Modyfikacje założeń pomocowych dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zwana dalej ustawą o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 to kolejna odsłona rozwiązań antykryzysowych w ramach przepisów tarczy antykryzysowej 3.0.

Narzędzia te stanowią rozwinięcie już funkcjonującej pomocy a także utworzenie kolejnego wsparcia dla firm i nie tylko. Określają także nowy krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki finansowe z dotychczasowych programów pomocowych, ułatwiają formalności czy też wskazują terminy zakończenia działania niektórych programów dofinansowań. Z jakiego wsparcia mogą jeszcze skorzystać przedsiębiorcy i pracownicy? Co jest najbardziej warte uwagi?

Świadczenie postojowe w lipcu, sierpniu, wrześniu?

Przedsiębiorcy i zleceniobiorcy napotykają na informacje, w których określa się, iż czerwiec jest ostatnim miesiącem pobierania świadczenia postojowego i to niezależnie od tego ile razy korzystał z tego świadczenia beneficjent.

Jest to nieprawda, gdyż wypłata świadczenia postojowego będzie zakończona w trzecim miesiącu po ogłoszeniu zakończenia stanu panującej pandemii Covid-19 (o którym aktualnie nic nie wiadomo).

Zatem jeżeli np. świadczeniobiorca doznał spadku przychodów dopiero w czerwcu i składa pierwszy wniosek w lipcu, to następny może składać w sierpniu. Oczywiście przy założeniu, iż jego sytuacja finansowa nie uległa poprawie.

ISTOTNE:

Zgodnie z art. 15zs ust. 7 ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawaną dalej ustawą o Covid-19 wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego także dla organizacji pozarządowych

Zgodnie z znowelizowanym art. 15g ust. 1 ustawy o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 z dofinansowania do kosztów wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) mogą skorzystać:

 1. Osoby fizyczna oraz prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,
 3. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 4. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie socjalne,
 5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 6. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

ISTOTNE:

O dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego ze środków FGŚP wnioskować mogą powyższe podmioty u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19.

ISTOTNE:

Beneficjenci dofinansowania do kosztów wynagrodzeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych muszą pamiętać, iż na mocy zmienianego art. 36 ust. 4 ustawy o Covid-19 funkcjonowanie tegoż rodzaju dofinansowania zostaje zakończone z końcem września 2020r.

Zatem, gdy podmiot chce skorzystać z trzech miesięcy dofinansowania, musi złożyć wniosek najdalej w lipcu 2020r. Jeżeli wystarczy mu dwa miesiące dofinansowania to najdalej w sierpniu 2020r. a jeśli jeden to nie później niż we wrześniu 2020r.

Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS wobec spadku obrotów gospodarczych

Zgodnie z znowelizowanym art. 15zzb oraz 15zze ustawy o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS ze względu na spadek obrotów w firmie (udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy, gdzie stroną umowy jest Starosta), z którego mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki osobowe, osoby prawne i organizacje pozarządowe może przysługiwać także do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Powyższe dofinansowanie może być przyznane, ale tylko w odniesieniu do części nierefundowanej przez PFRON.

Dokumenty stwierdzające uprawnienia i odbycie szkoleń bhp z przedłużonym terminem ważności

W art. 31m ust. 1 ustawy zmieniającej o Covid-19 z dnia 31.03.2020r. orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W rozwiązaniach składających się na tarczę antykryzysową 3.0 prawodawca poszedł o krok dalej i określił, że dodatkowo także dokumenty potwierdzające posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji bhp w różnych gałęziach pracy, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., będą także i po tym dniu ważne aż do 60-tego dnia licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zwiększenie o 25% kwoty wolnej przy potrącaniu z pensji zajęć komorniczych

Prawodawca w znowelizowanym art. 52 ustawy o działaniach osłonowych przeciw Covid-19 (tarcza antykryzysowa 3.0) postanowił, iż gdy w wyniku podjętych przez Rząd RP działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2:

 1. Pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie (może to być zawarte porozumienie obniżające etat lub wynagrodzenie – dotyczy dofinansowania z FGŚP) lub
 2. Członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu

– to kwota wolna od potrąceń wynikających z zajęć komorniczych ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego dany pracownik posiada na utrzymaniu.

Członek rodziny według prawodawcy to małżonek, rodzic wspólnego dziecka oraz dziecko:

 • w wieku do 25-tego roku życia albo
 • powyżej 25-tego roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Natomiast przez pojęcia dziecka dla zastosowania powyższych przepisów należy rozumieć dziecko:

 • własne pracownika,
 • współmałżonka,
 • rodzica wspólnego dziecka.

Ponadto do członków rodziny nie należy wliczać dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim czy też dziecka pełnoletniego posiadającego już własne dziecko (dzieci).

Powiększenie kwoty wolnej o 25% pracodawcy mogą stosować począwszy od 16 maja 2020r. Pracownik winien złożyć do pracodawcy wniosek o zastosowanie zwiększenia kwoty wolnej przy dokonywania potrąceń niealimentacyjnych, jeżeli wystąpiła u niego jedna z ww. sytuacji.

ISTOTNE:

Należy podkreślić, iż zwiększenie kwoty wolnej nie dotyczy zajęć egzekucyjnych, gdzie przedmiotem potrąceń są alimenty.

Brak konieczności ubiegania się o nowe zezwolenia dla cudzoziemców

Jednym z rozwiązań pomocowych dla firm, ale i dla pracowników zagranicznych w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 jest brak konieczności starania się o nowe pozwolenia dla cudzoziemców w określonych przypadkach, tzn.:

 1. Obniżeniu wymiaru czasu pracy lub objęcie przestojem,
 2. Zmianie systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania firmy,
 3. Polecenia pracy w nadgodzinach,
 4. Zwolnienia młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy w czasie ograniczenia lub zawieszenia pracy sfery placówek i zakładów oświatowych.

W sytuacji, gdy na skutek zastosowania powyższych czynności w stosunku do pracy powierzonej cudzoziemcom zmianie uległy warunki świadczenia tej pracy, wówczas cudzoziemiec może nadal wykonywać daną pracę na podstawie zmienionych warunków bez obowiązku wnioskowania o nowe zezwolenia, modyfikacji istniejących lub dodania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Dotyczy to warunków określonych w:

 1. Zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,
 2. Zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 3. Zezwoleniu na pracę,
 4. Zezwoleniu na pracę sezonową,
 5. Oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Opublikowano: 2020-07-09