Zmiany w podatku VAT w lipcu 2020r.

W lipcu 2020r. mają miejsce kolejne zmiany dla części czynnych podatników VAT dla których podstawą prawną na omawianej płaszczyźnie jest ustawa o podatku od towarów i usług. Jakie kwestie uległy zmianie? Na co zwrócić szczególną uwagę? Odpowiedzi na te pytania orz omówienie najistotniejszych zmian w podatku VAT obejmujące największą rzeszę podatników przedstawiono poniżej.

Reorganizacja stawek VAT czyli nowa matryca stawek VAT

Podatnicy, którzy szukali właściwej stawki VAT dla oferowanych przez siebie towarów lub usług, jeszcze do nie dawna sięgali do PKWiU 2008 (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Od lipca 2020r. nastąpiła istotna zmiana w tym zakresie.

Resort Finansów wprowadził ujednolicenie stawek VAT w oparciu o klasyfikację CN (Nomenklatura Scalona) dla sprzedawanych towarów. Oznacza to, iż stawki VAT na towary będą przyporządkowane do istniejącego wykazu w istniejącej już klasyfikacji CN. Tak więc poszczególne grupy (rodzaje) towarów (CN) posiadają aktualnie jedną stawkę VAT. Ten zabieg ukróci wreszcie występowanie anomalii, gdzie bliskie rodzaje towarów albo nawet podobne w przypadku różnej fazy przetworzenia miały zupełnie inne stawki VAT.

Natomiast jeśli chodzi o stawki VAT na usługi to podatnicy od lipca 2020r. posługują się już nową klasyfikacją PKWiU 2015.

ISTOTNE:

Przykładem zrównoważenia stawek VAT w grupach towarów może być między innymi obniżenie podatku VAT do 5% na pieczywo różnego rodzaju, żywność i produkty dziecięce czy owoce tropikalne.

Z kolei w efekcie ujednolicenia stawek VAT przyprawy opodatkowane do tej pory stawką 23% od lipca 2020r. będą opodatkowane już 8% stawką VAT.

Obie klasyfikacje można znaleźć pod poniższymi linkami:

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/cn/index.html

Zmiany w możliwości zastosowania stawki 0% VAT dla WDT

Od lipca 2020r. obowiązują nowe, zaostrzone warunki zastosowania stawki 0% VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Podstawowa kwestia zastosowania stawki 0% VAT dla WDT to użycie przez sprzedawcę właściwego, ważnego numeru NIP nabywcy, który sprzedawca otrzymał od tegoż nabywcy.

Kolejna kwestia to złożenie do 25-tego miesiąca następnego po miesiącu realizacji WDT prawidłowo wypełnionej informacji podsumowującej VAT-UE, w której sprzedawca wykazuje właściwe i ważne numery NIP nabywców wraz z wartościami zrealizowanych transakcji.

Ostatnia z wprowadzonych zmian dotyczy wypełnienia obowiązkowych elementów formalnych składających się na informacje podsumowującą a mianowicie każda przesłana przez podatnika informacja podsumowująca VAT-UE musi zawierać:

  1. Nazwę lub imię i nazwisko oraz ważny i właściwy numer NIP sprzedawcy,
  2. Ważny i właściwy numer NIP-UE sprzedawcy,
  3. Właściwy i ważny numer NIP-UE, czyli dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nabywców towarów lub usług,
  4. Łączną wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczonych usług dla odbiorców z UE,
  5. Właściwy i ważny numer NIP-UE dla transakcji wewnątrzwspólnotowych podatnika, na terytorium którego towary zostały przemieszczone w procedurze magazynu typu call-off stock.

ISTOTNE:

Warto zauważyć, że powyższe warunki są zbliżone do już istniejących niemniej Resort Finansów uzależnia prawidłowość i aktualność powyższych danych od możliwości zastosowania stawki VAT 0% dla WDT.

Wiążąca informacja stawkowa może już wydawać ważne dla wnioskodawcy postanowienia

Jeszcze niedawno podatnicy mający wątpliwości z prawidłowością zastosowania właściwej stawki VAT dla oferowanych przez siebie towarów lub usług składali wnioski do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o wydanie postanowienia odnośnie prawidłowej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę.

Od lipca 2020r. wiążące postanowienia w tej sprawie może już wydawać instytucja zwana Wiążącą Informacją Stawkową (WIS).

Zatem podatnicy posiadający wątpliwości co do odpowiedniej stawki VAT dla sprzedawanych przez siebie towarów lub usług składają o nią zapytanie już tylko do instytucji WIS.

ISTOTNE:

Decyzje w sprawie zastosowania właściwej stawki VAT wydawane przez WIS mają od lipca 2020r. charakter wiążący. Oznacza to, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) musi je uwzględnić w wydawanych dla podatnika interpretacjach indywidualnych.

Ponadto decyzje wydawane przez WIS w zakresie zastosowania właściwej stawki VAT chronią podatnika przed konsekwencjami wyboru tej właśnie stawki.

Warto przypomnieć, iż decyzje wydawane przez GUS nie były wiążące dla organów skarbowych. Aktualnie decyzje wydawane przez WIS muszą być respektowane przez wszystkie organy administracji skarbowej.

Niezwykle ważną kwestią jest również to, iż podatnik może zastosować się do decyzji WIS wydanej dla innego podmiotu, ale dotyczącego stawki VAT dla tego samego towaru lub usługi (jeżeli taka sytuacja ma faktycznie miejsce czyli podatnik sprzedaje dokładnie to samo co jest przedmiotem decyzji wydanej dla innego podatnika).

W tej sytuacji ponownie zadziała ochrona tego drugiego podatnika odnośnie użycia przez niego stawki VAT dla oferowanych towarów lub usług według decyzji wydanej dla innego podatnika.

Wszelkie informacje odnośnie trybu składania wniosków, czasu procedowania czy kosztów złożenia wniosku do WIS znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis

Rozliczenie VAT od importu w procedurze uproszczonej dostępne dla większej grupypodatników VAT

Już w lipcu 2020r. większe grono czynnych podatników VAT będzie mogło zastosować procedurę uproszczoną rozliczania podatku VAT z tytułu dokonanego importu.

Dla przypomnienia standardowa procedura rozliczenia podatku VAT importu wymaga, aby nie wykazywać podatku VAT należnego z tej transakcji w deklaracji VAT (a jedynie podatek VAT naliczony). Natomiast kwota wynikająca z ustalonego VAT należnego stanowi sumę do zapłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego (lub celno-skarbowego) w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji od urzędu przed podmiot dokonujący importu towarów.

Po nowelizacji ustawy o VAT z uproszczonej procedury rozliczania VAT od dokonanego importu towarów (rozliczenia podatku VAT należnego w deklaracji VAT za miesiąc powstania obowiązku podatkowego – powstania długu celnego) będą mogli skorzystać czynni podatnicy VAT którzy przedstawią właściwemu (dla siedziby firmy) naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ZUS, PIT, CIT, VAT oraz innych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu odpowiednio 3% tych kwot,
  • potwierdzenia rejestracji danego podatnika jako czynnego podatnik VAT.

Drugim obligatoryjnym warunkiem umożliwiającym zastosowanie uproszczonej procedury importu jest zgłoszenie celne towarów dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.

Reasumując Ministerstwo Finansów nieco złagodziło uwarunkowania, których wypełnienie jest obligatoryjne, aby czynny podatnik VAT mógł skorzystać z uproszczonej metody rozliczania VAT od importu towarów.

Opublikowano: 2020-07-30