiązuje pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług zwany powszechnie SLIM VAT 2. Na łamach naszego bloga poruszaliśmy już wcześniej ramowo jego założenia (szerzej tutaj: https://www.taxe.pl/blog/1223/slim-vat-2-nowe-propozycje-uproszczen-w-podatku-vat/). W niniejszym wpisie przybliżymy szczegółowo jedno z zaimplementowanych uproszczeń w postaci wyboru opodatkowania VAT nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Na czym polega wybór opodatkowania VAT nieruchomości oraz jak SLIM VAT 2 przyczynił się do uproszczenia tej procedury? – o tym poniżej!

Na czym polega wybór opodatkowania VAT nieruchomości?

Dostawa budynku, budowli lub ich części w pewnych okolicznościach podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak bardzo często korzysta ze zwolnienia. Powyższe normuje art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdzie zwalnia się od podatku wymienione wyżej formy nieruchomości, chyba że:

 • dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 • pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Wyjaśnienia wymaga w szczególności termin „pierwsze zasiedlenie”, który ustawodawca doprecyzował w słowniczku ustawy o VAT (art. 2 pkt 14). Przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

ISTOTNE:

Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której wybudowano budynek i oddano go do używania, a następnie od tego momentu upłynął 2-letni czasookres (przy jednoczesnym założeniu, że w międzyczasie nie dokonywano ulepszeń o równowartości co najmniej 30% wartości początkowej), wówczas dostawa budynku, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Podatnicy pod pewnymi warunkami mogą zrezygnować ze zwolnienia ustawowego i po spełnieniu określonych przesłanek „dobrowolnie i na życzenie” opodatkować podatkiem VAT dostawę nieruchomości.

Dotychczasowa forma rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT budowli, budynku lub ich części i związane z tym problemy praktyczne

Obowiązujące regulacje do 30 września 2021r., tj. przed wprowadzeniem SLIM VAT 2, przewidywały wyłącznie jeden sposób, dzięki któremu podatnik mógł dobrowolnie „oVATować” sprzedaż budowli, budynku lub ich części. Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT dostawy wskazanych wyżej obiektów uwarunkowana była złożeniem stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy przed dniem dokonania dostawy. Możliwość składania takiego oświadczenia istnieje również w stanie prawnym od 1 października 2021r. – SLIM VAT 2 nie likwiduje dotychczasowej formy rezygnowania ze zwolnienia z VAT dostawy budynku budowli lub ich części.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej składne jest pod warunkiem, że:

 • jest zgodną wolą zarówno dostawcy, jak i nabywcy (na oświadczeniu podpisują się obie strony transakcji),
 • nabywca i dostawca zarejestrowani są jako podatnicy VAT czynni.

Dodatkowo oświadczenie zawiera:

 • imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy,
 • planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części,
 • adres budynku, budowli lub ich części.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której omawiane oświadczenie składane jest np. dzień po zakupie nieruchomości. Niejednokrotnie podatnicy z tego tytułu wdawali się w spory z fikusem, a sprawy kończyły swój bieg w sądzie administracyjnym. Praktyka gospodarcza wymusiła wprowadzenie w SLIM VAT 2 odpowiedniego uproszczenia, tj. możliwości złożenia omawianego oświadczenia bezpośrednio w akcie notarialnym bez konieczności kreowania dodatkowego dokumentu.

SLIM VAT 2 – możliwość wyboru opodatkowania VAT nieruchomości w akcie notarialnym

Od października 2021r. oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania VAT budynku, budowli lub ich części można składać w akcie notarialnym, dokumentującym przeniesienie własności nieruchomości. Nie ma zatem konieczności tworzenia dodatkowego dokumentu i doręczania go naczelnikowi urzędu skarbowego.

Co również istotne, oświadczenie składane bezpośrednio w akcie notarialnym powinno zawierać wszystkie wymienione w poprzednim podrozdziale elementy, oczywiście poza datą planowanej dostawy.

Dzięki rozwiązaniu wprowadzonemu w SLIM VAT 2 podatnicy unikną m.in. problemu, w którym oświadczenie w dotychczasowej formie mogłoby zostać złożone po dostawie nieruchomości, a więc niezgodnie z przepisami.

Końcowo podkreślić należy raz jeszcze, że SLIM VAT 2 nie likwiduje dotychczasowej formy rezygnacji ze zwolnienie z podatku VAT dostawy budynku, budowli lub ich części. W dalszym ciągu przed dostawą można złożyć oświadczenie w tradycyjnej formie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy. Uproszczenie w SLIM VAT 2 jest jedynie alternatywą dla dotychczasowego rozwiązania.

Dlaczego podatnicy wybierają opodatkowanie VAT nieruchomości?

Kończąc rozważania w zakresie przedmiotowej materii warto wspomnieć zaletę dla rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT dostawy budynku, budowli lub ich części. Złożenie stosownego oświadczenia, czy to w formie odrębnego pisma do organu podatkowego, czy też bezpośrednio w akcie notarialnym niesie za sobą określone korzyści zarówno dla nabywcy oraz w pewnych okolicznościach również dla sprzedawcy.

Składając omawiane w niniejszym wpisie oświadczenie, nabywca uniknie podatku PCC od transakcji liczonych nierzadko w milionach zł. Z kolei sprzedawca opodatkowując dobrowolnie dostawę wskazanych wyżej nieruchomości może uchronić się od obowiązku korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie nieruchomości (tzw. korekta 10-letnia).

Autor: Łukasz Kluczyński

Dobrowolna i obowiązkowa pełna księgowość osoby fizycznej a limit na rok 2022.

Opublikowano: 2021-11-12

W dniu 1 października 2021r. Narodowy Bank Polski opublikował kurs złotego, według którego dokonamy przeliczenia ważnych limitów podatkowych na 2022 rok. Jednym z najbardziej istotnych limitów, które należy na bieżąco monitorować zarówno po stronie służb finansowo-księgowych jak i samego przedsiębiorcy jest limit przychodów obligujący do przejścia na pełną księgowość. W niniejszym wpisie omawiamy kwestię dobrowolnej i obowiązkowej pełnej księgowości u osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, czy też w formie spółki osób fizycznych (jawnej lub cywilnej).

Znamy limit przychodów obligujący do przejścia na pełną księgowość w 2022 roku

Osoby rozliczające się za pomocą tzw. księgowości uproszczonej (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ewidencja przychodów) po przekroczeniu obrotów 2 000 000 euro w danym roku zobligowane są do przejścia od kolejnego roku na pełną księgowość i ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się m.in. z koniecznością stworzenia polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, szczegółowego ewidencjonowania operacji gospodarczych (m.in. kasa i bank) oraz corocznego sporządzania sprawozdania finansowego. Co również niezwykle istotne, zlecenie prowadzenia ksiąg profesjonalnemu podmiotowi wiąże się z koniecznością ponoszenia kilkukrotnie wyższych kosztów niż w przypadku księgowości uproszczonej. Mówiąc krócej, prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z koniecznością zwiększonego zaangażowania przez przedsiębiorcę czasu i środków finansowych.

Kwotę 2 000 000 euro stanowiącą limit przychodów dla prowadzenia pełnej księgowości na dany rok podatkowy przelicza się wg kurs średniego NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego. Oznacza to, że limit na 2022 rok należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia 1 października 2021r. (4,5941) i wynosi on 9 188 200 zł.

Limit przychodów osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i dodatkowo np. w formie spółki jawnej ustala się odrębnie dla każdej działalności. Oznacza to, iż przychodów uzyskiwanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki nie sumuje się na potrzeby ustalania limitu na pełną księgowość.

Jakie przychody wliczają się do limitu na pełną księgowość? – uwaga na rozbieżności w przepisach!

Obowiązki w zakresie prowadzenia przez podatników księgi przychodów i rozchodów oraz pełnej księgowości wynikają z ustawy o PIT (art. 24a). Kwestię limitu na pełną księgowość i sposób jego wyznaczania wynika również z ustawy o rachunkowości. Zestawienie regulacji z ustawy o PIT i ustawy o rachunkowości może rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 przepisy ustawy o rachunkowości stosuję się do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku działających zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495), jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Literalne brzmienie przywołanego wyżej przepisu nakazuje wliczać do limitu działalność operacyjną przedsiębiorstwa tj. sprzedaż towarów/usług oraz operacje finansowe, do których zalicza się w szczególności przychody odsetkowe, różnice kursowe, czy operacje na aktywach finansowych (akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe). Z kolei wyliczany w ten sposób limit nie uwzględniałby pozostałych przychodów operacyjnych, do których zalicza się np. sprzedaż środków trwałych. Kierowanie się regulacją z ustawy o rachunkowości byłoby błędem.

Ustalając limit na pełną księgowość należy kierować się zasadami zawartymi w ustawie o PIT, gdzie w art. 24a ust. 4 zapisano, że Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Z kolei w art. 14 ustawy o PIT zawarto katalog przychodów z działalności gospodarczej, który jest bardzo szeroki. Obejmuje on w szczególności przychody ze sprzedaży środków trwałych, otrzymane odszkodowania, czy kary umowne, świadczenia otrzymane w naturze i nieodpłatne świadczenia, wartość należności umorzonych i przedawnionych. Przychodem z działalności gospodarczej, który należy uwzględnić przy limicie na pełną księgowość są również subwencje i dotacje, w tym również te zwolnione z podatku (uwaga na subwencje z PFR). Powyższe potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2018r. sygn. 0112-KDIL3-3.4011.317.2018.1.AA, gdzie organ podkreślił w szczególności, że Przepis art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii ustalenia poziomu przychodu powodującego obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych odsyła do art. 14 tej ustawy. Jak wykazał Wnioskodawca, środki finansowe uzyskane z tytułu otrzymanej dotacji podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. (…) W ustawie nie zawarto rozróżnienia dla celów poziomu przychodu powodującego obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na przychody podlegające opodatkowaniu oraz na przychody zwolnione od opodatkowania, tym samym do limitu należy zaliczyć również dotacje, o których mowa we wniosku.

ISTOTNE:

Ustalając kwotę limitu obligującego do założenia ksiąg handlowych należy wziąć pod uwagę wszelkie przychody z działalności gospodarczej wymienione w art. 14 ustawy o PIT, w tym również zwolnione z opodatkowania.

Księgi handlowe można również założyć fakultatywnie

Osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska może prowadzić księgi rachunkowe, również w przypadku, gdy przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają kwoty 2 000 000 euro. Powyższe oznacza, że wyżej wymienione podmioty mogą dobrowolnie prowadzić księgi podatkowe w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.

W tej sytuacji należy dodatkowo poinformować organ podatkowy o tym fakcie, zaznaczając odpowiednią pozycję w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym za okres, w którym księgi rachunkowe były prowadzone. Pozycja z informacją o prowadzeniu ksiąg rachunkowych znajduje się w części zeznania PIT-36 lub PIT-36L oznaczonego jako „informacje dodatkowe”. Jeżeli księgi prowadziła spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych lub spółka partnerska, informację składają wszyscy wspólnicy.

Autor: Łukasz Kluczyński

Istotne zmiany w uldze na złe długi

Opublikowano: 2021-11-05

Ulga na złe długi jest szczególnym narzędziem, z którego chętnie korzystają sprzedawcy – wierzyciele. Warunki jej zastosowania są powszechnie znane.

Z dniem 1 października 2021r. Ministerstwo Finansów nie tylko zmieniło niektóre zasady jej stosowania, ale również dodało zupełnie nowe. Jak dokładnie wygląda specyfika stosowania ulgi na złe długi teraz i po zmianach przepisów ustawy o VAT?

Co to jest ulga na złe długi

Podatnik – sprzedawca ma prawo dokonać w pliku JPK_V7 korekty (in minus) w wysokości nie opłaconej przez odbiorcę – części lub całości faktury sprzedaży (w kwocie netto czyli podstawy opodatkowania i podatku VAT).

Korekta ta obejmuje tylko krajowe dostawy towarów lub usług.

Podatnik – sprzedawca dokona korekty tylko wtedy, gdy nieściągalność należności z wynikającej z faktury sprzedaży została uprawdopodobniona.

Nieściągalność należności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekta ta nosi nazwę korekty z tytułu ulgi na złe długi.

ISTOTNE:

Korekta nieopłaconej wartości faktury (podstawy opodatkowania i podatku VAT) może być ujęta w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność należności została uznana za uprawdopodobnioną.

Jednak tylko jeżeli do dnia złożenia przez sprzedawcę JPK_V7 za ten okres dłużnik nie uregulował lub nie zbył tej należności w jakiejkolwiek formie.

Aktualne warunki skorzystania z ulgi na złe długi

Podatnik – sprzedawca ma uprawienie skorzystania z ulgi na złe długi w powyżej przedstawionych okolicznościach. Dodatkowo musi wypełnić łącznie wszystkie poniżej przedstawione warunki:

 1. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz czynnego podatnika – odbiorcy VAT
 2. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz podatnika – odbiorcy, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 3. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej (JPK_V7), w której dokonuje się korekty ulgi na złe długi sprzedawca (wierzyciel) i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT,
 4. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej (JPK_V7), w której dokonuje się korekty ulgi na złe długi – dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 5. Od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Zmiany w uwarunkowaniach skorzystania z ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy – wierzyciela

Zmiany w uwarunkowaniach skorzystania z ulgi na złe długi po stronie sprzedawcy – wierzyciela zostały przez prawodawcę dokonane w punktach 3, 4 oraz 5.

Warunki skorzystania przez sprzedawcę z ulgi na złe długi są zatem następujące:

 1. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz czynnego podatnika – odbiorcy VAT
 2. Dostawa towaru lub świadczenie usług dokonana jest na rzecz podatnika – odbiorcy, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 3. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej (JPK_V7), w której dokonuje się korekty ulgi na złe długi sprzedawca (wierzyciel) i dłużnik są czynnymi podatnikami VAT,
 4. Od daty wystawienia faktury dokumentującej należność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Ustawodawca umożliwił więc sprzedawcy skorzystanie z ulgi na złe długi wobec dłużnika, który znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji co wcześniej było zabronione.

Oprócz tego wydłużył z 2 do 3 lat maksymalny okres dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi.

ISTOTNE:

Sporą nowością będzie też możliwość dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi w odniesieniu do dłużnika niebędącego podatnikiem VAT (np. konsument).

Korektę z tytułu ulgi na złe długi wierzyciel – sprzedawca dokona wobec powyższego dłużnika, jeżeli:

 • ogłoszono upadłość konsumencką lub
 • wierzytelność wpisano do rejestru długów krajowych lub
 • wierzytelność potwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego.

Zmiany w obowiązku dokonania korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie dłużnika

Podatnik – sprzedawca ma możliwość, ale dłużnik ma obowiązek dokonania korekty (w JPK_V7) in minus podstawy opodatkowania i podatku VAT, jeżeli nie opłacił faktury zakupu w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

Aktualnie korekty tej dłużnik nie ma obowiązku wykonać, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest on w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Według nowego stanu prawnego w powyższych sytuacjach dłużnik już będzie miał obowiązek wykonać korektę in minus podstawy opodatkowania i podatku VAT naliczonego w JPK_V7 z tytułu nieopłaconej w części lub w całości faktury zakupu.