Niektórzy płatnicy składek będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS na kolejne miesiące

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą chętnie wykorzystywali dostępne narzędzia w ramach pakietu rozwiązań pomocowych przeciw negatywnym skutkom pandemii – Tarczy antykryzysowej. Jednym z podstawowych narzędzi wspomagających firmy, było zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące.

Niebawem niektóre branże będą mogły składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za kolejne 3 miesiące.

Zwolnienie ze składek ZUS

Do 30 czerwca 2020r. płatnicy składek posiadający w swojej firmie do 49 osób ubezpieczonych mieli możliwość złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r.

Płatnicy składek mogli skorzystać ze 100% albo 50% zwolnienia ze składek na trzy wyżej wymienione miesiące w zależności od tego które warunki ustawowe spełniali.

Resort finansów zdecydował o przedłużeniu zwolnienia ze składek ZUS dla niektórych branż, które ucierpiały najbardziej i nie są w stanie nadal podnieść się finansowo.

Przedłużone zwolnienie ze składek ZUS

Jeżeli Komisja Europejskie wyrazi zgodę na wprowadzenie przedłużonego zwolnienia ze składek ZUS, wówczas uchwalona niedawno ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzi możliwość wnioskowania o kolejne zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Kto otrzyma zwolnienie ze składek ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS otrzymają firmy, których przeważająca działalność według klasyfikacji PKD zawiera się w przedstawionej poniżej tabeli.

KLASYFIKACJA PKD OPIS RODZAJU DZIAŁALNOŚCI
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Jakie składki i jaki okres czasu przewiduje nowe zwolnienie z ZUS?

Przedłużenie zwolnienia z opłacania należnych składek ZUS będzie dotyczyć miesięcy czerwca, lipca oraz sierpnia 2020r. Obejmie ono:

  • Składki ubezpieczeń społecznych (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa),
  • Składkę ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Składki na fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
  • Składki na fundusz emerytur pomostowych,
  • Składkę na fundusz solidarnościowy.

Podstawowe warunki uzyskania kolejnego zwolnienia

Podstawowy warunek uzyskania zwolnienia z opłacania składek ZUS na miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. to złożenie comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. (chyba, że płatnik składek nie ma obowiązku), złożenie wniosku o zwolnienie ZUS wraz z oświadczeniem o spadku przychodu.

ISTOTNE:

W powyższym oświadczeniu płatnik składek musi potwierdzić, iż przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek jest niższy minimum o 80% w odniesieniu do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu roku poprzedniego, czyli 2019r.

Zatem jeżeli wniosek o zwolnienie z ZUS płatnik składek złoży za miesiąc czerwiec 2020r. (lipiec i sierpień 2020r.) wówczas przychód za miesiąc czerwiec 2020r. musi być niższy przynajmniej o 80% od przychodu za miesiąc czerwiec 2019r.

Do kiedy można składać wnioski?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące czerwiec, lipiec oraz sierpień 2020r. płatnicy składek będą mogli złożyć najdalej do 30 listopada 2020r.

Opublikowano: 2020-09-07