Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Ustawą z dnia 5 czerwca 2020r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw prawodawca dokonał kilku zmian dla podatników stosujących ryczałt jako formę opodatkowania osiąganych przychodów. Na czym one polegają? Tego można dowiedzieć się z niniejszej publikacji.

Ryczałt ewidencjonowany jako forma opodatkowania działalności gospodarczej i nie tylko

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej lub z prywatnej najmu, dzierżawy.

Opodatkowaniu podlegają wyłącznie osiągnięte przychody bez możliwości pomniejszenia ich o poniesione koszty.

Stawki w ryczałcie wynoszą od 2% poprzez 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% na 20% stawce podatku kończąc.

Z opodatkowanie ryczałtem nie mogą skorzystać podatnicy zwolnieni z podatku dochodowego, opłacający podatek w formie karty podatkowej oraz osiągający przychody z działalności prowadzonej:

  • w formie aptek,
  • w formie lombardów,
  • w postaci kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • w postaci sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
  • jako wykonywanie niektórych wolnych zawodów,
  • w formie świadczenia usług wyłączonych z możliwości wyboru ryczałtu (zawartych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
  • jako produkcja wyrobów akcyzowych.

Ryczałtu nie wybierze także podatnik, który wykonywał lub wykonuje czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Zmiany w usługach wyłączonych ze stosowania ryczałtu spowodowane wprowadzeniem nowego PKWiU

Pierwsza podstawowa zmiana w ustawie ryczałtowej dotyczy zmiany numerów klasyfikacji PKWiU w związku z wprowadzeniem do stosowania nowej klasyfikacji PKWiU 2015.

Zmiany te dotyczą rodzajów działalności takich jak m.in.: sprzedaż pakietów oprogramowania, świadczenie usług rezerwacji biletów, rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych świadczonych przez agentów i pośredników turystycznych, zwalczania i zapobiegania pożarów, rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności, przetwarzania danych, obsługi nieruchomości na zlecenie, świadczenia usług przez placówki wychowania przedszkolnego.

Z kolei zastosowanie nowej klasyfikacji PKWiU powiązane jest także z wprowadzeniem stosowania nomenklatury scalonej (CN) oraz instytucji WIS, mających na celu ujednolicenie stawek VAT oraz wydawanie na wniosek podatnika decyzji o prawidłowej stawce VAT na dany towar lub usługę.

Dostosowanie nowego PKWiU także w odniesieniu do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego

Przypisanie numerów nowej klasyfikacji PKWiU nastąpiło także w odniesieniu do wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego zawartych w załączniku 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zmiany objęły m.in.: biżuterie oraz inne wyroby jubilerskie, zastawy stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego, kieliszki, wyroby ze szkła, tkaniny włosowe, firanki, wyroby wyposażenia wnętrz, taśmy tkane, tiule, hafty, odzież także ze skóry oraz wyroby rymarskie.

Dostosowanie numerów nowej klasyfikacji PKWiU obowiązuje od 1 lipca 2020r.

Wprowadzenie akceptu zmian w zeznaniu rocznym

Zeznanie roczne PIT-28 dotyczące podatników rozliczających się ryczałtem ewidencjonowanym składa się do 15 lutego roku następującego po roku rozliczeniowym.

Podatnik może udostępnione w usłudze twój e-PIT przez Szefa KAS zeznanie PIT-28 odrzucić w całości, przyjąć w całości albo dokonać zmian.

Ostatnia czynność wiążę się jeszcze z zatwierdzeniem tych zmian w usłudze twój e-PIT. Począwszy od dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2019r. – dzień akceptacji wprowadzonych przez podatnika zmian (w usłudze twój e-PIT) w owym zeznaniu rocznym będzie dniem złożenia skutecznej korekty.

Jest to o tyle istotne, gdyż podatnicy nieraz sporządzają korekty zeznań rocznych udostępnionych przez szefa KAS w usłudze twój e-PIT w postaci dokonania zmian w istniejącym zeznaniu, ale nie dokonują jego akceptacji.

Tak wprowadzona zmiana nie odnosi żadnych skutków prawnych. Dopiero akceptacja tej zmiany powoduje złożenie skutecznej korekty zeznania rocznego PIT-28.

ISTOTNE:

Powyższa zmiana dotyczy po raz pierwszy przychodów uzyskanych w roku 2019 a zatem zeznania rocznego za 2019r. składanego w 2020r. i lat kolejnych.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania

Podatnicy, którzy rozpoczynają w ciągu roku działalność gospodarczą i chcą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności, mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o tej decyzji do właściwego urzędu skarbowego do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, uzyskania pierwszego przychodu w danym roku podatkowym z tej działalności (ewentualnie do końca danego roku podatkowego, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu tego roku).

Ważność tej decyzji będzie obowiązywała w latach kolejnych, chyba że, podatnik złoży do 20 stycznia nowego roku (w którym chce zrezygnować z ryczałtu) oświadczenie o rezygnacji ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Co ciekawe, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze to nie musi składać żadnego oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania tych przychodów.

Wybór opodatkowania ryczałtem tych przychodów na dany rok podatkowy to zapłata pierwszej kwoty podatku na ryczałt.

Jeżeli jednak pierwszy przychód podatnik uzyskał dopiero w grudniu danego roku podatkowego to wybór ryczałtu dokonuje się poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-28.

Opublikowano: 2020-08-21