Tarcza antykryzysowa po raz 4.0 czyli, z czego firmy mogą jeszcze skorzystać – cz. 2

W ustawie z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwaną dalej ustawą o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 ustawodawca określił wiele narzędzi umożliwiających pracodawcy zmniejszenie ponoszonych obciążeń kosztami wynagrodzeń (składkami ZUS po stronie pracodawcy) czy powiększył krąg podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowania z programów dofinansowań aktualnie obowiązujących.

Ponadto w tarczy antykryzysowej 4.0 występują też i inne narzędzia wspomagające przedsiębiorców w tym trudnym okresie. Jakie to narzędzia? O tym i o wielu innych wątkach związanych z ostatnią już wersją tarczy antykryzysowej odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Dopłaty do kredytów obrotowych

Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje możliwość ubiegania się przedsiębiorcy o dopłaty do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych udzielonych w polskich złotych.

Dopłaty te odnoszą się kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy (24 czerwca 2020r.) , ale i przed tym dniem, jeżeli umowy te zostaną zmodyfikowane do warunków określonych przepisami tarczy antykryzysowej 4.0.

Kredytu z dopłatą udziela bank współpracujący z BGK (większość banków zawarło umowę o współpracy).

O dopłaty mogą starać się:

 • osoby fizyczne (także wspólnicy spółki cywilnej),
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,
 • podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych.

ISTOTNE:

Umowy kredytów z dopłatą mogą być zawarte maksymalnie do 31 grudnia 2020r.

ISTOTNE:

Pojedynczy przedsiębiorca może ubiegać się o dopłatę do odsetek tylko w odniesieniu do jednego kredytu.

Przedmiotem dopłaty do kredytów obrotowych jest:

 1. Część odsetek należnych bankowi, w przypadku:
 • mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014 wynosi ona 2 punkty procentowe,
 • innego niż mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy wynosi ona 1 punkt procentowy,
 1. Całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie jest większe niż wartość punktów procentowych wymienionych dla powyższych kategorii przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 4 ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 w przypadku wnioskowania o kredyt z dopłatą do odsetek przedsiębiorca musi spełniać łącznie wszystkie poniższe warunki:

 1. Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji (art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 2. Wykonuje działalność gospodarczą lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych na terytorium RP, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19,
 3. Nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy,
 4. Utracił płynność finansową, rozumianą, jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Dopłaty do odsetek przedsiębiorca otrzymuje miesięcznie. Okres trwania dopłat to maksymalnie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

Co warte podkreślenia oprocentowanie kredytu z dopłatą nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych, jakie stosuje dany bank.

Późniejszy etap spłacania kredytu wygląda w ten sposób, że podmiot, który otrzymał dopłaty do odsetek reguluje część odsetek, które stanowią różnicę pomiędzy odsetkami stanowiącymi oprocentowanie kredytu a kwotą będącą dopłatą.

ISTOTNE:

Przedsiębiorca, aby otrzymać przyznaną dopłatę do odsetek kredytu obrotowego nie może zalegać ze spłatą kapitału dotyczącego tego kredytu.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą do odsetek przedsiębiorca składa w banku udzielającego kredytu z dopłatami (współpracujący z BGK). Może oczywiście to być bank, gdzie przedsiębiorca posiada konto firmowe. Wniosek o dopłatę musi zawierać:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku utraty płynności finansowej (zdolności terminowej spłaty wymagalnych zobowiązań) oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, które wymaga bank stosując własne procedury kredytowe,
 2. Oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków powyższych, pozostałych warunków.

Objęcie pozostałych pracowników dofinansowaniem do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego

Na mocy nowo dodanego art. 15gg ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 oprócz dotychczasowych możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy lub zastosowania przestoju ekonomicznego pracodawca, który zanotował spadek obrotów gospodarczych na skutek oddziaływania pandemii Covid-19 ma możliwość objąć pracowników pozostających do tej pory poza sferą dofinansowania.

Tak, więc pracodawca może złożyć wniosek do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy (ze środków FGŚP) do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcia przestojem ekonomicznym innych grup pracowników nieobjętych dotychczas:

 1. Przestojem w wykonywaniu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, lub
 2. Przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia Covid-19, lub
 3. Obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia Covid-19.

ISTOTNE:

O powyższe dofinansowanie mogą starać się podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych. Podstawowe warunki otrzymania dofinansowania są takie same jak zaprezentowano przy okazji omawiania rozwiązań tarczy antykryzysowej 2.0 (dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego finansowane z FGŚP).

Oprócz powyższego warto wspomnieć, co zostało w tym rodzaju dofinansowania jeszcze zaktualizowane.

Prawodawca postanowił zmienić okres liczenia spadku obrotów, który aktualnie może przypadać już po 31 grudnia 2019r. W poprzednim stanie prawnym nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020r.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych dofinansowaniem wyniosą nie więcej niż do wysokości połowy wynagrodzeń (maksymalnie 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS – około 2.130zł, obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Nadal omawiany rodzaj dofinansowania nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, którzy w poprzedzającym miesiącu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zarabiali więcej aniżeli kwota 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji w czasie panującej pandemii Covid-19

W przepisach tarczy antykryzysowej 4.0 (w zaktualizowanym art. 15gf tejże ustawy) znalazły się zapisy umożliwiające wcześniejsze rozwiązanie umów o zakazie konkurencji, ale tylko w okresie obowiązywania stanu epidemii Covid-19.

W czasie ogłoszonego stanu pandemii Covid-19 strony umowy o zakazie konkurencji na rzecz, których ustanowiony jest ten zakaz mają możliwość wypowiedzenia takiej umowy w ciągu 7 dni po ustaniu :

 • stosunku pracy,
 • umowy agencyjnej,
 • umowy zlecenia,
 • innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przypisy Kodeksu cywilnego,
 • umowy o dzieło

Skoro nowe uprawnienie nadane jest stronom umowy na rzecz, których ustanowiono zakaz konkurencji należy się domyślać, że to pracodawcy, zleceniodawcy, zamawiający i inne podmioty będące po stronie zlecających pracę lub wykonanie usługi. Zatem te podmioty będą uprzywilejowane do szybkiego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji.

Zaległy urlop wypoczynkowy do wykorzystania bez zgody pracownika

W znowelizowanym art. 15gc ustawy o dopłatach do kredytów w związku z Covid-19 w czasie obowiązywania stanu epidemii Covid-19 pracodawca ma prawo wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy jednak przy założeniu, że:

 1. Urlop ma charakter zaległego urlopu wypoczynkowego a więc dotyczy w 2020r. niewykorzystanego urlopu z roku 2019 i lat poprzednich,
 2. Pracodawca sam wskazuje termin wykorzystania zaległego urlopu przez pracownika,
 3. Pracodawca nie musi w tym wypadku dysponować zgodą pracownika, a zatem dyspozycję o wysłaniu pracownika na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego może wydać samodzielnie,
 4. Pracodawca przy określaniu terminu tegoż zaległego urlopu może pominąć istniejący plan urlopowy,
 5. Łączny okres zaległego urlopu wypoczynkowego, na który pracodawca wysyła pracownika opiewa na maksymalnie 30 dni (niezależnie od ilości występującego zaległego urlopu wypoczynkowego).

Opublikowano: 2020-07-17