Zmiany w podatku VAT w lipcu 2020r.

W lipcu 2020r. mają miejsce kolejne zmiany dla części czynnych podatników VAT dla których podstawą prawną na omawianej płaszczyźnie jest ustawa o podatku od towarów i usług. Jakie kwestie uległy zmianie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedzi na te pytania orz omówienie najistotniejszych zmian w podatku VAT obejmujące największą rzeszę podatników przedstawiono poniżej.

Reorganizacja stawek VAT czyli nowa matryca stawek VAT

Podatnicy, którzy szukali właściwej stawki VAT dla oferowanych przez siebie towarów lub usług, jeszcze do nie dawna sięgali do PKWiU 2008 (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Od lipca 2020r. nastąpiła istotna zmiana w tym zakresie.

Resort Finansów wprowadził ujednolicenie stawek VAT w oparciu o klasyfikację CN (Nomenklatura Scalona) dla sprzedawanych towarów. Oznacza to, iż stawki VAT na towary będą przyporządkowane do istniejącego wykazu w istniejącej już klasyfikacji CN. Tak więc poszczególne grupy (rodzaje) towarów (CN) posiadają aktualnie jedną stawkę VAT. Ten zabieg ukróci wreszcie występowanie anomalii, gdzie bliskie rodzaje towarów albo nawet podobne w przypadku różnej fazy przetworzenia miały zupełnie inne stawki VAT.

Natomiast jeśli chodzi o stawki VAT na usługi to podatnicy od lipca 2020r. posługują się już nową klasyfikacją PKWiU 2015.

ISTOTNE:

Przykładem zrównoważenia stawek VAT w grupach towarów może być między innymi obniżenie podatku VAT do 5% na pieczywo różnego rodzaju, żywność i produkty dziecięce czy owoce tropikalne.

Z kolei w efekcie ujednolicenia stawek VAT przyprawy opodatkowane do tej pory stawką 23% od lipca 2020r. będą opodatkowane już 8% stawką VAT.

Obie klasyfikacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

Zmiany w możliwości zastosowania stawki 0% VAT dla WDT

Od lipca 2020r. obowiązują nowe, zaostrzone warunki zastosowania stawki 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Podstawowa kwestia zastosowania stawki 0% VAT dla WDT to użycie przez sprzedawcę właściwego, ważnego numeru NIP nabywcy, który sprzedawca otrzymał od tegoż nabywcy.

Kolejna kwestia to złożenie do 25-tego miesiąca następnego po miesiącu realizacji WDT prawidłowo wypełnionej informacji podsumowującej VAT-UE, w której sprzedawca wykazuje właściwe i ważne numery NIP nabywców wraz z wartościami zrealizowanych transakcji.

Ostatnia z wprowadzonych zmian dotyczy wypełnienia obowiązkowych elementów formalnych składających się na informacje podsumowującą a mianowicie każda przesłana przez podatnika informacja podsumowująca VAT-UE musi zawierać:

 1. Nazwę lub imię i nazwisko oraz ważny i właściwy numer NIP sprzedawcy,
 2. Ważny i właściwy numer NIP-UE sprzedawcy,
 3. Właściwy i ważny numer NIP-UE, czyli dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywców towarów lub usług,
 4. Łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczonych usług dla odbiorców z UE,
 5. Właściwy i ważny numer NIP-UE dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika, na terytorium którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock.

ISTOTNE:

Warto zauważyć, że powyższe warunki są zbliżone do już istniejących niemniej Resort Finansów uzależnia prawidłowość i aktualność powyższych danych od możliwości zastosowania stawki VAT 0% dla WDT.

Wiążąca informacja stawkowa może już wydawać ważne dla wnioskodawcy postanowienia

Jeszcze niedawno podatnicy mający wątpliwości z prawidłowością zastosowania właściwej stawki VAT dla oferowanych przez siebie towarów lub usług składali wnioski do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o wydanie postanowienia odnośnie prawidłowej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę.

Od lipca 2020r. wiążące postanowienia w tej sprawie może już wydawać instytucja zwana Wiążącą Informacją Stawkową (WIS).

Zatem podatnicy posiadający wątpliwości co do odpowiedniej stawki VAT dla sprzedawanych przez siebie towarów lub usług składają o nią zapytanie już tylko do instytucji WIS.

ISTOTNE:

Decyzje w sprawie zastosowania właściwej stawki VAT wydawane przez WIS mają od lipca 2020r. charakter wiążący. Oznacza to, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) musi je uwzględnić w wydawanych dla podatnika interpretacjach indywidualnych.

Ponadto decyzje wydawane przez WIS w zakresie zastosowania właściwej stawki VAT chronią podatnika przed konsekwencjami wyboru tej właśnie stawki.

Warto przypomnieć, iż decyzje wydawane przez GUS nie były wiążące dla organów skarbowych. Aktualnie decyzje wydawane przez WIS muszą być respektowane przez wszystkie organy administracji skarbowej.

Niezwykle ważną kwestią jest również to, iż podatnik może zastosować się do decyzji WIS wydanej dla innego podmiotu, ale dotyczącego stawki VAT dla tego samego towaru lub usługi (jeżeli taka sytuacja ma faktycznie miejsce czyli podatnik sprzedaje dokładnie to samo co jest przedmiotem decyzji wydanej dla innego podatnika).

W tej sytuacji ponownie zadziała ochrona tego drugiego podatnika odnośnie użycia przez niego stawki VAT dla oferowanych towarów lub usług według decyzji wydanej dla innego podatnika.

Wszelkie informacje odnośnie trybu składania wniosków, czasu procedowania czy kosztów złożenia wniosku do WIS znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis

Rozliczenie VAT od importu w procedurze uproszczonej dostępne dla większej grupypodatników VAT

Już w lipcu 2020r. większe grono czynnych podatników VAT będzie mogło zastosować procedurę uproszczoną rozliczania podatku VAT z tytułu dokonanego importu.

Dla przypomnienia standardowa procedura rozliczenia podatku VAT importu wymaga, aby nie wykazywać podatku VAT należnego z tej transakcji w deklaracji VAT (a jedynie podatek VAT naliczony). Natomiast kwota wynikająca z ustalonego VAT należnego stanowi sumę do zapłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego (lub celno-skarbowego) w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji od urzędu przed podmiot dokonujący importu towarów.

Po nowelizacji ustawy o VAT z uproszczonej procedury rozliczania VAT od dokonanego importu towarów (rozliczenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT za miesiąc powstania obowiązku podatkowego – powstania długu celnego) będą mogli skorzystać czynni podatnicy VAT którzy przedstawią właściwemu (dla siedziby firmy) naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ZUS, PIT, CIT, VAT oraz innych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu odpowiednio 3% tych kwot,
 • potwierdzenia rejestracji danego podatnika jako czynnego podatnik VAT.

Drugim obligatoryjnym warunkiem umożliwiającym zastosowanie uproszczonej procedury importu jest zgłoszenie celne towarów dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.

Reasumując Ministerstwo Finansów nieco złagodziło uwarunkowania, których wypełnienie jest obligatoryjne, aby czynny podatnik VAT mógł skorzystać z uproszczonej metody rozliczania VAT od importu towarów.

Opublikowano: 2020-07-30

Następne zmiany w terminach podatkowych

Pandemia Covid-19, która w różny sposób oddziałuje na podatników prowadzących działalność gospodarczą wymaga analizy, identyfikacji i wprowadzania różnorodnych narzędzi ułatwiających funkcjonowanie firm w tym niełatwym okresie czasu.

Jedną z ustaw regulujących owe narzędzia jest ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwana dalej ustawą o dopłatach do kredytów Covid-19.

Ustawą tą wprowadzono wiele zmian w innych ustawach podatkowych ponownie przesuwających terminy obowiązków podatnika względem administracji skarbowej. Terminy, których dotyczą zmiany przedstawiono w niniejszej publikacji.

Stosowanie nowego JPK_VAT przesunięte na październik 2020r.

W pierwszej zmianie terminu wejścia w życie stosowania przez czynnych podatników VAT nowego pliku JPK_VAT Resort Finansów zaproponował datę od rozliczenia za lipiec 2020r.

Ostatnio w znowelizowanym art. 72 ustawy o dopłatach do kredytów Covid-19 prawodawca postanowił ponownie przesunąć wyżej przytoczony termin.

Aktualnie czynni podatnicy VAT będą mieli obowiązek zastosować po raz pierwszy nowy plik JPK_VAT począwszy od rozliczenia za październik 2020r.

Kolejne wydłużenie terminów płatności podatku PIT-4R

Ministerstwo Finansów w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zwanym dalej rozporządzeniem w obliczu utrzymującego się niekorzystnego wpływu pandemii Covid-19 na podmioty prowadzące działalność gospodarczą postanowiło po raz kolejny wydłużyć terminy płatności podatku od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.

Skorzystają na tym wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby na umowę o pracę, zlecenie umowę, o pracę nakładczą, o dzieło czy pozostałe umowy o świadczenie usług.

Nowy wykaz terminów kształtuje się następująco:

 • zaliczka na PIT-4R za marzec 2020r. płatny w terminie do 20 sierpnia 2020r.,
 • zaliczka na PIT-4R za kwiecień 2020r. płatny w terminie do 20 październik 2020r.,
 • zaliczka na PIT-4R za maj 2020r. płatny w terminie do 20 grudnia 2020r..

Podatnicy stosujący kartę podatkową będą mogli nie opłacać podatku w czasie nieprowadzenia działalności gospodarczej

Kolejną propozycją wystosowaną wobec podatników, którzy wybrali kartę podatkową, jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej jest brak obowiązku comiesięcznego regulowania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W praktyce rozwiązanie to polega na tym, iż jeżeli rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności dotyczy tych sektorów gospodarki, na które rząd ustanowił czasowe ograniczenie możliwości ich prowadzenia, wówczas podatnicy ci nie są zobligowani:

 1. do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego za okres przerwy w prowadzeniu działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy,
 2. do przekazania zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, jako wydatki stanowiące koszty firmowe

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujące od 24 czerwca 2020r. włączają owe kary umowne i odszkodowania z tytułu:

 • sprzedaży wadliwych towarów lub usług oraz
 • opóźnień w dostarczeniu towarów niewadliwych oraz
 • opóźnień w zakresie usunięcia wad towarów lub usług

– jako wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, czyli koszty możliwe do ujęcia w firmie oraz obniżające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

ISTOTNE:

Kary umowne i odszkodowania za wadliwe towary i usługi czy zwłokę w dostarczeniu niewadliwych dotyczą tylko okoliczności, w których wada towarów, usług lub zwłoka w dostarczeniu towarów, usług bez wad była skutkiem oddziaływania panującej pandemii Covid-19.

Przyspieszenie rozliczenia ulgi na złe długi

W art. 52w znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dał prawo w 2020r. do zmniejszenia o wartość nieopłaconych faktur w kwocie netto dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki już od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Natomiast, gdy podatnik opłaca w 2020r. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, to może pomniejszyć daną należną zaliczkę na ten podatek za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

 • 17% wartości wierzytelności w sytuacji opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej albo
 • 19% wartości wierzytelności w przypadku opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

ISTOTNE:

Jeśli na skutek pomniejszenia przychodów o niezapłacone faktury wystąpiła wartość (zaliczki na podatek dochodowy do zmniejszenia) większa niż zaliczka przed pomniejszeniem, wówczas ta pozostała część zaliczki będzie obniżać zaliczki należne do zapłaty za miesiące kolejne. Dotyczy to wyłącznie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.

ISTOTNE:

Prawo do pomniejszenia przychodów o nieuregulowane faktury po upływie 30 dni od terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie przysługuje podatnikowi, jeżeli poniósł on negatywne skutki ekonomiczne w związku z panującą pandemią Covid-19.

Warto wspomnieć, iż powyższa możliwość dotyczy także zastosowania ulgi na złe długi w odniesieniu do przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Od marca do końca roku 2020 bez podatku od przychodów z budynków

Inny istotny dla niektórych podatników termin płatności zobowiązań publicznoprawnych dotyczy obowiązku zapłaty zobowiązania w postaci podatku od przychodów z budynków. W tym miejscu Ministerstwo Finansów także pochyliło się nad podatnikami tej daniny.

Z omawianego, wprowadzonego aktualnie rozwiązania wynika, iż zaliczki na podatek od przychodów z budynków obliczone za okres od marca 2020r. do grudnia 2020r. nie będą podlegały zapłacie do urzędu skarbowego.

Zatem prawodawca zwolnił na pewien czas podatników podatku od przychodów z budynku z obowiązku regulowania tego zobowiązania.

Podatnicy opodatkują swoje dochody z zastosowaniem posiadanego certyfikatu rezydencji także po okresie jego ważności

Następna istotna propozycja Resortu Finansów wobec kolejnej grupy podatników pozwala na skorzystanie z opodatkowania osiąganych na terytorium RP dochodów z zastosowaniem certyfikatu określającego właściwą rezydencję podatkową także po upłynięciu jego terminu ważności.

Zatem w myśl art. 41 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik (rozliczający wynagrodzenie podatnika) przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Jeżeli więc okres owych 12 miesięcy zakończy się w czasie ogłoszonego stanu pandemii Covid-19, to mimo tego podatnik przez okres pandemii i jeszcze 2 miesiące po jej odwołaniu ma prawo opodatkować osiągane dochody w kraju, na który wskazuje posiadany certyfikat rezydencji jako właściwy kraj do opodatkowania osiąganych dochodów.

ISTOTNE:

W okresie panującej pandemii Covid-19 oraz w ciągu 2 miesięcy po odwołaniu stanu pandemii podatnik dla celów podatkowych może legitymować się (okazywać urzędowi skarbowemu) kopię certyfikatu rezydencji.

Ustawodawca przedłożył także płatnikom (pracodawcom) ułatwienie w sytuacji, w której podatnik współpracujący z płatnikiem przedkłada mu swój certyfikat rezydencji (np. pracownik).

W tym wypadku w okresie panującej pandemii Covid-19, w sytuacji, gdy płatnik rozlicza (pobiera lub nie) podatek od wynagrodzenia uzyskanego przez podatnika przy uwzględnieniu certyfikatu rezydencji, wówczas ma prawo posłużyć się certyfikatem ważnym w okresie 2019r. z jednoczesnym oświadczeniem podatnika, iż dane zawarte w certyfikacie nie uległy zmianie.

Opublikowano: 2020-07-17

Tarcza antykryzysowa po raz 4.0 czyli, z czego firmy mogą jeszcze skorzystać – cz. 2

W ustawie z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwaną dalej ustawą o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 ustawodawca określił wiele narzędzi umożliwiających pracodawcy zmniejszenie ponoszonych obciążeń kosztami wynagrodzeń (składkami ZUS po stronie pracodawcy) czy powiększył krąg podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowania z programów dofinansowań aktualnie obowiązujących.

Ponadto w tarczy antykryzysowej 4.0 występują też i inne narzędzia wspomagające przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Jakie to narzędzia? O tym i o wielu innych wątkach związanych z ostatnią już wersją tarczy antykryzysowej odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Dopłaty do kredytów obrotowych

Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje możliwość ubiegania się przedsiębiorcy o dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych udzielonych w polskich złotych.

Dopłaty te odnoszą się kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy (24 czerwca 2020r.) , ale i przed tym dniem, jeżeli umowy te zostaną zmodyfikowane do warunków określonych przepisami tarczy antykryzysowej 4.0.

Kredytu z dopłatą udziela bank współpracujący z BGK (większość banków zawarło umowę o współpracy).

O dopłaty mogą starać się:

 • osoby fizyczne (także wspólnicy spółki cywilnej),
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
 • podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

ISTOTNE:

Umowy kredytów z dopłatą mogą być zawarte maksymalnie do 31 grudnia 2020r.

ISTOTNE:

Pojedynczy przedsiębiorca może ubiegać się o dopłatę do odsetek tylko w odniesieniu do jednego kredytu.

Przedmiotem dopłaty do kredytów obrotowych jest:

 1. Część odsetek należnych bankowi, w przypadku:
 • mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014 wynosi ona 2 punkty procentowe,
 • innego niż mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy wynosi ona 1 punkt procentowy,
 1. Całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie jest większe niż wartość punktów procentowych wymienionych dla powyższych kategorii przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 4 ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 w przypadku wnioskowania o kredyt z dopłatą do odsetek przedsiębiorca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji (art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 2. Wykonuje działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych na terytorium RP, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,
 3. Nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy,
 4. Utracił płynność finansową, rozumianą, jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dopłaty do odsetek przedsiębiorca otrzymuje miesięcznie. Okres trwania dopłat to maksymalnie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Co warte podkreślenia oprocentowanie kredytu z dopłatą nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych, jakie stosuje dany bank.

Późniejszy etap spłacania kredytu wygląda w ten sposób, że podmiot, który otrzymał dopłaty do odsetek reguluje część odsetek, które stanowią różnicę pomiędzy odsetkami stanowiącymi oprocentowanie kredytu a kwotą będącą dopłatą.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca, aby otrzymać przyznaną dopłatę do odsetek kredytu obrotowego nie może zalegać ze spłatą kapitału dotyczącego tego kredytu.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą do odsetek przedsiębiorca składa w banku udzielającego kredytu z dopłatami (współpracujący z BGK). Może oczywiście to być bank, gdzie przedsiębiorca posiada konto firmowe. Wniosek o dopłatę musi zawierać:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku utraty płynności finansowej (zdolności terminowej spłaty wymagalnych zobowiązań) oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, które wymaga bank stosując własne procedury kredytowe,
 2. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków powyższych, pozostałych warunków.

Objęcie pozostałych pracowników dofinansowaniem do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego

Na mocy nowo dodanego art. 15gg ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 oprócz dotychczasowych możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy lub zastosowania przestoju ekonomicznego pracodawca, który zanotował spadek obrotów gospodarczych na skutek oddziaływania pandemii Covid-19 ma możliwość objąć pracowników pozostających do tej pory poza sferą dofinansowania.

Tak, więc pracodawca może złożyć wniosek do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy (ze środków FGŚP) do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia przestojem ekonomicznym innych grup pracowników nieobjętych dotychczas:

 1. Przestojem w wykonywaniu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, lub
 2. Przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia Covid-19, lub
 3. Obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia Covid-19.

ISTOTNE:

O powyższe dofinansowanie mogą starać się podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych. Podstawowe warunki otrzymania dofinansowania są takie same jak zaprezentowano przy okazji omawiania rozwiązań tarczy antykryzysowej 2.0 (dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego finansowane z FGŚP).

Oprócz powyższego warto wspomnieć, co zostało w tym rodzaju dofinansowania jeszcze zaktualizowane.

Prawodawca postanowił zmienić okres liczenia spadku obrotów, który aktualnie może przypadać już po 31 grudnia 2019r. W poprzednim stanie prawnym nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020r.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych dofinansowaniem wyniosą nie więcej niż do wysokości połowy wynagrodzeń (maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS – około 2.130zł, obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Nadal omawiany rodzaj dofinansowania nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w poprzedzającym miesiącu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zarabiali więcej aniżeli kwota 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji w czasie panującej pandemii Covid-19

W przepisach tarczy antykryzysowej 4.0 (w zaktualizowanym art. 15gf tejże ustawy) znalazły się zapisy umożliwiające wcześniejsze rozwiązanie umów o zakazie konkurencji, ale tylko w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid-19.

W czasie ogłoszonego stanu pandemii Covid-19 strony umowy o zakazie konkurencji na rzecz, których ustanowiony jest ten zakaz mają możliwość wypowiedzenia takiej umowy w ciągu 7 dni po ustaniu :

 • stosunku pracy,
 • umowy agencyjnej,
 • umowy zlecenia,
 • innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przypisy Kodeksu cywilnego,
 • umowy o dzieło

Skoro nowe uprawnienie nadane jest stronom umowy na rzecz, których ustanowiono zakaz konkurencji należy się domyślać, że to pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający i inne podmioty będące po stronie zlecających pracę lub wykonanie usługi. Zatem te podmioty będą uprzywilejowane do szybkiego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Zaległy urlop wypoczynkowy do wykorzystania bez zgody pracownika

W znowelizowanym art. 15gc ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 w czasie obowiązywania stanu epidemii Covid-19 pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy jednak przy założeniu, że:

 1. Urlop ma charakter zaległego urlopu wypoczynkowego a więc dotyczy w 2020r. niewykorzystanego urlopu z roku 2019 i lat poprzednich,
 2. Pracodawca sam wskazuje termin wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika,
 3. Pracodawca nie musi w tym wypadku dysponować zgodą pracownika, a zatem dyspozycję o wysłaniu pracownika na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego może wydać samodzielnie,
 4. Pracodawca przy określaniu terminu tegoż zaległego urlopu może pominąć istniejący plan urlopowy,
 5. Łączny okres zaległego urlopu wypoczynkowego, na który pracodawca wysyła pracownika opiewa na maksymalnie 30 dni (niezależnie od ilości występującego zaległego urlopu wypoczynkowego).

Opublikowano: 2020-07-17

Tarcza antykryzysowa po raz 4.0 czyli, z czego firmy mogą jeszcze skorzystać – cz. 1

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadzona ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwaną dalej ustawą o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 weszła w życie 24 czerwca 2020r.

Otwiera ona kolejny, ale już ostatni zbiór rozwiązań pomocowych składający się na całościowy pakiet wsparcia dla firm, pracowników i pozostałych instytucji.

Warto, więc poznać najpopularniejsze środki chroniące przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi oddziaływania panującej pandemii Covid-19 i wybrać to, co najistotniejsze.

Mikropożyczka do 5 tys. zł bez obowiązku składania wniosku o umorzenie po 3 miesiącach

Ustawa o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 wprowadza bardzo praktyczną zmianę w odniesieniu do wszystkich, którzy już otrzymali mikropożyczkę (do 5 tys. zł) lub dopiero będą składać wniosek o jej otrzymanie.

Zniesiono warunek przekazania wniosku o umorzenie mikropożyczki po okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania pomocy. Aktualny warunek, jaki pozostał to zobowiązanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia wpływu środków z mikropożyczki.

Warto również nadmienić, iż nowe przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły zwolnienie środków pochodzących z mikropożyczki od sądowej lub administracyjnej egzekucji.

Jeżeli więc środki pomocowe wpłyną na rachunek bankowy a firma otrzymała tytuły wykonawcze na zajęcie środków z rachunku firmowego, wówczas suma mikropożyczki nie podlega potrąceniu.

Zmiana w warunkach kwalifikacji do świadczenia postojowego przedsiębiorców

Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 przynoszą zmianę warunku wobec przedsiębiorców wnioskujących o świadczenie postojowe (2.080zł lub 1.300zł) rekompensujące utratę przychodów z działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualne warunki pozostają niezmienne natomiast należy zwrócić uwagę na kwestię innego tytułu do ubezpieczeń. Nadal przedsiębiorca, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych nie otrzyma świadczenia postojowe. Powstał jednak wyjątek.

Przedsiębiorca, który posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych może wnioskować o świadczenie postojowe (i go otrzyma), jeżeli z prowadzonej działalności gospodarczej podlega pod ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Niestety przedsiębiorcy, którzy posiadają umowę o pracę lub zlecenie na kwoty umożliwiające opłacanie im tylko składki zdrowotnej z prowadzonej działalności (i faktycznie opłacają tylko składkę zdrowotną) nie skorzystają na tym wyjątku.

ISTOTNE:

Podleganie pod ubezpieczenia emerytalno-rentowe z działalności gospodarczej winno występować przed 1 kwietnia 2020r.

Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy albo objęcia wynagrodzenia pracownika przestojem ekonomicznym w wyniku spadku przychodów ze sprzedaży

Zgodnie z dodanym art. 15gb ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia Covid-19 na skutek, czego miał miejsce istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, ma możliwość:

 1. Dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika nie więcej niż o 20% albo do 1/2 etatu (wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem),
 2. Objąć pracownika przestojem ekonomicznym, (pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

Ustawodawca poprzez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie zwiększenie sumy stanowiącej iloraz o minimum o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego miesiąc bazowy.

Iloraz ten należy obliczyć, jako:

 • sumę kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS (po stronie pracodawcy) oraz
 • sumę przychodów ze sprzedaży towarów lub usług

– z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia przestojem pracowników.

Należy przy tym zaznaczyć, iż pojęcie miesiąca oznacza także 30 kolejnych dni a zatem okres porównawczy może rozpoczynać się i kończyć w trakcie miesiąca, czyli w innym dniu niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

ISTOTNE:

Koszt wynagrodzeń pracowników nie dotyczy pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz kosztów pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie zawarcia porozumienia (zawartego na potrzeby otrzymania dofinansowania do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z FGŚP) o obniżonym wymiarze czasu pracy, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

ISTOTNE:

Pracodawca nie może obniżyć wymiaru czasu pracy ani objąć wynagrodzenia pracowników przestojem ekonomicznym, jeśli powyższy iloraz wyniósł poniżej liczby 0,3 w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Okres czasu, przez jaki pracodawca może stosować przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy to:

 • 6 miesięcy liczone od miesiąca, w którym powyższy iloraz uległ obniżeniu poniżej 105% ilorazu z miesiąca bazowego,
 • nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Oczywiście wymienione okresy czasu nie będą miały żadnego znaczenia, gdy pracodawca wcześniej zakończy przestój lub zastosuje poprzedni (stosowany przed pandemią) czas pracy.

Warunki świadczenia pracy w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ma obowiązek zawrzeć z pracownikami w formie porozumienia.

Warto pamiętać, iż samo obniżenie wymiaru czasu pracy lub objęcie wynagrodzenia pracownika przestojem ekonomicznym nie wyłącza pracodawcy z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z FGŚP składane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze do 26 lipca 2020r.

Zgodnie z znowelizowanym art. 4 ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 ubezpieczonemu zwolnionemu (także opiekunowi dziecka niepełnosprawnego) od wykonywania pracy z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r. w sytuacji:

 1. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko,
 2. niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu pandemii Covid-19.

Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło:

 • 8 lat w stosunku, do którego nie orzeczono stopnia niepełnosprawności,
 • 16 lat i które posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • 18 lat i które posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 24 lat, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ISTOTNE:

Rada Ministrów celem przeciwdziałania panującej pandemii Covid-19 przedłużyła okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 lipca 2020r.

Zawieszenie działania ZFŚS na czas pandemii

Zgodnie z aktualnym art. 15ge ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 i jednocześnie w przypadku spadku obrotów gospodarczych u przedsiębiorcy (liczone tak jak przy dofinansowaniu z FGŚP) albo znaczącego wzrostu obciążenia kosztami wynagrodzeń, pracodawca ma prawo dokonać zawieszenia zadań ZFŚS w zakresie:

 1. Tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS,
 2. Dokonywania odpisu podstawowego,
 3. Wypłaty świadczeń urlopowych.

W sytuacji, gdy u przedsiębiorcy funkcjonują organizacje związków zawodowych, wówczas zawieszenie funkcjonowania ZFŚS może nastąpić tylko na drodze porozumienia ze związkami.

Ponadto w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid-19 (oraz spadku obrotów lub zwiększeniu kosztów wynagrodzeń u pracodawcy) można nie stosować postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania (związanych z funkcjonowaniem w zakładzie przepisów ZFŚS), które określają wyższą wartość odpisu na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa natomiast zastosowanie znajduje wysokość odpisu na ZFŚS określone w tej ustawie.

Opublikowano: 2020-07-13

Modyfikacje założeń pomocowych dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwana dalej ustawą o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 to kolejna odsłona rozwiązań antykryzysowych w ramach przepisów tarczy antykryzysowej 3.0.

Narzędzia te stanowią rozwinięcie już funkcjonującej pomocy a także utworzenie kolejnego wsparcia dla firm i nie tylko. Określają także nowy krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki finansowe z dotychczasowych programów pomocowych, ułatwiają formalności czy też wskazują terminy zakończenia działania niektórych programów dofinansowań. Z jakiego wsparcia mogą jeszcze skorzystać przedsiębiorcy i pracownicy? Co jest najbardziej warte uwagi?

Świadczenie postojowe w lipcu, sierpniu, wrześniu?

Przedsiębiorcy i zleceniobiorcy napotykają na informacje, w których określa się, iż czerwiec jest ostatnim miesiącem pobierania świadczenia postojowego i to niezależnie od tego ile razy korzystał z tego świadczenia beneficjent.

Jest to nieprawda, gdyż wypłata świadczenia postojowego będzie zakończona w trzecim miesiącu po ogłoszeniu zakończenia stanu panującej pandemii Covid-19 (o którym aktualnie nic nie wiadomo).

Zatem jeżeli np. świadczeniobiorca doznał spadku przychodów dopiero w czerwcu i składa pierwszy wniosek w lipcu, to następny może składać w sierpniu. Oczywiście przy założeniu, iż jego sytuacja finansowa nie uległa poprawie.

ISTOTNE:

Zgodnie z art. 15zs ust. 7 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawaną dalej ustawą o Covid-19 wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego także dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z znowelizowanym art. 15g ust. 1 ustawy o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 z dofinansowania do kosztów wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) mogą skorzystać:

 1. Osoby fizyczna oraz prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
 3. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie socjalne,
 5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

ISTOTNE:

O dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego ze środków FGŚP wnioskować mogą powyższe podmioty u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19.

ISTOTNE:

Beneficjenci dofinansowania do kosztów wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych muszą pamiętać, iż na mocy zmienianego art. 36 ust. 4 ustawy o Covid-19 funkcjonowanie tegoż rodzaju dofinansowania zostaje zakończone z końcem września 2020r.

Zatem, gdy podmiot chce skorzystać z trzech miesięcy dofinansowania, musi złożyć wniosek najdalej w lipcu 2020r. Jeżeli wystarczy mu dwa miesiące dofinansowania to najdalej w sierpniu 2020r. a jeśli jeden to nie później niż we wrześniu 2020r.

Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS wobec spadku obrotów gospodarczych

Zgodnie z znowelizowanym art. 15zzb oraz 15zze ustawy o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS ze względu na spadek obrotów w firmie (udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy, gdzie stroną umowy jest Starosta), z którego mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki osobowe, osoby prawne i organizacje pozarządowe może przysługiwać także do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Powyższe dofinansowanie może być przyznane, ale tylko w odniesieniu do części nierefundowanej przez PFRON.

Dokumenty stwierdzające uprawnienia i odbycie szkoleń bhp z przedłużonym terminem ważności

W art. 31m ust. 1 ustawy zmieniającej o Covid-19 z dnia 31.03.2020r. orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W rozwiązaniach składających się na tarczę antykryzysową 3.0 prawodawca poszedł o krok dalej i określił, że dodatkowo także dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji bhp w różnych gałęziach pracy, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., będą także i po tym dniu ważne aż do 60-tego dnia licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zwiększenie o 25% kwoty wolnej przy potrącaniu z pensji zajęć komorniczych

Prawodawca w znowelizowanym art. 52 ustawy o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 (tarcza antykryzysowa 3.0) postanowił, iż gdy w wyniku podjętych przez Rząd RP działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 1. Pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie (może to być zawarte porozumienie obniżające etat lub wynagrodzenie – dotyczy dofinansowania z FGŚP) lub
 2. Członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu

– to kwota wolna od potrąceń wynikających z zajęć komorniczych ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego dany pracownik posiada na utrzymaniu.

Członek rodziny według prawodawcy to małżonek, rodzic wspólnego dziecka oraz dziecko:

 • w wieku do 25-tego roku życia albo
 • powyżej 25-tego roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Natomiast przez pojęcia dziecka dla zastosowania powyższych przepisów należy rozumieć dziecko:

 • własne pracownika,
 • współmałżonka,
 • rodzica wspólnego dziecka.

Ponadto do członków rodziny nie należy wliczać dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim czy też dziecka pełnoletniego posiadającego już własne dziecko (dzieci).

Powiększenie kwoty wolnej o 25% pracodawcy mogą stosować począwszy od 16 maja 2020r. Pracownik winien złożyć do pracodawcy wniosek o zastosowanie zwiększenia kwoty wolnej przy dokonywania potrąceń niealimentacyjnych, jeżeli wystąpiła u niego jedna z ww. sytuacji.

ISTOTNE:

Należy podkreślić, iż zwiększenie kwoty wolnej nie dotyczy zajęć egzekucyjnych, gdzie przedmiotem potrąceń są alimenty.

Brak konieczności ubiegania się o nowe zezwolenia dla cudzoziemców

Jednym z rozwiązań pomocowych dla firm, ale i dla pracowników zagranicznych w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 jest brak konieczności starania się o nowe pozwolenia dla cudzoziemców w określonych przypadkach, tzn.:

 1. Obniżeniu wymiaru czasu pracy lub objęcie przestojem,
 2. Zmianie systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy,
 3. Polecenia pracy w nadgodzinach,
 4. Zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w czasie ograniczenia lub zawieszenia pracy sfery placówek i zakładów oświatowych.

W sytuacji, gdy na skutek zastosowania powyższych czynności w stosunku do pracy powierzonej cudzoziemcom zmianie uległy warunki świadczenia tej pracy, wówczas cudzoziemiec może nadal wykonywać daną pracę na podstawie zmienionych warunków bez obowiązku wnioskowania o nowe zezwolenia, modyfikacji istniejących lub dodania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Dotyczy to warunków określonych w:

 1. Zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
 2. Zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 3. Zezwoleniu na pracę,
 4. Zezwoleniu na pracę sezonową,
 5. Oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Opublikowano: 2020-07-09