Zmiany w oznaczeniach „GTU” od 1 lipca 2021 roku

Opublikowano: 2021-06-23

Resort Finansów opracował nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).

Efektem tych prac są liczne zmiany na wielu obszarach ewidencji JPK_V7 ze skutkiem od okresu rozliczeniowego za lipiec 2021r. Jedną z nich są modyfikacje towarów i usług w odniesieniu do poszczególnych kodów „GTU”.

Oznaczenia „GTU”

Kody „GTU” od 1 do 13 są to oznaczenia dotyczące transakcji sprzedaży tylko określonych towarów lub usług. Podatnik jest zobligowany do ich stosowania, jeżeli jest czynnym podatnikiem VAT i sprzedaje określone towary lub usługi – objęte kodami „GTU”.

Kody „GTU” podatnik przypisuje przy rejestracji (księgowaniu) w ewidencji JPK_V7 faktur sprzedaży. Oznaczenia „GTU” podatnik użyje także wtedy, gdy choćby jeden towar lub usługa dotyczy jednego z kodów „GTU” a reszta nie dotyczy albo gdy na fakturze występuje kilka rodzajów towarów lub usług odnoszących się do kilku oznaczeń „GTU”.

Likwidacja obowiązku stosowania „GTU”?

Począwszy od dnia 1 lipca 2021r. prawodawca zdecydował o likwidacji obowiązku użycia jakichkolwiek kodów „GTU” przy rejestracji dokumentów sprzedaży, jeżeli dana sprzedaż dokonywana przez podatnika została udokumentowana:

  1. dokumentem wewnętrznym oznaczonym w ewidencji JPK_V7 kodem  „WEW”,
  2. zbiorczym raportem z kasy rejestrującej oznaczonym w ewidencji JPK_V7 kodem  „RO”.

Tak więc wszelkie zarejestrowane dokumenty w JPK_V7 od dnia 1 lipca 2021r. do których przypisano kody „RO” albo „WEW” nie należy dodatkowo oznaczać kodami „GTU”

Modyfikacje niektórych towarów i usług w kodach „GTU”

Ustawodawca dokonał modyfikacji towarów i usług przynależnych do niektórych kodów „GTU”, które będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2021r.

Aktualizacja niektórych oznaczeń GTU przedstawia poniższa tabelka:

Kod „GTU” Stopień modyfikacji
GTU 01 Ustawodawca dookreślił, iż GTU_01 należy stosować w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208). Rozwiano więc wątpliwości podatników co do oznaczania GTU_01 dostawy środków chemicznych zawierających alkohol, czy innego typu alkoholi nie nadających się do spożycia. Podobnie wygląda kwestia ze środkami spożywczymi nie będącymi alkoholem (słodycze).
GTU 02 Bez zmian
GTU 03 Od dnia 1 lipca 2021r. ustawodawca wyłączył kilka pozycji olejów i smarów, które podatnik mógł zaklasyfikować zarówno do kodu GTU_03 oraz GTU_02 a dokładnie: smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99, CN 2710 20 90, preparatów smarowych – CN 3403. Zatem GTU_03 będzie obejmowało dostawę olejów opałowych nieujętych w lit. b (czyli GTU_02), olejów smarowych i pozostałych olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, oraz olejów smarowych (CN 2710 20 90) a także preparatów smarowych (CN 34030) z wyłączeniem powyżej wymienionych.
GTU 04 Bez zmian
GTU 05 Bez zmian
GTU 06 W związku z licznymi dotychczasowymi wątpliwościami podatników dodano jedynie zapis, iż od dnia 1 lipca 2021r. sprzedaż folii typu stretch określonej w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT powinna być oznaczana kodem GTU_06, jeżeli jest to odrębna dostawa poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do tych urządzeń.
GTU 07 Przed dniem 1 lipca 2021r. ustawodawca wymagał, aby kodem GTU_07 była oznaczana dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Od dnia 1 lipca 2021r. sprecyzowano, iż kod GTU_07 będzie stosowany do sprzedaży pojazdów oraz części do nich zawartych w klasyfikacji Nomenklatury Scalonej o kodach CN ex 8701–8708. Wobec czego kod GTU_07 obejmie większą liczbę pojazdów (nie tylko samochodowych) jak i części do tych pojazdów.
GTU 08 Do końca czerwca 2021r. GTU_08 należało stosować do dostawy metali szlachetnych i nieszlachetnych zawartych w poz. 1-3 załącznika nr 12 oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 do ustawy o VAT. Od dnia 1 lipca 2021r. kod GTU_08 będzie się odnosić do sprzedaży metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT (bez 2 i 3) oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
GTU 09 Ustawodawca usunął zapis, iż GTU_09 stosuje się do leków oraz wyrobów medycznych. Od dnia 1 lipca 2021r. GTU_09 stosuje się tylko do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97). Zatem GTU_09 należy stosować do produktów leczniczych i pochodnych, które figurują wyłącznie w wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia o lekach i produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.
GTU 10 GTU_10 od dnia 1 lipca 2021r. będzie dotyczyć poza dostawą budynków, budowli oraz gruntów także: dostawy ich części, sprzedaży udziałów w prawie własności, przeniesienia prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel.
GTU 11 Ustawodawca zaktualizował odniesienie w zakresie stosowania GTU_11 przy przenoszenia uprawnień wobec emisji gazów cieplarnianych do zaktualizowanej ustawy tj. dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332).
GTU 12 Dotychczasowe ujęcie w ewidencji JPK_V7 dokumentu sprzedaży kodem GTU_12 obejmowało usługi księgowe (69.20.2 PKWiU 2015). Zmodyfikowano ten zapis a więc kod GTU_12 obejmie teraz usługi rachunkowości i audytu finansowego (69.20.1, 69.20.2 PKWiU 2015). Spowoduje to objęcie większej ilości usług oznaczeniem GTU_12. Zmieniono również zakres stosowania GTU_12 w stosunku sprzedaży usług szkoleniowych – obejmował on uprzednio cały dział 85 PKWiU 2015. Od dnia 1 lipca 2021r. usługi szkoleniowe a w zasadzie edukacyjne objęte GTU_12 to usługi zawarte w dziale 85.5 PKWiU 2015.
GTU 13 Oznaczenie to należało stosować w przypadku świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej (ex 49.4 oraz ex 52.1 PKWiU 2015). Symbol „ex” przy numerze PKWiU oznacza, iż GTU_13 stosowało się do zaznaczania sprzedaży usług określonych w dziale 49.4 oraz w 52.1 PKWiU 2015, w których występują usługi transportowe i usługi gospodarki magazynowej. Z dniem 1 lipca 2021r. wykreślono słowo „ex” a zatem oznaczenie GTU_13 będzie stosowane w odniesieniu do świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej zawartych w całych działach 49.4 oraz 52.1 PKWiU 2015.