Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych oraz nowe obowiązki na gruncie kas fiskalnych w 2022 roku wprowadzone przez Polski Ład

Opublikowano: 2022-02-18

Ministerstwo Finansów niemal „na ostatnią chwilę” opracowało nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi dokładnie o rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021r., ogłoszone 28 grudnia (Dz. U. 2021 poz. 2442). Zasadniczo utrzymano postanowienia poprzedniego rozporządzenia z małymi wyjątkami – o tym poniżej! Poruszymy także wątek terminali płatniczych i obowiązku ich integracji z kasami fiskalnymi!

Najważniejsze zwolnienia utrzymane. Nowy problem dla myjni bezdotykowych!

Kształt nowego rozporządzenia zasadniczo nie odbiega kształtem od poprzedniego, które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2021r. Utrzymano przede wszystkim zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania kwot do 20 000 zł rocznie dot. sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym. W dalszym ciągu funkcjonować będzie drugie istotne zwolnienie dla przedsiębiorców realizujących sprzedaż w/w podmiotom, gdzie zapłata realizowana jest bezgotówkowo, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Nowe rozporządzenie, podobnie jak poprzednie zawiera katalog dostaw towarów i świadczenia usług, które nie mogą korzystać ze wspomnianych powyżej odstępstw od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Katalog ten został rozszerzony o podmioty świadczące usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Powyższe oznacza, że tzw. myjnie samoobsługowe już od pierwszej sprzedaży będą zobligowane do stosowania kas fiskalnych. Rozporządzenie ws zwolnień z kas zawiera przepis przejściowy, na mocy którego podmioty te zobligowane są do stosowania kas fiskalnych od 1 lipca 2022r.

Zamieszanie wokół obowiązku posiadania terminala płatniczego wprowadzonego przez Polski Ład

Za sprawą zmian w ustawach podatkowych wprowadzonych tzw. „Polskim Ładem” do ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców dodano art. 19a w brzmieniu Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

Zapis ten mógł zostać przez wielu przedsiębiorców skojarzony z obowiązkiem posiadania terminala płatniczego, jednak przepis ten posługuje się pojęciem instrumentu płatniczego, które jest pojęciem szerszym niż terminal płatniczy.

Zdaniem wielu ekspertów, wystarczy więc umożliwić klientowi skorzystanie z innych płatności bezgotówkowych takich jak przelew, czy BLIK, a dyspozycja tego przepisu zostanie spełniona bez konieczności zakupu terminala płatniczego.

ISTOTNE:

Obowiązek zapewnienia możliwości opłacania zakupu za pomocą instrumentu płatniczego nie dotyczy przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Terminal należy zintegrować z kasą fiskalną online pod groźbą kary finansowej

Przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych online, którzy dodatkowo zdecydowali się na zainstalowanie terminali płatniczych zobligowani zostali do integracji tych urządzeń ze skutkiem od 1 lipca 2022r. Za brak realizacji tego obowiązku grozić może kara w wysokości 5000 zł!

Powyższy obowiązek wynika z nowododanego przez Polski Ład art. 19c ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców w brzmieniu Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

Ulga na zakup terminala płatniczego w PIT

Końcowo warto nadmienić, że dla tych podatników, którzy jednak zdecydują się na zakup terminala płatniczego, przewidziano zupełnie nową ulgę podatkową w PIT, umożliwiającą odliczenie od podstawy obliczenia podatku, wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

  • 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
  • 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku pozostałych podatników.

Autor: Łukasz Kluczyński