500 zł za każdy błąd w nowym JPK od 1 października 2020.

Nowa struktura JPK zawierająca część ewidencyjną i deklaracyjną (JPK_V7M oraz JPK_V7K), wiąże się nie tylko z rozszerzeniem obowiązków informacyjnych wobec fiskusa (więcej informacji we wpisie na naszym blogu z dn. 21.09.2020). Ustawodawca skonstruował bowiem dodatkowe przepisy sankcyjne mające na celu dyscyplinowanie podatników w rzetelnym przygotowywaniu JPK.

Ile trzeba będzie płacić za błędy? – o tym poniżej!

Od 1 października kary za błędy w JPK_V7M i JPK_V7K

Dotychczasowe regulacje prawa podatkowego nie przewidywały sankcji za nieprawidłowości w przesyłanych przez podatników plikach JPK_VAT. Działania fiskusa polegały na wysyłaniu powiadomień dot. wykrytych nieprawidłowości w JPK (zazwyczaj mailem), a brak reakcji podatnika na tym etapie nie wiązał się z żadnymi sankcjami. Podatnik albo dobrowolnie sporządził korektę ewidencji i deklaracji, albo składał wyjaśnienia, albo nie robił zupełnie nic i czekał na ewentualne podjęcie dodatkowych działań przez organ podatkowy.

Nowe regulacje (art. 109 ust. 3f-3h ustawy o VAT) obowiązujące od 1 października 2020 roku, przewidują możliwość nałożenia kary w kwocie 500 zł za każdy błąd w nowym JPK. Procedurę nałożenia jej na podatnika przedstawiono na poniższym schemacie.

ISTOTNE:

Najbezpieczniejszą formą uniknięcia kary za błędy w JPK jest złożenie korekty w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu w ciągu 14 dni od jego doręczenia.

Składanie wyjaśnień w zakresie błędów obarczone ryzykiem

Alternatywnym rozwiązaniem pozwalającym na uniknięcie sankcji za błędy w JPK jest złożenie wyjaśnień, za pomocą których podatnik wykaże, iż przesłana przez niego ewidencja nie zawiera błędów.

W tym miejscu należy pochylić się nad konstrukcją omawianej regulacji prawnej, zgodnie z którą, jeżeli podatnik „w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f” (tj. w nadesłanym wezwaniu). Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie normują w szczególności:

 • rodzaju błędów w JPK, za które można ukarać podatnika (przepisy posługują się ogólnikowym stwierdzeniem błędów „które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji”),
 • kryteriów, wedle których organ ma oceniać złożone wyjaśnienia,
 • możliwości skierowania dodatkowego wezwania do uzupełnienia wyjaśnień podatnika,
 • obowiązku informowania podatnika o przyjęciu wyjaśnień i zakończeniu sprawy.

Nieprecyzyjne regulacje w zakresie procedury składania wyjaśnień w odpowiedzi na wezwania w sprawie błędów w JPK mogą prowadzić do nakładania na podatników kary 500 zł za błędy, w przypadku gdy organ nie przyjmie argumentacji podatnika. Oznacza to więc, że podatnik powinien merytorycznie odnieść się do treści wezwania i wykazać, że żądanie organu w zakresie skorygowania JPK jest nieuzasadnione. Złożenie wyjaśnień zbyt lakonicznych, nieprecyzyjnych, czy niejednoznacznych może zakończyć się nałożeniem omawianej sankcji.

Warto także podkreślić uznaniowość organu podatkowego w nakładaniu przedmiotowej kary, ponieważ przepis posługuje się pojęciem „naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć (…) karę pieniężną”. Oznacza to więc, że organ podatkowy nie ma obowiązku każdorazowo karać podatnika. W praktyce okaże się z jaką częstotliwością i w jakich sytuacjach fiskus będzie nakładał na podatników przedmiotowe sankcje.

Tryb nakładania kar finansowych i dodatkowe sposoby na ich uniknięcie

Sporządzenie korekty lub skuteczne złożenie wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie organu, doprowadzi najprawdopodobniej do rozwiązania sprawy.

Jeżeli jednak podatnik nie dotrzyma terminu lub organ uzna, że złożone wyjaśnienia są niewystarczające, wówczas naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć w drodze decyzji karę finansową w kwocie 500 zł za każdy błąd. Dodatkowo można jej uniknąć poprzez następujące działania:

 • jeżeli podatnik ma wątpliwości, czy jest w stanie merytorycznie wyjaśnić, że JPK nie zawiera błędów, może w takiej sytuacji sporządzić korektę, a następnie wnieść żądanie o przeprowadzenie postępowania w sprawie. Skuteczna korekta uchroni podatnika przed omawianą karą finansową, a wniesienie wniosku o przeprowadzenie postępowania zobliguje organ do zbadania sprawy,
 • jeżeli naczelnik urzędu skarbowego wyda już decyzję o nałożeniu kary 500 zł, wówczas podatnik może wnieść od tej decyzji odwołanie i dążyć do uchylenia lub zmiany decyzji w postępowaniu odwoławczym.

ISTOTNE:

Kwestie proceduralne związane z postępowaniami podatkowymi, czy wydawaniem, doręczaniem i odwoływaniem się od decyzji organu podatkowego zostały uregulowane w ustawie Ordynacja podatkowa. Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania podatkowego, czy też sporządzenie odwołania od decyzji organu podatkowego nie jest wysoce skomplikowanie, jednak w takich sytuacjach warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Czy organ może nałożyć karę za błędy w JPK złożonych za okresy przed 1 października 2020 roku?

Podatnicy VAT, sporządzają i wysyłają JPK_VAT już ponad 3 lata, stąd mogą pojawić się wątpliwości w zakresie uprawnień organu do karania podatników za błędy w JPK_VAT, złożonych za okresy poprzedzające wejście w życie omawianej sankcji.

Odpowiadając na powyższe pytanie warto przytoczyć wykładnię Ministerstwa Finansów w tym zakresie: „Regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy niepoprawiony błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, nie będą odnosić się do ewidencji VAT przesłanej za okresy przed 1 października 2020r.”

Przytoczone powyżej oraz inne wyjaśnienia związane z nowym JPK zostały udostępnione na portalu podatkowym (podatki.gov.pl) w formie pytań i odpowiedzi oraz broszury informacyjnej.

Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-09-28

Już od 1 października 2020 nowy JPK VAT – najważniejsze zmiany.

Z początkiem października 2020r., przedsiębiorców rozliczających podatek VAT czekają rewolucyjne zmiany. Powszechnie stosowane i dobrze znane deklaracje VAT-7 i VAT-7K staną się przeszłością, a plik JPK_VAT, który dotychczas pełnił wyłącznie rolę ewidencji VAT – sprzedaży i zakupu, zyska rangę deklaracji ze wszystkimi tego skutkami. Mówiąc krótko, za październik 2020r., zamiast deklaracji VAT i pliku JPK, wysyłany będzie wyłącznie plik JPK w zmienionej strukturze.

Choć Ministerstwo Finansów twierdzi, że nowe przepisy mają uprościć obowiązki przedsiębiorców poprzez ograniczenie liczby dokumentów w obiegu, to realnie zakres danych nowego JPK został znacząco rozbudowany. Z pewnością dodatkowe dane ułatwią fiskusowi typowanie podmiotów do kontroli.

Dotychczasowe vs nowe zasady raportowania w zakresie VAT

Pierwszą zmianą o zasadniczo technicznym charakterze jest zastąpienie klasycznych deklaracji VAT, nowym plikiem JPK, który scala deklarację i ewidencję. Podatnicy rozliczający podatek VAT:

 • miesięcznie, w miejsce dotychczas wysyłanych deklaracji miesięcznych VAT-7 i pliku JPK, będą zobowiązani wysyłać plik JPK_V7M, który będzie zawierać część deklaracyjną oraz część ewidencyjną,
 • kwartalnie, w miejsce dotychczas wysyłanych deklaracji kwartalnych VAT-7K i pliku JPK, będą zobowiązani wysyłać plik JPK_V7K. Nowy JPK będzie wysyłany co miesiąc, z tą jednak różnicą, że część deklaracyjną należy uzupełnić na koniec kwartału.

ISTOTNE:

Nowy plik JPK znosi wyłącznie deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Omawiane zmiany nie dotyczą pozostałych deklaracji VAT, w tym VAT-UE, które będą sporządzane i wysyłane na dotychczasowych zasadach!

Zastąpienie deklaracji VAT nowym plikiem JPK, to niestety jedyne ułatwienie, mające na celu ograniczenie ilości dokumentów w obiegu. Zmiany legislacyjne są zdecydowanie dalej posunięte, bowiem nowy JPK obliguje do raportowania dodatkowych danych, zarówno po stronie sprzedaży, jaki zakupów. Zwiększy to zakres obowiązków zarówno dla podatników i biur rachunkowych, ponieważ podatnicy, powinni przekazać swoim księgowym dodatkowe informacje, które umożliwią prawidłowe przygotowanie deklaracji i ewidencji zgodnie z nowymi wymogami, natomiast księgowi muszą na ich podstawie dokonać odpowiednich oznaczeń w JPK, które pokrótce omówimy poniżej.

Dodatkowy zakres danych po stronie dokumentów sprzedaży

Rzetelne wywiązanie się z obowiązku w zakresie sporządzania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K niesie za sobą konieczność wyodrębnienia z dokumentów sprzedaży danego podatnika, określonych:

 • grup towarów i usług,
 • rodzajów transakcji,
 • typów dokumentów.

W tabeli poniżej przedstawiono oznaczenia, które należy przyporządkować dokumentom sprzedaży, jeżeli znajdują się na nich określone towary lub usługi.

Symbol Określenie towaru lub usługi
01 napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
02 towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyny silnikowe, olej napędowy)
03 oleje opałowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
04 wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
05 odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
06 urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy
07 pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
08 metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
09 leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne
10 budynki, budowle, grunty
11 usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
12 usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
13 usługi transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Kolejna tabela prezentuje oznaczenia jakie należy przyporządkować do dokumentów sprzedaży, jeżeli dotyczą one określonego rodzaju transakcji.

Symbol Określenie transakcji
SW dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT
EE świadczenie usług telekom., nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT
TP transakcja w warunkach istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT
TT_D dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT
MR_T świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT
MR_UZ dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT
B_SPV_ DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT
B_MPV_ PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Ostatnia już tabela zawiera oznaczenia jakie należy przypisać dokumentom sprzedaży, jeżeli należą one do jednej z wymienionej niżej kategorii (typu).

Symbol Określenie dowodu
RO dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW dokument wewnętrzny
FP faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura wystawiona do paragonu, z którego wykazano już wartości sprzedaży oraz kwoty podatku należnego)

ISTOTNE:

Rozbudowany katalog towarów, usług i transakcji podlegających wyeksponowaniu w nowym JPK, wymaga przeanalizowania dokumentów pod kątem ich występowania. Szczególnie szerokiego komentarza wymagają transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, do których należą również członkowie rodziny, czy też transakcje opodatkowane na zasadzie marży.

Należy mieć również na uwadze, że jeden dokument sprzedaży może zawierać kilka oznaczeń np. faktura sprzedaży dokumentująca sprzedaż komputerów małżonkowi na kwotę 20 tys. złotych (z podatkiem VAT) będzie zawierać oznaczenie towaru „06” oraz oznaczenie transakcji „TP” i „MPP”, ponieważ podmiotem powiązanym jest m.in. małżonek, a kwota faktury przekracza 15 tys. zł i dokumentuje sprzedaż towaru z załącznika nr 15.

Dodatkowy zakres danych po stronie dokumentów zakupu

Raportowanie po stronie dokumentów zakupu nie jest tak rozbudowane jak w przypadku dokumentów sprzedaży. Zgodnie z poniższą tabelą, oznaczeniu podlegać będą jedynie dwie kategorie transakcji oraz trzy kategorie dokumentów.

Oznaczenie dokumentu zakupu pod kątem określenia typu dowodu
Symbol Określenie transakcji
IMP podatek naliczony z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT
MPP transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
Oznaczenie dokumentu zakupu pod kątem określenia typu dowodu
Symbol Określenie dowodu
VAT_RR faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT (faktury wystawione przez rolnika ryczałtowego)
WEW dokument wewnętrzny
MK faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT

ISTOTNE:

Podkreślić należy, że zarówno po stronie dokumentów sprzedaży jak i zakupów, konieczne jest raportowanie transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności „MPP”.

Zatem wystawca faktury (sprzedawca) oraz odbiorca faktury (nabywca) będą zobligowani do oznaczenia danego dokumentu symbolem MPP.

Niezgodności w tym zakresie, stwierdzone podczas analizy JPK będą z pewnością weryfikowane przez organy podatkowe.

Końcowo warto nadmienić, że wraz z rozszerzeniem obowiązków informacyjnych wobec fiskusa dzięki implementacji nowego JPK, przewidziano również surowe kary za błędy poczynione przy jego sporządzaniu. O tym jakie sankcje grożą podatnikom za nieprawidłowości w JPK przybliżymy niebawem na łamach naszego bloga.

 Autor: Łukasz Kluczyński

Opublikowano: 2020-09-21

Ministerstwo Finansów tworzy znaczący projekt elektronicznego urzędu skarbowego

Resort Finansów realizuje obecnie długofalową strategię zelektronizowania większości usług świadczonych przez urzędy skarbowe na rzecz podatników w zakresie rozliczeń i obsługi spraw w podatkach PIT, CIT oraz VAT.

Zarówno w roku 2020, 2021 ma być stale powiększana ilość usług urzędowych załatwiana on-line tak aby podatnik mógł bez problemu załatwić swoje sprawy przez internet.

Z kolei w 2022r. mają być zakończone wszelkie prace w projekcie e-urząd skarbowy. O jakie konkretnie usługi chodzi?

Czym jest projekt e-urząd skarbowy

Od 1 lipca 2019r. rozpoczęła się realizacja 3-letniego projektu asygnowanego przez Ministra Finansów polegająca na utworzeniu elektronicznych narzędzi umożliwiających realizację wszelkich spraw podatnika z urzędem skarbowym.

Na rozwiązanie to Ministerstwo Finansów chce wydać w ciągu 3 lat kwotę ponad 100 mln zł. Zakończenie wszelkich prac szacuje się na koniec czerwca 2022r.

Zadania jakie tym projektem postawiło sobie Ministerstwo Finansów to:

 • prostota informacyjna systemu,
 • uproszczenie rozliczeń podatkowych w sferze przeglądu zobowiązań i zapłaty podatków,
 • wsparcie kontaktowe on-line ze strony urzędów skarbowych w zakresie załatwiania spraw podatkowych i pomocy informacyjnej podatnikom.

Kto będzie mógł korzystać z projektu e-urząd skarbowy

Z rozwiązań internetowych Ministerstwa Finansów będą mogły korzystać podatnicy, czyli:

 • osoby fizyczne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • osoby prawne,
 • pozostałe instytucje.

Więcej o e-urzędzie skarbowym

Narzędzia internetowe w ramach platformy e-urząd skarbowy będą miały za zadanie pomóc podatnikom w skutecznym załatwieniu ich sprawy i problemy w sferze podatków PIT, CIT oraz VAT m.in. sprawdzenie zobowiązań podatkowych, elektroniczne płatności podatków i inne.

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć również za pomocą e-urzędu skarbowego poziom komunikacyjny pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym.

Tak więc usługa e-urząd skarbowy będzie oferować podatnikowi zestaw narzędzi informacyjnych (gdzie źródłem danych będą informacje, którymi dysponują organy skarbowe).

Podatnik po zalogowaniu się do platformy będzie mógł sprawdzić informacje m.in. o:

 • saldzie zobowiązań, zaległości w podatkach PIT, CIT oraz VAT,
 • uregulowaniu wszelkich płatności związanych z ww. podatkami,
 • statusie swoich spraw podatkowych.

Ministerstwo Finansów zakłada, że narzędzia internetowe e-urząd skarbowy obniżą czas potrzebny na załatwienie spraw podatkowych. Ponadto więcej spraw będzie można zrealizować on-line co w dobie pandemii Covid-19, ale i w przyszłym czasie będzie miało spore znaczenie dla podatników, ale i urzędników.

Resort Finansów odnosi się także do elektronicznych płatności, które mają dotyczyć nie tylko zapłaty zobowiązań i zaległości PIT, CIT oraz VAT, lecz także opłat za wydanie niektórych zaświadczeń czy pozostałych, płatnych usług urzędu skarbowego.

ISTOTNE:

Podatnicy, którzy prześlą do właściwego urzędu skarbowego stosowane upoważnienia wydane przez innego podatnika (innych podatników) będą mogli pozyskiwać dane o jego (ich) statusie spraw podatkowych.

Zadania realizowane przez e-urząd skarbowy

Zadania jakie będzie realizował system e-urząd skarbowy kształtują się następująco:

 • utworzenie jednego miejsca, na którym podatnik będzie miał dostęp do wszystkich usług e-urzędu skarbowego,
 • centralny kanał usług e-urząd skarbowy ma składać się 5 kanałów:
 1. e-Podatnik,
 2. e-Płatnik,
 3. e-Pełnomocnik,
 4. e-Komornik,
 5. e-Notariusz,
 • na centralnym kanale będą udostępnione informacje o statusach różnych spraw, przedłożonych dokumentach, saldach różnych rozliczeń i inne kwestie dotyczące podatków CIT, PIT oraz VAT,
 • centralny system umożliwi przekazywanie dokumentów, aktualizację danych, dokonywanie płatności elektronicznych, utworzenie i przekazanie pism, komunikacja z urzędnikami i załatwianie pozostałych spraw,
 • ogólna przejrzystość systemu i oferowanych e-usług ulegnie zwiększeniu,
 • skrócenie czasu załatwiania spraw czy realizacji obowiązków podatkowych podatnika, ale i urzędu skarbowego,
 • załatwienie większości spraw dotyczących podatków CIT, PIT oraz VAT,
 • powiększenie ilości usług, które podatnik będzie mógł całościowo zrealizować on-line,
 • polepszenie komunikacji i jej jakości pomiędzy urzędnikiem a podatnikiem,
 • znacznie zmniejszenie błędów w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez podatników i urzędy skarbowe,
 • formularze podatkowe i pozostałe mają być krótsze, prostsze i szybsze do wypełnienia,
 • integracja różnych danych podatników z wielu systemów umożliwiająca dystrybucję tych danych na potrzeby udostępnienia dla innych jednostek sektora publicznego.

Opublikowano: 2020-09-14

Niektórzy płatnicy składek będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS na kolejne miesiące

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą chętnie wykorzystywali dostępne narzędzia w ramach pakietu rozwiązań pomocowych przeciw negatywnym skutkom pandemii – Tarczy antykryzysowej. Jednym z podstawowych narzędzi wspomagających firmy, było zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące.

Niebawem niektóre branże będą mogły składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za kolejne 3 miesiące.

Zwolnienie ze składek ZUS

Do 30 czerwca 2020r. płatnicy składek posiadający w swojej firmie do 49 osób ubezpieczonych mieli możliwość złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r.

Płatnicy składek mogli skorzystać ze 100% albo 50% zwolnienia ze składek na trzy wyżej wymienione miesiące w zależności od tego które warunki ustawowe spełniali.

Resort finansów zdecydował o przedłużeniu zwolnienia ze składek ZUS dla niektórych branż, które ucierpiały najbardziej i nie są w stanie nadal podnieść się finansowo.

Przedłużone zwolnienie ze składek ZUS

Jeżeli Komisja Europejskie wyrazi zgodę na wprowadzenie przedłużonego zwolnienia ze składek ZUS, wówczas uchwalona niedawno ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzi możliwość wnioskowania o kolejne zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Kto otrzyma zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS otrzymają firmy, których przeważająca działalność według klasyfikacji PKD zawiera się w przedstawionej poniżej tabeli.

KLASYFIKACJA PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Jakie składki i jaki okres czasu przewiduje nowe zwolnienie z ZUS?

Przedłużenie zwolnienia z opłacania należnych składek ZUS będzie dotyczyć miesięcy czerwca, lipca oraz sierpnia 2020r. Obejmie ono:

 • Składki ubezpieczeń społecznych (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa),
 • Składkę ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
 • Składki na fundusz emerytur pomostowych,
 • Składkę na fundusz solidarnościowy.

Podstawowe warunki uzyskania kolejnego zwolnienia

Podstawowy warunek uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. to złożenie comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. (chyba, że płatnik składek nie ma obowiązku), złożenie wniosku o zwolnienie ZUS wraz z oświadczeniem o spadku przychodu.

ISTOTNE:

W powyższym oświadczeniu płatnik składek musi potwierdzić, iż przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek jest niższy minimum o 80% w odniesieniu do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu roku poprzedniego, czyli 2019r.

Zatem jeżeli wniosek o zwolnienie z ZUS płatnik składek złoży za miesiąc czerwiec 2020r. (lipiec i sierpień 2020r.) wówczas przychód za miesiąc czerwiec 2020r. musi być niższy przynajmniej o 80% od przychodu za miesiąc czerwiec 2019r.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące czerwiec, lipiec oraz sierpień 2020r. płatnicy składek będą mogli złożyć najdalej do 30 listopada 2020r.

Opublikowano: 2020-09-07