Następne zmiany w terminach podatkowych

Pandemia Covid-19, która w różny sposób oddziałuje na podatników prowadzących działalność gospodarczą wymaga analizy, identyfikacji i wprowadzania różnorodnych narzędzi ułatwiających funkcjonowanie firm w tym niełatwym okresie czasu.

Jedną z ustaw regulujących owe narzędzia jest ustawa z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwana dalej ustawą o dopłatach do kredytów Covid-19.

Ustawą tą wprowadzono wiele zmian w innych ustawach podatkowych ponownie przesuwających terminy obowiązków podatnika względem administracji skarbowej. Terminy, których dotyczą zmiany przedstawiono w niniejszej publikacji.

Stosowanie nowego JPK_VAT przesunięte na październik 2020r.

W pierwszej zmianie terminu wejścia w życie stosowania przez czynnych podatników VAT nowego pliku JPK_VAT Resort Finansów zaproponował datę od rozliczenia za lipiec 2020r.

Ostatnio w znowelizowanym art. 72 ustawy o dopłatach do kredytów Covid-19 prawodawca postanowił ponownie przesunąć wyżej przytoczony termin.

Aktualnie czynni podatnicy VAT będą mieli obowiązek zastosować po raz pierwszy nowy plik JPK_VAT począwszy od rozliczenia za październik 2020r.

Kolejne wydłużenie terminów płatności podatku PIT-4R

Ministerstwo Finansów w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1.06.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zwanym dalej rozporządzeniem w obliczu utrzymującego się niekorzystnego wpływu pandemii Covid-19 na podmioty prowadzące działalność gospodarczą postanowiło po raz kolejny wydłużyć terminy płatności podatku od wypłaconych wynagrodzeń PIT-4R.

Skorzystają na tym wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby na umowę o pracę, zlecenie umowę, o pracę nakładczą, o dzieło czy pozostałe umowy o świadczenie usług.

Nowy wykaz terminów kształtuje się następująco:

  • zaliczka na PIT-4R za marzec 2020r. płatny w terminie do 20 sierpnia 2020r.,
  • zaliczka na PIT-4R za kwiecień 2020r. płatny w terminie do 20 październik 2020r.,
  • zaliczka na PIT-4R za maj 2020r. płatny w terminie do 20 grudnia 2020r..

Podatnicy stosujący kartę podatkową będą mogli nie opłacać podatku w czasie nieprowadzenia działalności gospodarczej

Kolejną propozycją wystosowaną wobec podatników, którzy wybrali kartę podatkową, jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej jest brak obowiązku comiesięcznego regulowania zryczałtowanego podatku dochodowego.

W praktyce rozwiązanie to polega na tym, iż jeżeli rodzaj prowadzonej przez podatnika działalności dotyczy tych sektorów gospodarki, na które rząd ustanowił czasowe ograniczenie możliwości ich prowadzenia, wówczas podatnicy ci nie są zobligowani:

  1. do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego za okres przerwy w prowadzeniu działalności w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy,
  2. do przekazania zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, jako wydatki stanowiące koszty firmowe

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0 obowiązujące od 24 czerwca 2020r. włączają owe kary umowne i odszkodowania z tytułu:

  • sprzedaży wadliwych towarów lub usług oraz
  • opóźnień w dostarczeniu towarów niewadliwych oraz
  • opóźnień w zakresie usunięcia wad towarów lub usług

– jako wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, czyli koszty możliwe do ujęcia w firmie oraz obniżające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

ISTOTNE:

Kary umowne i odszkodowania za wadliwe towary i usługi czy zwłokę w dostarczeniu niewadliwych dotyczą tylko okoliczności, w których wada towarów, usług lub zwłoka w dostarczeniu towarów, usług bez wad była skutkiem oddziaływania panującej pandemii Covid-19.

Przyspieszenie rozliczenia ulgi na złe długi

W art. 52w znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dał prawo w 2020r. do zmniejszenia o wartość nieopłaconych faktur w kwocie netto dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki już od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Natomiast, gdy podatnik opłaca w 2020r. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, to może pomniejszyć daną należną zaliczkę na ten podatek za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

  • 17% wartości wierzytelności w sytuacji opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej według skali podatkowej albo
  • 19% wartości wierzytelności w przypadku opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

ISTOTNE:

Jeśli na skutek pomniejszenia przychodów o niezapłacone faktury wystąpiła wartość (zaliczki na podatek dochodowy do zmniejszenia) większa niż zaliczka przed pomniejszeniem, wówczas ta pozostała część zaliczki będzie obniżać zaliczki należne do zapłaty za miesiące kolejne. Dotyczy to wyłącznie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy.

ISTOTNE:

Prawo do pomniejszenia przychodów o nieuregulowane faktury po upływie 30 dni od terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie przysługuje podatnikowi, jeżeli poniósł on negatywne skutki ekonomiczne w związku z panującą pandemią Covid-19.

Warto wspomnieć, iż powyższa możliwość dotyczy także zastosowania ulgi na złe długi w odniesieniu do przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Od marca do końca roku 2020 bez podatku od przychodów z budynków

Inny istotny dla niektórych podatników termin płatności zobowiązań publicznoprawnych dotyczy obowiązku zapłaty zobowiązania w postaci podatku od przychodów z budynków. W tym miejscu Ministerstwo Finansów także pochyliło się nad podatnikami tej daniny.

Z omawianego, wprowadzonego aktualnie rozwiązania wynika, iż zaliczki na podatek od przychodów z budynków obliczone za okres od marca 2020r. do grudnia 2020r. nie będą podlegały zapłacie do urzędu skarbowego.

Zatem prawodawca zwolnił na pewien czas podatników podatku od przychodów z budynku z obowiązku regulowania tego zobowiązania.

Podatnicy opodatkują swoje dochody z zastosowaniem posiadanego certyfikatu rezydencji także po okresie jego ważności

Następna istotna propozycja Resortu Finansów wobec kolejnej grupy podatników pozwala na skorzystanie z opodatkowania osiąganych na terytorium RP dochodów z zastosowaniem certyfikatu określającego właściwą rezydencję podatkową także po upłynięciu jego terminu ważności.

Zatem w myśl art. 41 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik (rozliczający wynagrodzenie podatnika) przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia jego wydania.

Jeżeli więc okres owych 12 miesięcy zakończy się w czasie ogłoszonego stanu pandemii Covid-19, to mimo tego podatnik przez okres pandemii i jeszcze 2 miesiące po jej odwołaniu ma prawo opodatkować osiągane dochody w kraju, na który wskazuje posiadany certyfikat rezydencji jako właściwy kraj do opodatkowania osiąganych dochodów.

ISTOTNE:

W okresie panującej pandemii Covid-19 oraz w ciągu 2 miesięcy po odwołaniu stanu pandemii podatnik dla celów podatkowych może legitymować się (okazywać urzędowi skarbowemu) kopię certyfikatu rezydencji.

Ustawodawca przedłożył także płatnikom (pracodawcom) ułatwienie w sytuacji, w której podatnik współpracujący z płatnikiem przedkłada mu swój certyfikat rezydencji (np. pracownik).

W tym wypadku w okresie panującej pandemii Covid-19, w sytuacji, gdy płatnik rozlicza (pobiera lub nie) podatek od wynagrodzenia uzyskanego przez podatnika przy uwzględnieniu certyfikatu rezydencji, wówczas ma prawo posłużyć się certyfikatem ważnym w okresie 2019r. z jednoczesnym oświadczeniem podatnika, iż dane zawarte w certyfikacie nie uległy zmianie.

Opublikowano: 2020-07-17