Nowe rodzaje procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JKP_V7 od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021r. pojawiły się dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży. Prawodawca już w momencie tworzenia przepisów dokonywał kolejnych ich modyfikacji. Czego zatem dotyczą nowe kody procedur sprzedaży w ewidencji JPK_V7? Kto powinien je stosować? Od kiedy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Rodzaje procedur sprzedaży stosowanych w części ewidencyjnej JPK_V7

Oznaczenia procedur sprzedaży dla niektórych rodzajów transakcji sprzedaży stosowanych w części ewidencyjnej JPK_V7 do dnia 30 czerwca 2021r. to: „SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA”.

Z dniem 1 lipca 2021r. wyłączono całkowicie ze stosowania w ewidencji JPK_V7 transakcję sprzedaży i zakupu związaną z obowiązkowym i dobrowolnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – kody „MPP”. Jednak to dopiero początek zmian.

Nowy kod procedury sprzedaży – „WSTO_EE”

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) w świetle art. 2 Dyrektywy zmieniającej RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych:

 • przez dostawcę lub
 • na jego rzecz oraz
 • wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy.

WSTO dokonane przez ww. podatników będzie miało miejsce, jeżeli będą wypełnione poniższe przesłanki:

 1. Dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, (podmiot – nabywca nie mają obowiązku opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem,
 2. Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub w jego imieniu.

Z dniem 1 lipca 2021r. wprowadzono w zakres części ewidencyjnej JPK_V7 – nową procedurę sprzedaży o kodzie „WSTO_EE”, który obligatoryjnie będzie użyty:

 1. W odniesieniu do zrealizowanej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów (WSTO), znajdujących się w chwili rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu na terytorium kraju,
 2. W przypadku świadczenia przez podatnika usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (art. 28k ustawy o VAT), na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (także polskich konsumentów), posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Polski, jeżeli dotyczy tzw. nie podatników VAT spoza Polski).

Do końca roku obowiązuje oznaczenie „EE”

Pomimo wprowadzenia kodu procedury sprzedaży „WSTO_EE”, ustawodawca przesunął termin jej stosowania. Zatem oznaczenie dla procedury „WSTO_EE” faktycznie zostało wprowadzone z dniem 1 lipca 2021r. jednak obowiązek jej użycia nastąpi począwszy od 1 stycznia 2022r.

Z kolei do końca roku 2021r. dla oznaczenia ww. transakcji objętych kodem „WSTO_EE” podatnicy będą stosować oznaczenie „EE”.

Nowy kod procedury sprzedaży – „IED”

Nowa procedura sprzedaży „IED” wprowadzona do stosowania w części ewidencyjnej JPK_V7 będzie używana w przypadku wystąpienia sprzedaży na odległość towarów wcześniej zaimportowanych spoza UE na terytorium Wspólnoty UE.

Jak mówi art. 2 Dyrektywy zmieniającej RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) to transakcja realizowana:

 • z terytoriów trzecich lub
 • państw trzecich.

Oznacza ona dostawę towarów wysłanych lub transportowanych:

 • przez dostawcę lub
 • na jego rzecz oraz
 • wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium trzeciego lub z państwa trzeciego do nabywcy w państwie członkowskim.

SOTI dokonywane przez ww. podatników z terytorium państw trzecich będzie miało miejsce, jeżeli:

 1. Dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, (podmiot – nabywca nie mają obowiązku opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem,
 2. Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub na jego rzecz.

Od 1 lipca 2021r. obowiązek stosowania symbolu „IED” zaistnieje w przypadku:

 1. Dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość,
 2. Zrealizowania dostawy innej niż WSTO jednak na rzecz podmiotów nie będących podatnikami.

Oznaczenie to będzie najczęściej używane przez podmioty pośredniczące (wspomagające sprzedaż) a więc właścicieli sklepów, portali handlowych, pozostałych witryn internetowych zajmujących się e-handlem.

ISTOTNE:

Co bardzo ważne kod „IED” zastosują pośrednicy (portale zajmujący się e-handlem), którzy sprzedają towary zaimportowane spoza UE oraz nie zarejestrowali się w Polsce lub w innym Państwie UE (przeznaczenia dostawy towarów) do stosowania procedur szczególnych OSS albo IOSS (procedur umożliwiających rozliczenie i odprowadzenie podatku VAT według stawek VAT krajów UE przeznaczenia w jednym kraju identyfikacji VAT – siedziby firmy).

ISTOTNE:

Oznaczenie „IED” będzie obligatoryjne również dla pośredników, którzy sprzedają na swoich portalach handlowych towary zaimportowane spoza UE o niskiej wartości, czyli maksymalnie do 150 euro.

Likwidacja oznaczenia procedury sprzedaży wysyłkowej „SW”

Warto końcowo odnotować, iż z dniem 1 lipca 2021r. ustawodawca wyłączył ze stosowania procedur sprzedaży ewidencji JPK_V7 kod procedury dotyczącej sprzedaży wysyłkowej – „SW”. Zatem z tym dniem nie będzie w ogóle można go stosować.

Jednocześnie również od dnia 1 lipca 2021r. traci swoje dotychczasowe znaczenie kod procedury „EE” czyli sprzedaży na rzecz konsumentów (nie podatników) usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. Przyjmie on wskazanie transakcji sprzedaży wymienionej powyżej.

Zmiany w oznaczeniach „GTU” od 1 lipca 2021 roku

Opublikowano: 2021-06-23

Resort Finansów opracował nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).

Efektem tych prac są liczne zmiany na wielu obszarach ewidencji JPK_V7 ze skutkiem od okresu rozliczeniowego za lipiec 2021r. Jedną z nich są modyfikacje towarów i usług w odniesieniu do poszczególnych kodów „GTU”.

Oznaczenia „GTU”

Kody „GTU” od 1 do 13 są to oznaczenia dotyczące transakcji sprzedaży tylko określonych towarów lub usług. Podatnik jest zobligowany do ich stosowania, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT i sprzedaje określone towary lub usługi – objęte kodami „GTU”.

Kody „GTU” podatnik przypisuje przy rejestracji (księgowaniu) w ewidencji JPK_V7 faktur sprzedaży. Oznaczenia „GTU” podatnik użyje także wtedy, gdy choćby jeden towar lub usługa dotyczy jednego z kodów „GTU” a reszta nie dotyczy albo gdy na fakturze występuje kilka rodzajów towarów lub usług odnoszących się do kilku oznaczeń „GTU”.

Likwidacja obowiązku stosowania „GTU”?

Począwszy od dnia 1 lipca 2021r. prawodawca zdecydował o likwidacji obowiązku użycia jakichkolwiek kodów „GTU” przy rejestracji dokumentów sprzedaży, jeżeli dana sprzedaż dokonywana przez podatnika została udokumentowana:

 1. dokumentem wewnętrznym oznaczonym w ewidencji JPK_V7 kodem  „WEW”,
 2. zbiorczym raportem z kasy rejestrującej oznaczonym w ewidencji JPK_V7 kodem  „RO”.

Tak więc wszelkie zarejestrowane dokumenty w JPK_V7 od dnia 1 lipca 2021r. do których przypisano kody „RO” albo „WEW” nie należy dodatkowo oznaczać kodami „GTU”

Modyfikacje niektórych towarów i usług w kodach „GTU”

Ustawodawca dokonał modyfikacji towarów i usług przynależnych do niektórych kodów „GTU”, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2021r.

Aktualizacja niektórych oznaczeń GTU przedstawia poniższa tabelka:

Kod „GTU” Stopień modyfikacji
GTU 01 Ustawodawca dookreślił, iż GTU_01 należy stosować w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208). Rozwiano więc wątpliwości podatników co do oznaczania GTU_01 dostawy środków chemicznych zawierających alkohol, czy innego typu alkoholi nie nadających się do spożycia. Podobnie wygląda kwestia ze środkami spożywczymi nie będącymi alkoholem (słodycze).
GTU 02 Bez zmian
GTU 03 Od dnia 1 lipca 2021r. ustawodawca wyłączył kilka pozycji olejów i smarów, które podatnik mógł zaklasyfikować zarówno do kodu GTU_03 oraz GTU_02 a dokładnie: smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99, CN 2710 20 90, preparatów smarowych – CN 3403. Zatem GTU_03 będzie obejmowało dostawę olejów opałowych nieujętych w lit. b (czyli GTU_02), olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, oraz olejów smarowych (CN 2710 20 90) a także preparatów smarowych (CN 34030) z wyłączeniem powyżej wymienionych.
GTU 04 Bez zmian
GTU 05 Bez zmian
GTU 06 W związku z licznymi dotychczasowymi wątpliwościami podatników dodano jedynie zapis, iż od dnia 1 lipca 2021r. sprzedaż folii typu stretch określonej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT powinna być oznaczana kodem GTU_06, jeżeli jest to odrębna dostawa poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do tych urządzeń.
GTU 07 Przed dniem 1 lipca 2021r. ustawodawca wymagał, aby kodem GTU_07 była oznaczana dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Od dnia 1 lipca 2021r. sprecyzowano, iż kod GTU_07 będzie stosowany do sprzedaży pojazdów oraz części do nich zawartych w klasyfikacji Nomenklatury Scalonej o kodach CN ex 8701–8708. Wobec czego kod GTU_07 obejmie większą liczbę pojazdów (nie tylko samochodowych) jak i części do tych pojazdów.
GTU 08 Do końca czerwca 2021r. GTU_08 należało stosować do dostawy metali szlachetnych i nieszlachetnych zawartych w poz. 1-3 załącznika nr 12 oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 do ustawy o VAT. Od dnia 1 lipca 2021r. kod GTU_08 będzie się odnosić do sprzedaży metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT (bez 2 i 3) oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU 09 Ustawodawca usunął zapis, iż GTU_09 stosuje się do leków oraz wyrobów medycznych. Od dnia 1 lipca 2021r. GTU_09 stosuje się tylko do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97). Zatem GTU_09 należy stosować do produktów leczniczych i pochodnych, które figurują wyłącznie w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia o lekach i produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.
GTU 10 GTU_10 od dnia 1 lipca 2021r. będzie dotyczyć poza dostawą budynków, budowli oraz gruntów także: dostawy ich części, sprzedaży udziałów w prawie własności, przeniesienia prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel.
GTU 11 Ustawodawca zaktualizował odniesienie w zakresie stosowania GTU_11 przy przenoszenia uprawnień wobec emisji gazów cieplarnianych do zaktualizowanej ustawy tj. dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332).
GTU 12 Dotychczasowe ujęcie w ewidencji JPK_V7 dokumentu sprzedaży kodem GTU_12 obejmowało usługi księgowe (69.20.2 PKWiU 2015). Zmodyfikowano ten zapis a więc kod GTU_12 obejmie teraz usługi rachunkowości i audytu finansowego (69.20.1, 69.20.2 PKWiU 2015). Spowoduje to objęcie większej ilości usług oznaczeniem GTU_12. Zmieniono również zakres stosowania GTU_12 w stosunku sprzedaży usług szkoleniowych – obejmował on uprzednio cały dział 85 PKWiU 2015. Od dnia 1 lipca 2021r. usługi szkoleniowe a w zasadzie edukacyjne objęte GTU_12 to usługi zawarte w dziale 85.5 PKWiU 2015.
GTU 13 Oznaczenie to należało stosować w przypadku świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej (ex 49.4 oraz ex 52.1 PKWiU 2015). Symbol „ex” przy numerze PKWiU oznacza, iż GTU_13 stosowało się do zaznaczania sprzedaży usług określonych w dziale 49.4 oraz w 52.1 PKWiU 2015, w których występują usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Z dniem 1 lipca 2021r. wykreślono słowo „ex” a zatem oznaczenie GTU_13 będzie stosowane w odniesieniu do świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej zawartych w całych działach 49.4 oraz 52.1 PKWiU 2015.

Jakie tytuły przelewów można wykonywać ze specjalnego rachunku VAT podatnika

Opublikowano: 2021-06-17

Specjalny rachunek VAT podatnika dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wyniku transakcji gospodarczych sprzedaży, korekt i pochodnych zdarzeń gromadzą się na tym rachunku niejednokrotnie znaczne ilości środków pieniężnych.

Warto w takich momentach mieć świadomość co dokładnie można uregulować ze środków zgromadzonych na specjalnym rachunku VAT.

Specjalny rachunek VAT podatnika

Specjalny rachunek VAT podatnika jest to rachunek bankowy, który rejestrowany jest przy otwarciu każdej działalności gospodarczej na terytorium RP (osoba fizyczna, osoba prawna, inni potencjalni podatnicy VAT, także zwolnieni z VAT). Rachunek VAT tworzony jest tylko w polskich złotych a operacje na nim wykonywane mogą być realizowane wyłącznie w polskiej walucie.

Za pośrednictwem rachunku VAT dokonywane są zapłaty z tegoż rachunku jak i wpłaty na dany rachunek związane z tzw. mechanizmem podzielonej płatności.

Z kolei mechanizm podzielonej płatności oznacza zapłatę za fakturę o wartości powyżej 15.000zł brutto – dokumentującą zakup towarów i usług zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT w poniższy sposób:

 1. Zapłata kwoty netto z faktury (w części lub w całości) jest realizowana za pomocą rachunku firmowego,
 2. Zapłata kwoty podatku VAT z faktury (w części lub w całości) jest realizowana za pomocą specjalnego rachunku VAT.

Warto dodać, iż nabywca zapłaci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności tylko wtedy gdy otrzyma fakturę od czynnego podatnika VAT (z doliczonym podatkiem VAT).

ISTOTNE:

Podatnik zwolniony z podatku VAT w przypadku, gdy zakupi towary lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT a faktura będzie opiewać na więcej niż 15.000zł brutto, wówczas również będzie miał obowiązek uregulować daną fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Dla niego także został utworzony rachunek VAT w momencie, kiedy rejestrował działalność gospodarczą (chyba, że rejestrował ją przed wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – jednak w tym wypadku bank automatycznie takim podmiotom zakładał rachunki VAT w czasie wchodzenia w życia zmian przepisów związanych z mechanizmem podzielonej płatności).

Specjalny rachunek VAT podatnika

Z roku na rok ustawodawca zezwala podatnikom na wykonywanie zapłat ze środków zgromadzonych na specjalnym rachunku VAT dotyczących większej ilości tytułów zapłat.

W tabeli zaprezentowano aktualnie wszystkie możliwe tytuły zapłat jakie można dokonać z rachunku VAT podatnika.

Jakie rodzaje zapłat można wykonywać z rachunku VAT firmy
Całość lub część podatku VAT wynikającego z otrzymanej standardowej faktury a także faktury zbiorczej oraz zaliczkowej
Podatek VAT za bieżący lub zaległy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) wynikający z deklaracji JPK_V7 lub korekty tej deklaracji wraz odsetkami
Podatek VAT wynikający z wystawionej / otrzymanej faktury korygującej
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw silnikowych
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT oraz CIT wraz z odsetkami
Bieżące lub zaległe zobowiązania z tytułu składek ZUS wraz z odsetkami
Bieżące lub zaległe zobowiązania w podatku akcyzowym oraz z tytułu należności celnych wraz z odsetkami
Przelewy wewnętrzne między rachunkami VAT tego samego podatnika
Przelewy wynikające z omyłkowo otrzymanych kwot VAT (nieprawidłowy dostawca, nienależna kwota, itp.)
Potrącenie zaległości w VAT dotyczące administracyjnego postępowania egzekucyjnego
Przelew środków z rachunku VAT z tytułu zgody udzielonej przez naczelnika urzędu skarbowego w związku z wnioskiem złożonym przez podatnika

ISTOTNE:

Należy wspomnieć również o drugiej stronie czyli wpływów na rachunek VAT. Wpływy na specjalny rachunek VAT mogą pochodzić:

 • z otrzymania przez sprzedawcę zapłaty należności za wystawioną fakturę,
 • ze zwrotu podatku VAT wynikającego z wniosku podatnika wykazanego w części deklaracyjnej JPK_V7,
 • z innego rachunku VAT sprzedawcy, jeśli posiada on kilka rachunków VAT,
 • być skutkiem wystawionej albo otrzymanej faktury korygującej,
 • omyłkowo od nabywcy, który faktycznie nie kupił u danego sprzedawcy żadnego towaru lub usługi.

Obniżenie stawek ryczałtu od 1 stycznia 2021r.

Opublikowano: 2021-06-11

Zryczałtowana forma opodatkowania osób fizycznych zyskała na atrakcyjności co podkreślaliśmy już w jednym z wpisów na naszym blogu (https://www.taxe.pl/blog/1068/wiecej-podmiotow-skorzysta-z-ryczaltu-od-1-stycznia-2021-roku/). Po pierwsze ustawodawca podwyższył limit przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Po drugie zredukowano do minimum branże wyłączone z opodatkowania ryczałtem. Po trzecie, przychody opodatkowane ryczałtem nie stanowią podstawy do obliczenia daniny solidarnościowej. Po czwarte wreszcie obniżone zostały stawki ryczałtu co omówione zostanie w niniejszym wpisie.

Obniżka stawki ryczałtu dla wolnych zawodów z 20% do 17%. Rozszerzenie definicji wolnych zawodów.

Obniżenie stawki ryczałtu z 20% do 17% dla podatników osiągający przychody z wykonywania wolnych zawodów powiązane zostało dodatkowo z rozszerzeniem definicji wolnego zawodu.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wolny zawód oznacza (UWAGA: podkreślono zawody, które z dniem 1 stycznia 2021r. zostały dodane do wcześniej obowiązującej definicji): pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Ustawa w brzmieniu przed 1 stycznia 2021r. wskazywała, że wykonywanie działalności w ramach wolnego zawodu nie dotyczyło sytuacji, w której działalność ta była wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Obecnie takiego zastrzeżenia w ustawie nie ma.

ISTOTNE:

Powyższa zmiana generuje dodatkowy problem na gruncie przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, ponieważ wykonywanie wolnego zawodu jest odrębnym rodzajem działalności na gruncie tych regulacji. Literalne brzmienie przepisów może doprowadzić do konieczności opłacania dodatkowej składki zdrowotnej, w sytuacji w której, przykładowo księgowy prowadzi dodatkową działalność np. w postaci sklepu internetowego.

Obniżenie stawki z 17% do 15% oraz najważniejsze zmiany w obrębie tej sekcji stawkowej

Obniżenie podatku o 2 pkt procentowe w obrębie tej sekcji stawkowej jest zasadniczą zmianą, jednak ustawodawca dokonał dodatkowo istotnych zmian w zakresie kategorii usług opodatkowanych daną stawką ryczałtu.

Najistotniejsze modyfikacje polegające na wykreśleniu określonych kategorii usług w tejże sekcji stawkowej to:

 • wykreślenie usług związanych ze sprzedażą samochodów i furgonetek oraz części do nich. Dodatkowo wykreślono z tej sekcji usługi związane z wynajmem i dzierżawą samochodów, motocykli, kontenerów i innych pojazdów (aktualnie opodatkowane stawką 8,5%). Z tej kategorii usług pozostawiono jedynie pośrednictwo w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0).
 • wykreślenie usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55), które aktualnie opodatkowane są stawką 8,5%.

Najistotniejsze modyfikacje polegające na dodaniu nowych kategorii usług w tejże sekcji stawkowej to:

 • dodanie usług magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0),
 • dodanie usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do m.in. książek, gier komputerowych, czy programów komputerowych oraz usług związanych z wydawaniem programów komputerowych,
 • dodanie usług związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0)
 • dodanie usług związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 • dodanie usług finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) oraz prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • dodanie usług detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 • dodanie usług kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90), z) związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93).

ISTOTNE:

Powyższe usługi wymienione były zasadniczo w uchylonym załączniku nr 2 do ustawy, który zawierał usługi wykluczone z ryczałtu!

Nowy rodzaj usług opodatkowany stawką 10% oraz zmiany w stawce 8,5%

W zakresie stawki 10%, ustawodawca wyodrębnił tylko jedną usługę, tj. usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1) – usługi te wcześniej były wykluczone z ryczałtu (wymienione w załączniku nr 2).

Z kolei w zakresie stawki 8,5%, która zasadniczo dotyczy pozostałej działalności usługowej niezastrzeżonej w obrębie innych stawek, z dniem 1 stycznia 2021r. wprowadzono następujące zmiany:

 • doprecyzowano zapisy ustawy w zakresie najmu – aktualnie stawką 8,5 % (12,5% dla nadwyżki powyżej 100 000 zł) opodatkowany jest nie tylko tzw. najem prywatny, lecz dodatkowo najem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, usługi wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1) oraz wykreślone z sekcji stawkowej 15% usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55) i usługi związane z wynajmem i dzierżawą samochodów, motocykli, kontenerów i innych pojazdów,
 • nowością jest także opodatkowanie na tych samych zasadach (stawka 8,5% +12,5%) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72) oraz usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 • rozszerzono zakres usług edukacyjnych, które mogą być opodatkowane stawką 8,5%. Obecnie tą stawką opodatkowane są przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów (wcześniej usługi edukacyjne były wykluczone z ryczałtu za wyjątkiem usług przedszkoli szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty),
 • do niniejszej sekcji stawkowej dopisano także wykluczone wcześniej z ryczałtu usługi związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
 • opodatkowanie stawką 8,5% odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

ISTOTNE:

Nie wprowadzono zmian legislacyjnych związanych z pozostałymi stawkami ryczałtu, tj. stawką 5,5%, 3% i 2%!

Autor: Łukasz Kluczyński

Umorzenie subwencji PFR bez podatku?

Opublikowano: 2021-06-09

Mikro i małe i średnie firmy korzystały w zeszłym roku z jednego z narzędzi pomocowych tarczy finansowej – subwencji, którą przyznawał Polski Fundusz Rozwoju (PFR) za pośrednictwem instytucji bankowych.

Przedsiębiorcy rozliczający aktualnie subwencję PFR zastanawiają się czy umorzona część lub całość subwencji, a więc część bezzwrotna będzie opodatkowana podatkiem dochodowym?

Subwencja PFR

W roku 2021r. przedsiębiorcy ponownie mogą wnioskować o przyznanie nowej wersji subwencji PFR 2.0. Przy pomocy otrzymanych środków finansowych przedsiębiorcy mogą pokryć bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym roku po raz pierwszy – przedsiębiorcy, którym w poprzednim roku przyznano subwencję PFR 1.0 będą zobligowani do jej rozliczenia i niewykluczone, że nie będą musieli jej w ogóle zwracać.

Zwrot subwencji PFR

Początkowo zgodnie z założeniami Resortu Finansów część subwencji PFR miała podlegać zwrotowi. Aktualnie niektórzy beneficjenci (z najbardziej pogrążonych skutkami epidemii branż), którzy spełnią kilka niżej wymienionych wymogów będą mogli uniknąć zwrotu jakiejkolwiek części subwencji PFR.

Czynniki warunkujące brak obowiązku zwrotu subwencji PFR
Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wykazanej w rejestrach CEIDG oraz KRS na dzień 31.12.2019r. zawierała się w PKD jednym z dozwolonych dla beneficjentów subwencji PFR (link: https://pfr.pl/)
Przedsiębiorca, który otrzymał subwencję PFR nie znajdował się na dzień 31.12.2019r. w trudnej sytuacji finansowej (ocena w oparciu o art 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014)
Wystąpiło minimum 30 procentowe obniżenie przychodów w miesiącu z okresu pomiędzy 01.04.2020r. a 31.12.2020r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2019 albo w miesiącu z okresu pomiędzy 01.10.2020r. a 31.12.2020r. w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2019
Beneficjent PFR nie zamknął, nie zawiesił działalności gospodarczej, nie zainicjował postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo likwidacyjnego.
Beneficjent PFR utrzymał występujący w firmie uśredniony poziom zatrudnienia.
Beneficjent PFR prowadzi rodzaj działalności uznany przez PFR jako jeden z najbardziej dotknięty skutkami epidemii Covid-19 (wykaz dostępny na stronie: https://pfr.pl/)

Należy jednak pamiętać, że brak konieczności zwrotu otrzymanej przez przedsiębiorcę subwencji PFR będzie stanowić przysporzenie, a więc przychód z działalności gospodarczej.

Umorzona subwencja PFR a przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Jak mówi art. 14 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem
z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo stanowiące zwrot wydatków.

W aktualnym staniem prawnym bezzwrotna (umorzona) subwencja stanowi przychód
z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (oraz od osób prawnych).

Moment opodatkowania podatkiem dochodowym umorzonej subwencji PFR przypadnie
w dacie decyzji umorzeniowej wydanej przez PFR.

Aktualnie brak jest uregulowań prawnych zwalniających przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencję PFR z opodatkowania bezzwrotnej jej części podatkiem dochodowym.

Umorzona subwencja PFR a zaniechanie poboru podatku

Ministerstwo Finansów w programie konwergencji opublikowanym w kwietniu 2021r. zapowiedziało, że umorzona część subwencji PFR nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (także od osób prawnych).

Poniżej tekst z ww. programu konwergencji świadczący o zamiarach Resortu:

(…). W przypadku Tarczy Finansowej 2.0 subwencje przyznane mikro firmom oraz małym i średnim firmom podlegają umorzeniom, o ile podmioty te utrzymają m.in. działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dodatkowo mikro firmy muszą utrzymać w 2021 r. średnie zatrudnienie na poziomie z 2020 r. Równocześnie uchwała Rady Ministrów z 5 stycznia 2021 r. wprowadziła umorzenie pełnej kwoty subwencji uzyskanej w Tarczy Finansowej 1.0 dla branż najbardziej poszkodowanych.

W przypadku pozostałych branż regulamin Tarczy Finansowej 1.0 zakładał umorzenie 75% otrzymanej dotacji dla mikro, małych i średnich firm pod warunkiem utrzymania zatrudnienia. W przypadku jego redukcji umorzenie ulegałoby odpowiedniemu obniżeniu.

Umorzenie subwencji dla podatników – finansowanych z PFR – stanowi dla podatnika/przedsiębiorcy przysporzenie, tj. dodatkowy element podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Z tego powodu planowane zaniechanie poboru podatku od wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej generuje, w stosunku do obecnych zasad podatkowych, ujemny skutek budżetowy względem sytuacji, kiedy kwota umorzenia wliczana byłaby do podstawy opodatkowania (…).

Koszty uzyskania przychodów a wydatki dokonane ze środków subwencji PFR

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ze źródeł przychodów znajdujących się na obszarze RP lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Zatem kosztami firmowymi nie są wszelkie wydatki poniesione ze źródła przychodu zwolnionego z podatku dochodowego – otrzymanej subwencji PFR. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że w ślad za zaniechaniem poboru podatku od umorzonej subwencji PFR, pójdą też koszty wydatkowane ze środków tej subwencji a zatem pozostaną w ujętych już kosztach firmowych. W innym przypadku przedsiębiorcy będą mieli nie lada problem związany z czasochłonnym procesem identyfikacji i dokonania odpowiednich korekt zaksięgowanych już kosztów, pokrytych z subwencji PFR.