Tarcza antykryzysowa po raz 4.0 czyli, z czego firmy mogą jeszcze skorzystać – cz. 1

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadzona ustawą z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwaną dalej ustawą o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 weszła w życie 24 czerwca 2020r.

Otwiera ona kolejny, ale już ostatni zbiór rozwiązań pomocowych składający się na całościowy pakiet wsparcia dla firm, pracowników i pozostałych instytucji.

Warto, więc poznać najpopularniejsze środki chroniące przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi oddziaływania panującej pandemii Covid-19 i wybrać to, co najistotniejsze.

Mikropożyczka do 5 tys. zł bez obowiązku składania wniosku o umorzenie po 3 miesiącach

Ustawa o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 wprowadza bardzo praktyczną zmianę w odniesieniu do wszystkich, którzy już otrzymali mikropożyczkę (do 5 tys. zł) lub dopiero będą składać wniosek o jej otrzymanie.

Zniesiono warunek przekazania wniosku o umorzenie mikropożyczki po okresie 3 miesięcy od dnia otrzymania pomocy. Aktualny warunek, jaki pozostał to zobowiązanie przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia wpływu środków z mikropożyczki.

Warto również nadmienić, iż nowe przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły zwolnienie środków pochodzących z mikropożyczki od sądowej lub administracyjnej egzekucji.

Jeżeli więc środki pomocowe wpłyną na rachunek bankowy a firma otrzymała tytuły wykonawcze na zajęcie środków z rachunku firmowego, wówczas suma mikropożyczki nie podlega potrąceniu.

Zmiana w warunkach kwalifikacji do świadczenia postojowego przedsiębiorców

Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 przynoszą zmianę warunku wobec przedsiębiorców wnioskujących o świadczenie postojowe (2.080zł lub 1.300zł) rekompensujące utratę przychodów z działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualne warunki pozostają niezmienne natomiast należy zwrócić uwagę na kwestię innego tytułu do ubezpieczeń. Nadal przedsiębiorca, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych nie otrzyma świadczenia postojowe. Powstał jednak wyjątek.

Przedsiębiorca, który posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych może wnioskować o świadczenie postojowe (i go otrzyma), jeżeli z prowadzonej działalności gospodarczej podlega pod ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

Niestety przedsiębiorcy, którzy posiadają umowę o pracę lub zlecenie na kwoty umożliwiające opłacanie im tylko składki zdrowotnej z prowadzonej działalności (i faktycznie opłacają tylko składkę zdrowotną) nie skorzystają na tym wyjątku.

ISTOTNE:

Podleganie pod ubezpieczenia emerytalno-rentowe z działalności gospodarczej winno występować przed 1 kwietnia 2020r.

Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy albo objęcia wynagrodzenia pracownika przestojem ekonomicznym w wyniku spadku przychodów ze sprzedaży

Zgodnie z dodanym art. 15gb ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia Covid-19 na skutek, czego miał miejsce istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, ma możliwość:

 1. Dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika nie więcej niż o 20% albo do 1/2 etatu (wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem),
 2. Objąć pracownika przestojem ekonomicznym, (pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

Ustawodawca poprzez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie zwiększenie sumy stanowiącej iloraz o minimum o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego miesiąc bazowy.

Iloraz ten należy obliczyć, jako:

 • sumę kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS (po stronie pracodawcy) oraz
 • sumę przychodów ze sprzedaży towarów lub usług

– z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia przestojem pracowników.

Należy przy tym zaznaczyć, iż pojęcie miesiąca oznacza także 30 kolejnych dni a zatem okres porównawczy może rozpoczynać się i kończyć w trakcie miesiąca, czyli w innym dniu niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

ISTOTNE:

Koszt wynagrodzeń pracowników nie dotyczy pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz kosztów pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w trybie zawarcia porozumienia (zawartego na potrzeby otrzymania dofinansowania do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z FGŚP) o obniżonym wymiarze czasu pracy, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

ISTOTNE:

Pracodawca nie może obniżyć wymiaru czasu pracy ani objąć wynagrodzenia pracowników przestojem ekonomicznym, jeśli powyższy iloraz wyniósł poniżej liczby 0,3 w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Okres czasu, przez jaki pracodawca może stosować przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy to:

 • 6 miesięcy liczone od miesiąca, w którym powyższy iloraz uległ obniżeniu poniżej 105% ilorazu z miesiąca bazowego,
 • nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Oczywiście wymienione okresy czasu nie będą miały żadnego znaczenia, gdy pracodawca wcześniej zakończy przestój lub zastosuje poprzedni (stosowany przed pandemią) czas pracy.

Warunki świadczenia pracy w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ma obowiązek zawrzeć z pracownikami w formie porozumienia.

Warto pamiętać, iż samo obniżenie wymiaru czasu pracy lub objęcie wynagrodzenia pracownika przestojem ekonomicznym nie wyłącza pracodawcy z możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń z FGŚP składane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jeszcze do 26 lipca 2020r.

Zgodnie z znowelizowanym art. 4 ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 ubezpieczonemu zwolnionemu (także opiekunowi dziecka niepełnosprawnego) od wykonywania pracy z tytułu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r. w sytuacji:

 1. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko,
 2. niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu pandemii Covid-19.

Zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło:

 • 8 lat w stosunku, do którego nie orzeczono stopnia niepełnosprawności,
 • 16 lat i które posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
 • 18 lat i które posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 24 lat, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

ISTOTNE:

Rada Ministrów celem przeciwdziałania panującej pandemii Covid-19 przedłużyła okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 26 lipca 2020r.

Zawieszenie działania ZFŚS na czas pandemii

Zgodnie z aktualnym art. 15ge ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego Covid-19 i jednocześnie w przypadku spadku obrotów gospodarczych u przedsiębiorcy (liczone tak jak przy dofinansowaniu z FGŚP) albo znaczącego wzrostu obciążenia kosztami wynagrodzeń, pracodawca ma prawo dokonać zawieszenia zadań ZFŚS w zakresie:

 1. Tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS,
 2. Dokonywania odpisu podstawowego,
 3. Wypłaty świadczeń urlopowych.

W sytuacji, gdy u przedsiębiorcy funkcjonują organizacje związków zawodowych, wówczas zawieszenie funkcjonowania ZFŚS może nastąpić tylko na drodze porozumienia ze związkami.

Ponadto w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid-19 (oraz spadku obrotów lub zwiększeniu kosztów wynagrodzeń u pracodawcy) można nie stosować postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania (związanych z funkcjonowaniem w zakładzie przepisów ZFŚS), które określają wyższą wartość odpisu na ZFŚS oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa natomiast zastosowanie znajduje wysokość odpisu na ZFŚS określone w tej ustawie.

Opublikowano: 2020-07-13