Prezenty małej wartości – nowe limity od 2021 roku.

Opublikowano: 2021-10-19

Przekazywanie prezentów małej wartości lub próbek np. w formie próbki produktu na cele reklamowe może wiązać się z określonymi obowiązkami na gruncie ustawy o VAT. Z początkiem 2021 roku ustawodawca zdecydował się na podwyższenie limitów, których przekroczenie rodzi obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT w postaci konieczności odprowadzenia daniny. W niniejszym wpisie omówimy kwestię prezentów małej wartości, w szczególności pod kątem znowelizowanych przepisów.

Prezenty nieewidencjonowane – podwyższenie limitu z 10 zł do 20zł

Korzystna zmiana dla przedsiębiorców, obowiązująca od początku 2021r. to podwyższenie limitu z 10 zł do 20 zł dla prezentów małej wartości/próbek, do których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Przedsiębiorca, który w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przekazuje prezenty małej wartości, których wartość jednostkowa nie przekracza 20 zł netto, nie ma obowiązku rozliczania podatku VAT od ich nieodpłatnego przekazania. Przez wartość prezentu rozumie się jednostkową cenę nabycia bez podatku (netto), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru.

ISTOTNE:

Podkreślenia wymaga fakt, iż nieopodatkowane przekazywanie prezentów małej wartości dotyczy wyłącznie sytuacji, w której związane jest to z prowadzoną działalnością gospodarczą np. akcja promocyjna przedsiębiorstwa.

Warto również podkreślić, że ustawodawca wprost doprecyzował, że prezentem małej wartości jest próbka, egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Prezenty ewidencjonowane – doprecyzowanie limitu 100 zł

Drugi limit ustawowy dotyczy „prezentów ewidencjonowanych”, których nieopodatkowane przekazywanie rodzi obowiązek prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, które otrzymały owe prezenty/próbki. Zakres i elementy ewidencji nie zostały uregulowane w przepisach.

W obszarze tego limitu ustawodawca doprecyzował, że limit 100 zł, odnosi się do kwoty netto. Wcześniejsza regulacja budziła wątpliwości podatników, czy limit 100 zł to zasadniczo wartość netto, czy też brutto.

Pozostałe aspekty dotyczące definicji prezentu małej wartości, czy też celu jego przekazania są identyczne w stosunku do opisanych w poprzednim podrozdziale.

Przekazanie kilku prezentów tej samej osobie a opodatkowanie VAT

Kłopotliwa dla podatników może być sytuacja, w której dochodzi do przekazania kilku prezentów małej wartości jednej osobie, których kwota przekracza łącznie 20 zł lub 100 zł netto. W tej sytuacji również należy odrębnie przeanalizować przypadek limitu 20 zł oraz limitu 100 zł przez pryzmat literalnego brzmienia przepisów ustawy o VAT.

Niższy limit 20 zł odnosi się do ceny jednostkowej prezentu małej wartości/próbki. Brak opodatkowania przekazania prezentu małej wartości/próbki zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 występuje jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł. Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że podatnik może przekazać wiele prezentów małej wartości/próbek jednej osobie pod warunkiem, że jednostkowa cena nabycia/koszt wytworzenia nie przekracza 20 zł. Powyższe potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z dnia 30 listopada 2018r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4.4012.719.2018.1.EK, gdzie organ w całości zgodził się z postępowaniem wnioskodawcy, u którego występowały sytuacje w których na rzecz jednego Obdarowanego została przekazana jednorazowo większa ilość Towarów. Łączna wartość wszystkich Towarów przekazywanych Obdarowanemu jednorazowo przekraczać może 100 złotych netto, chociaż jednostkowa cena nabycia/jednostkowy koszt wytworzenia każdego z Towarów, składających się na dane wydanie, nie przekracza 10 złotych netto. (UWAGA: interpretacja wydana w okresie obowiązywania limitu 10 zł – aktualny limit wynosi 20 zł). Wnioskodawca stał oczywiście na stanowisku, iż przekazywanie owych prezentów/próbek nie rodzi obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

Odmiennie kształtuje się kwestia prezentów małej wartości/próbek o wartości powyżej 100 zł netto. W tym przypadku nieopodatkowane jest przekazanie jednej osobie w roku podatkowym towarów o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł netto. Zatem w ramach tego limitu decydująca jest zarówno kwota, jak i czasookres. Oczywiście, aby uniknąć opodatkowania należy zaprowadzić ewidencję co zostało już podkreślone w poprzednim podrozdziale. Omawiana problematyka zobrazowana została na poniższych przykładach.

Przykład 1

Pan Wojciech przekazał kontrahentowi w ramach akcji reklamowej swojego przedsiębiorstwa zestaw szklanek z logo firmy. W skład zestawu wchodziło 15 szklanek o łącznej wartości 105 zł. Z uwagi na fakt, że jednostkowa cena towaru wynosiła 7 zł, a tym samym nie przekraczała ustawowego limitu 20 zł, nieodpłatne przekazanie szklanek nie rodziło obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o VAT.

Przykład 2

Pan Adam przekazał kontrahentowi w ramach akcji reklamowej swojego przedsiębiorstwa zestaw kibica. W skład zestawu wchodziła dmuchana sofa o wartości 35 zł i fotel o wartości 25 zł. Z uwagi na fakt, że Pan Adam zaprowadził ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości obdarowanych osób, a ponadto łączna wartość nieodpłatnie przekazanych towarów danemu kontrahentowi nie przekraczała 100 zł netto w roku podatkowym, Pan Adam nie miał obowiązku zapłaty podatku VAT od nieodpłatnego przekazania produktów reklamowych.

Prezenty/próbki, a opodatkowanie na gruncie podatku dochodowego

Kończąc rozważania w tematyce prezentów małej wartości/próbek warto również wspomnieć o ustawie o PIT, gdzie regulacje są zgoła odmienne. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Przekazanie towarów na cele promocyjne jednej osobie o wartości np. 300 zł netto, których cena jednostkowa przekracza 20 zł, będzie więc rodziło konieczność opodatkowania VAT takiego przekazania (jeżeli przy nabyciu towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego) oraz konieczność sporządzenia PIT-11 z odpowiednim wykazaniem przychodu z innych źródeł do którego rozliczenia zobowiązany będzie beneficjent.

Autor: Łukasz Kluczyński

Nowe terminy zgłoszeń do VAT sposobu użytkowania samochodu osobowego

Opublikowano: 2021-10-11

Niemal w każdej działalności gospodarczej przedsiębiorcy korzystają z możliwości nabycia lub wprowadzenia pojazdu samochodowego do użytkowania w firmie.

Jedną z dwóch opcji odliczania podatku VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodu osobowego jest odliczenie 50% wartości podatku VAT wynikającego z faktury zakupu.

Drugą opcją odliczania podatku VAT od wydatków na zakup i eksploatację samochodu osobowego jest odliczenie 100% wartości podatku VAT wynikającego z faktury zakupu. Jednak druga opcja wymaga wypełnienia kilku warunków w odpowiednich terminach czasu. W tym właśnie aspekcie nastąpiły zmiany.

Odliczenie podatku VAT od nabycia i wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego w firmie

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT, którzy używają pojazdu w działalności na użytek firmowy i prywatny (czyli mieszany) mają prawo odliczyć maksymalnie 50% podatku VAT naliczonego z każdej faktury dokumentującej nabycie oraz wydatki eksploatacyjne pojazdu w firmie. Nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz takich, których konstrukcja wyklucza użytek prywatny (w niektórych przypadkach wymagane jest przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego dla celów 100% odliczenia VAT).

Zaletą odliczania 50% podatku VAT naliczonego od kosztów nabycia i eksploatacji pojazdu samochodowego jest brak obowiązku zgłaszania mieszanego używania pojazdu do naczelnika urzędu skarbowego. Nie ma też obowiązku prowadzenia żadnej ewidencji kilometrów dla celów VAT.

Oczywista wada tego rozwiązania to odliczenie jedynie 50% wartości podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie oraz eksploatację pojazdu samochodowego w firmie.

Ustawodawca przewidział też możliwość odliczenia 100% podatku VAT od wydatków samochodowych. I właśnie w tym aspekcie od października 2021r. nastąpią zmiany dotychczasowych uregulowań prawnych.

100% odliczenia podatku VAT od wydatków na nabycie i eksploatację pojazdu samochodowego w działalności

W aktualnym stanie prawnym podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej są zobligowani:

 1. Użytkować pojazd tylko na użytek firmowy,
 2. Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT,
 3. Do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT- 26 o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Począwszy od 1 października 2021r. wszystkie powyższe warunki pozostają ważne natomiast warunek określony w punkcie 3 został zmodyfikowany i brzmi następująco.

ISTOTNE:

Podatnicy wykorzystujący pojazdy samochodowe tylko w celach firmowych, mają obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji dla celów VAT (od pierwszego wydatku) a także przekazać informację VAT-26 o tych pojazdach w terminie do 25-tego dnia miesiąca następnego, po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek.

Jeżeli przed 25-tym miesiąca następnego podatnik wysłał ewidencję JPK_V7 to informację VAT-26 można przekazać najdalej w dniu przesłania tej ewidencji (czyli już nie do 25-tego).

Zmiana sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie

Jeżeli podatnik zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w działalności, wówczas będzie zobligowany do aktualizacji informacji VAT-26 (przekazania do urzędu skarbowego) najdalej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

Modyfikacja sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie może dotyczyć zdarzenia powodującego zmianę:

 1. Z odliczenia 50% VAT na 100% VAT (np. sprzedaż pojazdu, użytkowanie wyłącznie na cele firmowe, rozpoczęcie wynajmu pojazdu),
 2. Z odliczenia 100% VAT na 50% VAT (np. rozpoczęcie użytkowania pojazdu samochodowego na cele mieszane).

Od 1 października prawodawca wydłużył czas na zgłoszenie faktu zmiany sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w firmie. Kształt znowelizowanego przepisu poniżej.

ISTOTNE:

Podatnik, który zdecyduje o zmianie sposobu użytkowania pojazdu samochodowego w działalności będzie zobligowany do przekazania aktualizacji informacji VAT-26 do naczelnika urzędu skarbowego, najdalej do końca miesiąca, w którym zdecydował o zmianie sposobu użytkowania.

Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności – VAT-26 po terminie

Podatnik, który nie złoży w ogóle informacji VAT-26, nie ma możliwości odliczenia 100% podatku VAT z faktur dotyczących nabycia lub kosztów eksploatacyjnych użytkowanego pojazdu samochodowego. Odliczenie 100% podatku VAT będzie mógł rozpocząć od dnia złożenia tej informacji.

Z kolei podatnik, który złożył informację VAT-26 po terminie, może rozpocząć odliczanie 100% podatku VAT z faktur dotyczących nabycia lub kosztów eksploatacyjnych użytkowanego pojazdu samochodowego dopiero od dnia jej złożenia.

I tutaj również nastąpiła modyfikacja przepisów ustawy o VAT.

ISTOTNE:

Z dniem 1 października 2021r., podatnik, który spóźni się ze złożeniem informacji VAT-26 (czyli ze zgłoszeniem samochodu osobowego do użytku wyłącznie firmowego) do naczelnika urzędu skarbowego – odliczy 100% podatku VAT od wydatków na nabycie i eksploatację pojazdu samochodowego od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Warto podkreślić, iż znowelizowane w tym kształcie przepisy ustawy o VAT w sprawie wydłużenia terminów zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania pojazdu firmowego lub przedłożenia informacji VAT-26 po terminie to krok w dobrym kierunku.

Brak faktury korygującej a moment rozliczenia podatku VAT w świetle regulacji obowiązujących od 2021r.

Opublikowano: 2021-09-28

Z początkiem 2021r. ustawa o VAT została zmodyfikowana na wielu płaszczyznach w związku z implementacją SLIM VAT 1. Istotne zmiany dotyczą w szczególności rozliczania podatku z faktur korygujących na wszystkich płaszczyznach tj. po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy, czy też w związku z korektami „na minus”, czy też „na plus”. Choć zasadniczą funkcją SLIMT VAT 1 miało być uproszczenie przepisów w tym zakresie, to okazało się, iż nowe regulacje są nie do końca jasne dla podatników. W odpowiedzi na powyższe Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 26.04.2021r. objaśnienia podatkowe, gdzie niemal połowa dokumentu traktuje właśnie o poruszanej przez nas problematyce korekt. W niniejszym wpisie postaramy się usystematyzować tematykę faktur korygujących przez pryzmat wspomnianych powyżej najnowszych przepisów i objaśnień podatkowych.

Korekty „in minus” na nowych zasadach – dokumentacja u sprzedawcy

Najbardziej istotna zmiana na gruncie korekt, dotyczy faktur korygujących in minus. Przypomnijmy, że obowiązujące do 31 grudnia 2020r. zasady opierały się na dość precyzyjnej regule, zgodnie z którą warunkiem do obniżenia podatku należnego było posiadanie przez sprzedawcę potwierdzenia obioru faktury korygującej przez nabywcę.

Obecne przepisy w tym zakresie wydają się znacznie mniej precyzyjne. Warto przytoczyć w tym miejscu ich pełną treść: obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

ISTOTNE:

Aby obniżyć podatek VAT w danym okresie rozliczeniowym sprzedawca powinien: 1) wystawić fakturę korygującą, 2) uzgodnić warunki korekty z nabywcą oraz spełnić te warunki np. uznać reklamację, 3) posiadać dokumentację, z której wynikają okoliczności z pkt poprzedzającego.

O ile warunek w postaci obowiązku wystawienia faktury korygującej wydaje się oczywisty, o tyle „uzgodnienia” i warunek „dokumentacyjny” są pojęciami nieostrymi, tj. niezdefiniowanymi w przepisach. W tym miejscu należy sięgnąć do przytoczonych na wstępie objaśnień podatkowych, gdzie ustawodawca dokonał szerokiego omówienia tych pojęć. Poniżej w kilku punktach wyspecyfikowano co należy rozumieć poprzez uzgodnienia z nabywcą i dokumentację, niezbędną do obniżenia podatku należnego z wystawionej korekty:

 1. Uzgodnienie warunków korekty to inaczej ustalenie przez strony faktu obniżenia przysługującego sprzedawcy wynagrodzenia,
 2. Może to być np. umowa, z której wynika prawo nabywcy do rabatu po spełnieniu określonych warunków. Takimi dokumentami mogą też być regulaminy, ogólne warunki transakcji, aneksy, porozumienia handlowe, korespondencja mailowa, czy też potwierdzenie dokonania zwrotu zapłaty lub kompensaty wartości transakcji,
 3. Do obniżenia podatku należnego wymagane jest nie tylko uzgodnienie warunków korekty, lecz również spełnienie tych warunków,
 4. W pewnych okolicznościach dokument potwierdzający uzgodnienie warunków korekty może być jednocześnie dokumentem potwierdzającym spełnienie tych warunków np. potwierdzenie zwrotu zapłaty,
 5. W pewnych okolicznościach samo wystawienie i doręczenie kontrahentowi faktury korygującej, czy też dokonanie zwrotu należności za towar będzie wystarczającą przesłanką, aby uznać, że doszło do uzgodnienia i spełnienia warunku do skorygowania danej transakcji. Wysyłając kontrahentowi fakturę lub środki na konto, warto zamieścić dodatkową adnotację, iż brak reakcji kontrahenta w określonym terminie, spowoduje, iż warunki transakcji zostaną uznane za uzgodnione.

Jeżeli sprzedawca nie spełni przedstawionych w niniejszym podrozdziale warunków do obniżenia podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym, obniżenia podatku dokonuje w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym spełni te warunki!

Korekty „in minus” na nowych zasadach – dokumentacja u nabywcy

Również dla nabywców towarów lub usług, istotnie uległ zmianie moment obniżenia podatku naliczonego w związku z korektą in minus. Nieistotny jest bowiem dotychczasowy warunek związany z momentem otrzymania faktury korygującej. Aktualnie kluczowy jest okres rozliczeniowy, w którym uzgodniono i spełniono warunki dla korekty transakcji.

W pewnych okolicznościach może wystąpić również sytuacja, gdzie ziści się ustawowa przesłanka w postaci uzgodnienia i spełnienia warunków korekty danej transakcji, jednak nabywca nie otrzymał faktury korygującej. Pomimo braku faktury korygującej, nabywca dokonuje obniżenia podatku naliczonego na podstawie dowodu wewnętrznego. Dokument ten w JPK_V7 winien zostać oznaczony symbolem WEW. W tym miejscu dodać również należy, iż otrzymanie przez nabywcę faktury korygującej w kolejnych okresach nie będzie skutkować obowiązkiem korekty deklaracji i ewidencji.

ISTOTNE:

We wspomnianych w niniejszym wpisie objaśnieniach podatkowych dot. SLIM VAT 1 (pkt. 1.2.7) zaprezentowano 7 obszernych przykładów związanych z korektami in minus na gruncie znowelizowanych przepisów. Przykłady te dotyczą korekt zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy oraz zawierają obszerne komentarze pod kątem obowiązku uzgodnienia i spełnienia warunków korekty oraz sposobu i momentu ich ewidencjonowania.

Nowe doprecyzowujące regulacje w zakresie korekt in plus

Omawiana w niniejszym wpisie nowelizacja ustawy o VAT obejmuje również tematykę korekt zwiększających podstawę opodatkowania. Zgodnie bowiem z zupełnie nowym przepisem W przypadku, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Powyższa regulacja, to odzwierciedlenie wypracowanego już stanowiska, zgodnie z którym, korekta uwarunkowana okolicznościami istniejącymi obiektywnie w momencie transakcji np. pomyłka w kwotach na fakturze, obliguje podatnika do dokonania tzw. korekty wsteczniej. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z okolicznościami, które zaistniały na bieżąco np. zwrot towarów, wówczas korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dana okoliczność wystąpiła.

Analogiczne zasady dotyczą korekt WNT, WDT i eksportu towarów, z tym jednak zastrzeżeniem, że tzw. korekta wsteczna nie może zostać wykazana w rozliczeniu za okres wcześniejszy niż okres, w którym wykazano te transakcje. Może bowiem dojść do sytuacji, w której podatnik sprzedał towar w lipcu, natomiast z uwagi na brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów do WDT, transakcję wykazał w sierpniu. Jeżeli doszło do oczywistej pomyłki, korekty wstecznej należy dokonać w rozliczeniu za sierpień, tj. w rozliczeniu za okres, w którym zaewidencjonowano daną transakcję.

Autor: Łukasz Kluczyński

Likwidacja obowiązkowego 3-miesięcznego okresu ujęcia WNT

Opublikowano: 2021-09-17

Coraz więcej przedsiębiorców zakupuje towary za granicą. Niejednokrotnie otrzymują faktury sporo po czasie zakupu nie ze swojej winy. Wtedy pojawia się problem ujęcia takiej faktury w ewidencji JPK_V7 z uwagi na krótki 3-miesięczny okres odliczenia podatku VAT.

Jednak w tym zakresie nastąpią zmiany z dniem 1 października 2021r. Na czym będą polegać owe zmiany?

Kiedy następuje obowiązek opodatkowania WNT

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu zrealizowanego WNT powstaje z chwilą (w dacie) wystawienia przez podatnika – sprzedawcę faktury sprzedaży, nie później jednak niż 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Przytoczenie momentu opodatkowania WNT i ujęcia w JPK_V7, czyli chwili wystawienia faktury jest niezwykle ważne z punktu widzenia odliczania podatku VAT po stronie nabywcy.

Powszechnie wiadomo, iż rejestrując u nabywcy będącego czynnym podatnikiem VAT transakcję zakupu WNT w ewidencji JPK_V7, ma on obowiązek wykazać dany zakup:

 1. Po stronie sprzedaży (zgodnie z datą wystawienia faktury WNT),
 2. Po stronie zakupu (możliwość odliczenia podatku VAT należnego w całości lub w części w zależności od przeznaczenia zakupu w całości lub w części na cele działalności gospodarczej).

Czynny podatnik VAT – nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury zakupu dokumentującej WNT w rozliczeniu za miesiąc, w którym w odniesieniu do tych nabytych towarów powstał (u sprzedawcy) obowiązek podatkowy z tytułu WNT (czyli w miesiącu wystawienia faktury WNT) oraz:

 • nabywca otrzymał fakturę za zakup towarów w ramach WNT, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (w dacie wystawienia faktury WNT),
 • nabywca uwzględni kwotę podatku VAT należnego z tytułu WNT w JPK_V7, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek (w dacie wystawienia faktury WNT).

Według powyższych reguł, obowiązujących do 30 września 2021r. nabywca mógł odliczyć podatek VAT a także wykazać podatek VAT należny w miesiącu wystawienia otrzymanej faktury WNT, jeżeli dokonał tego w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca wystawienia faktury WNT.

ISTOTNE:

Po tym terminie, nabywca miał obowiązek zaewidencjonować w JPK_V7:

 1. Po stronie sprzedaży ująć kwotę łączną z faktury WNT oraz doliczony podatek VAT należny zgodnie z datą wystawienia faktury WNT,
 2. Po stronie zakupu kwotę łączną z faktury WNT oraz podatek VAT do odliczenia na bieżąco, czyli w miesiącu otrzymania faktury (z opóźnieniem).

Takie rozwiązanie powodowało, iż nabywca niejednokrotnie był zmuszony do naliczenia i odprowadzenia odsetek z tytułu cofnięcia się i rejestracji w JPK_V7 w miesiącu wystawienia faktury WNT  po stronie sprzedaży kwoty łącznej wynikającej z tej faktury WNT oraz doliczonego podatku VAT należnego.

Jednak z dniem 1 października 2021r. uległo to zmianie.

Odliczenie podatku VAT w transakcji WNT po zmianach

Prawodawca postanowił dokonać dwóch zmian w zakresie problematycznego, krótkiego okresu czasu umożliwiającego odliczenie podatku VAT naliczonego w faktury dokumentującej WNT.

Zlikwidował 3-miesięczny okres czasu, jedynie w którym podatnik mógł ująć w JPK_V7 w tym samym miesiącu (powstania obowiązku podatkowego, czyli daty wystawienia faktury) jednocześnie kwotę podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu dokonanego WNT.

To jednak nie wszystko.

Kolejna zmiana odnosi się do okoliczności, w których kupujący otrzymuje fakturę zakupu WNT po upływu okresu czasu – 3 miesięcy.

Do 30 września 2021r. nabywca mógł odliczyć podatek VAT naliczony z takiej faktury jedynie na bieżąco, czyli w rozliczeniu za okres, w którym kupujący otrzymał tę fakturę (ewentualnie mógł jeszcze dokonać problematycznej korekty JPK_V7 wstecz).

Jednak z dniem 1 października 2021r. kupujący odliczy podatek VAT naliczony z otrzymanej faktury dokumentującej WNT w miesiącu wykazania podstawy opodatkowania i podatku VAT należnego, czyli powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy (dacie wystawienia faktury), nawet gdy otrzyma tę fakturę z dużym opóźnieniem powyżej 3 miesięcy (lub poniżej 3 miesięcy).

Kasy fiskalne w formie oprogramowania – kto może stosować i na jakich zasadach

Opublikowano: 2021-08-30

Od czerwca 2020r. ustawy podatkowe dopuszczają stosowanie kas fiskalnych w formie oprogramowania. Pierwszą homologację tego typu kas zatwierdzono z końcem 2020r., stąd praktyczne ich użycie stało się możliwe realnie z początkiem 2021r. W niniejszym wpisie przybliżamy tematykę tego typu „urządzeń” fiskalnych, które stanowią alternatywę dla stosowanych dotychczas kas tradycyjnych, do których należą kasy fiskalne z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, a także kasy online.

Czym są kasy fiskalne w formie oprogramowania?

Kasy fiskalne w formie oprogramowania, zwane również kasami wirtualnymi to urządzenia mobilne posiadające certyfikat kasy z pamięcią o unikatowym numerze oraz zapewniające połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (analogicznie jak kasy online). Podatnik zobowiązany jest zapewnić połączenie kasy wirtualnej z drukarką tak aby umożliwić poprawny wydruk dokumentu (paragonu/faktury). Dostępne na rynku kasy w formie oprogramowania bardzo często zapewniają możliwość wydruku, pełniąc jednocześnie funkcję terminala płatniczego.

Choć kasy fiskalne w formie oprogramowania, to synonim mobilności i nowoczesności, to ich stosowanie ograniczone zostało niestety do wybranych branż. Z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić należy, że grono podmiotów uprawnionych do używania kas wirtualnych będzie powiększane.

Kto może stosować kasy wirtualne?

Podmioty uprawnione do stosowania kas wirtualnych wymienione zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem, kas wirtualnych mogą używać przedsiębiorcy do świadczenia:

1) usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);

2) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);

6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);

7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8) usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);

9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

14) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);

15) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

16) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

17) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);

18) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);

19) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);

20) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);

21) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);

22) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);

23) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);

24) pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);

25) usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);

26) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Okresowe przeglądy i ulga na zakup kas wirtualnych

Na zakup kas fiskalnych umożliwiających połączenie urządzenia z Centralnym Repozytorium Kas, podatnikowi przysługuje ulga do wysokości 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł. Ulga dotyczy więc zarówno kas online jak i omawianych przez nas kas wirtualnych. Co jednak ważne ulga przewidziana jest dla podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy. Mówiąc krócej kupują pierwszą kasę. Co za tym idzie, podatnicy, którzy stosują tradycyjne kasy i dobrowolnie chcieliby zastąpić je kasami wirtualnymi nie mogą liczyć na ulgę.

W zakresie przeglądów serwisowych przepisy są nieprecyzyjne, ponieważ art. 111b ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że do kas fiskalnych w formie oprogramowania stosuje się przepisy dot. kas tradycyjnych i online. Nieścisłość polega na tym, iż kwestie techniczne związane scricte z kasami wirtualnymi uregulowane są w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, w którym nie zawarto jakichkolwiek regulacji odnoszących się do przeglądów technicznych.

W przedmiocie przeglądów technicznych kas wirtualnych warto więc zasięgnąć opinii podmiotu specjalizującego się w obsłudze i serwisie tego typu urządzeń.

Podsumowanie – czy warto rozważyć zakup kasy wirtualnej?

Tematyka kas fiskalnych w formie oprogramowania jest stosunkowo nowa, a możliwość ich stosowania w praktyce mocno ograniczona poprzez wąski krąg branż uprawnionych do ich używania.

Niemniej jednak, tendencja fiskusa do tworzenia coraz to nowych sposobów na pozyskiwanie elektronicznych ewidencji i informacji o podatnikach, stwarza domniemanie, że kasy te będą w przyszłości udostępniane kolejnym, a może nawet wszystkich branżom.

W chwili obecnej paleta zalet i zachęt do wymiany tradycyjnych kas fiskalnych na kasy wirtualne jest zbyt ograniczona. Warto jednak przyglądać się tematyce kas wirtualnych – być może niebawem ich stosowanie na szeroką skalę będzie możliwe, tym bardziej, że urządzenia mobilne, pełniące jednocześnie funkcję kasy fiskalnej mogą usprawnić pracę na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie możliwości integracji z systemami teleinformatycznymi, czy też usprawnień w zakresie obiegu dokumentów w firmie.

Autor: Łukasz Kluczyński

Zmiany w podatku liniowym od nowego 2022 roku

Opublikowano: 2021-08-20

Rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym od nowego 2022 roku wprowadza m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Odbiorcami większości zmian podatkowych będą przedsiębiorcy.

Jedną z głośnych i niestety niekorzystnych zmian w tym aspekcie jest obniżenie atrakcyjności podatku liniowego jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Na czym polega owa zmiana?

Podatek liniowy jako forma opodatkowania ze stabilnym obciążeniem podatkowym

Przedsiębiorcy prowadzący rozwojowe biznesy dość często wybierają formę opodatkowania prowadzonej działalności w postaci podatku liniowego. Jego niewątpliwą i największą zaletą jest to, że podatnik dokładnie wie, że stopa opodatkowania jest zawsze stała i wynosi 19% od podstawy opodatkowania.

Przewagą podatku liniowego nad skalą podatkową jest jego większa opłacalność (korzystniejsza stopa opodatkowania) począwszy od rocznej podstawy opodatkowana w kwocie powyżej 95.000 zł.

Podatek liniowy oznacza też stabilność opodatkowania, przewidywalność a także możliwość odliczenia niektórych ulg podatkowych.

To się może jednak zmienić od nowego 2022 roku.

Planowane zmiany na rok 2022

Resort Finansów w powyższym projekcie ustawy postanowił przy tej formie opodatkowania zlikwidować możliwość odliczenia od podatku obniżonej (zapłaconej) składki zdrowotnej.

Spowoduje to, że opodatkowanie dochodu przedsiębiorców, którzy stosują podatek liniowy wyniesie od 2022 roku już nie 19% a 28%.

Druga kwestia to sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej proporcjonalnie do osiągniętego dochodu  9% od uzyskanego dochodu (podstawy opodatkowania). Zatem im wyższy dochód tym wyższa kwota składki zdrowotnej, ale już tylko do zapłaty (bez możliwości odliczenia).

Warto też pamiętać o firmach osiągających dochód powyżej 1.000.000 zł, gdzie czeka ich jeszcze dodatkowy obowiązek opodatkowania daniną solidarnościową.

Po tych zmianach podatek liniowy jako forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej przestanie w niektórych branżach zwyczajnie się opłacać.

Należy dodać, iż uwzględniając zmiany, które mają wejść w życie od stycznia 2022r. przewaga opłacalności podatku liniowego nad np. zasadami ogólnymi będzie oscylować dopiero od dochodu w kwocie ponad 195.000 zł.

Wobec powyższych zmian niektórzy przedsiębiorcy będą zmuszeni wybrać formę opodatkowania dla prowadzonej (lub nowej) działalności pomiędzy ryczałtem, zasadami ogólnymi.

ISTOTNE:

Część przedsiębiorców od nowego 2022r. będzie opłacać tzw. stałą zryczałtowaną kwotę składki zdrowotnej, jeżeli za dany okres rozliczeniowy podatnik:

 1. Poniesie stratę,
 2. Osiągnie dochód w wysokości 0 zł,
 3. Osiągnie dochód, od którego wysokość składki zdrowotnej wynosiłaby poniżej nowej, stałej kwoty składki zdrowotnej.

Porównanie zmian wysokości opodatkowania podatkiem liniowym w roku 2021 oraz w roku 2022 na dwóch przykładach sytuacyjnych przedstawia tabela.

Przykładowa, miesięczna kwota podatku liniowego do zapłaty
na podstawie dwóch przykładów sytuacyjnych
ROK KATEGORIA ROK 2021 ROK 2022
PRZYCHÓD 14.500 zł 14.500 zł
KOSZTY 3.500 zł 3.500 zł
DOCHÓD 11.000 zł 11.000 zł
ZAPŁACONE SKŁADKI ZUS UBEZP. SPOŁECZNEGO ZA 1 MIESIĄC (+ CHOROBOWE) 998,37 zł 998,37 zł
PODSTAWA OPODATKOWANIA (ZAOKRĄGLONA DO 1 ZŁ) 10.002 zł 10.002 zł
PODATEK OBLICZONY (19%) 1.900 zł 1.900 zł
ODLICZONA ZAPŁACONA SKŁADKA ZDROWOTNA
ZA 1 MIESIĄC (7,75%)
328,78 zł 0 zł
PODATEK DO ZAPŁATY 1.572 zł 1.900 zł

* SKŁADKI ZUS DO ODLICZENIA PRZYJĘTO W KWOCIE PEŁNEGO ZUS – 1.457,49 zł (kwota przyp. na 2021r.)

Rzecznik MŚP wnioskuje o kwotę wolną dla przedsiębiorców korzystających z podatku liniowego

Wobec nadchodzących od nowego 2022 roku wysoce niekorzystnych dla liniowców zmian rzecznik MŚP wniósł postulat o wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w podatku liniowym.

Kwota ta miałaby wynieść 30.000zł.

Rzecznik MŚP zaznaczył, iż trzeba byłoby także wprowadzić maksymalną kwotę progu dochodu, od którego wysokość składki zdrowotnej nie byłaby już zwiększana.

Na jakim ostatecznym etapie zakończą się omawiane zmiany i czy propozycje przedłożone przez Rzecznika MŚP zostaną przez Resort Finansów przyjęte? Na odpowiedź w tej kwestii każdy podatnik musi jeszcze poczekać.

Faktura uproszczona i pozostałe kwestie dotyczące ewidencji JPK_V7 od 1 lipca 2021 roku

Opublikowano: 2021-07-29

Początek lipca 2021r. to zmiany w kodach, procedurach i w pozostałych elementach w obrębie części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Wiele praktycznych kwestii zostało już poruszonych w opublikowanych wcześniej na łamach naszego portalu artykułach. Kolejną niezwykle ważną dla podatników VAT, odsłonę zmian w ewidencji JPK_V7 zaprezentowano w niniejszej publikacji.

Ujmowanie faktur uproszczonych w ewidencji JPK_V7 od 1 lipca 2021r.

Do 30 czerwca 2021r. problematyczne dla znacznej ilości podatników było ujmowanie paragonów sklasyfikowanych jako faktury uproszczone czyli szczególnie tych do 450 zł brutto (lub 100 euro). Wobec takiego stanu rzeczy z dniem 1 lipca 2021r. prawodawca zdecydował ujednolicić zasady księgowania faktur uproszczonych w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

ISTOTNE:

Paragony z numerem NIP uznawane przez podatnika za faktury uproszczone do wartości 450 zł brutto (lub 100 euro) nie należy wykazywać odrębnie w części ewidencyjnej JPK_V7.

Tego typu faktury uproszczone podatnik ujmie w sposób zbiorczy tzn. będą one już zawarte w księgowanym – miesięcznym raporcie sprzedaży wygenerowanym za pomocą kasy rejestrującej.

ISTOTNE:

Odrębnemu ujęciu w ewidencji JPK_V7 wraz z oznaczeniem FP będą nadal podlegać faktury wystawione na osoby prywatne poza kasą rejestrującą oraz faktury o wartości powyżej 450 zł (lub 100 euro).

Oznaczenie dokumentu wewnętrznego „WEW” dla kolejnych typów transakcji sprzedaży

Od dnia 1 lipca 2021r. ustawodawca postanowił sformalizować kolejną grupę operacji stanowiących jeszcze niedawno spore problemy pracochłonności wobec podatników prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej.

Tak więc oznaczeniu symbolem typu dokumentu sprzedaży „WEW” poza dotychczasowymi operacjami podatnicy – sprzedawcy oznaczą dodatkowo transakcje sprzedaży:

 1. Dotyczące przejazdu płatną autostradą udokumentowane fakturą,
 2. Dotyczące przejazdu na dowolną odległość udokumentowane jednorazowym biletem przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, chyba, że zostały już ujęte w ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej,
 3. Nieobjęte obowiązkiem udokumentowania przy pomocy kasy fiskalnej,
 4. W ogóle nieudokumentowane fakturami.

ISTOTNE:

Powyższe rodzaje transakcji sprzedaży oznaczone symbolem „WEW” podatnicy z dniem 1 lipca 2021r. (tzn. począwszy od okresu lipiec 2021r.) mogą już ewidencjonować w sposób zbiorczy.

Modyfikacja znaczenia kodu „TP”

Ustawodawca w pierwszym pakiecie zmian odnośnie ewidencji JPK_V7 chciał ustalić, iż oznaczeniu „TP” będą podlegały transakcje sprzedaży dokonane pomiędzy podmiotami uznanymi za powiązane o wartości jednolitej transakcji powyżej 15.000 zł.

Ostateczna zmiana jaka wchodzi od dnia 1 lipca 2021r. polega jednak na tym, iż zwolnienie ze stosowania symbolu „TP” będzie przypadało wyłącznie sprzedawcom, posiadającym „państwowe” powiązania z podmiotami typu:

 1. Skarb Państwa.
 2. Jednostka Samorządu Terytorialnego.
 3. Związki Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu Terytorialnego.

SLIM VAT 2 – nowe propozycje uproszczeń w podatku VAT

Opublikowano: 2021-07-22

Z końcem czerwca uchwalono kolejny pakiet usprawnień w podatku VAT tzw. SLIM VAT 2 (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1236). Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia ustawy, która w zasadniczej części zacznie obowiązywać od 1 października 2021r., jednak część zmian wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zmiany niosą wiele korzyści dla przedsiębiorców i faktycznie przyczynią się do uniknięcia sporów z fiskusem na wielu płaszczyznach.

Likwidacja 3-miesięcznego terminu na odliczenie VAT od WNT i importu usług (wejście w życie z dniem ogłoszenia ustawy)

Korzystna zmiana będąca implementacją wyroku TSUE, która obowiązywać będzie z dniem ogłoszenia ustawy, dotyczy likwidacji 3 miesięcznego terminu odliczenia VAT od WNT i importu usług. W praktyce podatnik, który dokonywał rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług np. po 6 miesiącach, zobligowany był do wykazania podatku należnego w miesiącu/kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Oznaczało to zasadniczo obowiązek dopłaty podatku z odsetkami, które stanowiły dodatkowy koszt przedsiębiorcy. Podatek naliczony rozliczany był „na bieżąco”.

Zmiana przepisów umożliwia wykazywanie podatku należnego i naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, bez względu na to kiedy podatnik rozliczy WNT, czy import usług. Dzięki tej modyfikacji przepisów podatnicy dokonujący rozliczeń z opóźnieniem unikną obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26 dot. pojazdów samochodowych (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Pełne odliczenie podatku VAT od samochodów osobowych uwarunkowane było złożeniem informacji VAT-26 w terminie 7 dni od dnia poniesienia pierwszego wydatku. Tak krótki termin był niezwykle uciążliwy dla podatników bowiem po pierwsze, czynności formalno-techniczne związane np. z rejestracją pojazdu wymuszały składanie niepełnej informacji VAT-26, a następnie dokonywanie jej aktualizacji. Po drugie podatnicy bardzo często ponosili straty, bowiem przykładowo uiszczali wstępną opłatę leasingową, a z uwagi na intensyfikację obowiązków zawodowych nie składali VAT-26 w 7 dniowym terminie co prowadziło do bezpowrotnej utraty połowy podatku VAT z faktury za czynsz inicjalny, opiewającej nierzadko na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zmiana przepisów umożliwia złożenie VAT-26 w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca, nie później jednak niż w terminie wysyłki JPK za miesiąc w którym zgłaszamy dany pojazd. Jeżeli podatnik nie dokona zgłoszenia pojazdu w w/w terminie, wówczas uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

Liberalizacja przepisów dot. ulgi na złe długi w VAT po stronie wierzyciela (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Kolejnym ułatwieniem w ramach pakietu SLIM VAT 2 jest złagodzenie warunków w stosowaniu ulgi na złe długi, czyli przepisów dot. „odzyskiwania” podatku VAT w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami. Zmiany polegają na:

 • likwidacji warunku, zgodnie z którym, prawo do stosowania ulgi na złe długi przysługiwało w przypadku, gdy dostarczono towar/wyświadczono usługę podatnikowi VAT czynnemu, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • likwidacji warunku, zgodnie z którym, prawo do stosowania ulgi na złe długi przysługiwało w przypadku, gdy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty dłużnik zarejestrowany był jako podatnik VAT czynny oraz nie był objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub nie był w trakcie likwidacji,
 • wydłużenie terminu uprawniającego do korekty z 2 do 3 lat licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura,
 • wprowadzeniu przepisów, które umożliwiają stosowanie ulgi na złe długi również w odniesieniu do podmiotów innych niż podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącymi czynnymi podatnikami VAT. Stosowanie ulgi na złe długi będzie możliwe również, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, czy podatnik VAT zwolniony. Konieczne jest jednak łączne spełnienie następujących warunków: wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Zwiększenie mobilności środków na rachunkach VAT (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Ustawodawca postanowił również uprościć dysponowanie środkami pieniężnymi znajdującymi się na wyodrębnionych rachunkach VAT. Po pierwsze na zwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT będą mogły liczyć podmioty posiadające zaległości podatkowe z odroczonym terminem płatności podatku lub objęte układem ratalnym. Dotychczas podmioty posiadające zobowiązania u fiskusa były z góry „skreślone” z takiej możliwości. Po drugie wprowadzona zostanie możliwość „migracji” środków pomiędzy rachunkami VAT znajdującymi się w różnych bankach (dotychczas było to możliwe w ramach rachunków VAT prowadzonych w tym samym banku). Po trzecie nowe regulacje umożliwią odzyskiwanie środków z rachunków VAT przeksięgowanych na rachunki techniczne banków np. w wyniku rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku. Po czwarte od 1 stycznia 2022r. (UWAGA: wyjątek w zakresie wejścia w życie przepisu!) środkami z rachunku VAT będzie można finansować składki na ubezpieczenie rolników (KRUS).

Ułatwienie w zakresie dobrowolnego opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości (wejście w życie od 1 października 2021r.)

Ostatnia istotna zmiana przepisów ustawy o VAT obejmuje ułatwienie dobrowolnego opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości. Zasadniczo zgodnie z obowiązującymi przepisami transakcja sprzedaży nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, jeżeli od pierwszego zasiedlenia upłynęły dwa lata. Jeżeli jednak strony umówią się i złożą naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia, wówczas transakcja będzie objęta podatkiem VAT. Oświadczenie składa się najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dostawy nieruchomości. Pakiet SLIM VAT 2 przewiduje złożenie takiego oświadczenia bezpośrednio w akcie notarialnym co zdecydowanie upraszcza procedurę rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

Pozostałe zmiany objęte ustawą SLIM VAT 2

Kończąc rozważania w omawianym obszarze warto jeszcze zasygnalizować pozostałe kwestie objęte pakietem SLIM VAT 2. Należą do nich:

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych (art. 22 ustawy o VAT),
 • doprecyzowanie przepisów dot. korekt WNT oraz importu usług, w ten sposób, że korekty zgodnie ze znowelizowanymi przepisami należy dokonać w okresie, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania (art. 29a i 30a ustawy o VAT),
 • modyfikacja przepisów dot. odliczenia podatku VAT od importu towarów (art. 33a ustawy o VAT).

Autor: Łukasz Kluczyński

OSS – VAT od sprzedaży zagranicznej – nowa procedura, deklaracje i terminy!

Opublikowano: 2021-07-15

Z dniem 1 lipca 2021r. obowiązują nowe zasady rozliczania sprzedaży na terenie UE, w przypadku, gdy nabywcami są podmioty niemające obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, czyli zasadniczo zagraniczne osoby fizyczne. W niniejszym wpisie koncentrujemy się wokół procedury unijnej, która pozwala rozliczać taką sprzedaż w krajowym urzędzie skarbowym bez konieczności rejestracji do VAT w poszczególnych państwach członkowskich! Tytułem wstępu warto również zaakcentować, iż Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do pakietu e-commerce, który aktualnie jest w fazie konsultacji (https://www.gov.pl/web/finanse/prekonsultacje-objasnien-podatkowych-do-e-commerce-w-vat).

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość zamiast sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Na blogu poruszaliśmy już istotne zmiany w zakresie nowej procedury, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (dalej: WSTO). Przypomnijmy, że po pierwsze jest to sprzedaż dla podmiotów z innych krajów UE, które nie mają obowiązku rozliczenia WNT (B2C). Po drugie taka sprzedaż może być rozliczana na zasadach dostawy krajowej pod warunkiem nieprzekroczenia limitu w ramach WSTO w kwocie 10 000 EUR/ 42 000 PLN w poprzednim i bieżącym roku.

Powyższy limit jest stosunkowo niski i obejmuje sprzedaż na wszystkie kraje członkowskie (w tym również sprzedaż usług na zasadach B2C, czyli przedsiębiorca-konsument), stąd podatnik po jego przekroczeniu (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem) będzie zobligowany do rejestracji w VAT w poszczególnych państwach członkowskich lub rozliczenia WSTO/sprzedaży usług w ramach procedury unijnej OSS.

Rejestracja do procedury unijnej OSS – zgłoszenie rejestracyjne

Procedura unijna OSS jest niejako rozszerzeniem funkcjonującej wcześniej procedury MOSS, która umożliwiała rozliczenie podatku VAT w jednym państwie członkowskim, podmiotom świadczącym usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze. Podmioty korzystające wcześniej z procedury MOSS, nie muszą ponownie rejestrować się do procedury OSS.

Jeżeli więc dany podmiot dokonuje dostaw towarów w ramach WSTO i/lub świadczy usługi na zasadach B2C, wówczas po przekroczeniu limitu sprzedaży 10 000 EUR/ 42 000 PLN (lub dobrowolnie przed jego przekroczeniem), zamiast rejestrować się do podatku VAT w poszczególnych krajach członkowskich może wybrać alternatywnie OSS. Dzięki takiemu rozwiązaniu, podatek VAT należny w określonych państwach członkowskich będzie rozliczany w państwie siedziby. W celu zobrazowania omawianej problematyki przeanalizujmy poniższy przykład.

Przykład 1

Polski podatnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU Adam Kowalski, sprzedaje wyroby skórzane za pośrednictwem strony internetowej klientom indywidualnym z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

W ubiegłym roku wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju osiągnęła równowartość 65 000 zł. Oznacza, to, że od 1 lipca 2021r. miejscem opodatkowania WSTO będzie terytorium wymienionych wyżej państw członkowskich, czyli VAT od każdej sprzedaży będzie należny fiskusowi odpowiednio z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Włoch.

Pan Adam od lipca 2021r. może rozliczać WSTO na dwa sposoby:

 1. Poprzez rejestrację do VAT we wszystkich państwach członkowskich, do których sprzedaje swoje towary konsumentom (odbiorcom indywidulanym). Oznacza, to, że Pan Adam będzie składać deklarację VAT i rozliczać WSTO w każdym kraju członkowskim odrębnie (Pan Adam będzie składać co najmniej 4 deklaracje VAT poza Polską) lub
 2. Poprzez rejestrację do OSS w Polsce, gdzie Pan Adam rozliczy całą sprzedaż WSTO do wszystkich krajów członkowskich w polskim organie podatkowym bez konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań poza granicami kraju.

Aby zarejestrować się do OSS należy:

 1. Wypełnić zgłoszenie rejestracyjne VIU-R,
 2. Przesłać powyższe zgłoszenie elektronicznie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście będącego właściwym organem do spraw OSS.

ISTOTNE:

Zgodnie z objaśnieniami dot. OSS (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/procedury/punkt-kompleksowej-obslugi-oss-i-ioss/), rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie VIU-R. Jednakże w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonano świadczenia usługi/dostawy towarów – zgłosi Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury unijnej.

Zatem podatnicy, którzy nie zgłosili się do OSS do 30 czerwca 2021r. i zamierzają jednocześnie rozliczać w ramach OSS sprzedaż usług i/lub WSTO od lipca 2021r., zobligowani są wystosować zgłoszenie rejestracyjne najpóźniej do 10 sierpnia 2021r,.

Rozliczenie sprzedaży w ramach OSS – ewidencje, deklaracje i terminy

Rozliczenie sprzedaży usług/WSTO w ramach OSS oprócz rejestracji wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji oraz okresowego składania deklaracji. W praktyce oznacza to, że podatnik zobligowany jest do:

 • prowadzenia ewidencji, której nie wysyła się okresowo do organu podatkowego, lecz udostępnia się ją na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji (w naszym przypadku polskiego fiskusa) lub państwa członkowskiego konsumpcji (czyli państwa będącego beneficjentem VAT od danej sprzedaży). Wzór ewidencji nie jest dostępny. Polska ustawa o VAT odwołuje się do przepisów unijnych, konkretnie do art. 63c rozporządzenia 282/2011, zgodnie z którym ewidencja musi zawierać następujące dane: a) oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz którego świadczona jest usługa; b) rodzaj świadczonej usługi; c) datę świadczenia usługi; d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem użytej waluty; e) wszelkie dalsze kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania; f) zastosowaną stawkę VAT; g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem użytej waluty; h) datę i kwotę otrzymanych płatności; i) wszelkie płatności zaliczkowe otrzymane przed świadczeniem usługi; j) w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze; k) nazwisko/nazwę usługobiorcy, jeżeli są znane podatnikowi; l) informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, lub zwykłe miejsce pobytu. Informacje, o których mowa wyżej, podlegają ewidencjonowaniu przez podatnika w taki sposób, aby możliwe było ich niezwłoczne udostępnienie drogą elektroniczną oraz dla każdej pojedynczej świadczonej usługi,
 • składania kwartalnych deklaracji za pośrednictwem elektronicznego kanału komunikacji do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Termin na złożenie deklaracji i zapłatę podatku upływa z końcem miesiąca następującego po miesiącu zakończenia danego kwartału. W przypadku składania deklaracji termin przypadający w sobotę, niedzielę lub święto nie ulega przesunięciu na kolejny dzień roboczy. W przypadku płatności obowiązują standardowe zasady, tj. przesunięcie terminu na kolejny dzień roboczy.

Podstawową walutą rozliczeniową w ramach OSS jest euro (EUR). Podatnicy są więc zobligowani do wypełniania deklaracji i wpłacania podatku w walucie euro. W przypadku stosowania innych walut zgodnie z art. 130c ust. 7 ustawy o VAT W przypadku gdy płatności z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

Autor: Łukasz Kluczyński

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju od 1 lipca 2021r.

Opublikowano: 2021-07-07

Z dniem 1 lipca 2021r. sprzedawcy oferujący swoje towary za granicą muszą zmierzyć się z całkowicie nowymi regulacjami, których ostateczny kształt nie był znany jeszcze w drugiej połowie czerwca (druk sejmowy nr 1114 https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1114). Ustawodawca implementuje „na ostatnią chwilę” przepisy unijne, co sprawia, że przedsiębiorcy mają kłopoty z wdrożeniem nowych procedur, które istotnie różnią się od obecnych. Dotychczas obowiązująca sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, zastąpiona zostanie wewnąrzwspólnotową dostawą towarów na odległość – co to oznacza w praktyce? O tym poniżej!

Dotychczasowe zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga termin „sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju”. Najprościej rzecz ujmując, jest to sprzedaż zagranicznym podmiotom, które nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zatem tematyka ta nie obejmuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – w tym aspekcie nic się nie zmienia!). Najszerszą grupą w/w odbiorców będą osoby fizyczne. Przykładowo, polski przedsiębiorca sprzedający towar osobie fizycznej w Niemczech dokonuje właśnie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Rozliczenia takiej sprzedaży dokonuje się na dwa sposoby:

 • pierwszą opcją jest opodatkowanie sprzedaży wysyłkowej w Polsce zgodnie z obowiązującymi stawkami. Jest to możliwe wyłącznie do limitu ustanawianego odrębnie dla każdego kraju członkowskiego. Limit sprzedaży wysyłkowej np. do Niemiec wynosi 100 000 EUR co jest stosunkowo wysoką kwotą,
 • drugą opcją jest rejestracja w poszczególnych krajach członkowskich i rozliczanie w nich podatku VAT od sprzedaży wysyłkowej – obowiązkowo po przekroczeniu limitu dla danego kraju. Rejestracji można również dokonać dobrowolnie bez konieczności zważania na niniejszy limit.

W praktyce część przedsiębiorców nie musiała się rejestrować w krajach członkowskich z uwagi na znaczne limity sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Inni przedsiębiorcy działali z kolei hybrydowo tzn. rejestrowali się w niektórych krajach z uwagi na znaczne obroty, z kolei incydentalną sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju na pozostałe kraje opodatkowywali w Polsce. Nowe regulacje nie będą już tak dalece elastyczne, a dotychczasowe zasady sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju odchodzą w niepamięć!

Nowa definicja sprzedaży wysyłkowej tj. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość

Implementowane regulacje kasują dotychczasową definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i wprowadzają całkowicie nową regulację dot. wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość. Pomimo istotnych zmian legislacyjnych idea wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest bardzo zbliżona do obowiązującej do tej pory sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Przyjrzyjmy się kompleksowo nowej definicji (art. 2 ust. 22a ustawy o VAT), zgodnie z którą wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

 1. Podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 2. Podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
 3. Podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2

ISTOTNE:

Jak podkreślono powyżej nie zmienia się idea dotychczasowej sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – w dalszym ciągu jest to sprzedaż do nabywcy z innego państwa członkowskiego UE, który nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów!

O ile definicja takiej sprzedaży została „kosmetycznie” zmodyfikowana, o tyle zasady jej rozliczania będą istotnie różnić się od dotychczas obowiązujących. Poniżej prezentujemy kluczowe zmiany w tym zakresie!

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – niższy limit, niższa elastyczność dla przedsiębiorców

Implementacja przepisów unijnych oznacza, że na terenie całej wspólnoty obowiązywać będą analogiczne zasady na gruncie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (dalej WSTO). Co za tym idzie poszczególne państwa członkowskie nie będą już ustalać indywidualnych limitów sprzedaży wysyłkowej. Od 1 lipca 2021r. obowiązywać będzie jeden limit w kwocie 10 000 EUR (10 000 EUR to limit dla sprzedaży danego podatnika łącznie na wszystkie kraje członkowskie!). W praktyce oznacza to, że:

 • w miejsce stosunkowo wysokich limitów ustalanych dla poszczególnych państw członkowskich pojawia się jeden stosunkowo niski limit obowiązujący łącznie dla wszystkich państw członkowskich,
 • limit ten dotyczy także usług wymienionych w art. 28k ust. 1 ustawy o VAT tj. usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych,
 • w ramach niniejszego limitu podatnicy mogą w danym roku opodatkowywać WSTO tak jak dostawy krajowe, pod warunkiem dodatkowo, że niniejszy limit nie został przekroczony w roku ubiegłym.

Przekroczenie limitu 10 000 EUR lub dobrowolna rezygnacja z jego stosowania oznacza brak możliwości opodatkowania WSTO jako dostawy krajowej. Wymagane będą dodatkowe czynności rejestracyjne po stronie podatnika według dwóch wariantów:

 1. Rejestracja do VAT w poszczególnych państwach członkowskich, w których polscy podatnicy będą rozliczać podatek od wartości dodanej (rejestracja i rozliczanie podatku zgodnie z jurysdykcją danego państwa członkowskiego) lub
 2. Rejestracja do procedury unijnej tzw. OSS w państwie członkowskim identyfikacji (czyli w Polsce w przypadku polskich podatników) i rozliczanie WSTO w krajowym urzędzie skarbowym (w przypadku Polski będzie to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście).

Powyższe oznacza, że nie będzie już możliwości tzw. rozliczeń hybrydowych. Podatnik albo rejestruje się po kolei we wszystkich państwach członkowskich na potrzeby podatku VAT, albo korzysta z procedury unijnej OSS. Szczegóły w zakresie rejestracji i rozliczeń w ramach procedury unijnej przedstawimy w jednym z kolejnych wpisów na naszym blogu.

Przepisy przejściowe – dostawy na przełomie czerwca i lipca 2021

Kończąc rozważania w zakresie WSTO warto wspomnieć o przepisach przejściowych. Zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej, towary których wysyłka lub transport rozpoczęły się przed dniem 1 lipca 2021r. dostarczonych do nabywcy po dniu 30 czerwca 2021 r. stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym, czyli przepisy dot. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Autor: Łukasz Kluczyński