Polski Ład – zmiany w stawkach ryczałtu i preferencje dla niektórych branż.

Opublikowano: 2022-01-14

Polski Ład uważany jest bardzo często za pakiet zmian podatkowych istotnie komplikujący rozliczenia z fiskusem i ZUS. Powodem powyższego jest obszerność ustawy zmieniającej, ilość wątpliwości w jej interpretacji, szybkość procesu legislacyjnego i w efekcie zbyt krótki czas na przygotowanie się do nowych regulacji. Część podatników dostrzeże jednak pozytywne zmiany, w szczególności w obszarze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nowych ulg podatkowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie w tym zakresie!

Nowa stawka ryczałtu dla zawodów medycznych, architektów i projektantów. Zmiany w definicji wolnego zawodu.

Ustawodawca przewidział zupełnie nowe stawki ryczałtu dla wybranych branż. Pierwszą całkowicie nową stawką zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest stawka w wysokości 14%. Mogą z niej skorzystać podmioty świadczące usługi:

 • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86). W tej grupie znajdują się m.in. usługi świadczone przez lekarzy, lekarzy dentystów, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów,
 • architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71). W tej grupie znajdują się m.in. usługi świadczone przez architektów, inżynierów budownictwa, czy rzeczoznawców budowlanych,
 • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). W tej grupie znajdują się m.in. usługi świadczone przez projektantów wnętrz i grafików.

Dodatkowo dokonano modyfikacji definicji wolnego zawodu w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wykonywanie wolnego zawodu to wykonywanie działalności bez zatrudniania osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu. Dla wolnych zawodów przewidziano stawkę ryczałtu w wysokości 17%. Z definicji wolnego zawodu wyłączono m.in. lekarzy, lekarzy dentystów, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów i fizjoterapeutów, architektów, inżynierów budownictwa i rzeczoznawców budowlanych. Oznacza, to że podmioty świadczące wyżej wymienione usługi zawsze zapłacą podatek zryczałtowany w wysokości 14% przychodów, bez względu na to, czy zatrudniają inne osoby.

Nowa stawka ryczałtu dla podmiotów z branży IT

Drugą zupełnie nową stawką ryczałtu wprowadzoną w Polskim Ładzie jest stawka podatku w wysokości 12%. Do jej stosowania uprawnione będą podmioty świadczące usługi związane z:

 • wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
 • wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
 • wydawaniem pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
 • wydawaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Powyższe zmiany mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla przedsiębiorców, którzy opodatkowują lub zamierzają opodatkowywać swoje dochody w ramach ulgi IP Box. Choć ulga IP Box będzie nadal bardzo korzystna pod kątem obciążeń podatkowo-składkowych (5% PIT + 4,9% składka zdrowotna dla liniowców), to część podmiotów może z niej zrezygnować z uwagi na dość złożoną konstrukcję tej ulgi i próby jej ewentualnego kwestionowania przez fiskusa.

Warto ponadto zwrócić uwagę, że pewne usługi z obszaru IT mogą być opodatkowane stawką 8,5%. Mowa tutaj o usługach związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (PKWiU 62.01.12.0). Zasadność stosowania stawki 8,5% dla tego rodzaju usług potwierdził m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT1.4011.506.2021.1.JG.

Preferencje dla niektórych branż w Polskim Ładzie

Pozytywne zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie wiążą się również z wprowadzeniem nowych ulg podatkowych. W szczególności obejmują one branże prowadzące działalność gospodarczą w obszarze innowacji.

Ustawodawca wprowadził od 2022 roku następujące ulgi w podatkach dochodowych (wskazujemy wyłącznie podstawy prawne z ustawy o PIT):

 • ulga na innowacyjnych pracowników (art. 26eb ustawy o PIT), która umożliwi przedsiębiorcom osiągającym niskie dochody lub straty, „zainkasowanie” ulgi B+R poprzez obniżenie zaliczek wpłacanych do US za innowacyjnych pracowników/zleceniobiorców/wykonawców,
 • ulga na prototyp (art. 26ga ustawy o PIT), która umożliwi odliczenie od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • ulga prowzrostowa (art. 26gb ustawy o PIT), która umożliwi odliczenie od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym,

Dodatkowo Polski Ład wprowadza takie ulgi jak: ulgę na zakup terminala płatniczego, ulgę na zabytki, ulgę dla podmiotów wspierających działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę oraz ulgę dla podmiotów inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne. Szczegółowe informację w zakresie nowych preferencji dla podatników będziemy z pewnością przybliżać na łamach naszego bloga!

Autor: Łukasz Kluczyński