Jakie czynniki będą wpływać na wysokość składki zdrowotnej w 2022 roku

Opublikowano: 2022-02-25

Podatnik w czasie tylko jednego okresu rozliczeniowego może przeprowadzić wiele transakcji gospodarczych. W okresie 3 miesięcy, półrocza czy roku może mieć miejsce bardzo wiele albo nawet niewiele zdarzeń gospodarczych, ale mających znaczny wpływ na wielkość podstawy służącej do obliczania składki zdrowotnej.

Im większy przychód (dochód) tym większa podstawa do ustalenia składki zdrowotnej a co za tym idzie tym większa składka zdrowotna. Jak owe zależności wyglądają na tle ryczałtu i pozostałych form opodatkowania?

Wysokość składki zdrowotnej a ryczałt ewidencjonowany

Podatnik stosujący w 2022r. ryczałt jako formę opodatkowania prowadzonej działalności zapłaci miesięczną składkę zdrowotną w zależności od tego jak wysoki przychód osiągnie w ciągu roku:

 • Przychód do kwoty 60.000 zł  składka zdrowotna wynosi 335,94 zł,
 • Przychód powyżej 60.000 zł do 300.000 zł  składka zdrowotna wynosi 559,89 zł,
 • Przychód powyżej sumy 300.000zł  składka zdrowotna wynosi 1.007,81 zł.

ISTOTNE:

Przychód, który ma być porównywany czy podatnik przekroczył powyższe limity czy też nie – musi być wpierw pomniejszony o zapłacone składki ZUS ubezpieczenia społecznego w miesiącu rozliczeniowym.

Skoro wpływ na wysokość składki zdrowotnej ma wielkość przychodu osiąganego w ciągu roku przez podatnika, to potencjalnymi zdarzeniami mogącymi mieć wpływ na wielkość tego przychodu są m.in.:

Niektóre zdarzenia mogące oddziaływać na wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie
1. Zmiana w podleganiu ubezpieczeniom społecznym (ulga na start, preferencyjny ZUS, ulga Mały ZUS plus, pełny ZUS) – każdy wariant ZUS obniża mniej lub bardziej przychód przedsiębiorcy
2. Sprzedaż składników majątku (ruchomych i nieruchomych środków trwałych)
3. Faktura korygująca sprzedaży dokumentująca zdarzenie typu – udzielenie rabatu, skonta, otrzymanie towaru ze zwrotu
4. Faktura korygująca sprzedaży wystawiona w wyniku zauważenia błędu rachunkowego
5. Uzyskanie okresowo większego przychodu spowodowanego nieoczekiwaną (tymczasowo) większą sprzedażą
6. Wystąpienie nowej sprzedaży związanej z nowym profilem świadczonej działalności,
7. Przychody z innych źródeł tzn. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,
8. Otrzymanie dofinansowania (oraz różnego rodzaju zwolnień ze składek ZUS, podatków) podlegającego opodatkowaniu
9. Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek, kredytów, niezapłaconych należności (wierzytelności) oraz z innych tytułów stanowiących podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym
10. Pozostałe zdarzenia skutkujące powstaniem przychodu, objętego obowiązkiem opodatkowania ryczałtem (otrzymanie odszkodowania, inne).

Wysokość składki zdrowotnej a skala podatkowa albo podatek liniowy

Podatnik stosujący w 2022r. skalę podatkową albo podatek liniowy jako formę opodatkowania prowadzonej działalności opłaca miesięczną składkę zdrowotną w zależności od tego jak wysoki dochód osiągnie w ciągu roku. O ile w ryczałcie składka zdrowotna zależała od tego czy podatnik przekroczy pierwszy lub drugi próg przychodowy o tyle w tym wypadku wprost zależy od wysokości dochodu.

Zdarzenia mogące mieć wpływ na wielkość dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej a co za tym idzie wysokość składki zdrowotnej zaprezentowano w poniższej tabeli.

Niektóre zdarzenia mogące oddziaływać na wysokość składki zdrowotnej w skali podatkowej lub podatku liniowym
1. Zmiana w podleganiu ubezpieczeniom społecznym (ulga na start, preferencyjny ZUS, ulga Mały ZUS plus, pełny ZUS) – każdy wariant ZUS obniża mniej lub bardziej dochód przedsiębiorcy
2. Sprzedaż składników majątku (ruchomych i nieruchomych środków trwałych)
3. Zakup środków trwałych (jednorazowa amortyzacja może znacznie obniżyć dochód, w momencie zakupu niektórych składników majątku powstają dodatkowe opłaty stanowiące koszty firmy – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, leśny, itp.)
4. Leasing, czynsze najmu składników ruchomych i nieruchomych
5. Wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca dokumentująca zdarzenie typu – udzielenie rabatu, skonta, otrzymanie towaru ze zwrotu
6. Wystawiona przez sprzedawcę faktura korygująca w wyniku zauważenia błędu rachunkowego
7. Otrzymane faktury korygujące dotyczące zakupu dokonanego przez podatnika
8. Zatrudnienie pracowników, zleceniobiorców – koszty wynagrodzeń i składek ZUS
9. Uzyskanie okresowo większej, nieoczekiwanej sprzedaży
10. Wystąpienie nowej sprzedaży związanej z nowym profilem prowadzonej działalności
11. Przychody z innych źródeł tzn. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym
12. Otrzymanie dofinansowania (oraz różnego rodzaju zwolnień ze składek ZUS, podatków) podlegającego opodatkowaniu
13. Otrzymane odsetki od udzielonych pożyczek, kredytów, niezapłaconych należności (wierzytelności) oraz z innych tytułów stanowiących podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym
14. Pozostałe zdarzenia skutkujące powstaniem przychodu, objętego obowiązkiem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (otrzymanie odszkodowania, inne)

ISTOTNE:

Co ciekawe uwzględnienie inwentury w wysokości podstawy naliczenia składki zdrowotnej jest w fazie projektowanych najnowszych zmian ustawach podatkowych.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych oraz nowe obowiązki na gruncie kas fiskalnych w 2022 roku wprowadzone przez Polski Ład

Opublikowano: 2022-02-18

Ministerstwo Finansów niemal „na ostatnią chwilę” opracowało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi dokładnie o rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021r., ogłoszone 28 grudnia (Dz. U. 2021 poz. 2442). Zasadniczo utrzymano postanowienia poprzedniego rozporządzenia z małymi wyjątkami – o tym poniżej! Poruszymy także wątek terminali płatniczych i obowiązku ich integracji z kasami fiskalnymi!

Najważniejsze zwolnienia utrzymane. Nowy problem dla myjni bezdotykowych!

Kształt nowego rozporządzenia zasadniczo nie odbiega kształtem od poprzedniego, które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2021r. Utrzymano przede wszystkim zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania kwot do 20 000 zł rocznie dot. sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. W dalszym ciągu funkcjonować będzie drugie istotne zwolnienie dla przedsiębiorców realizujących sprzedaż w/w podmiotom, gdzie zapłata realizowana jest bezgotówkowo, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Nowe rozporządzenie, podobnie jak poprzednie zawiera katalog dostaw towarów i świadczenia usług, które nie mogą korzystać ze wspomnianych powyżej odstępstw od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Katalog ten został rozszerzony o podmioty świadczące usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Powyższe oznacza, że tzw. myjnie samoobsługowe już od pierwszej sprzedaży będą zobligowane do stosowania kas fiskalnych. Rozporządzenie ws zwolnień z kas zawiera przepis przejściowy, na mocy którego podmioty te zobligowane są do stosowania kas fiskalnych od 1 lipca 2022r.

Zamieszanie wokół obowiązku posiadania terminala płatniczego wprowadzonego przez Polski Ład

Za sprawą zmian w ustawach podatkowych wprowadzonych tzw. „Polskim Ładem” do ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców dodano art. 19a w brzmieniu Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

Zapis ten mógł zostać przez wielu przedsiębiorców skojarzony z obowiązkiem posiadania terminala płatniczego, jednak przepis ten posługuje się pojęciem instrumentu płatniczego, które jest pojęciem szerszym niż terminal płatniczy.

Zdaniem wielu ekspertów, wystarczy więc umożliwić klientowi skorzystanie z innych płatności bezgotówkowych takich jak przelew, czy BLIK, a dyspozycja tego przepisu zostanie spełniona bez konieczności zakupu terminala płatniczego.

ISTOTNE:

Obowiązek zapewnienia możliwości opłacania zakupu za pomocą instrumentu płatniczego nie dotyczy przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Terminal należy zintegrować z kasą fiskalną online pod groźbą kary finansowej

Przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych online, którzy dodatkowo zdecydowali się na zainstalowanie terminali płatniczych zobligowani zostali do integracji tych urządzeń ze skutkiem od 1 lipca 2022r. Za brak realizacji tego obowiązku grozić może kara w wysokości 5000 zł!

Powyższy obowiązek wynika z nowododanego przez Polski Ład art. 19c ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców w brzmieniu Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Ulga na zakup terminala płatniczego w PIT

Końcowo warto nadmienić, że dla tych podatników, którzy jednak zdecydują się na zakup terminala płatniczego, przewidziano zupełnie nową ulgę podatkową w PIT, umożliwiającą odliczenie od podstawy obliczenia podatku, wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

 • 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
 • 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku pozostałych podatników.

Autor: Łukasz Kluczyński

Na czym polega nowa uproszczona procedura rozliczenia podatku VAT IOSS

Opublikowano: 2022-02-11

Z dniem 1 lipca 2021r. wszystkie przesyłki wysyłane lub transportowane na terytorium UE z państw trzecich podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Naliczenie podatku VAT od wysyłanych na obszar UE przesyłek następuje podczas odprawy celnej – dopuszczenia towarów do obrotu na terytorium UE.

Odbywa się to niezależnie od wartości przesyłek. Sprzedaż towarów z krajów trzecich na terytorium Wspólnoty UE wymaga stosowania w czasie ich importu stawek VAT właściwych dla towaru w kraju UE przeznaczenia (importu towaru). Rejestracja do VAT i rozliczenie VAT od tego typu sprzedaży w kilku krajach UE według procedury standardowej jest bardzo uciążliwa. Jest jednak pewne rozwiązanie w tej sytuacji. To procedura importu zwana VAT IOSS.

Czego dotyczy procedura VAT IOSS

Procedura VAT IOSS to procedura uproszczonego rozliczania podatku VAT dla towarów wysyłanych lub transportowanych z państw trzecich o wartości rzeczywistej do 150 EUR.

Sprzedawca nie ma obowiązku rejestracji do VAT w każdym kraju UE przeznaczenia towarów a tylko w jednym tzw. państwie identyfikacji (o tym poniżej).

Rejestracja do procedury VAT IOSS umożliwia:

 1. brak obowiązku rejestracji do VAT we wszystkich krajach UE do których wysyłane są towary z państw spoza UE,
 2. składanie jednej specjalnej miesięcznej deklaracji VAT zawierającej tylko transakcje sprzedaży do UE towarów o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR,
 3. dokonywanie płatności podatku VAT w państwie identyfikacji UE,
 4. możliwość skorzystania ze zwolnienia z cła w odniesieniu do towarów o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR

ISTOTNE:

Państwo członkowskie identyfikacji oznacza państwo UE w którym doszło do dokonania rejestracji do procedury VAT IOSS, czyli:

 • w przypadku sprzedawcy z siedzibą firmy w UE jest to państwo UE w którym sprzedawca posiada siedzibę,
 • w przypadku sprzedawcy z siedzibą firmy poza UE jest to wybrane przez sprzedawcę jedno państwo UE, tylko jeżeli UE podpisała z krajem trzecim gdzie siedzibę ma sprzedawca – umowę o wzajemnym rozliczaniu podatku VAT,
 • w przypadku pozostałych sprzedawców będzie to państwo UE siedziby firmy pośrednika (obowiązek wyznaczenia przez sprzedawcę z kraju trzeciego pośrednika z siedzibą w UE).
Zgłoszenia i deklaracje w procedurze VAT IOSS
Symbol deklaracji Opis
VII-R Zgłoszenie sprzedawcy do procedury VAT IOSS
VII-RP Zgłoszenie pośrednika do procedury VAT IOSS
VII-DO Miesięczna deklaracja do rozliczania transakcji objętych procedurą VAT IOSS

Jakich dokładnie transakcji dotyczy procedura VAT IOSS

Procedura VAT IOSS dotyczy dostawy towarów:

 1. wysyłanych lub transportowanych z krajów trzecich na terytorium UE w przesyłkach o rzeczywistej wartości poniżej 150 EUR, oraz
 2. wysyłanych lub transportowanych z państwa trzeciego na terytorium UE przez dostawcę lub na jego rzecz (dostawca uczestnicy pośrednio lub bezpośrednio w transporcie towarów),
 3. nie będących wyrobami akcyzowymi.

ISTOTNE:

Rzeczywista wartość przesyłki to wartość wysyłanych towarów bez uwzględnienia:

 1. kosztów ubezpieczenia,
 2. kosztów transportu,
 3. podatku VAT,
 4. należności celnych i innych opłat i podatków jakie mogą nałożyć urzędy celne.

Należy podkreślić, iż koszty ubezpieczenia i transportu mogą jednak być zawarte w cenie, wówczas rzeczywista wartość przesyłki będzie o nie powiększona (brak możliwości wyodrębnienia).

Podatnicy uprawnieni do procedury VAT IOSS

Tylko część podatników będzie mogła dokonać rejestracji do uproszczonego rozliczania podatku VAT według procedury VAT IOSS. Pełny wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Podatnicy uprawnieni do rejestracji w zakresie korzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku VAT OSS
Podatnik uprawniony Typ transakcji
Sprzedawca z siedzibą firmy w UE Sprzedaż towarów wysyłanych z krajów trzecich dla osób fizycznych na terytorium UE
Operator IE z siedzibą firmy w UE Operator uznany za dostawcę towarów dokonuje fikcyjnej dostawy importowanych towarów z państw trzecich do klientów – osób fizycznych z terytorium UE
Sprzedawca z siedzibą firmy poza UE Sprzedaż towarów wysyłanych z krajów trzecich dla osób fizycznych na terytorium UE: bez pośrednika (występuje umowa UE z krajem trzecim o wzajemnym rozliczeniu VAT), z pośrednikiem posiadającym siedzibę firmy w UE
Operator IE z siedzibą firmy poza UE Sprzedaż towarów wysyłanych z krajów trzecich dla osób fizycznych na terytorium UE: bez pośrednika (występuje umowa UE z krajem trzecim o wzajemnym rozliczeniu VAT) z pośrednikiem posiadającym siedzibę firmy w UE

Rejestracja i terminy w procedurze importu VAT IOSS

Opublikowano: 2022-02-04

Procedura importu VAT IOSS znana także jako punkt kompleksowej obsługi importu ułatwia rozliczanie podatku VAT od niektórych transakcji sprzedaży importowanych towarów do UE.

Korzystanie z niej obliguje podatnika to wykonywania określonych obowiązków w ściśle przewidzianych terminach. Jakie to są terminy i czego dotyczą?

Jakich transakcji dotyczy procedura importu VAT IOSS

Procedura importu VAT IOSS (punkt kompleksowej obsługi importu) umożliwia rozliczanie podatku VAT przy pomocy administracji podatkowej jednego państwa UE dotyczącego sprzedaży importowanych z krajów trzecich towarów o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Najpierw ustalenie państwa identyfikacji

W pierwszej kolejności podatnik jest zobowiązany do ustalenia tzw. państwa identyfikacji. Państwo to jest jednym z krajów UE za pośrednictwem którego (tamtejszej administracji skarbowej – właściwego urzędu skarbowego) podatnik:

 1. dokona rejestracji do procedury VAT IOSS,
 2. złoży miesięczne deklaracje oraz korekty tych deklaracji rozliczające transakcje objęte procedurą VAT IOSS,
 3. zapłaci podatek rozliczony według procedury VAT IOSS.

Pomocna w tym wypadku może okazać się poniższa tabela.

Określenie państwa UE identyfikacji na potrzeby rejestracji do procedury VAT IOSS
Właściwe państwo identyfikacji UE Podatnik
Kraj UE siedziby firmy, a jeśli ona występuje
poza UE to kraj UE stałego miejsca
prowadzenia działalności
Podatnik z siedzibą firmy lub stałym
miejscem prowadzenia działalności UE
Podatnik ma obowiązek korzystania z pośrednika
posiadającego siedzibę działalności w jednym
z państw UE lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w jednym z państw UE
Podatnik z siedzibą firmy w kraju trzecim
(poza UE) z którym UE podpisała umowę
o wzajemnym rozliczaniu podatku VAT
Podatnik ma obowiązek korzystania z pośrednika
posiadającego siedzibę działalności w jednym
z państw UE lub stałe miejsce prowadzenia
działalności w jednym z państw UE

To właśnie państwo UE pośrednika siedziby lub
stałego miejsca będzie państwem UE w którym
to pośrednik w imieniu podatnika dokona rejestracji
do VAT IOSS

Podatnik z siedzibą firmy poza UE

ISTOTNE:

Należy zaznaczyć, iż każda administracja podatkowa w każdym kraju UE posiada udostępniony elektroniczny system on-line służący do rejestracji i przesyłania oraz odbierania rozliczeń VAT według procedury VAT IOSS.

W przypadku Polski formularze rejestracyjne VII-R (zgłoszenie podatnika) oraz VII-RP (zgłoszenie pośrednika) jak i deklaracja rozliczeniowa VAT IOSS o symbolu VII-DO dostępne są pod poniższym linkiem:

LINK do dokumentów rejestracyjnych do procedury VAT IOSS

ISTOTNE:

W Polsce właściwym urzędem skarbowym do obsługi procedury VAT IOSS jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Naczelnik po wysłaniu przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego VII-R albo VII-RP odeśle komunikat o przyjęciu lub odmowie rejestracji do procedury VAT IOSS.

Od kiedy możliwość stosowania procedury VAT IOSS

Podatnik po dokonaniu rejestracji do procedury importu VAT IOSS musi zaczekać na nadanie przez administrację skarbową wybranego państwa UE (państwa identyfikacji) numeru identyfikacyjnego VAT. Dzień nadania tego numeru będzie dniem, od którego podatnik będzie już mógł korzystać z procedury importu VAT IOSS.

Deklaracja i ewidencja na potrzeby VAT IOSS

Podatnik korzystający z procedury importu VAT IOSS ma obowiązek prowadzenia miesięcznej ewidencji zawierającej tylko transakcje kwalifikujące się do objęcia tą procedurą.

Dane do wykazania w ewidencji określone zostały w art. 63c Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. dostępnego pod poniższym linkiem:

Rozporządzenie Rady UE nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r.

ISTOTNE:

Ewidencję wraz z deklaracją oraz dokumentami potwierdzającymi transakcje objęte procedurą VAT IOSS należy przechować przez okres 10 lat.

ISTOTNE:

Poza ewidencją podatnik korzystający z procedury importu VAT IOSS będzie składać drogą elektroniczną wyłącznie miesięczną deklarację VII-DO (także zerową) za każdy miesiąc kalendarzowy.

Ewidencja i deklaracja dotycząca procedury importu VAT IOSS będzie zawierać wyłącznie transakcje sprzedaży towarów importowanych z krajów trzecich o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 EUR dla konsumentów z UE (model B2C).

ISTOTNE:

Ostateczny termin złożenia miesięcznej deklaracji VII-DO to ostatni dzień miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym, czyli np. 30 kwiecień 2022r. za marzec 2022r. Nie ma znaczenia, iż 30 kwiecień to dzień wolny – termin składania deklaracji nie ulega w tym wypadku przesunięciu.

Obowiązek wystawiania faktur w procedurze importu VAT IOSS

Dla lepszego zobrazowania obowiązku wystawiania faktur przedstawiono niezbędne informacje w poniższej tabeli.

Obowiązek wystawiania faktur w procedurze importu VAT IOSS
Dostawca nie jest zobligowany do wystawiania faktur sprzedaży
Jeśli dostawca chce wystawić fakturę to obowiązują go uregulowania dotyczące wystawiania faktur właściwe dla państwa UE identyfikacji

Płatność podatku VAT w procedurze importu VAT IOSS

Zapłatę podatku VAT w procedurze importu VAT IOSS podatnik dokonuje w tym samym terminie co składanie deklaracji VII-DO a więc ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym (w przypadku płatności dzień wolny przesuwa termin płatności na pierwszy dzień roboczy).

Jeżeli państwem identyfikacji jest Polska, wówczas adresatem płatności jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Właściwe konto urzędu można sprawdzić pod poniższym linkiem:

Konto dla wpłat podatku rozliczonego według procedury importu VAT IOSS

W tytule płatności obligatoryjnie podatnik wpisuje tzw. numer UNR (PL/PLYYYYYYYYYY/Q4.2021) na który składa się:

 • kod państwa UE identyfikacji np. PL,
 • numer identyfikacyjny np. PL9999999999,
 • miesiąc i rok, za który składana byłe deklaracja VII-DO np. Q4.2021.

Bez podania tego numeru urząd skarbowy nie zdoła właściwie zidentyfikować otrzymanej wpłaty podatku.