Nowe rodzaje procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JKP_V7 od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-06-25

Od dnia 1 lipca 2021r. pojawiły się dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży. Prawodawca już w momencie tworzenia przepisów dokonywał kolejnych ich modyfikacji. Czego zatem dotyczą nowe kody procedur sprzedaży w ewidencji JPK_V7? Kto powinien je stosować? Od kiedy? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Rodzaje procedur sprzedaży stosowanych w części ewidencyjnej JPK_V7

Oznaczenia procedur sprzedaży dla niektórych rodzajów transakcji sprzedaży stosowanych w części ewidencyjnej JPK_V7 do dnia 30 czerwca 2021r. to: „SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA”.

Z dniem 1 lipca 2021r. wyłączono całkowicie ze stosowania w ewidencji JPK_V7 transakcję sprzedaży i zakupu związaną z obowiązkowym i dobrowolnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – kody „MPP”. Jednak to dopiero początek zmian.

Nowy kod procedury sprzedaży – „WSTO_EE”

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO) w świetle art. 2 Dyrektywy zmieniającej RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. oznacza dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych:

 • przez dostawcę lub
 • na jego rzecz oraz
 • wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy.

WSTO dokonane przez ww. podatników będzie miało miejsce, jeżeli będą wypełnione poniższe przesłanki:

 1. Dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem VAT, (podmiot – nabywca nie mają obowiązku opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem,
 2. Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub w jego imieniu.

Z dniem 1 lipca 2021r. wprowadzono w zakres części ewidencyjnej JPK_V7 – nową procedurę sprzedaży o kodzie „WSTO_EE”, który obligatoryjnie będzie użyty:

 1. W odniesieniu do zrealizowanej wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów (WSTO), znajdujących się w chwili rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu na terytorium kraju,
 2. W przypadku świadczenia przez podatnika usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (art. 28k ustawy o VAT), na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (także polskich konsumentów), posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju (Polski, jeżeli dotyczy tzw. nie podatników VAT spoza Polski).

Do końca roku obowiązuje oznaczenie „EE”

Pomimo wprowadzenia kodu procedury sprzedaży „WSTO_EE”, ustawodawca przesunął termin jej stosowania. Zatem oznaczenie dla procedury „WSTO_EE” faktycznie zostało wprowadzone z dniem 1 lipca 2021r. jednak obowiązek jej użycia nastąpi począwszy od 1 stycznia 2022r.

Z kolei do końca roku 2021r. dla oznaczenia ww. transakcji objętych kodem „WSTO_EE” podatnicy będą stosować oznaczenie „EE”.

Nowy kod procedury sprzedaży – „IED”

Nowa procedura sprzedaży „IED” wprowadzona do stosowania w części ewidencyjnej JPK_V7 będzie używana w przypadku wystąpienia sprzedaży na odległość towarów wcześniej zaimportowanych spoza UE na terytorium Wspólnoty UE.

Jak mówi art. 2 Dyrektywy zmieniającej RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) to transakcja realizowana:

 • z terytoriów trzecich lub
 • państw trzecich.

Oznacza ona dostawę towarów wysłanych lub transportowanych:

 • przez dostawcę lub
 • na jego rzecz oraz
 • wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium trzeciego lub z państwa trzeciego do nabywcy w państwie członkowskim.

SOTI dokonywane przez ww. podatników z terytorium państw trzecich będzie miało miejsce, jeżeli:

 1. Dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, (podmiot – nabywca nie mają obowiązku opodatkowania VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem,
 2. Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub na jego rzecz.

Od 1 lipca 2021r. obowiązek stosowania symbolu „IED” zaistnieje w przypadku:

 1. Dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość,
 2. Zrealizowania dostawy innej niż WSTO jednak na rzecz podmiotów nie będących podatnikami.

Oznaczenie to będzie najczęściej używane przez podmioty pośredniczące (wspomagające sprzedaż) a więc właścicieli sklepów, portali handlowych, pozostałych witryn internetowych zajmujących się e-handlem.

ISTOTNE:

Co bardzo ważne kod „IED” zastosują pośrednicy (portale zajmujący się e-handlem), którzy sprzedają towary zaimportowane spoza UE oraz nie zarejestrowali się w Polsce lub w innym Państwie UE (przeznaczenia dostawy towarów) do stosowania procedur szczególnych OSS albo IOSS (procedur umożliwiających rozliczenie i odprowadzenie podatku VAT według stawek VAT krajów UE przeznaczenia w jednym kraju identyfikacji VAT – siedziby firmy).

ISTOTNE:

Oznaczenie „IED” będzie obligatoryjne również dla pośredników, którzy sprzedają na swoich portalach handlowych towary zaimportowane spoza UE o niskiej wartości, czyli maksymalnie do 150 euro.

Likwidacja oznaczenia procedury sprzedaży wysyłkowej „SW”

Warto końcowo odnotować, iż z dniem 1 lipca 2021r. ustawodawca wyłączył ze stosowania procedur sprzedaży ewidencji JPK_V7 kod procedury dotyczącej sprzedaży wysyłkowej – „SW”. Zatem z tym dniem nie będzie w ogóle można go stosować.

Jednocześnie również od dnia 1 lipca 2021r. traci swoje dotychczasowe znaczenie kod procedury „EE” czyli sprzedaży na rzecz konsumentów (nie podatników) usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych. Przyjmie on wskazanie transakcji sprzedaży wymienionej powyżej.