Odliczenie podatku VAT a korekta WNT oraz importu usług – nowe uproszczenia i ujednolicenie niektórych zasad odliczania podatku VAT

Opublikowano: 2022-01-28

Pakiet zmian podatkowych SLIM VAT 2 wprowadził z dniem 1 października 2021r. wiele modyfikacji i uproszczeń w zakresie rozliczania podatku VAT.

Jedną z nich jest odliczenie podatku VAT z tytułu transakcji WNT oraz importu usług. Odliczenie to zawsze sprawiało podatnikom wiele problemów. Jak zatem w praktyce wygląda zmiana tego zagadnienia?

3 miesiące na odliczenie podatku VAT przy zakupie WNT

Polski, czynny podatnik VAT może odliczyć podatek VAT od faktury zakupu dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) wystawionej przez firmę posiadającą siedzibę w jednym z państw UE w miesiącu – w dacie wystawienia tej faktury (czyli w miesiącu powstania obowiązku podatkowego w WNT u sprzedawcy).

Niestety, aby było to możliwe polski podatnik musi otrzymać daną fakturę WNT w ciągu 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury.

Ponadto musi ująć w JPK_V7 daną fakturę WNT także w ciągu 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu wystawienia faktury.

Tak było do momentu wejścia w życie pakietu zmian SLIM VAT 2. Jedną z wprowadzonych zmian podatkowych jest zlikwidowanie wymogu okresu 3 miesięcy wpływającego na realizację prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu WNT.

ISTOTNE:

Polski podatnik dokonujący WNT może mógł odliczyć podatek VAT w miesiącu rozliczenia tej faktury (w miesiącu ujęcia podatku VAT należnego w rejestrze sprzedaży VAT) także gdy dostanie ją po upływie 3 miesięcy. Jednak po upływie 3 miesięcy będzie mógł to zrobić za pomocą korekty (jednak już nie na bieżąco jak to miało wcześniej miejsce).

Odliczenie podatku VAT przy WNT i imporcie usług za pomocą korekty

Kolejna nowość, którą aktualnie może już stosować podatnik to rozwiązanie odliczenia podatku VAT za pomocą korekty pliku JPK_V7.

Zdarza się nieraz, że polski czynny podatnik VAT otrzymuje fakturę zakupu WNT lub usług z zagranicy z opóźnieniem tzn. powyżej 3 miesięcy licząc od miesiąca następującego po miesiącu:

 1. wystawienia faktury (WNT) albo
 2. wykonania przez sprzedawcę usługi (import usług).

W takiej sytuacji w pakiecie SLIM VAT 2 przewidziano nowe rozwiązanie.

Polski podatnik – nabywca będzie mógł odliczyć podatek VAT w miesiącu wystawienia faktury w przypadku WNT albo wykonania przez zagranicznego sprzedawcę usługi na rzecz polskiego podatnika (import usług) albo w trzech kolejnych miesiącach rozliczeniowych (lub w dwóch kolejnych kwartałach dla podatników stosujących kwartalne rozliczenie) jeżeli tego odliczenia podatku VAT jeszcze nie dokonał (w okresie 3 miesięcy).

Odliczenia podatku VAT w tej sytuacji polski podatnik nabywca dokona za pomocą korekty pliku JPK_V7 zarówno w części deklaracyjnej jak i w ewidencyjnej najpóźniej przed upłynięciem okresu 5 lat licząc od 1 stycznia roku, w którym miał miejsce zakup WNT lub import usług (przed upłynięciem okresu przedawnienia podatkowego).

Faktura korygująca in minus dotycząca WNT lub importu usług a ujęcie w pliku JPK_V7

Pakiet SLIM VAT 2 objął swoim zasięgiem także i przypadki ujęcia faktury korygującej in minus w przypadkach dokonania nabycia przez czynnego polskiego podatnika VAT:

 1. WNT – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 2. Importu usług – zakupu usług od firmy posiadającej siedzibę w UE poza Polską.

Ujęcie faktury korygującej dotyczącej WNT lub importu usług uwzględniając rozliczenie od 1 października 2021r. zaprezentowano w poniższej tabeli. Należy pamiętać, że zmiana dotyczy ujęcia faktury korygującej in minus WNT lub importu usług po stronie kupującego, a więc polskiego czynnego podatnika VAT będącego nabywcą towarów lub usług zza granicy (ale z terytorium UE, poza Polską).

Faktura korygująca in minus w WNT lub w imporcie usług – SLIM VAT 2
1. Faktura dokumentująca WNT lub import usług z datą październikową 2021r.
2. Faktura korygująca WNT lub import usług otrzymana w listopadzie 2021r.
Przyczyna korekty istniała w momencie
wystawienia faktury pierwotnej
Przyczyna korekty wystąpiła w okresie
późniejszym
Rejestracja faktury korygującej – obniżenie
podatku VAT należnego i naliczonego w
miesiącu zaksięgowania w JPK_V7 faktury
pierwotnej, czyli w październiku 2021r.
Rejestracja faktury korygującej – obniżenie
podatku VAT należnego i naliczonego w
miesiącu wystąpienia przyczyny korekty,
czyli w listopadzie 2021r.

Co skrywa sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich

Opublikowano: 2022-01-21

Modyfikacja zasad rozliczania podatku VAT sprzedaży wysyłkowej spowodowała wprowadzenie nowych terminów dla niektórych typów transakcji sprzedaży zagranicznej, które do tej pory nie były wprost zdefiniowane w ustawie o VAT.

Mowa tu o sprzedaży na odległość towarów importowanych z krajów trzecich. Na czym polega ta transakcja? Jak ją rozpoznać? Kiedy będzie miała miejsce, a kiedy nie? Na te pytania odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych

Dla wyjaśnienia tego pojęcia należałoby sięgnąć do Dyrektywy Rady UE 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017r. (zwana dalej Dyrektywą 2017/2455). Przedstawia ona okoliczności jakie muszą wystąpić, aby miała miejsce sprzedaż na odległość towarów importowanych (zwana dalej SOTI):

 1. Sprzedaż musi dotyczyć wyłącznie towarów,
 2. Towary będące przedmiotem sprzedaży są transportowane albo wysyłane przez dostawcę albo na jego rzecz (dostawca uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w dostawie towarów),
 3. Dostawa towarów odbywa się z państwa trzeciego lub terytorium trzeciego na terytorium UE (do nabywcy w kraju UE).

Powyższe warunki muszą zaistnieć łącznie.

ISTOTNE:

Towary będące przedmiotem SOTI nie mogą być nowymi środkami transportu. Nie mogą także stanowić towarów dostarczanych po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub na jego rzecz.

ISTOTNE:

Towary będące przedmiotem SOTI mogą być towarami akcyzowymi. Z kolei towary znajdujące się w magazynach w UE w momencie przeprowadzania transakcji sprzedaży nie będą mogły być przedmiotem SOTI.

Określenie miejsca dostawy towarów

Na mocy art. 33 Dyrektywy 2017/2455 miejscem dostawy towarów dla SOTI z terytoriów trzecich lub państw trzecich:

 1. Do państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy – jest miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do nabywcy,
 2. Do państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy – jest państwo członkowskie, pod warunkiem, że VAT z tytułu tych towarów ma zostać zadeklarowany w ramach procedury szczególnej importu VAT IOSS.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych na rzecz kogo?

Jak opisuje art. 2 ww. Dyrektywy SOTI może być dokonywana wyłącznie na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem.

Tak więc odbiorcą towarów pochodzących z SOTI mogą być podatnicy prowadzący firmy, osoby fizyczne (konsumenci) osoby prawne nie będące podatnikiem (nieprowadzący działalności kwalifikowanej jako działalność gospodarcza) u których zakup towarów w ramach WNT (będący częścią całej transakcji SOTI) nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nabywca w SOTI:

 1. Konsument
 2. Podatnik VAT lub osoba prawna niebędąca podatnikiem VAT bez obowiązku rozpoznania WNT
 3. Podatnik podatku od wartości dodanej (podatnik z UE spoza Polski) lub osoba prawna niebędąca podatnikiem podatku od wartości dodanej (z UE spoza Polski) bez obowiązku rozpoznania nabycią równoważnego do WNT

Gdy nadal występują wątpliwości

Jeżeli sprzedawca wciąż nie jest pewien czy transakcja, którą realizuje kwalifikuje się jako SOTI, to pomocy może szukać jeszcze w art. 5a Rozporządzenia (UE) 2019/2026 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011.

Odnosi się on do określenia czy dostawca bierze pośredni lub bezpośredni udział w dostawie towarów – jeden z warunków koniecznych w SOTI.

Zgodnie z powyższym artykułem uznaje się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, gdy:

 1. Dostawca wystawia fakturę i pobiera od nabywcy opłaty za transport lub wysyłkę, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów,
 2. Dostawca zleca podwykonanie wysyłki lub transportu towarów osobie trzeciej, która dostarcza towary nabywcy,
 3. wysyłka lub transport towarów dokonywane są przez osobę trzecią, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów nabywcy,
 4. Dostawca zachęca nabywcę w dowolny sposób do skorzystania z usług w zakresie dostarczania towarów świadczonych przez osobę trzecią, umożliwia kontakt nabywcy i osoby trzeciej lub przekazuje w inny sposób tej osobie informacje niezbędne do dostarczenia towarów nabywcy.

ISTOTNE:

Co bardzo ważne, jeżeli nabywca samodzielnie transportuje lub organizuje dostarczanie towarów z udziałem osoby trzeciej, a dostawca nie bierze bezpośrednio ani pośrednio udziału w organizacji wysyłki lub transportu tych towarów, wówczas danych towarów nie uważa się za wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz.

Polski Ład – zmiany w stawkach ryczałtu i preferencje dla niektórych branż.

Opublikowano: 2022-01-14

Polski Ład uważany jest bardzo często za pakiet zmian podatkowych istotnie komplikujący rozliczenia z fiskusem i ZUS. Powodem powyższego jest obszerność ustawy zmieniającej, ilość wątpliwości w jej interpretacji, szybkość procesu legislacyjnego i w efekcie zbyt krótki czas na przygotowanie się do nowych regulacji. Część podatników dostrzeże jednak pozytywne zmiany, w szczególności w obszarze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nowych ulg podatkowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie w tym zakresie!

Nowa stawka ryczałtu dla zawodów medycznych, architektów i projektantów. Zmiany w definicji wolnego zawodu.

Ustawodawca przewidział zupełnie nowe stawki ryczałtu dla wybranych branż. Pierwszą całkowicie nową stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest stawka w wysokości 14%. Mogą z niej skorzystać podmioty świadczące usługi:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86). W tej grupie znajdują się m.in. usługi świadczone przez lekarzy, lekarzy dentystów, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów,
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71). W tej grupie znajdują się m.in. usługi świadczone przez architektów, inżynierów budownictwa, czy rzeczoznawców budowlanych,
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). W tej grupie znajdują się m.in. usługi świadczone przez projektantów wnętrz i grafików.

Dodatkowo dokonano modyfikacji definicji wolnego zawodu w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wykonywanie wolnego zawodu to wykonywanie działalności bez zatrudniania osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Dla wolnych zawodów przewidziano stawkę ryczałtu w wysokości 17%. Z definicji wolnego zawodu wyłączono m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów, architektów, inżynierów budownictwa i rzeczoznawców budowlanych. Oznacza, to że podmioty świadczące wyżej wymienione usługi zawsze zapłacą podatek zryczałtowany w wysokości 14% przychodów, bez względu na to, czy zatrudniają inne osoby.

Nowa stawka ryczałtu dla podmiotów z branży IT

Drugą zupełnie nową stawką ryczałtu wprowadzoną w Polskim Ładzie jest stawka podatku w wysokości 12%. Do jej stosowania uprawnione będą podmioty świadczące usługi związane z:

 • wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Powyższe zmiany mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla przedsiębiorców, którzy opodatkowują lub zamierzają opodatkowywać swoje dochody w ramach ulgi IP Box. Choć ulga IP Box będzie nadal bardzo korzystna pod kątem obciążeń podatkowo-składkowych (5% PIT + 4,9% składka zdrowotna dla liniowców), to część podmiotów może z niej zrezygnować z uwagi na dość złożoną konstrukcję tej ulgi i próby jej ewentualnego kwestionowania przez fiskusa.

Warto ponadto zwrócić uwagę, że pewne usługi z obszaru IT mogą być opodatkowane stawką 8,5%. Mowa tutaj o usługach związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0). Zasadność stosowania stawki 8,5% dla tego rodzaju usług potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT1.4011.506.2021.1.JG.

Preferencje dla niektórych branż w Polskim Ładzie

Pozytywne zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie wiążą się również z wprowadzeniem nowych ulg podatkowych. W szczególności obejmują one branże prowadzące działalność gospodarczą w obszarze innowacji.

Ustawodawca wprowadził od 2022 roku następujące ulgi w podatkach dochodowych (wskazujemy wyłącznie podstawy prawne z ustawy o PIT):

 • ulga na innowacyjnych pracowników (art. 26eb ustawy o PIT), która umożliwi przedsiębiorcom osiągającym niskie dochody lub straty, „zainkasowanie” ulgi B+R poprzez obniżenie zaliczek wpłacanych do US za innowacyjnych pracowników/zleceniobiorców/wykonawców,
 • ulga na prototyp (art. 26ga ustawy o PIT), która umożliwi odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ulga prowzrostowa (art. 26gb ustawy o PIT), która umożliwi odliczenie od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym,

Dodatkowo Polski Ład wprowadza takie ulgi jak: ulgę na zakup terminala płatniczego, ulgę na zabytki, ulgę dla podmiotów wspierających działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę oraz ulgę dla podmiotów inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne. Szczegółowe informację w zakresie nowych preferencji dla podatników będziemy z pewnością przybliżać na łamach naszego bloga!

Autor: Łukasz Kluczyński

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie – komu przysługuje i jak ją obliczać.

Opublikowano: 2022-01-07

Modyfikacje rozliczeń podatkowych i kadrowo-płacowych zaimplementowane w Polskim Ładzie koncentrują się zasadniczo na trzech kluczowych aspektach. Po pierwsze podwyższono próg podatkowy, po drugie zlikwidowano odliczenie od podatku składki zdrowotnej, a wreszcie po trzecie wprowadzono ulgę dla klasy średniej. W niniejszym wpisie poruszamy najważniejsze aspekty dotyczące tej ulgi i problemów związanych z jej rozliczaniem.

Czym jest ulga dla klasy średniej i komu przysługuje

Ulga dla klasy średniej to mechanizm rekompensujący utratę możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Mówiąc inaczej, ustawodawca postanowił „oszczędzić” pewną grupę podatników przed niekorzystnym wpływem Polskiego Ładu na ich obciążenia podatkowe.

Warunkiem skorzystania z ulgi dla klasy średniej jest:

 • rozliczanie dochodów zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, czyli wg skali podatkowej (ulga nie przysługuje podatnikom korzystającym z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czy podatku liniowego),
 • osiągającym przychody/dochody w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł,

Przy założeniu, że powyższe warunki zostały spełnione, kwotę ulgi wylicza się w następujący sposób (art. 26 ust. 4a ustawy o PIT):

 • (A × 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 • (A × (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł,

gdzie A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy o PIT (tj. opodatkowanych na zasadach ogólnych – skala podatkowa) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a ustawy o PIT.

Powyższe wzory matematyczne wydają się dość skomplikowane i mogą budzić pewne obawy, dlatego w dalszej części wpisu, przedstawiamy na przykładach zastosowanie ulgi dla klasy średniej zarówno w przypadku przedsiębiorcy jak i pracownika.

Ulga dla klasy średniej – rozliczenie u przedsiębiorcy

Ponownego podkreślenia wymaga fakt, iż omawiana ulga dotyczy wyłącznie przedsiębiorców rozliczających swoje dochody na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Ulga dla klasy średniej u przedsiębiorcy może być obliczana już na etapie zaliczek na podatek dochodowy – przepisy tego nie zabraniają (warto jednak śledzić interpretacje Ministerstwa Finansów w tym zakresie). Końcowego rozliczenia ulgi dla klasy średniej przedsiębiorca dokona w zeznaniu rocznym. Na poniższym przykładzie, zaprezentowano obciążenia podatkowe przedsiębiorcy wg Polskiego Ładu. W celu unaocznienia „rekompensującej” funkcji ulgi, dokonano dodatkowo porównania z obciążeniami podatkowymi obowiązującymi do 31 grudnia 2021r.

Przykład 1

Pan Andrzej osiągnie za 2022 rok przychody i koszty odpowiednio na poziomie 150 000 zł i 50 000 zł. Dochód Pana Andrzeja wyniesie więc 100 000 zł co oznacza, że Pan Andrzej ma prawo do ulgi dla klasy średniej.

Wysokość ulgi wyznaczymy następująco: (100 000 x 6,68% – 4566) ÷ 0,17 = 12 435 zł.

Obliczona ulga dla klasy średniej pomniejszy podstawę obliczenia podatku (dla uproszczenia pomijamy składki na ubezpieczenia społeczne – w tym zakresie Polski Ład niczego nie modyfikuje). Zatem podatek Pana Andrzeja wyniesie: (100 000 zł – 12 435 zł) x 17% – 5 100 zł (kwota wolna od podatku) = 9 786 zł.

Dodatkowo Pan Andrzej zapłaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% dochodu, czyli 9 000 zł.

Łączne obciążenia podatkowo-składkowe za 2022r. wyniosą więc 18 786 zł.

Według „starych zasad” tj. za 2021r. Pan Andrzej opłaciłby podatek dochodowy w wysokości: 14 539,76 zł + 32% x 14 472 = 19 171 zł minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 342 zł. Podatek Pana Andrzeja wyniósłby więc 18 829 zł. Pan Andrzej za 2021r. opłacił składkę zdrowotną w wysokości 4 562,25 zł (381,81 zł x 11 + 362,34 zł), z czego 3 928,60 zł może odliczyć od podatku, który po odliczeniu tych składek wyniesie ostatecznie 14 900 zł.

Łączne obciążenia podatkowo-składkowe wyniosą więc 19 462,25 zł

Ulga dla klasy średniej – rozliczenie u pracownika

Rozliczanie ulgi dla klasy średniej u pracowników (uwaga: ulga nie dotyczy umów cywilnoprawnych) odbywa się również na etapie obliczania miesięcznych wynagrodzeń i związanych z nimi zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Płatnik podatku może odstąpić od naliczania ulgi dla klasy średniej tylko w przypadku, gdy pracownik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi. Płatnik nie pomniejsza dochodu o kwotę ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wzory matematyczne zaprezentowane w pierwszej części artykułów dotyczą również pracowników, jednak obliczając ulgę dla klasy średniej na etapie zaliczek miesięcznych, kwoty rocznych dochodów z przedziału od 68 412 zł do 133 692 zł ustawodawca transponował na wysokość miesięcznych wynagrodzeń. Kwota ulgi dla klasy średniej obliczanej na etapie miesięcznych zaliczek za pracowników kształtuje się następująco:

 • (A × 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
 • (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł,

gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku pracy z zagranicy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy o PIT, tj. wg skali podatkowej.

ISTOTNE:

Z ulgi dla klasy średniej skorzystają również rozliczający się wspólnie małżonkowie. Każdy z małżonków może odliczyć ulgę obliczoną według wzoru, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym. Do sumy przychodów wlicza się podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskane w ciągu roku przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Ulga dla klasy średniej może stać się przyczyną niespodzianek, które ujawnią się na etapie rocznego zeznania podatkowego

Sam mechanizm wyliczania ulgi dla klasy średniej budzi wiele kontrowersji do których należy „sztywne” zamkniecie przedziału przychodów/dochodów, uprawniających do jej stosowania. Mówiąc krócej, przekroczenie nawet o jedną złotówkę kwoty 133 692 zł automatycznie dyskwalifikuje podatnika z możliwości rozliczenia ulgi. Nie trudno wyobrazić sobie sytuacje, w których:

 • pracownik z miesięcznymi zarobkami na poziomie 10 000 zł brutto prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych z rocznym dochodem na poziomie 50 000 zł. Jeżeli z umowy o pracę płatnik rozliczy ulgę dla klasy średniej, wówczas w zeznaniu rocznym dany podatnik będzie zobligowany do dopłaty podatku (suma dochodów wyższych niż kwota 133 692 zł uniemożliwi rozliczenie ulgi) – zwrot ulgi,
 • pracownik z miesięcznymi zarobkami na poziomie 11 000 zł brutto, otrzymuje pod koniec roku nieprzewidywaną wcześniej premię na poziomie 10 000 zł brutto (rozliczana przez cały rok ulga dla klasy średniej na etapie miesięcznych zaliczek, będzie podlegała zwrotowi w zeznaniu rocznym. Dodatkowa premia spowoduje przekroczenie kwoty 133 692 zł).

Warto w takich sytuacjach rozważyć rezygnację ze stosowania ulgi dla klasy średniej i rozliczyć ją dopiero na etapie rocznego zeznania podatkowego.

Autor: Łukasz Kluczyński