Będą zwroty nadpłat, rozliczonych w ciężar składek ZUS korzystających ze zwolnienia

Z dobrodziejstw tarczy antykryzysowej a mianowicie zwolnienia z opłacania składek ZUS skorzystało setki tysiące firm. ZUS inicjując procedurę zwolnienia ze składek ZUS na wniosek konkretnego płatnika składek sprawdzał wpierw jaki jest stan jego konta.

Niektórzy płatnicy składek posiadali na dzień złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS nadpłaty. Inni zapłacili już zobowiązanie w składkach ZUS za miesiąc, o który ubiegali się o zwolnienie. I właśnie w tym momencie pojawił się problem dla płatników składek.

Praktyka ZUS przy wydawaniu płatnikom informacji o kwocie
i okresie zwolnieniu ze składek ZUS

ZUS analizując konta płatników składek w pierwszej kolejności przekazywał widniejącą nadpłatę (jeżeli występowała) na poczet pokrycia zobowiązania w składkach ZUS za pierwszy wnioskowany miesiąc (i ewentualnie kolejny). Dopiero po tym potrąceniu ustalana była kwota zwolnienia ze składek ZUS stanowiąca różnicę pomiędzy zobowiązaniem np. za miesiąc marzec 2020r. a widniejącą nadpłatą.

W takim przypadku kwota zwolnienia z ZUS była mniejsza aniżeli wysokość składek za pierwszy (i ewentualnie kolejny) miesiąc a jednocześnie płatnik składek tracił pełną lub częściową kwotę nadpłaty.

Zatem ZUS uznał, że nadpłaty widniejące na koncie płatników składek stanowiły zapłaty składek ZUS za kolejny miesiące (kolejne miesiące) a zatem za miesiąc lub miesiące, których dotyczyły wnioski o zwolnienie z opłacania składek.

Zjawisko to spotkało się z negatywnym odzewem ze strony przedsiębiorców. Resort Finansów w tej sytuacji postanowił wprowadzić przepisy naprawcze.

Zmiana działania ZUS – będą zwroty nadpłat rozliczonych w ciężar zobowiązania składek ZUS za miesiąc objęty zwolnieniem

Ministerstwo Finansów zawarło w ustawie z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw przepisy obligujące ZUS do zwrotu nadpłaty w składkach, o którą pomniejszył kwotę zwolnienia za pierwszy wnioskowany miesiąc (ewentualnie kolejny).

Tak więc w sytuacji, gdy płatnik składek złożył wniosek o zwolnienie z opłacania składek to ZUS (przy spełnieniu reszty warunków) zwolni go ze składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r. w kwotach wynikających z przedłożonych za te miesiące deklaracji rozliczeniowych (w wysokości 100% albo 50% należnych składek w zależności od ilości ubezpieczonych i pozostałych warunków).

Zatem ZUS ustali zwolnienie z kwot wynikających z deklaracji rozliczeniowych ZUS nawet gdy:

  • na koncie rozliczeniowym ZUS płatnika składek występowała nadpłata,
  • płatnik składek dokonał już zapłaty za miesiąc (miesiące), o który wnioskował o zwolnienie z ZUS.

Wnioski dla powyższych przypadków ZUS rozpatrzy z urzędu a zatem płatnicy składek nie powinni ponownie składać wniosków o zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Nie mają także obowiązków dostarczać innych dokumentów, chyba, że ZUS wezwie odrębnym pismem do przedłożenia dodatkowych dowodów.

Ustawa jeszcze nie weszła w życie.

Szczegółowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/pomoc-w-splacie-naleznosci/umorzenie/odstapienie-od-zadania-zwrotu-naleznosci/umorzenie-naleznosci-z-tytulu-skladek/ponowne-rozpatrzenie-wniosku-o-umorzenie-naleznosci-z-tytulu-skladek

ISTOTNE:

Zwolnieniu z opłacania składek ZUS będą podlegać należne składki ZUS wynikające
z deklaracji rozliczeniowych za miesiące – marzec, kwiecień, maj 2020r. na dzień ponownego rozpatrywania przez ZUS wniosku o zwolnienie.

Zwolnienie ze składek ZUS na kolejne miesiące i ich zapłata

Płatnicy składek z niektórych branż będą mogli ubiegać się o zwolnienie z ZUS za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień 2020r. Niestety większość tych firm uregulowało już swoje zobowiązanie wobec należnych składek ZUS za te miesiące.

Jeżeli płatnicy składek złożą wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za ww. miesiące, spełnią wszystkie wymagane warunki ale dokonali już zapłaty należnych składek ZUS za miesiące objęte zwolnieniem, mają do dyspozycji dwie możliwości:

  • pozostawienie sytuacji bez reakcji, wówczas ZUS przeksięguje z urzędu daną nadpłatę na poczet przyszłych zobowiązań w składkach ZUS,
  • przesłać pismo do ZUS (papierowe lub w PUE ZUS) o zwrot stwierdzonej nadpłaty na konto płatnika składek.

Opublikowano: 2020-08-31